Bemutatkozás

Az Idegen Nyelvi Munkaközösség munkája:

az angol és német nyelv oktatása

 

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt he­lyet kap az idegen nyelvek oktatása. Nagy múltra tekint vissza a német nyelv ta­ní­tása, az angolt pedig a Zsolnai-program ré­sze­ként ve­zet­tük be sok éve, s azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Már az elsős kisdákok is be­kap­cso­lódnak ebbe a folyamatba, a második félévtől kezd­ve heti egy órában ismerkednek az an­gol vagy a német nyelv alapjaival. Ne­gyedik osztálytól heti há­­­rom órában tudjuk oktatni az idegen nyelveket, így még hatékonyabban fejleszthetjük a kü­lön­fé­le alap­kész­ségeket.

A felső tagozatban képességeik, va­la­mint az addigi tanulmányi eredményeik alap­­ján a te­het­ségesebbek nívócso­por­tok­ban folytatják a munkát. Évek óta kiemelt feladatunknak te­kint­jük az idegen nyelvi oktatás szín­vo­na­lá­nak emelését. Igyekszünk a rendelkezésünkre ál­ló időt maximálisan ki­hasz­nál­ni, a legcélravezetőbb módszereket alkalmazva megtanítani diákjainkat az in­­ten­zívebb, hatékonyabb, eredményesebb tanulásra. Ettől a tanévtől több szakköri fog­lal­ko­zás is segít ebben.

A XXI. században az Európai Unió tag­jaként az idegen nyelvek ismerete el­en­­ged­he­tet­le­­nül szük­­séges a sikeres munkavállaláshoz, az egyén bol­do­gu­lá­sá­hoz. Sajnálatos tény, hogy a ma­gyarok idegennyelv-tudása nem megfelelő. Ahhoz, hogy a helyzet javuljon, és a min­den­na­pok ter­mészetes része legyen legalább egy idegen nyelv használata, mi is min­den tőlünk telhetőt meg­teszünk.

Motiváljuk a ta­nu­lóin­kat, fej­leszt­jük képességeiket és meg­pró­báljuk el­jut­tat­ni minden ta­nít­­­ványunkat a továbbha­la­dás­hoz szükséges minimum szintre. A tan­anyag gondos ki­vá­lasz­tá­sá­val, differenciálással igyekszünk min­den egyes ta­nu­ló­ból ki­hozni a bennük rejlő ma­xi­mu­mot.

Az érdeklődők többféle idegen nyelvi szakkörben fejleszthetik képességeiket, gaz­da­gít­hat­ják a megszerzett tudásukat. A te­hetségesebb, szorgalmasabb ta­­nít­­­ványainkat pedig ver­se­nyek­­re készítjük fel, ahol igen szép sikerereket érnek el évről évre, biztatjuk őket a Junior és az alapfokú nyelv­vizs­ga le­­tételére német és angol nyelv­ből, illetve nyelvi orien­táción történő to­­vább­ta­nu­lásra.

Tanulóinkat arra is fel­ké­szít­jük, hogy a nyelv­tudásukat a ké­sőb­biek­­ben az élet bármely te­rü­le­tén hasz­nál­ni tudják. Játékos, gya­kor­latiasabb fel­ada­tokkal ösztönözzük őket meglévő szó­­­kin­csük, megszerzett ismereteik krea­tív használatára, valamint az osz­tály­te­rem fa­lain kí­vü­li idegen nyelvi ha­tá­sok (új­ságok, le­velek, plakátok, filmek, ze­ne, menetrend) hasz­no­sítására.

Legfontosabb célként a mindennapi nyelvhasználat fejlesztését tűztük ki. Ki­ala­kítjuk diák­jaink­­ban az igényt, hogy a tanultakat tudják egyszerűbb hely­ze­tek­ben aktualizálni, és a tan­órákon kívül is hasznosítani. Ennek érdekében idegen nyel­vű magazinok, könyvek olvasására buz­dítjuk őket, anyanyelvi diákokkal találkozhatnak, sőt a célországokba is ellátogathatnak sze­r­vezetten (jártak már Angliában, Skóciában, Wales-ben). Ilyen al­kal­ma­kon lehetőségük nyí­lik megfigyelni és gyakorolni a „spontán” nyelvhasználatot is.

Bekapcsolódtunk a város által koordinált tehetséggondozó programba, mely­nek részeként Diák­konferencián is sikeres előadásokat tartottak tanulóink. A foglalkozások célja a sokoldalú kész­ség- és képességfejlesztés, a kedvező nyelvtanulási attitűd kialakítása, valamint az igény fel­keltése a nyelvtudás egész életen át tartó önálló fenntartására. Mun­kánk sikerét az jelzi, ha a ­7-8. osztályos tehetséges diákokban sikerül kialakítani a kommunikatív nyelvi kom­pe­ten­ciát, amely az adott szituációnak megfelelő nyelv­használat képességét jelenti. Természetesen azt is nagy eredménynek tartjuk, ha az átlagos vagy szerényebb képességű diákok meg­ked­ve­lik az angol vagy német nyelvet és kíváncsian várják az újabb idegen nyelvek megismerését.

Ennek érdekében  működtetjük szakköreinket, szervezzük programjainkat, versenyeinket, s készítjük fel ered­ményes diákjainkat nyelvvizsgákra. Így ju­­tunk el az alsó tagozat játékos nyelvtanulásától a komoly eredménynek számító nyelv­vizs­gáig.

Az Idegen Nyelvi Munkaközösség tagjai 2023-2024.

 

Andicsku Orsolya (angol), Barnáné Tóth Krisztina (német), Bartha Gergely (angol), 

Ra­dócz Istvánné (né­met), Ugrinné Kathi Anikó (angol), Dr.Fagyasné Tardy Adrienn (német)

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory