Iskolai étkeztetés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. november 27-től (teszt jelleggel) svédasztalos rendszerben történik iskolánkban az ebéd kiszolgálása. Cél a gazdaságos, minél kevesebb ételmaradékot termelő, mégis a gyerekek elégedettségét fokozó étkeztetés megvalósítása. Ettől az időponttól megszűnik az “A” és “B” menü előre választása. A tanulók a helyszínen választanak a két főétel közül, vagy mindkettőt is megkóstolhatják.

HunGast cégcsoport

Kedves Szülők!

Az iskolai étkeztetés szervezője a Debreceni Intézményműködtető Központ.

Telefonszám: 30/462-9594

E-mail cím: gulyas.etkezes@diminfo.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉTKEZÉS MEGSZERVEZÉSÉRŐL – 2024/2025-ÖS TANÉV

 

Az étkezés igénylése az Étkezés megrendelő nyomtatvány (iskola) című dokumentum kitöltésével, majd e-mail üzenetben történő visszaküldésével történik. Amennyiben nincs lehetősége az elektronikus visszaküldésre, a megrendelőlap papír alapon a DIM pénztárában (Új Városháza, Debrecen, Kálvin tér 11.) – pénztári nyitvatartási időben – kitölthető és leadható.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy étkezés igénylése esetén minden köznevelési intézményben szükséges az ebédet tartalmazó étkezés megrendelése.

Kedvezményre való jogosultság esetén a 8. számú melléklet című nyilatkozatot kérjük kitölteni. Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az ezt igazoló határozat minden oldalát szükséges mellékelni. Tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást kell benyújtani. A 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében a 8. sz. mellékleten kívül külön igazolás nem szükséges. Nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén kérjük a 9. sz. melléklet kiállítását és megküldését is.

A diétás étkezés igénylése esetén csatolandó a Szülői/gondviselői nyilatkozat diétás szolgáltatásról és a szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről nevű dokumentum, valamint a szakorvosi igazolás.

Az étkezés illetve kedvezmény igénylő nyomtatványok leadási határideje: 2024. május 31. (Kollégista étkezők esetén a kollégiumi jogviszony igazolás megküldésének határideje: 2024. július 15.)

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványok leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni!

Alkalmi étkezés lemondást legkésőbb tárgynapot megelőző munkanap reggel 9 óráig szükséges az élelmezésszervező felé jelezni.

Az étkezési térítési díj megfizetése csoportos beszedéssel történik. Kérjük, hogy a megbízást számlavezető bankjánál 2024. július 31-ig intézni szíveskedjen!

Az étkeztetéssel kapcsolatos információk, nyomtatványok, a csoportos beszedéssel kapcsolatos tájékoztató és az élelmezésszervezők elérhetősége a https://etkeztetes.diminfo.hu internetes oldalon megtalálható.

 

Hozzájáruló nyilatkozat

8. számú melléklet

9. számú melléklet

Diétás étkezés – Szülői nyilatkozat

Étkezési díjak

Csoportos beszedési megbízás

Étkezés visszamondása

 

Az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezője:

e-mail: gulyas.etkezes@diminfo.hu Tel.: 06/30-462-9594

Az elérhetőségek, nyilatkozatok, mellékletek megtalálhatók a www.diminfo.hu internetes oldalon.

 

_____________

Normatív étkezési kedvezmény igénylése:. Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell.

- Óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot,

- általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatot, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatot, tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát,

- átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban

  részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 9. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

 

Rászorultsági kedvezmény igénylése: a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani.

 

Étkezés lemondása: betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondására legkésőbb a tárgynapot megelőző nap reggel  9:30 óráig van lehetőség (hétfő esetén, pénteken).

 

Étkezési térítési díj megfizetése: Csoportos beszedéssel történik.

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok:

Név: Debreceni Intézményműködtető Központ

Számlaszám: 11738008-15813619

Cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.

Banki azonosító: A15813619

Fogyasztó azonosítója: az étkező TAJ száma (9 számjegy folyamatosan)

Fogyasztó neve: Az étkezést igénybe vevő neve

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon.

Az étkezés lebonyolítója a Debreceni Intézményműködtető Központ, az ételek készítője a Cívis Hungast  Kft, melynek helyi főzőkonyhában készül az étel. Az üzletvezető, Rácz Sándorné szívesen lát mindenkit, ha a szülő meg akarja kóstolni az ételeket. Minőségi kifogás előtt éljenek ezzel a lehetőséggel!

Az étlapok a szolgáltató honlapján közzétételre kerülnek, amelyet a fogyasztók  IDE kattintva érhetnek el.

 

A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Tájékoztatója

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (5b) bekezdése alapján az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés jogosultsági feltételeinek a fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Korm. rendelet) foglaltak szerint kell igazolni.

A fentiek alapján tehát, a bölcsődei ellátásban és az óvodai ellátásban részesülő gyermek után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, térítésmentesen kell biztosítani az étkeztetést és a normatív kedvezmény igénybevételéhez a kötelezetteknek (szülőknek) elegendő a Korm. rendelet 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltése és benyújtása a térítési díjat megállapító szerv (intézményvezető) felé.

Az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményt kell biztosítani és a kedvezmény igénybevételéhez elegendő a Korm. rendelet alapján a kötelezett (szülő) nyilatkozata.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként figyelembe vehető gyermekek számát (18 éven aluli, 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, életkorától függetlenül a tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, kivéve a nevelőszülőknél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet).

Az irányadó jogszabályok alapján tehát a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges és elégséges a jogszabályban meghatározott szülő által tett nyilatkozat, azon felül további más dokumentum, igazolás bekérésére nem kötelezhető a szülő (nem kérhető a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló határozat másolata, lakossági folyószámla kivonat, postai igazolószelvény bemutatása sem).

Tisztelt Szülők!

Az étkeztetést szervezi:  Debreceni Intézményműködtető Központ

Debrecen, Kálvin tér 2/a

Igazgató: Hajnal János

www.diminfo.hu

Lemondást (mely az ingyenesek számára is kötelező) csak az étkezési jegy visszaadása esetén áll módjukban figyelembe venni.

Étkezés lemondása és visszarendelése 9 óráig lehetséges (legkorábban másnapra) a 06-30/462-9594 telefonszámon.

Menüválasztás elmulasztása esetén „A” menüt kap a gyermek.

 

Tájékoztató az étkezési térítési díj kedvezmények igénybevételéről

Az igénylőlap és a kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de

legkésőbb 2019. augusztus 29. napjáig kell benyújtani, hogy a kedvezmény

2019. szeptember 2-től érvényesíthető legyen!

NORMATÍV KEDVEZMÉNY:

Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a

jogosultságot igazolni kell. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a

normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A normatív kedvezményre való

jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

  • · Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat;
  • · Tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás és a magasabb összegű családi pótlék

folyósításáról szóló igazolás;

  • · Fogyatékos gyermek, tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság

szakvéleménye;

  • · 3 vagy több gyermekes család esetén:

o Iskolalátogatási igazolás a 16. életévét betöltött, 25 évesnél fiatalabb

közoktatásban nappali rendszerű oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali

tagozatos tanulója esetén félévente szükséges;

o A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.

A dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe! Nem jár a tanulónak kedvezmény

azon étkeztetésre, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint

létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy

más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy

tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy bentlakásos intézményben nevelkedő gyermek

esetén az elhelyezésről szóló okiratot az élelmezésszervező részére másolatban át kell adni!

A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:

  • · a tizennyolc éven aluli,
  • · a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő,

illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint

  • · életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

A szülőnek/gondviselőnek/nevelőszülőnek a gyermeket érintő mindennemű változásról 15

napon belül bejelentési kötelezettsége van!

Kedvezmény leghamarabb a hiánytalan igénylőlap és a szükséges igazolások benyújtását,

elbírálását követő naptári naptól, a tanév ideje alatt érvényesíthető!

A normatív kedvezményre való jogosultság megállapítása a Debreceni Intézményműködtető

Központ igazgatójának a hatásköre. A kedvezményre való jogosultság megállapítása

határozattal történik.

Az igénylőlap letölthető a www.diminfo.hu oldalról.

RÁSZORULTSÁGI KEDVEZMÉNY

A gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján

további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény

megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani. A

díjkedvezmény megállapítására az önkormányzat közigazgatási területén az állami

intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a polgármester

jogosult.

A kérelem beadásához szükséges nyomtatványok letölthetők a www.debrecen.hu

internetes oldalról.

Hajnal János

igazgató s.k.

 

 

Csoportos beszedés lehetősége

Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tájékoztatom, hogy a készpénzes befizetés mellett lehetőséget biztosítunk az étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással való megfizetésére.
Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel, szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére! Ha számláját az OTP Bank vezeti, a felhatalmazás nyomtatvány bank felé történő továbbításáról élelmezésszervező munkatársaink gondoskodnak, tehát kitöltés után részünkre juttassák vissza!
A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok:
Név: Debreceni Intézményműködtető Központ
Számlaszám: 11738008-15813619
Cím: 4026, Debrecen, Kálvin tér 2/A.
Banki azonosító: A15813619
Fogyasztó azonosítója: az étkezést igénybevevő TAJ száma (9 számjegy folyamatosan)
Hajnal János
igazgató s.k.
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tájékoztatom, hogy a készpénzes befizetés mellett lehetőséget biztosítunk az étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással való megfizetésére.
Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel, szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére! Ha számláját az OTP Bank vezeti, a felhatalmazás nyomtatvány bank felé történő továbbításáról élelmezésszervező munkatársaink gondoskodnak, tehát kitöltés után részünkre juttassák vissza!
A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok:
Név: Debreceni Intézményműködtető Központ
Számlaszám: 11738008-15813619
Cím: 4026, Debrecen, Kálvin tér 2/A.
Banki azonosító: A15813619
Fogyasztó azonosítója: az étkezést igénybevevő TAJ száma (9 számjegy folyamatosan)
Hajnal János
igazgató s.k.

 

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory