Iskolai étkezés

Kedves Szülők!

Az iskolai étkeztetés szervezője a Debreceni Intézményműködtető Központ.

2020. augusztus végétől a korábbi rend megváltozik: tanulóink étkeztetése ügyében a Gulyás Pál Étkeztetési Ügyintézési Központot (4024 Debrecen, Sumen u. 3. Gulyás Pál Kollégium) kell keresniük.

Ügyintéző: Keczánné Mátrai Hedvig

Telefonszám: 30/462-9594

E-mail cím: gulyas.etkezes@diminfo.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

hétfőtől csütörtökig 7.00-11.00,   15.00-17.00

pénteken 7.00-11.00

Étkezés megszervezésével kapcsolatos dokumentumok 2020/2021.

Szülői tájékoztató az étkeztetésről 2020/2021.

Hozzájáruló nyilatkozat 2020/2021.

8. sz. melléklet 2020/2021.

9. sz. melléklet 2020/2021.

Az étkezés lebonyolítója a Debreceni Intézményműködtető Központ, az ételek készítője a Cívis Hungast  Kft, melynek helyi főzőkonyhában készül az étel. Az üzletvezető, Rácz Sándorné szívesen lát mindenkit, ha a szülő meg akarja kóstolni az ételeket. Minőségi kifogás előtt éljenek ezzel a lehetőséggel!

Az étlapok a szolgáltató honlapján közzétételre kerülnek, amelyet a fogyasztók  IDE kattintva érhetnek el.

 

A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Tájékoztatója

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (5b) bekezdése alapján az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés jogosultsági feltételeinek a fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Korm. rendelet) foglaltak szerint kell igazolni.

A fentiek alapján tehát, a bölcsődei ellátásban és az óvodai ellátásban részesülő gyermek után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, térítésmentesen kell biztosítani az étkeztetést és a normatív kedvezmény igénybevételéhez a kötelezetteknek (szülőknek) elegendő a Korm. rendelet 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltése és benyújtása a térítési díjat megállapító szerv (intézményvezető) felé.

Az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményt kell biztosítani és a kedvezmény igénybevételéhez elegendő a Korm. rendelet alapján a kötelezett (szülő) nyilatkozata.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként figyelembe vehető gyermekek számát (18 éven aluli, 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, életkorától függetlenül a tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, kivéve a nevelőszülőknél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet).

Az irányadó jogszabályok alapján tehát a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges és elégséges a jogszabályban meghatározott szülő által tett nyilatkozat, azon felül további más dokumentum, igazolás bekérésére nem kötelezhető a szülő (nem kérhető a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló határozat másolata, lakossági folyószámla kivonat, postai igazolószelvény bemutatása sem).

Tisztelt Szülők!

Az étkeztetést szervezi:  Debreceni Intézményműködtető Központ

Debrecen, Kálvin tér 2/a

Igazgató: Hajnal János

www.diminfo.hu

Lemondást (mely az ingyenesek számára is kötelező) csak az étkezési jegy visszaadása esetén áll módjukban figyelembe venni.

Étkezés lemondása és visszarendelése 9 óráig lehetséges (legkorábban másnapra) a 06-30/462-9594 telefonszámon.

A térítési díj befizetése a tárgyhónap előtti napon az alábbi kiírás szerint, következő héten egy pótbefizetési napon 7-17 óráig Keczánné Mátrai Hedvig élelmezésszervezőnél történik.  Menüválasztás elmulasztása esetén „A” menüt kap a gyermek.

Az élelmezésszervezői irodát a régi épület félemeletén,  a folyosó végén, az 1. terem mellett találják!

Észrevétel, kérdés esetén e-mail: etkezes@diminfo.hu, telefon: 06-20-3599989

BEFIZETÉSI NAPOK 2019/2020-ban

esedékesség

befizetés

befizetés

2019. szeptember havi szeptember 4.
szeptember 5.
2019. október havi október 2. október 9.  
2019. november havi november 6. november 7.  
2019. december havi december 4. december 5.  
2020. január havi január 8.
január 9.
2020. február havi február 5.
február 6.
2020. március havi március 4.                 március 5.
2020. április havi április 2.
április 8.
2020. május havi május 6. május 7.
2020. június havi június 3.
június 4.

 

Tájékoztató az étkezési térítési díj kedvezmények igénybevételéről

Az igénylőlap és a kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de

legkésőbb 2019. augusztus 29. napjáig kell benyújtani, hogy a kedvezmény

2019. szeptember 2-től érvényesíthető legyen!

NORMATÍV KEDVEZMÉNY:

Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a

jogosultságot igazolni kell. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a

normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A normatív kedvezményre való

jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

  • · Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat;
  • · Tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás és a magasabb összegű családi pótlék

folyósításáról szóló igazolás;

  • · Fogyatékos gyermek, tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság

szakvéleménye;

  • · 3 vagy több gyermekes család esetén:

o Iskolalátogatási igazolás a 16. életévét betöltött, 25 évesnél fiatalabb

közoktatásban nappali rendszerű oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali

tagozatos tanulója esetén félévente szükséges;

o A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.

A dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe! Nem jár a tanulónak kedvezmény

azon étkeztetésre, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint

létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy

más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy

tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy bentlakásos intézményben nevelkedő gyermek

esetén az elhelyezésről szóló okiratot az élelmezésszervező részére másolatban át kell adni!

A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:

  • · a tizennyolc éven aluli,
  • · a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő,

illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint

  • · életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

A szülőnek/gondviselőnek/nevelőszülőnek a gyermeket érintő mindennemű változásról 15

napon belül bejelentési kötelezettsége van!

Kedvezmény leghamarabb a hiánytalan igénylőlap és a szükséges igazolások benyújtását,

elbírálását követő naptári naptól, a tanév ideje alatt érvényesíthető!

A normatív kedvezményre való jogosultság megállapítása a Debreceni Intézményműködtető

Központ igazgatójának a hatásköre. A kedvezményre való jogosultság megállapítása

határozattal történik.

Az igénylőlap letölthető a www.diminfo.hu oldalról.

RÁSZORULTSÁGI KEDVEZMÉNY

A gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján

további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény

megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani. A

díjkedvezmény megállapítására az önkormányzat közigazgatási területén az állami

intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a polgármester

jogosult.

A kérelem beadásához szükséges nyomtatványok letölthetők a www.debrecen.hu

internetes oldalról.

Hajnal János

igazgató s.k.

 

 

Csoportos beszedés lehetősége

Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tájékoztatom, hogy a készpénzes befizetés mellett lehetőséget biztosítunk az étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással való megfizetésére.
Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel, szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére! Ha számláját az OTP Bank vezeti, a felhatalmazás nyomtatvány bank felé történő továbbításáról élelmezésszervező munkatársaink gondoskodnak, tehát kitöltés után részünkre juttassák vissza!
A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok:
Név: Debreceni Intézményműködtető Központ
Számlaszám: 11738008-15813619
Cím: 4026, Debrecen, Kálvin tér 2/A.
Banki azonosító: A15813619
Fogyasztó azonosítója: az étkezést igénybevevő TAJ száma (9 számjegy folyamatosan)
Hajnal János
igazgató s.k.
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tájékoztatom, hogy a készpénzes befizetés mellett lehetőséget biztosítunk az étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással való megfizetésére.
Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel, szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére! Ha számláját az OTP Bank vezeti, a felhatalmazás nyomtatvány bank felé történő továbbításáról élelmezésszervező munkatársaink gondoskodnak, tehát kitöltés után részünkre juttassák vissza!
A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok:
Név: Debreceni Intézményműködtető Központ
Számlaszám: 11738008-15813619
Cím: 4026, Debrecen, Kálvin tér 2/A.
Banki azonosító: A15813619
Fogyasztó azonosítója: az étkezést igénybevevő TAJ száma (9 számjegy folyamatosan)
Hajnal János
igazgató s.k.

 

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory