Etika / Hit – és erkölcstan oktatás

Figyelem!

Az egyházak tájékoztató kiadványai (közzététel várhatóan 2023. március elejétől) folyamatosan frissülnek, bővülnek.

Az egyházak képviselői személyes tájékoztató alkalmakat nem szerveznek, helyette információs dokumentumokat tesznek közzé honlapunkon. Kérjük a Szülőket, innen tájékozódjanak döntésük meghozatalához.

Az első osztályosok a beiratkozáskor nyilatkoznak az etika vagy a hit-és erkölcstan oktatás választásáról.

A magasabb évfolyamosok május 20. határidőig tehetnek nyilatkozatot a következő tanévben érvényesen a korábbi választásuk megváltoztatásáról. A választás változatlanul hagyása esetén nincs teendőjük.

A 2022/23-as tanévben a hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személyek a korábbiakkal megegyeznek.

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában jelenleg az alábbi bevett egyházak vannak jelen:

Magyar Katolikus Egyház (római katolikus és görögkatolikus)

Magyarországi Református Egyház

Hitoktatók:

református: Sántha Diána

római katolikus: Lipák Emese

görög katolikus: Kocsorák János, Glevitzkyné Mudri Szilvia

A hit- és erkölcstan foglalkozások órarendi keretben hétfőn illetve kedden zajlanak.

Az etika oktatására osztálykeretben kerül sor.

EGYHÁZAK TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYAI

(a 2023/2024-es tanévben első osztályosok számára is itt közzétéve)

Görögkatolikus

Hitoktatási szóróanyag legujjabb leporelló 1.1-jpg

A részletekről érdeklődni lehet:

Kapin István atya (parókus) 30-676-61-57

Troszt Máté atya (segédlelkész) 30-355-27-53

Szaplonczay Márk atya (segédlelkész) 30-742-69-61

Római katolikus

hitoktatás

 Miért jó hittanosnak lenni?

Szülői tájékoztató 2023

 

Tájékoztató

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján az etika óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 35.§ alapján az állami általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást is, mely választása esetén a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

A hit- és erkölcstan órára történő jelentkezés részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ( a továbbiakban EMMI rendelet) 14.§ (5) bekezdés b) pont, 182/A-182/B. §-a állapítja meg.

A szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az etika oktatást, vagy valamelyik, az országgyűlés által elismert egyház vagy annak belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást választanak. Felhívjuk figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára, és nem kötelezettség. Ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika tantárgy oktatását szervezi meg.

Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulást is adjon az iskolának. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 5.§ (2) bekezdés a) pontja.

Az önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulással Ön mint szülő hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatát a hit- és erkölcstan óra megszervezése érdekében nyilvántartsa és ezt követően a gyermeke nevét és osztálya megnevezését továbbítsa a hit- és erkölcstan oktatást végző, az országgyűlés által elismert egyháznak vagy belső egyházi jogi személynek.

Az adatkezelés célja az Önök jelentkezése alapján az önként vállalt hit- és erkölcstan órák országgyűlés által elismert egyház vagy annak belső egyházi jogi személye általi megszervezésének biztosítása.

Az adatkezelési feladatokat (adatfelvétel, adatrögzítés, adattovábbítás) az állami általános iskolák látják el. Az Önök nyilatkozatát az iskolák munkatársai veszik át. A munkatársak a nyilatkozatokat átadják az iskola igazgatójának.

Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola igazgatójától kapják meg a tanulók adatait annak érdekében, hogy a jelentkezett tanulók számának és évfolyamának függvényében nyilatkozzanak az iskolának, hogy vállalják-e az adott iskolában az érintett tanulóknak a hit-és erkölcstan oktatást. Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az Önök gyermekeinek a részükre átadott név- és osztályadataival további, eltérő célú tevékenységet nem folytathatnak.

Gyermekeik személyes adatait az iskolán és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül további személyek nem ismerhetik meg, azok más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók. Tekintettel arra, hogy személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető, és az EMMI rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján az iskoláknak minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben etika vagy hit- és erkölcstan órán kíván-e részt venni, ezért a következő tanév megkezdését követően az előző évre vonatkozó személyes adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az iskolák a tankerületi központokat csak az egyes, az országgyűlés által elismert egyházak és belső egyházi jogi személyei hit- és erkölcstan oktatására kialakított tanulócsoportok létszámáról tájékoztatják június 30-ig, tehát gyermekeik személyes adatai és az egyes tanulók választásával érintett egyház megnevezése nem kerül a tankerületi központokhoz és a Klebelsberg  Központhoz sem.

Az adatkezeléssel összefüggésben, az Infotv.-ben foglaltak szerint Önök bármikor tájékoztatást kérhetnek a gyermek személyes adatainak kezeléséről. Kérhetik továbbá a gyermek személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását (lásd: Infotv. 14-15. §, 17.§), természetesen figyelemmel kell lennie arra, hogy a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó választása minimum egy tanévre szól, továbbá arra, hogy választását minden év május 20-áig módosíthatja a következő tanévre vonatkozóan.

Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (lásd Infotv. 21.§, 22.§, 52.§)

Az országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek (bevett egyházak)

Magyar Katolikus Egyház (római katolikus és görö katolikus)

Magyarországi Református Egyház

Magyarországi Evangélikus Egyház

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)

Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus- Magyarországi Ortodox Exarchátus

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház)

Magyarországi Baptista Egyház

HIT Gyülekezete

Magyarországi Metodista Egyház

Magyar Pünkösdi Egyház

Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház

Erdélyi Gyülekezet

Hetednapi Adventista Egyház

Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

Magyar Iszlám Közösség

Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek

Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház

Buddhista vallási közösségek

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory