Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők – Helyi értékelési szabályzat

A nevelő – oktató munkát segítők feladatköre, szakképzettsége

2023/24-es tanév

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
Bagi Anna tanító-rajz szakkollégium, család és gyermekvédelem pedagógiája szakvizsga pedagógiai asszisztens gyermekvédelmi feladatokkal
Debreceni Bálint általános rendszergazda rendszergazda
Kaszás Lajosné érettségi iskolatitkár
Dánné Szabó Edit érettségi, pedagógiai asszisztens iskolatitkár
Györke Szabolcs pedagógiai asszisztens laboráns
Lakatosné Kovács Csilla pedagógiai asszisztens pedagógiai asszisztens

 

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben

foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

 

  1. Jelen szabályzat a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola (4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.) és a vele munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki.

Jogszabályi alapja a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 8.§ (1a) és (1b) bekezdése, 9.§-a.

 

  1. Jelen szabályzat alkalmazásában

gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy,

intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője,

közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy,

mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy.

 

  1. A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

3.1. A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni.

 

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények

3.2.1. A gyakornok ismerje meg:

– a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését, tevékenységét,

– az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, munkaterv),

– a tanügyigazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját,

– a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat,

– a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogait és kötelezettségeit,

– a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,

– az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat.

3.2.2. A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri kötelezettségeit.

  1. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja

4.1. A hospitálás

A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus, valamint – ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézményben történt – az intézményvezető az aláírásával igazolja.

4.1.1. A hospitálási napló tartalmazza:

– a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát illetve témáját,

– a tanóra, foglalkozás menetének leírását,

– a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait,

– a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását.

4.1.2. A hospitálási naplót a tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni és azt a mentornak be kell mutatni.

4.2. A szakmai követelmények teljesítésének mérése

A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról.

Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:

– A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

– A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

– A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

– A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

– A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható:

Kiemelkedő (3 pont) – Megfelelő (2 pont)- Kevéssé megfelelő (1 pont) – Nem megfelelő (0 pont)

A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet:

– kiválóan alkalmas (80-100%) – alkalmas (60-79%)

– kevéssé alkalmas (30-59%) – alkalmatlan (30% alatt)

4.3. A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha:

– az előírt számú hospitáláson részt vett,

– a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és

– a szakmai munka értékelése legalább „kevéssé alkalmas” eredményt ért el.

  1. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rend

5.1. A gyakornok a hospitálás igazolását, a hospitálási naplót az intézményvezetőnek köteles bemutatni a szakmai munka értékelését megelőzően.

5.2. A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, szövegesen értékeli teljesítményét, szervezetbe való beilleszkedésének sikerességét, a szükséges dokumentumok megismerését.

5.3. A szakmai munka értékelését az intézményvezető a mentor beszámolója és a közvetlen vezető véleményének kikérése alapján írásban végzi el, a gyakornoki idő lejártát megelőző 60 napon belül. A minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a gyakornok írja alá.

5.4. Az intézményvezető írásos igazolást készít arról, hogy a gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére.

5.5. Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni.

  1. Jelen szabályzat az alkalmazotti közösség véleményezése után, 2016. október 1-től hatályos.

Debrecen, 2016. szeptember 14.

 

 

Komáromi Julianna

intézményvezető

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory