Erasmus Plus

“Újratöltve – tanítás sikeresen”

című programunkat 2016.06.01. és 2018.05.31. között valósítjuk meg.
A projekt szorosan kapcsolódik az iskola stratégiai, minőségfejlesztési tervéhez, kiemelten a kulcskompetenciák, az idegen nyelvi kompetenciák, az IKT területén. Az alábbi célok megvalósítást tűzi ki: a 7-14 éves korosztály számára motiváló, diákközpontú tanulási-tanítási technikák  megismerése, kollaboratív, kooperatív és inklúzív tanítási módszerek adaptálása, az idegen nyelvi alapkészségek sokoldalú fejlesztése változatos munkaformák alkalmazásával a tanítás során, a biztos alapokon nyugvó nyelvtudás kiépítése a tanulókban, valamint továbbfejlesztése a nyelvtanárokban.
A projekt során három angol és egy német nyelvtanárt iskolázunk be nemzetközi tanár-tréningre, melyeknek a szicíliai Taormina és a németországi Düsseldorf lesz a helyszíne. Két pedagógus kollégánk angol nyelvet tanul majd Máltán, és az iskola vezetői az innovatív iskolai módszerekkel ismerkedik majd Helsinkiben a a finn oktatók segítségével.
A várható eredményeket az iskola több területen fel tudja használni majd, kiemelten a tehetséggondozó programban és a hátrányos helyzetű, a kisebbségi tanulók felzárkóztatásában, amellyel az idegen nyelv tanulásának hatékonyságát, a tanulók kommunikatív nyelvi kompetenciájának fejlesztését kívánjuk elérni. Ennek érdekében három fő szakaszban juttatjuk el diákjainkat a játékos nyelvtanulástól a nyelvvizsgáig, illetve a bukásmentességre törekszünk.

Úti beszámolók az ERASMUS+ egyéni tanulmányutakról

2018. április 16-20. Prága, Csehország 

Szervező intézmény: ITC International TEFL Certificate s.r.o. ERASMUS + Prague, Fr. Krizka 1, 170 000 Prague 7, Czech Republik

A kurzus címe: A tanítás innovatív megközelítései (Innovative Approaches to Teaching)

A kurzus időtartama: 40 óra

ITC kurzusvezető: Iva Brozova

Kurzus tutor: Smriti Vasistha és Petra Vallin

A csoport összetétele: a 13 fő pedagógus (óvónő, általános iskolai tanárok, gimnáziumi és felnőttoktatási tanárok, intézményvezetők) 6 országból érkeztek – 4 olasz, 2 görög, 1 finn, 1 horvát, 3 francia, 2 magyar -, a munkanyelv az angol volt.

A kurzus során 9 modulban az alábbi témákkal foglalkozott a csoport kisebb részben tutori témafelvetés, magyarázat, teoretikus összefoglaló, önálló feladatmegoldás és beszámoló, nagyobb részben interaktív pár- és csoportmunkában, kollaboratív technikák alkalmazásával:

 • a XXI. századi képességek
 • kritikai és kreatív gondolkodás jellemzői, fejlesztésük módjai
 • érdeklődésen és feladaton alapuló tanulási-tanítási módok
 • gamifikáció az osztályteremben
 • az értékelés modern trendjei
 • multikulturális osztályokkal való bánásmód
 • differenciált csoportok szükségleteihez alkalmazkodó tanítási anyagok
 • metakogníció, a tanulás tanítása
 • IKT eszközök alkalmazása a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztéséhez
 • formatív és szummatív értékelés alapvetései, eljárásai (pl. portfólió, táblázat, ellenőrző lista, társértékelés, önértékelés stb.)

Különösen hasznosnak találtam további intézményvezetői és tanári tevékenységemhez

 • a századi képességek, kompetenciák fontossági sorrendjének változásait megérteni, jellemzőit meghatározni, a fejlesztésükhöz illeszkedő, az életből vett tartalmú feladattípusokat kiválasztani illetve ilyeneket előállítani
 • a kritikai és kreatív gondolkodás jellemzőit összehasonlítani, a Bloom-féle taxonómia és a Gardner-féle intelligencia modell elméleti síkjához illesztve
 • a kulcskompetenciák folyamatos és tudatos fejlesztését érdekes, motiváló módon, a digitális kompetenciákat eszközként használva megvalósítani

Kiemelendő és leghasznosabb élmény számomra a kurzus két napja, amikor a játék, a játékon alapuló tanulás és a gamifikáció közötti különbséget tudatosítottuk, és a tanterembe bevihető, valamint otthoni feladatmegoldást ellenőrző digitális interaktív játékok felhasználását, készítését tanultuk meg.

Ilyenek voltak a QR kód generálás, ezek leolvasása okos eszközökkel, saját digitális könyv készítése, kvízjátékok, tesztek előállítása, tanulói csoporttagok és szülők meghívása, felvételük, visszajelzések, értékelésük módjai verbálisan és vizuálisan, az alábbi weboldalak használatával:

www.storyjumper.com, popplet.com, www.the-qrcode-generator.com, classdojo.com, kahoot.com, getkahoot.com, quizizz.com, superteachertools.us

Nemzetközi csoport tagjaként átélhetővé vált az adaptív és az inkluzív oktatás-nevelés, a befogadó környezet, az elfogadó, toleráns, értéket kereső, érzelemmel teli, gondoskodó légkör megteremtésének folyamata, játékos, az elkülönülést és az egymásra utaltságot egyaránt figyelembe vevő feladattípusokon keresztül.

Az ERASMUS+ projekt keretében megvalósult tanárképzési program hatékonyan járult hozzá az oktatási folyamat minőségét és hatékonyságát fejlesztő elméleti és módszertani tudásom gyarapításához.

a tanteremben

 

 

városnéző túra

Készítette: Komáromi Julianna a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetője

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2017.  július 3-7. Taormina, Szicília

A kurzus címe: Emproving Teachers–Teacher development Course: Teaching English Motivating Learners and Preparing for CLIL

A kurzus vezetője: Alan Marsh, nemzetközi tanártréner (Cambridge ESOL CELTA és DELTA)

A kurzus résztvevői: angol nyelvtanárok (20 fő) különböző európai országokból: Németország, Hollandia, Franciaország, Dánia, Lengyelország, Magyarország (hárman az iskolánkból).

A kurzus célja: – felfrisíteni a résztvevő tanárok módszertani ismereteit, új ötleteket adni a diákok motiválására, különös tekintettel a diákközpontú tanítási technikákra, a kooperatív és iklúzív tanulás módszereire. A diák célcsoport a 8-14 éves korosztály.

– A jelenlévő nyelvtanárok tapasztalatainak megosztása, megbeszélése szakmai viták keretében. Nemzetközi kapcsolatok építése.

– A másik fontos cél a résztvevők saját nyelvi készségeinek fejlesztése, kiemelt figyelmet fordítva a nyelvhasználatra és a beszélt nyelvre, a legújabb szófordulatok elsajátítására.

Tapasztalatok, eredmények:

Nagyon alaposan előkészített, jól szervezett tanfolyamon vehettem részt. Már előzetesen e-mail kapcsolatban álltunk a főszervezővel, aki németes precizitással ügyelt mindenre, így minden szükséges információt megkaptunk időben. A húsz fős nemzetközi csoport több országból érkezett, ezért elengedhetetlen volt az angol nyelv állandó használata a foglakozásokon kívül is. Az órarendünk úgy lett kialakítva, hogy minden nap felváltva foglalkoztunk a napi tanítási munkánkat segítő módszertani témákkal és a saját nyelvi fejlődésünket célzó, készségfejlesztéssel. A változatos tematika felölelte a nyelvtan, nyelvhelyesség, szókincsfejlesztés kérdéseit, az irodalmi és reklámszövegeket, dalokat (jazzchants, rap-szövegek), párbeszéd- és narratív technikákat, szerepjátékokat és memóriafejlesztő gyakorlatokat valamint a nyelvi humor motiváló szerepét. Nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlati rész is nagyon hasznos és sikeres volt.

A jól képzett, igen tapasztalt kurzusvezető sok hasznos és érdekes kérdésre irányította rá a figyelmünket, nagy türelemmel fejlesztette  nyelvi készségeinket. Az órákat követően is együtt maradt a csoport, érdekes közösségi programokon vehettünk részt, ahol lehetőségünk nyílt folytatni a szakmai eszmecseréket. A szabadidős programokon bepillantást nyerhettünk a helyi emberek életébe, egy nép színes, változatos kultúrájával, történelmével kerülhettünk valódi kapcsolatba.

Nagyon fontos erdeménynek tartom, hogy az átélt élményeket, személyes tapasztalataimat mesélhetem majd el a diákjaimnak, a kollégáimnak és az érdeklődő szülőknek. A megszerzett tudást ( a sok új módszertani ötletet) szintén tudom hasznosítani a mindennapi tanítási gyakorlatomban. Az is nagy erdemény, hogy felfrissíthettem, megújíthattam a nyelvtudásomat, hiszen az általános iskolában csak töredékét használom a korábban megszerzett tudásomnak, s az idők során „megkopott, elszegényedett” a szókincsem. Különösen az újabb beszélt nyelvi fordulatok tanulásának, gyakorlásának örülök, hiszen ezt csak személyes kommunikáció során lehet megszerezni, szótárakból nem.

Az is nagy eredmény, hogy a résztvevő kollégákkal megoszthattuk tapasztalatainkat (közvetlenül, angolul), velük kapcsolatban maradunk (e-mail, Facebook, stb.), és remélhetőleg több diákcsere programban is részt tudunk majd venni az itt kiépített kapcsolatok segítségével.

Szicilia Bné (1)

Szicilia még (4)

Készítette: Laczkó Zsuzsanna a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola angol nyelvtanára

………………………………………………………………………………………………………………….

 2016.08. 22– 26.  Valetta, Málta

A kurzus címe: Teachers and educational staff attending this course must have at least an A1 or A2 level of English

A kurzus szervezője: Easy School of Languages, 21, St Ursula Street, Valletta

Résztvevők Dremák Éva és Fazekas Lászlóné

Mivel mi nem angoltanárok vagyunk, s csak alap szintű nyelvtudással rendelkeztünk, ezért „angol nyelvi kezdő csoportba” soroltak bennünket az első tanítási napon. Csoportunk négy főből állt, nemzetiségeink szerint 1 fő cseh, 1 fő szardíniai, 2 fő magyar pedagógus. Tudásszintünk közel azonos volt, hiszen mind a négyünk rendelkezett némi angol nyelvi tudással, amit egyéni tanulással, önképzéssel, önszorgalommal, ill. rövidebb tanfolyamokon szereztünk az elmúlt években.

Napi 3 x 1.5 órás tanítási órákban folyt a képzésünk minden nap reggel 9.00-14.30 között. Az 1-2. foglalkozás: Angol nyelvtan, szókincsfejlesztés, olvasás, beszédgyakorlat, társalgás. A 3. foglalkozás: Bevezetés a máltai kultúrába, szokásokba, országismeret angol nyelven.

Tanáraink szigorú tematika szerint, tanmenetük alapján vezették a foglalkozásokat. Minden óra elején pontosan megjelölték, hogy azon a foglalkozáson milyen új ismereteket sajátítunk el, milyen témákat dolgozunk fel, azokhoz milyen szókincsre lesz szükségünk, és milyen eszközök állnak majd rendelkezésünkre.

Színes, változatos munkaformákkal, egyéni, csoport és páros munkában dolgoztunk. Szótárt, nyelvkönyvet, internetes segédeszközöket nem használhattunk! Kizárólag angol nyelven kommunikálhattunk egymással, még mi magyarok is! Ezt nagyon helyesnek tartottam / tartottuk, mivel így fejleszthettük szókincsünket, azonnal gyakorolhattuk a frissen megszerzett tudást.

Az idegen nyelvi foglalkozások során olyan pedagógiai módszertani fogásokkal is gazdagodtunk, melyeket a saját tanítási gyakorlatunkba is be tudunk illeszteni, függetlenül attól, hogy nem idegen nyelvet tanítunk.

Az órák jó hangulatban zajlottak.

Oktatóink teljes mértékben figyelembe vették egyéni tudásszintünket, és annak megfelelően differenciált feladatokkal láttak el minket. Ha szükséges volt, egyénileg is segítséget nyújtottak, külön leültek velünk foglalkozni, ha látták, hogy nem értjük valamelyik nyelvtani gyakorlatot, nem ismerjük a kifejezéseket. Akkor sem szótárt adtak, nem a szó jelentését közölték, hanem angol nyelven rávezettek a helyes megoldásra, szóhasználatra, hogy minél sikeresebbek lehessünk.

A számonkérés tesztekkel, írásbeli és egyéni szóbeli feleletek formájában zajlott, értékelés az órákon szóban, a tanfolyam végeztével pedig személyre szabottan, írásban történt.

Szabadidőnkben a csoportunk tagjaival közös programokat szerveztünk, melyek során megismerkedtünk Málta szigetének főbb nevezetességeivel. A közös kirándulásaink, együtt szervezett programjaink alatt is fejlődött szókincsünk, bátrabban vettünk részt a kommunikációban. Általuk hasznos információkhoz jutottunk egymás tanítási gyakorlatáról, tapasztalatokat szerezhettünk az európai oktatási szokásokról, csoportunk nemzeteinek oktatási rendszereiről.

Magam részéről nagyon hasznosnak találtam a tanfolyamot. Elengedhetetlenül fontosnak tarom, hogy a mi korosztályunk is beszéljen idegen nyelveket, ne maradjon le a fejlődésben, bővüljenek ismereteink!

Számomra legnagyobb tanulsága, tapasztalata ennek az angol nyelvi kurzusnak az elsajátított új ismeretek mellett az volt, hogy bátran kell kapcsolatot teremteni, kezdeményezni a kommunikációt, merni kell a célnyelven megszólalni, megnyilatkozni! Le kell győzni a félelmeinket, meg kell szabadulni a gátlásainktól. Sajnos belőlünk, a közép korosztályból hiányzik ez a fajta bátorság, az ilyen irányú vállalkozó szellem. Szemléletváltásra van szükség!

Mi, pedagógusok különösen nehéz helyzetben vagyunk, hiszen, mint a tanítási órákon, igyekszünk tudásunk legjavát nyújtani, s szégyelljük, ha kevesebbet vagy pontatlanul tudunk valamit, hogy nem tudjuk magunkat idegen nyelven szabatosan, pontosan kifejezni. Hasonló korú, Nyugat-Európából származó kollégáink számára teljesen természetes volt az idegen nyelvű megszólalás, lazán, bátran, magabiztosan beszéltek annak ellenére, hogy Ők is kezdők voltak.

A tanfolyam ideje alatt bármelyikünk teljes bátorsággal megszólalhatott, maximális segítőkészséggel és tudásmegosztással, segítő szándékkal találtuk magunkat szembe.

Az itt szerzett pozitív tapasztalat inspirál angol nyelvi tudásom gyarapítására, továbbfejlesztésére.

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik a tanfolyamon való részvételemet támogatták, jóváhagyták! Nem lehetek eléggé hálás azokért az életre szóló élményekért, melyeknek birtokába jutottam, s azokért az új barátokért, akikre a Máltán töltött egy hét alatt találtam.

                                                   IMG_20160826_154957

IMG_20160826_102331 IMG_20160826_141456

Készítette: Fazekas Lászlóné Varga Tímea sz iskola Humán Munkaközösségének vezetője

 

…………………………………………………………………………………………..

 2016.08. 14 – 20.  Düsseldorf, Németország

A képzés címe: Fortbildung  Methodentraining in der Unterrichtspraxis Deutsch als Fremdsprache  – Módszertani továbbképzés a német nyelv mint idegen nyelv oktatásához

A képzést az interneten találtam a pályázat készítése közben. Az IIK Düsseldorf az Institut für Internationale Kommunikation  e.V  magyarul a Nemzetközi Kommunikáció Intézet Németország szerte és Európa szerte elismert tanártovábbképző és nyelvoktató és nyelvvizsgáztató  központ. 1989-ben alapította a düsseldorfi Heinrich Heine egyetem a német  mint idegen nyelv oktatásának elősegítésére és támogatására.

A kurzus szervezői már az út előkészítésénel nagyon segítőkészek voltak, ők foglaltak számomra szállást. Külön öröm és extra nyelvgyakorlási lehetőség, hogy egy düsseldorfi iskolatitkár , Anja Metschlowsky volt a vendéglátóm. Így reggeli közben és esténként alaposabban megismerhettem a német emberek mindennapjait, a német oktatási rendszert.

A képzés szervezői a kurzus előtt webináriumot tartottak, ahol bemutatták az intézetet és ismertették részletesen a kurzus programját.

Az utazás megszervezését magam intéztem, online foglaltam le a repülőjegyeimet. Az oda út során München át kellett szállnom, visszafelé nem kellett átszállnom. Düsseldorfba megérkezve a kurzusszervezők által küldött információk alapján helyi járatú busszal utaztam a szállásomra.

A kurzus augusztus 15-én, hétfőn kezdődött a program ismertetésével, szervezési információkkal és a hospitalizációk előkészítésével.

A kurzuson 17 fő vett részt, mindannyian tanárok. Öten érkeztek Olaszországból, ketten Spanyolországból, ketten Lengyelországból. Észtországból, Görögországból, Kínából és Malajziából is volt 1-1 kolléga. Három német kolléganő is volt a kurzuson, ők mindannyian menekülteknek tanítanak német nyelvet.

Magyarországot ketten képviseltük a csoportban. Különböző iskolatípusokban oktatnak a kollégák, s voltak, akik felnőttoktatásban, nyelviskolákban dolgoznak.

Valamennyien nagyon jól  beszéltek németül, s az én tudásszintem a felső harmadban volt a csoportban, kiejtés szintjén pedig a legjobbakhoz tartoztam.

A képzés során igen sokszínű, a nyelvoktatás minden fázisát érintő témákkal foglalkoztunk. Gyakorlati példákat láttunk a motiváló és a tanulókat tanóra atmoszférájába   és a német nyelvi kommunikációba bevonó órakezdéshez.

Sok új játékot, játékos tevékenységet ismertem meg, amit azóta használok is diákjaimnál.

Foglalkoztunk a német nyelvtan átadásának kommunikatív módszereivel is, s feladatterveket is készítettünk kooperatív munkában. Sok anyagot, internet linket és a témával foglalkozó könyvcímet kaptunk.

Fontos és izgalmas része volt a képzésnek a német popzene  mint motivációs erő használata a nyelvoktatásban. Megismerkedtünk  jó néhány óravázlattal, amikben ezeket a dalokat használták és a legmodernebb popdalok felhasználásával saját óratervet készítettünk kooperatív munkában és az elkészített óratervet prezentáltuk is. A kurzusvezetőtől sok internet linket kaptunk, ami igen hasznos és segít, hogy a német nyelvet a német popzenéhez készített feladatok által közelebb vigyék a diákokhoz.

A kurzus során foglakoztunk még az ország ismerethez tartozó témákkal és előkerültek az interaktív tábla és a digitális médiák használatával kapcsolatos elméleti és gyakorlati tanácsok is.

Az egyhetes képzés során két délelőttöt hospitálással töltöttünk az IIk nyelviskolai részlegén. Az óralátogatások során két különböző nyelvi szintű csoport óráit figyeltük meg az intézet által kiadott óralátogatási kritériumok alapján. A hospitalizációk  az órát tartó tanárokkal való megbeszéléssel záródtak. Sok ötlettel, tanítási anyaggal lettem gazdagabb.

Természetesen nem maradt el a városnézés sem, az intézet vezetői és egy helyi idegenvezető segítségével megismerkedtem Düsseldorf régi városnegyedével, történelmével,helyi specialitásaival és a modern Düsseldorffal is.

Beszámolóm végén összegzésül csak annyit tudok írni, hogy bár sok hazai német nyelvtanári továbbképzésen és egy ausztriai Goethe –  intézeti továbbképzésen vettem részt, de számomra életre szóló és további tanári pályafutásom szempontjából meghatározó ez a kurzus volt. Mérföldkőnek érzem, sokat tanultam, új módszereket ismertem meg. S különösen nagy öröm számomra, hogy megismerhettem számos ország kultúráját, iskolarendszerét és ami talán a jövő szempontjából a legfontosabb,hogy együtt dolgozhattam külföldi kollégákkal.

Mindenkinek csak azt tanácsolom, hogy legyen bátor és motivált,s  vegyen részt az Erasmus + pályázaton belül külföldi tanártovábbképzéseken,mert hihetetlenül sok tapasztalatra és tudásra és természetesen élményekre  tesz szert.

Düsseldorf 1

Düsseldorf 2.

 Készítette: Pálosi Judit az iskola német nyelvtanára

Volkstraditionenin der Europäischen Union

 Jedes Volk hat seineeigenen Volkstraditionen. Wir möchten unsere Volks sitten iner halb der Europäischen Union bekannt machen, und auch wir sind neugierig auf die Volksbräucheanderer Nationen. Gibt es z. B. Ähnlichkeiten oder sogar Gleich heiten?

Die geplanten Themenbereiche:

-           die Präsentierung der Volks über lieferungen des Wohnorts (bei uns die von Debrecen und der „Pußta” Hortobágy)

-           die Bekanntmachung unserer Volkstraditionen mit anderer Völker

-           die Darstellungunserer Volkslieder, Volksspiele, Volkstänze, Volkstrachten

-           die Volkstraditionenanderer Völkerkennenlernen

-           die Traditionsbewahrung der verschiedenen Ländervergleichen

-           die Präsentierung der Traditionsbewahrung der 7-10 jährigen Kinder

-           die Traditionsbewahrung der Kinder im Zusammenhang mit den verschiedenen Jahres zeiten

-           die bedeutenden Tage der Volkstraditionen

 

In diesem Projekt nehmen 7-10 jährige Kinder teil. Die Sprache des Projekts ist deutsch, wir möchten die Verbindung mit deutschen oder mit Deutsch lernen den Schülerin erhalb der Europäischen Union aufnehmen.

Da das Alter der Schüler die Fahrt ins Ausland nicht er möglicht, planen wir im Rahmen des Projekts nur die Reise der Erwachsenen (der Lehrer/Lehrerinnen). Dieses Projekt würde von September 2014 bis August 2016 dauern.

Wir suchen Partners zu unserem Projekt!

Unsere e-mail: traditionen2014@gmail.com

Dear Colleagues,

Do you fancy joining a very helpful and interesting project?

Here is special offer for you!

Our school ( Sándor Petőfi) is a primary school, our students’ age is 7-14.

Our school has about 700 students. Our town Debrecen has a population of 250 thousand inhabitants and it is located in the eastern part of Hungary, about 2 hours from Budapest.

We would like to start a new project with upper-primary students (age 10-14).

We are looking for partners for Erasmus+ ( previously it was Comenius Partnership).

We have participated in this project before so we have some wonderful experiences.

We would like to work on a project dealing with the following topics:

„ The Message of Our World Heritages to the Children of the 21st Century”

Subtopics: buildings, environment, unique places: villages, caves, national parks,ect.

The language of our project is English.

Our plan: – learner-centered avtivities

– project works about world heritages

– sharing experiences with teachers from other countries

– presentation about the history, culture, natural beauty of different European countries

Visiting partner schools (teachers and students)

Our e-mail: p.s.teglas-com@freemail.hu

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory