Szakkörök igénybevétele, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

 

Részlet a Szervezeti és Működési Szabályzatból

 

6.3. A tanórán kívüli foglalkozások

 

A tantárgyi struktúrát alapvetően az intézmény pedagógiai prioritásai és a nevelőtestület szakmai felkészültsége, erősségei, az intézményhasználók elvárásai határozzák meg a rendelkezésre álló időkeret határain belül.

Az összes óraszámból megmaradó időkeret terhére szakköröket, pedagógiai tartalmú egyéb foglalkozásokat szervezünk:

 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi –az iskola által vagy az iskola közreműködésével szervezett- tanórán kívüli rendszeres és alkalomszerű foglalkozások működnek, melyek helyét és időpontját a tanév kezdetén az igazgatóhelyettesek rögzítik:

 

A tantárgyi struktúrát alapvetően az intézmény pedagógiai prioritásai és a nevelőtestület szakmai felkészültsége, erősségei, az intézményhasználók elvárásai határozzák meg a rendelkezésre álló időkeret (nemzeti köznevelési törvény 6. melléklete) határain belül.

 

Az összes óraszámból megmaradó időkeret terhére szakköröket, pedagógiai tartalmú egyéb foglalkozásokat szervezünk:

 

–         énekkar

–         sportköri foglalkozások – tömegsport foglalkozások 4+2 sportcsoportban, 2 óra/hét/sportcsoport

–         dráma szakkör

–         kézműves szakkör

–         tantárgyi tehetséggondozó szakkörök

–         a városi tehetséggondozó program 7 moduljának foglalkozásai

–         felzárkóztató csoportok

–         tanulás tanítása, tanulószoba

–         önismereti szakkör

–         idegen nyelvi szakkörök

–         idegen nyelvi nyelvvizsga előkészítő csoport

–         második idegen nyelv (7.-8. évfolyamon)

–         táblás játékok/sakk szakkör

–         néptánc/társastánc szakkör

–         kulturált életvitel (étkezés, társas kapcsolatok, szervezett szabadidő)

–         rajzszakkör

–         grafika irányultságú osztályok esetében egyéni programok kialakítása mellett

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

plusz óra/hét

1

1

1

1

1

1

1

1

 

–         informatika szakkör a német nyelvet tanuló, évfolyamonkénti egy osztályban:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

plusz óra/hét

1/félévtől

1

1

1

1

1

1

1

6.4. A tanulás tanítása, tanulószoba működésére vonatkozó általános szabályok

 

A felvétel a szülő írásbeli kérelmére történik, melyet minden tanév május végéig juttat el az intézmény igazgatójához. A vezető az előzetes kérelmek alapján szervezi meg a csoportokat. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke délutáni elhelyezését. A kérelemnek az intézmény vezetője a csoportlétszám függvényében adhat helyt.

 

A délutáni tanulási és egyéb foglalkozásokra lehetőség szerint minden jelentkezőt fel kell venni. Amennyiben a létszám meghaladja a köznevelési törvényben előírt maximum létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azok a tanulók, akik

 

–         napközbeni otthoni felügyelete nem biztosított

–         mindkét szülője dolgozik

–         hátrányos helyzetűek vagy veszélyeztetettek

–         nehéz szociális körülmények között élnek

–         szülője alacsony iskolai végzettsége miatt nem tud segíteni az otthoni tanulásban

 

Az egyéb foglalkozásokon is a házirend betartása kötelező. Azt a tanulót, aki rendszeresen eltávozik a foglalkozásról vagy a tanulási foglalkozást magatartásával zavarja, az intézmény vezetője kizárhatja a lehetőségből.

 

Az első évfolyamra jelentkezők a beiratkozással (mely az intézmény pedagógiai programjában foglaltak elfogadásának minősül) nyilatkoznak az alsó tagozatos egyéb foglalkozások teljes körű igénybevételéről (8-16 óráig).

 

6.5. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok

Minthogy az iskola nem egész napos iskolaként működik, egyedi kérelemmel a tanuló elengedhető a délutáni egyéb foglalkozásról. Ez a szabályozás a 2013/14-es tanévtől elsőként az első évfolyamra, majd felmenő rendszerben érvényes.

 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés –a felzárkóztató foglalkozások és a fejlesztő foglalkozások kivételével- önkéntes, de a jelentkezést követően kötelező. A jelentkezés egy tanévre szól.

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményük alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, a részvétel kötelező.

A fejlesztő foglalkozásra a fejlesztő pedagógus egyéni fejlesztési tervet készít, mely alapján egyénileg vagy kiscsoportban dolgozik a tanulókkal.

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatást gyógypedagógus bevonásával kell végezni, melyhez segítséget a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az utazó gyógypedagógusi rendszer nyújt.

 

A tanórán kívüli foglalkozásokon való aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.

 

Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően, a pedagógiai program alapján, az iskolai összes óratömeg lehetőségeinek figyelembe vételével indít az intézmény. A szakkörök térítésmentesek, a tanfolyamok önköltségesek.

 

Az énekkar a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Az énekkarba való belépés a kórusvezető javaslatára történik. A kilépés engedélyezését a szülő indoklással, írásban kérheti az intézményvezetőtől.

 

Az osztályfőnökök évente egy alkalommal, a munkatervben meghatározott időszakban osztálykirándulást szerveznek. A kirándulás tervezett helyszínét, pontos idejét az osztályfőnöki munkatervben kell rögzíteni. Egy napnál hosszabb kirándulás csak az igazgató engedélyével, és alapesetben a hétvége felhasználásával, többlet juttatás fizetése nélkül szervezhető.

 

Az intézmény a tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket szervez, ilyenekre benevez. A versenyek megszervezéséért, a tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek illetve a szaktanárok felelősek.

 

Az intézményben a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A részvétel a tanulók számára önkéntes. A foglalkozásokhoz az intézmény tanítási rendjéhez igazodva az erkölcstan órák sávjában (elsőként 2013. szeptemberétől az 1. és 5. évfolyamon), az egyéb foglalkozások sávjában vagy tanítási időn kívül biztosít helyiséget. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyházak által kijelölt hitoktatók végzik.

 

6.6. A mindennapi testedzés formái

 

Az intézmény a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező heti testnevelés órákon, ezen belül

1-2. évfolyamon heti 3 óra testnevelés, 1 óra néptánc, 1 óra szabadidősport

3-8. évfolyamon heti 3 óra testnevelés, 1 óra tartásjavító, rekreáció, 1 óra szabadidősport

keretei között biztosítjuk.

A délutáni idősávban az egyéb foglalkozások keretében sport-játék alkalmak szolgálják az egészséges életmód fejlesztését, célkitűzéseinek megvalósítását.

Az alapelvek és feladatok az intézmény pedagógiai programjának helyi tanterv részében szabályozottak.

A mindennapos testnevelés törvényes megszervezése érdekében a versenyszerűen sportolók május 30-ig benyújtják egyesületi igazolásukat, amely mentesíti őket hetente 2 foglalkozás látogatása alól.

 

6.7. Az iskolai sportegyesület és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás

 

A sportfoglalkozásokat az iskolában működő diáksport egyesület szakosztályaiban és a tömegsport órák keretében (reggel és délután) kell megszervezni. A tömegsport órákon az iskola valamennyi felsős tanulója jogosult részt venni. Az iskolai diáksportkör munkáját a Petőfi Diáksport Egyesület látja el. Az iskola és az egyesület kapcsolatrendszerét szükség szerint felülvizsgálandó együttműködési megállapodás rögzíti.

A tömegsport foglalkozások időtartamát a tantárgyfelosztás rögzíti. Az intézmény biztosítja, hogy a sportudvarok és a tornaterem kijelölt időpontokban, testnevelő tanár felügyelete mellett nyitva áll a tanulók számára hét minden munkanapján, a délutáni tömegsport foglalkozásokhoz való részvétel érdekében.

 

A diáksport egyesület, mint civil, önálló jogi személyiségű szervezet vezetését Elnökség látja el, amely rendszeresen konzultál az iskola vezetőségével.

Kölcsönösen tájékoztatják egymást a tartalmi-szakmai feladatok ellátásáról, az anyagi források felhasználásáról, a tervezett fejlesztésekről. Az intézmény vezetése mindenekelőtt támogatja az egyesületi elnökség fejlesztési, pályázati tevékenységét.

 

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola2018/2019. tanév: egyéb foglalkozások
Pedagógus neve Egyéb pedagógiai foglakozás megnevezése Heti óraszám Érintett tagozat /évfolyam Időpont
Molnár Katalin Szivacskézilabda 1 2. SZ: 7. óra
Erdeiné Anita Furulya 1 1. CS: 7. óra
Erdeiné Anita Furulya 1 2. CS: 8. óra
Erdeiné Anita Furulya 1 3-4. CS: 9. óra
Biró Imre Néptánc 1 3. P: 5. óra
Biró Imre Néptánc 1 4. P: 6. óra
Dremák Éva Tanulásmódszertan – játékbarlang 2 5. H: 7-8. óra
Dremák Éva Matematika felzárkóztató 1 5. SZ:7.ó, P:6.ó
Kovács Árpád Informatika szakkör (kötelező) 2 5.a SZ,P:6. óra
Kovács Árpád Informatika szakkör (kötelező) 2 6.a CS:6-7. óra
Vitál-Török Anett Magyar felzárkóztató 1 5. H:7. óra
Vitál-Török Anett Színjátszó 2 5-8. P:7-8. óra
Vitál-Török Anett Magyar felvételi előkészítő 1 8.a CS:7. óra
Szalóki József Röplabda 2 5-8. K, CS:7. óra
Vidáné Szikora Andrea S.O.S. Egészség (elsősegély) 1,5 5-6. H:7-8. óra
Bányai Sándor Robotika 2 5-8. K:7-8. óra
Bányai Sándor Informatika szakkör (kötelező) 2 8.a SZ:7-8.óra
Vargáné Kiss Erika Kézműves 1,5 5-6-7. K:7-8. óra
Vargáné Kiss Erika LEGO-építő 2 5-6-7. CS:7-8. óra
Vargáné Nagy Tünde “Kis kémikus” 2 7. CS:7-8. óra
Vargáné Nagy Tünde Matematika felvételi előkészítő 1 8.b SZ:7. óra
Pálosi Judit Második idegen nyelv-német 1 5-6-7. K:7. óra
Lakatos Szabina Újságírás 2 5-6-7. CS:7-8. óra
Lakatos Szabina Magyar felzárkóztató 1 6. K:7. óra
Fazekas Lászlóné Énekkar 2 5-8. Sz:7-8.óra
Veres Mária Grafika 1,5 5-8. P:7-8. óra
Veres Mária Ipari kézművesség – formázás 1,5 5-8. K:7-8. óra
Vadász Katalin Magyar felvételi előkészítő 1 8.c K:7. óra
Ladányi Zoltán Sportkör 2 5-8. K, CS:7. óra
Radócz Istvánné Német tehetséggondozó 1 6.a K:6. óra
Radócz Istvánné Német felvételi és nyelvvizsga-felkészítő 2 8.a K:7-8. óra
Gerlei Zsuzsanna Matematika felzárkóztató (kötelező) 1 6. H:7. óra
Gerlei Zsuzsanna Informatika szakkör (kötelező) 2 7.a K:7-8. óra
Papp Jávorka Matematika tehetséggondozó 1 6. K:7. óra
Papp Jávorka Matematika felzárkóztató 1 7. K:7. óra
Papp Jávorka Matematika felvételi előkészítő 1 8.c SZ:7. óra
Laczkó Zsuzsanna Angol tehetséggondozó 1 7.b K:7. óra
Laczkó Zsuzsanna Angol felvételi és nyelvvizsga-felkészítő 2 8. CS:7-8. óra
Bartha Gergely Angol felvételi és nyelvvizsga-felkészítő 2 8.c CS:7-8. óra
Bertókné Gyarmati Györgyi Angol felvételi és nyelvvizsga felkészítő 2 7.b H:7-8. óra
Mészárosné Sugár Erika Matematika felvételi előkészítő 1 8.a SZ:7. óra
Fazekas Lászlóné Magyar felvételi előkészítő 1 8.b K:7. óra
Dremák Éva, Papp Jávorka, Laczkó Zsuzsanna, Fazekas Lászlóné Városi tehetséggondozó (modulonként 8 alkalom): tanulásmódszertan, természettudomány, idegen nyelv, zeneművészet 1 7. K,SZ:7. óra
Dremák Éva, Veres Mária, Lakatos Szabina, Papp Jávorka Városi tehetséggondozó (modulonként 8 alkalom): tanulásmódszertan, képzőművészet, anyanyelv, matematika 1 5. H,K,P:7. óra
Pálosi Judit, Laczkó Zsuzsanna, Fazekas Lászlóné, Vidáné Szikora Andrea, Papp Jávorka Városi tehetséggondozó (modulonként 8 alkalom): tanulásmódszertan, idegen nyelv, zeneművészet, táncművészet, természetismeret 1 6. H,K,P:7. óra
Papp Jávorka, Lakatos Szabina, Vidáné Szikora Andrea, Veres Mária Városi tehetséggondozó (modulonként 8 alkalom): matematika, anyanyelv, táncművészet, képzőművészet 1 8. H,K,P:7. óra

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory