Petőfi Szülői Szervezet

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
szülői szervezetének belső felépítése

szervezeti és működési szabályzata

I. rész
Általános rendelkezések
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (1) bekezdése továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában iskolai szintű szülői szervezet alakult. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 5.§-nak megfelelően létrejött, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
A szülői szervezet neve: Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Szülői Szervezete. A könnyebb használhatóság érdekében röviden: Petőfi Szülői Szervezet.
Székhelye: Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.
II. rész
A Petőfi Szülői Szervezet alapvető céljai
1) A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMIba járó tanulók szüleinek képviselete a szülői jogok érvényesítése és kötelességek teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben a véleménynyilvánítási, javaslattételi jog gyakorlása.
2) A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI tanulóit érintően a gyermeki, tanulói jogok érvényesülésének, a pedagógiai munka eredményességének figyelemmel kísérése.
3) A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI intézményi tanácsában való szülői részvétel biztosítása választott képviselői útján.
4) A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI  állami irányítását biztosító tankerület, illetve a működtetői jogokat gyakorló önkormányzat területén működő egyéb oktatási intézmények szülői szervezeteivel való együttműködés.
5) Hozzájárulás ahhoz, hogy az oktatás feltételei biztosítottak, minősége fenntartható illetve tovább javítható legyen a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMIba járó gyerekek érdekében.
III. rész
A Petőfi Szülői Szervezet alapvető feladatai
1) A szülők tájékoztatása, véleményük kikérése és érdekeik képviselete a gyermekük oktatásával, az oktatás körülményeivel kapcsolatos kérdésekben.
2) Az intézményi tanácsba delegált tagok illetve a szülői szervezet képviseletére megválasztott tagok segítése véleményük kialakításában és beszámoltatásuk tevékenységükről.
3) Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. A szülők-szülők, a szülők-nevelőtestület, a szülők-diákönkormányzat, a szülők-szülői szervezet közötti kapcsolat kialakítása, megszervezése és működtetése.
4) Az intézményben folyó oktatási és nevelési munkával kapcsolatos állásfoglalás, észrevétel kialakítása, a pedagógiai munka támogatása, az oktatási feltételek javítása.
5) Kapcsolatfelvétel és együttműködés az intézményen kívüli, az oktatás és nevelés színvonalát megőrizni és javítani kívánó helyi és országos szülői és egyéb szervezetekkel, egyesületekkel.
6) A Petőfi Szülői Szervezet közreműködésének biztosítása a szülők által biztosított forrásokkal való gazdálkodásban, döntéshozatal forrásteremtési kérdésekben.
IV. rész
Az iskola szülői szervezetének belső felépítése, működése, a működéssel kapcsolatos alapelvek
1) A Petőfi Szülői Szervezet tagjai a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMIban tanuló gyerekek szülei. Az osztályközösségeket az iskolai szülői szervezetben osztályonként 1-1 választott szülő képviseli.
2) Az osztályközösségek képviselőjét – a feladat ellátására vállalkozó szülők közül – a tanév elején megtartott osztályszintű szülői szervezeti ülésen az adott osztályközösségek szülei választják meg, saját döntésük szerint nyílt vagy titkos szavazással 1 vagy több évre, legalább 50%+1 szavazattal. A szülői közösség ezzel a megválasztott szülőt megbízza a szülői szervezet által vállalt feladatok ellátásával.
3) A megválasztott képviselő visszahívható, ha azt az osztályba járó gyerekek szüleinek 10 %-a kezdeményezi és a visszahívást a szülők legalább 50 %-a + 1 fő szavazatával támogatja.
4) A Petőfi Szülői Szervezet osztályképviselőinek ülését az első szülői értekezletet követő 15 napon belüli időpontra össze kell hívni. Az ülés összehívását a Szülői Választmány elnöke kezdeményezni.
5) A Petőfi Szülői Szervezet éves első ülésén megválasztja a háromtagú Elnökséget – az Elnökség elnökét és két tagját -, továbbá dönt az intézményi tanácsba delegált tag(ok) személyéről. Az Elnökség tagjai ezeket a képviseleti feladatokat is elláthatják. Az elnökség tagjainak választása és esetleges visszahívásuk módja megegyezik az osztályközösségek képviselőinek és visszahívásának módjával.
6) Az Elnökség feladata a Petőfi Szülői Szervezet munkájának szervezése, üléseinek összehívása, a szülői érdekek képviselete az azonnali döntést igénylő kérdésekben, a nevelőtestületi üléseken a szülői képviselet biztosítása. Jogi személyiség hiányában az Elnökség tagjai egyetemleges személyes felelősséget vállalnak azon pénzeszközök kezeléséért, amellyel a Petőfi Szülői Szervezet rendelkezik. A rendelkezésére álló forrásokkal való gazdálkodásról az Elnökség a tanév első szülői szervezeti ülésén köteles beszámolni.
7) A Petőfi Szülői Szervezet törekszik arra, hogy valamennyi szülő hozzájáruljon a forrásokhoz, de az oktatás ingyenességének alapelve miatt minden szülőre kötelező fizetési kötelezettséget nem írhat elő.
8) A Petőfi Szülői Szervezet a működésével és az érdekek képviseletével kapcsolatban a következő elveket fekteti le:
a) A teljes intézményt, vagy az intézménybe járó valamennyi tanulót érintő kérdésekben véleményezési, ill. javaslattételi jogukat a Választmány tagjai vagy az általuk kijelölt személy(ek) gyakorolják, a képviselet során kötelesek szülői szervezetben egyszerű többséggel elfogadott álláspontot képviselni. Törekedni kell arra, hogy ezekben a kérdésekben a Petőfi Szülői Szervezet egészének véleményét beszerezzék. Valamennyi szülőnek, osztályképviselőnek biztosítani kell a tájékozott véleménynyilvánítás jogát.
b) Ha egy kérdés csak a tanulók vagy szülők egy részét érinti, az érintettek véleményét kell külön beszerezni.
c) A szülők véleményének beszerzése érdekében kezdeményezni lehet az osztályszintű szülői szervezetek összehívását.
9) A Petőfi Szülői Szervezet rendes üléseinek időpontját az intézmény éves munkatervében rögzíteni kell.
10) Az iskolai szintű szülői szervezet ülése nyilvános. Ezen a szülők és a intézményben oktató pedagógusok – szavazati jog nélkül – bármikor részt vehetnek, a Petőfi Szülői Szervezet tagjai hozzászólási lehetőségükről egyszerű többségi szavazással döntenek. Állandó meghívott az intézmény vezetője, a diákönkormányzat elnöke, az iskolai alapítvány képviselője, de meghívást kapnak az aktuális ügyekhez kapcsolódóan az illetékes személyek, különösen a tankerület és az önkormányzat képviselője.
11) A választott osztályképviselőt akadályoztatása esetén az osztályából felkért szülő teljes joggal helyettesítheti a szülői szervezet ülésein, illetve a napirendi pontok ismeretében véleményét az ülés kezdetéig írásban a Választmány elnökének megküldheti. Ha az osztályképviselő kétszer egymás után nem jelenik meg az ülésen, és helyettesről sem gondoskodik, akkor – a körülmények mérlegelése mellett – kizárhatja magát, és osztálya szülői közösségének új képviselőt kell delegálnia.
12) A Petőfi Szülői Szervezet különböző ügyekkel kapcsolatosan szülői munkacsoportokat is alakíthat (pl. pályaválasztási, szabadidős, pénzügyi, gyerekvédelmi stb.) határozott vagy határozatlan időre.
13) Véleményt nyilvánít az iskola munkatervével kapcsolatosan, a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásáról, az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása esetén, a választható tantárgyak meghatározásakor, továbbá minden olyan kérdésről, amelyet az intézmény szervezeti és működési szabályzata ebbe a körbe utal.
14) Tárgyalja a szülőket érintő kérdéseket, fontos ügyekben kialakítja a közös álláspontot, amit azután a Választmány tagjai az iskolavezetés illetve a fenntartó felé, illetve a különböző testületekbe delegált szülők saját képviseleti jogkörükben rugalmasan, konszenzusra készen képviselnek a Petőfi Szülői Szervezet előzetes felhatalmazása alapján.
15) Kérdéseket tehet fel – a delegáltakon keresztül – az iskola vezetőinek az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben.
16) Megjeleníti a kisebbségi véleményeket.
17) Kezdeményezheti szülői értekezletek, a szülők, diákok és/vagy a tanárok részvételével zajló közös fórumok összehívását, tovább önállóan is szervezhet szülői összejöveteleket, programokat, továbbképzéseket, tréningeket. A tanulók kérésére segíti a diákönkormányzat munkáját.
18) Közreműködik a szülők tájékoztatásában a megelőző tanév végén azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, kölcsönözhető tankönyvekről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz.
19) A szülői szervezet működési feltételeiről az intézmény vezetője gondoskodik, az iskola szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon. A szülői szervezet részére vagy tagjai részére érkező postai küldeményeket az iskola köteles iktatni, és felbontatlanul, a legrövidebb időn belül eljuttatni a címzettekhez pl. a gyerekek révén. A szülői szervezetnek címzett leveleket a Választmány elnökének, akadályoztatása esetén valamelyik választmányi tagnak kell kézbesíteni.
V. rész
A Petőfi Szülői Szervezet működési szabályai
1) Az osztály szintű szülői közösségek működése
a) Az osztály szintű szülői közösség rendes értekezleteit a szülői értekezlettel azonos napon, a szülői értekezlet előtt vagy után tartja.
b) Rendkívüli szülői értekezletet vagy szülői szervezeti ülést kell összehívni a szülők harmadának kérésére. A rendkívüli szülői értekezlet vagy szülői szervezeti ülés összehívásáról a kezdeményezők gondoskodnak, amelyre a kapcsolódó ügy függvényében meghívhatják a Választmány tagjait, az érintett tanárokat vagy az intézmény vezetőjét.
c) A szülői szervezet értekezlete határozatképes, ha az osztályok szülői képviselőinek több mint fele (50 % + 1 fő ) jelen van.
d) Az osztály szintű szülői közösség választott képviselője egyben az osztályszintű szülői közösség vezetői feladatait is ellátja, feladata és felelőssége a Választmány tagjaiéhoz hasonlóak. A választott képviselő köteles különösen az osztálypénzzel felelősen gazdálkodni, továbbá köteles tájékoztatni az értekezleten történtekről és a határozatokról a többi szülőt is.
2) A Petőfi Szülői Szervezet intézményi szintű működése
a) A szülői szervezet rendes üléseit a tanév első szülői értekezletei előtt szeptemberben, valamint a félévi szülői értekezlet után februárban tartja.
b) A Petőfi Szülői Szervezet összehívásáról Választmány elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes gondoskodik, és az üléseket az elnökség tagjai megosztva vezetik le. A rendes üléseket írásban, a tervezett napirend közlésével és lehetőleg a döntést igénylő kérdésekkel kapcsolatos írásos előterjesztések megküldésével, legalább az ülés időpontja előtt 5 nappal, levélben vagy e-mailben kell összehívni. Az előterjesztéseket azok jellegéből adódóan az intézmény vezetője vagy a Választmány valamely tagja készíti el. Az ülésen az adott kérdést az előterjesztő adja elő.
c) A Petőfi Szülői Szervezet rendkívüli ülését össze kell hívni, ha azt az intézmény vezetője vagy legalább 3 osztály képviselői kérik. Rendkívüli ülés összehívása esetén törekedni kell arra, hogy az ülés időpontját legalább 8 nappal korábban közöljék, a napirendet és az írásos előterjesztéseket az osztályképviselők legalább 3 nappal az ülés előtt kézhez kapják.
d) A szülői szervezet Elnöksége lehetőleg a döntés meghozatala előtt 3 nappal az osztályképviselőkhöz írásban (elektronikusan) eljuttatja a előterjesztéseket a Választmány tagjainak. A kézbesítés történhet nyomtatott formában a gyerek útján is. Az e-mail cím változásából fakadó fennakadásokért az adatváltozást be nem jelentő választmányi tag a felelős. Érvényes a szülői szervezet döntése akkor is, ha méltányolható ok miatt az előterjesztésre csak szóban, az ülés elején kerül sor.
e) A Petőfi Szülői Szervezet határozatképes, ha a Választmány tagjainak legalább fele, plusz 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a Szülői Szervezet ülését az előre meghirdetett időpont után 30 perccel újra össze lehet hívni, az így összehívott ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A szülői szervezet a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, az előzőekben felsorolt elvek figyelembe vételével. Személyi kérdésekben, előzetesen szótöbbséggel hozott határozat alapján titkos szavazással is dönthet, minden egyéb esetben a szavazás nyílt.
f) Az ülésekről emlékeztető készül, amit a Petőfi Szülői Szervezet két, ezzel megbízott tagja hitelesít. A szülői szervezet az emlékeztetőket és határozatait köteles nyilvánosságra hozni. Az iktatást a két választott képviselő közösen kezeli, akik azt a megbízásuk megszűnése után kötelesek átadni az utódjaiknak. A szülői szervezet a nyilvánosságot és a hozzáférhetőséget az iskola honlapján való megjelenéssel teljesíti.
g) A szülők választott képviselői mind osztály, mind intézményi szinten kötelesek rendszeresen tájékoztatni a szülőket a munkájukról. Erre a célra levelezőlistákat és/vagy internetes felületet is létre kell hozni.
VI. rész
Záró rendelkezések
Jelen szabályzat elfogadását követően azonnal hatályba lép.
A szabályzatot a Petőfi Szülői Szervezet egyszerű többséggel módosíthatja.
A Petőfi Szülői Szervezet bármikor dönthet saját feloszlatásáról is. Ebben az esetben az adott időpontban gazdálkodási felelősséggel rendelkező választmányi tagok (osztályszinten) és elnökségi tagok (iskolaszinten) kötelesek a szülők felé a pénzeszközökkel elszámolni. A megszűnéskor rendelkezésre álló pénzeszközöket büntetőjogi felelősségük tudatában a felelős személyek kötelesek haladéktalanul és maradéktalanul A Petőfi Iskola Gyermekeiért Alapítvány számlájára átutalni.

Debrecen, 2014. szeptember 12.

Hajzerné Ficsor Henrietta sk.

a Petőfi Szülői Szervezet elnöke

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory