Adatkezelési tájékoztató és útmutató

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola, 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.

E-mail: petofi@petofi-debr.edu.hu

Tel: 52/479-582, +36 30/464-6301

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

 

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

 • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
 • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
 • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
 • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
 • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
 • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Mik azok a személyes adatok?

Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb.

Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.

Ki az adatkezelő?

Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?

Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha

 • hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhoz stb.
 • kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat, kódokat,
 • az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptak volna.

Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?

 • Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magáról olyan fényképet vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha más látná!
 • Ne készítsünk és főleg ne tegyünk közzé másról sem fényképet hang- vagy videófelvételt, az előzetes hozzájárulása nélkül!
 • A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem indokolt.) Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyen oldalra!
 • Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyes adatokat!

Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?

Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk. Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat.

Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

 • Felvétel készítésekor, mindenképpen tájékoztatni szükséges az érintettet, akiről a felvétel készül, és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel továbbítása, megosztása vagy az internetre feltöltve annak lehetővé tétele, hogy bárki megnézhesse szintén csak a felvételen szerepelő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg a hozzájárulást!
 • Másvalaki telefonszámát, e-mail címét, lakcímét egyéb személyes adatait a hozzájárulása nélkül ne adjuk tovább, ne tegyük nyilvánossá!

Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának, közzétételének (kezelésének) következményei

A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat.

 • A Polgári Törvénykönyv szabályozza, hogy ún. sérelemdíjat követelhetnek tőlünk, ha jogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészült felvételeket.
 • A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.
 • Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az Infotörvény. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) tartalmaznak.

A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendje fogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés esetén akár többmillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.

FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére, az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!

Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?

 • Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget az osztályfőnöktől!
 • Az internetes oldalak üzemeltetői kötelesek megvizsgálni és elérhetetlenné tenni azon tartalmakat, amelyek jogosulatlanul kerültek feltöltésre. Be kell jelenteni számukra ezeket a tartalmakat és kérni kell a törlésüket!
 • A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát.

HASZNÁLJUK OKOSAN A SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT!

HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT!

2016. nyarán is többféle táborban pihenhettek, szórakozhattak diákjaink. Ezekről folyamatosan bővítve adunk hírt. Figyeljétek az iskola facebook oldalát is!

Pányok – Grafika tábor
Időpontja: 2016. június 21-26.
Helyszín: Pányok, a Petőfi Iskola Gyermekeiért Alapítvány táborhelye
Táboroztató nevelők: Kenyeres Andrásné, Jutka néni – Grégászné Lókodi Erzsébet, Zsóka néni
Gyerekek létszáma: 38 fő, alsósok-felsősök, régi-új táborozók
Mottónk:
„Pányok kicsi falujában
festegettünk mindahányan.
Mezőt jártunk, hegyet másztunk,
vetélkedtünk, s viháncoltunk.”Hagyományos, fő profilunk a rajzolás-festés-üveg/selyemfestés és új rajzeszközök és technikák kipróbálása (szénrajz, akvarellfestés, montázs, képkiegészítés). Ám az alkotómunka mellett jutott idő kirándulásra, a patakmeder-túra során ásványgyűjtésre, esti csillagnéző sétára, közös fagyizásra és a tábor végén szalonnasütésre is.
A jó hegyi levegő nagy étvágyat csinál: finomakat ettünk Kata néni főztjéből. Esténként csapatokba szerveződve a táborlakók összemérték ügyességüket „Egy-perc-és nyersz”-ben, kincses térkép keresésében és megfejtésében, no meg divat- és táncbemutatóban.
Útközben, az egész napos szabolcsi kiránduláson megtekintettük a földvár maradványait, íjászkodtunk és számháborúztunk. Többek között ezen élményeket jelenítettük meg heti munkák során, és az itt látott motivumokat dolgoztuk fel.
 grafika1
grafika3
grafika4
grafika5
Pányok-Honismereti tábor

Időpontja: 2015. június 23-28.

Helyszín:  Pányok, A Petőfi Iskola Gyermekeiért Alapítvány által fenntartott táborhely

Táboroztató nevelők: Dukátné Kékedi Edit, Mónus Judit, Takács Sándorné

Gyerekek létszáma: 35 fő,  1. – 4. osztályos tanulók

Élményszerző tevékenységeink voltak:

1. Kenyérlángos és kenyér sütése búbos kemencében a dagasztástól a feltét összeaprításáig, majd jóízű elfogyasztása

2. Szamaragolás, ostorcsattogtatás, állatsimogatás, borsófejtés

3. Gyalogtúra (2 órás) Telkibányára, Kalandpark látogatása, fagyizás

4. Lovagolás, nyilazás, hintón szekerezés Pányok határában – énekléssel egybekötve

5. Pányok felfedezése csapatmunkában,  feladatlap megoldása, rejtvények, térkép készítése a faluról, rovásírás megfejtése

6. Tehénfejés, ház körüli munkák

7. Kis patak körbejárása- mindennapos élmény!

8. Túra erdőn-mezőn át Kékedre és vissza, közös fagyizás

9. Ki-mit-tud, esti portyázások, divatbemutató, zenés mulatságok

10. Bátorságpróba sötétben, akár lámpa nélkül Pányok határában. Sok-sok nevetés!!!

11. Boldogkőváraljai vár megtekintése, bejárása.

12. Gyula bácsi, volt túravezetőnk sírjának rendbetétele, megkoszorúzása, megemlékezés.

Mottónk:

“Kalandozás az északi várak útján, néphagyományok ápolása”

Mivel  esős időt fogtunk ki, így idén csak egy várat látogattunk meg. Ugyancsak emiatt maradt el nagy sajnálatunkra egy igazi, hagyományos jurta megtekintése.

Ám így is sok érdekes, hasznos és maradandó élményben volt részük a  kis táborlakóknak. A konyhás nénik minden nap ízletes és bőséges étellel kényeztettek bennünket. A gyerekek már a tábor alatt is,  a szülők visszaérkezéskor érdeklődtek a tábor folytatásáról. Igen, lesz jövőre is!

pányok1

Pányok

pányok4

pányok3

Kézműves Játszóház

A tábor időpontja: 2015. június 29 – július 3.

ebben az évben: 2016. július 4-8.

A tábor helyszíne: Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola

Táboroztató pedagógusok neve: Gáspárné Petró Tamara; Kiss Olívia; Sándor Péterné

Résztvevő gyerekek létszáma, korosztálya: 27 fő (1-4. évfolyamosok +2 fő nagycsoportos óvodás )

Hagyományainkhoz híven az idei nyári vakációt is Kézműves Játszóház táborral kezdték iskolánk tanulói. Délelőttönként csodaszép alkotások születtek különböző technikák alkalmazásával ( batikolás, kavicsfestés, gyöngyfűzés, üvegfestés, virágültetés). Délután a sportolásé, aszfaltrajz-versenyé, társasjátéké, közös sétáé, játszóházé volt a főszerep. Jövőre is szeretettel várjuk a táborlakókat!

Nagyon jó hangulatban telt a tábori hét, hamar elrepültek az élményteli napok. A táborzáró kiállításon a gyerekek büszkén mutatták be a szorgos kezek szemet gyönyörködtető munkáit a szülőknek, megjelent vendégeknek. Verssel, közös énekléssel köszöntünk el egymástól.

A fotók megtekinthetők:

www.facebook.com Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 1.b osztály oldalán

 

kavicsfestés

gyöngyfűzésbatikolás

Táborlakók 2015.

Délutáni élmények

Sport tábor

2016-ban is együtt voltunk!

 

tenisz1

 

tenisz2

 

tenisz3

 

 

A tábor időpontja:2015. június 29-július 03.

A tábor helyszíne: Kerekestelepi Termálfürdő és Kemping

Táboroztató pedagógusok neve: Faragó Istvánné, Barna Bence, Thurzó Judit

Résztvevő gyerekek létszáma, korosztálya: 29 fő, 7 évestől  13 évesig

A mozgás örömforrás, az egészséges test és lélek alapja.
Legfőbb célunk különféle sportágakkal megismertetni a gyereket. Programjainkban szerepelt:
bowling, fallabda, tenisz, lubickolás, vizes játékok, úszásoktatás szakképzett oktatóval. Az egyéb foglalkozások között is sok érdekességgel vártuk a táborlakókat: játszóház, városnézés Dottóval, Nagytemplom (kilátó), lufihajtogatás, gyöngyfűzés, tánctanulás a Valcer Táncstúdió segítségével.
Immár 5. alkalommal szerveztük meg táborunkat.
Ha a sorsunk és minden érintett úgy szeretné, jövőre is ott leszünk!

 

sporttábor

 

Gólyatábor

2016. nyarán is nagy sikerrel, jókedvvel szerveztük meg táborunkat!

A tábor időpontja: 2015. július 06 -10.
A tábor helyszíne: Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola
Táboroztató pedagógusok neve: Kenyeres Andrásné, Faragó Istvánné
Résztvevő gyerekek létszáma, korosztálya: Leendő első osztályosok, 40 fő

Táborunk immár 8. éve működik. A leendő elsősökkel megismertetjük az iskolai környezetet, szokásokat, érdekes, játékos feladatokon keresztül készülünk a szeptemberi tanévkezdésre. Délelőttönként táncosok segítségével sajátítják el a kicsik a néptánc alaplépéseit, népi játékokat tanulnak. Délutánonként játszunk, kézműveskedünk, mondókákat, verseket tanulunk. A vidám hangulat és a sokféle élmény garantált!
Nagyon jó a gyerekeknek, hogy szeptemberben az izgalmas tanévnyitón már ismerős arcok fogadják őket.

DSCF3913

DSCF3896

Kreatív Kuckó Tábor
A tábor időpontja: 2015. július 27-31.
A tábor helyszíne: Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola
Táboroztató pedagógusok neve: Kenyeres Andrásné, Faragó Istvánné
Résztvevő gyerekek létszáma, korosztálya: 1-4. osztályig, 28 fő
A tábor tevékenységeinek rövid leírása: Táborunk immár 10 éve működik. Mottónk: ”Játszva gondolkodj, gondolkodva játssz!” Visszatérő gyerekeink évek óta szívesen vesznek részt a táborba. Ez a legnagyobb öröm egy pedagógus életében.
Induljunk ki abból, hogy minden gyerek szeret játszani! A játék a legfontosabb tanulási eszköz. Délelőttönként csapatokban agytornáztató feladatokkal vártuk a tanulókat, délutánonként pedig ügyességi párbajokban mérhették össze tudásukat.
Nagyon fontos megtapasztalnunk, hogy nem csak a drága játékokkal lehet játszani, hanem saját magunk is élvezetes társasjátékokat alkothatunk, mely külön jó móka!
Ezeket a játékokat kézműves foglalkozás keretében készítettük, majd egymással is szívesen játszottak, sőt otthon a szülőkkel is kipróbálták azokat. Utolsó tábori napunk a Kerekestelepi strandon, önfeledt fürdőzéssel zárult.

DSCF4001

DSCF3948

DSCF3929-1

„Balatoni nyár 2015” a diákegyesület szervezetfejlesztő tábora
A tábor időpontja: 2015. augusztus 8-13.
A tábor helyszíne: Balatonszemes
Táboroztató pedagógusok neve: Déri-Dankó Rita, Fazekas Lászlóné, Dremák Éva
Résztvevő gyerekek létszáma, korosztálya: 40 fő – 10-15 éves korosztály
A tábor tevékenységeinek rövid leírása: Csapatépítő játékok, feladatok, vetélkedők, versenyek a táborban és azon kívül. Kirándulás Tihanyba, Balatonszárszóra és Balatonlellére. Kerékpártúra Fonyódra, sportolás és sok-sok fürdés.
Mottónk:
„Mint egy nagy család” – ismerd meg, értékeld és segítsd a társadat!

balaton1

balaton2

balaton3

balaton4

 

 

 

kézműves1

2014.évi táboraink

Immár hagyományosan minden nyári szünetben kézműves táborral várjuk az alkotni szerető kisdiákokat.  A színes programok mellett a gyerekek változatos technikákkal ismerkedhetnek meg és csodaszép használati- és dísztárgyakat készíthetnek.

A táborvezetők /Gáspárné Petró Tamara, Kiss Olívia, Sándor Péterné Erika néni/ jövőre is várják az ifjú alkotókat.

Készül a nagy mű

Készül a nagy mű

Elkészült alkotások

Elkészült alkotások

 

 

 

 

 

 

 

Együtt a csapat /saját készítésű pólóban/

Együtt a csapat
/saját készítésű pólóban/

 

 

2014.

 

“Én is iskolás leszek!” iskolára hangoló tábor

Augusztus elején-közepén hagyományos gólyatáborunkba várjuk leendő elsőseinket.

A tábor célja, hogy a gyerekeket játékos, életkoruknak megfelelő módszerekkel, jó hangulatú közösségi együttlét során bevezessük az iskola légkörébe, az első osztályos tantárgyak világába.

Leendő diákjaink elmélyednek a matematika témaköreiben, a „több-kevesebb” fogalmával és a számokkal játszanak, logikai feladatokat oldanak meg, az anyanyelv területén például a szavakat szótagokra, hangokra bontják, verseket, mondókákat tanulnak.

Az íráskészség kialakítása érdekében már néhány vonalelemet is vázolnak. Az iskolai szokásrendszerrel ismerkednek az önállóságra törekedtetve.

Minden nap különböző kézműves technikákkal ismerkednek meg.  A pedagógusok különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden tevékenységüket jutalommal értékeljék, és hogy a fejlesztő hatású együttműködés pihentető és szórakoztató is legyen.

Táborvezetők: Kenyeres Andrásné Jutka néni és Faragó Istvánné Mónika néni

 2014.

Kreatív Kuckó tábor

Szintén augusztusban szervezzük Kreatív Kuckó táborunkat.

Nagy számba jelentkeznek gyermekeink az öt napos programba, melyben sok visszatérő ismerős arccal találkozunk. A tábor jelszava:” Játszva gondolkozz, gondolkodva játssz!”

Erre a mottóra épül az egész heti foglalkozás. Táblás játékokon keresztül fejlesztjük a gyerekek képességeit, megfigyelő, problémamegoldó, gondolkodási, döntéshozó, kudarctűrő, szociális készségeit. Ezeken kívül fejlődik a tér-forma érzékelésük és a rész-egész felismerésének képessége.

A táblás játékok mellett közkedvelt tevékenységük a sokféle csapatjáték, ami az életben nagyon fontos együttműködésre, kommunikációra, kreativitásra tanítja a nebulókat. Az utolsó napon, az eredményhirdetést követően mindenki jutalmat kap. Nagyon vidám hangulatban telik a hét.

Táborvezetők: Faragó Istvánné Mónika néni és Bodor Lászlóné Anikó néni

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory