Osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsgák ideje a 2019/2020-as tanévben:

2020. január 20. hétfő 13 óra (félévi vizsga)

2020. június 8. hétfő 13 óra  (év végi vizsga)

Az osztályozó vizsgák követelményeit a honlapon olvasható Tantárgyi helyi tantervek kimeneti tartalmai szabályozzák.

1. évfolyam félév

Éneklés

Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

 

Zenehallgatás

Felismeri a vokális és hangszeres zenét, a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket (gyermek, női és férfi énekhangszínek) és hangszereket (zongora, fuvola).

 

Improvizáció

Képes ritmus és dallami variációk önálló visszaadására, változatos előadására.

 

Zenei ismeretek

Meg tudja különböztetni a mérőt a ritmustól. A tanult ritmikai és dallami elemek (egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, negyed és páros nyolcad jele) pontos alkalmazása.

Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (szó-mi). Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.

Rendezett füzetvezetés.

 

1. évfolyam év vége

 

Éneklés

Hibátlanul el tudja énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni. Vállalkozik a dal önálló előadására, megfelelő tempóválasztással és tempótartással.

 

Zenehallgatás

Felismeri a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket (gyermek, női és férfi énekhangszínek) és hangszereket (zongora, fuvola, hegedű, dob). Felismeri a különböző hangulatokat.

 

Improvizáció

Képes ritmus és dallami variációk alkotására.

 

Zenei ismeretek

A tanult ritmikai és dallami elemek (egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, ütemhangsúly, kettes ütem, negyed és szünet jele, páros nyolcad jele, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel) pontos alkalmazása.

Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (lá-szó-mi). Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.

Rendezett füzetvezetés, pontos kottázás.

2. évfolyam félév

Éneklés

El tudja énekelni pontos ritmusban a tanult műdalokat és népi gyermekjátékdalokat, valamint a rokon népek megismert dalait. Felismeri a tavaszi népszokásokat és el tudja énekelni a hozzájuk fűződő szokásdalokat.

 

Zenehallgatás

Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. Felismeri az újonnan megismert zenei együtteseket (gyermekkar, vonós zenekar).

 

Improvizáció

Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló ritmuskísérletre, gyermekjátékok ötletes előadására.

 

Zenei ismeretek

A tanult hangok (félértékű hang és szünete) hosszúságának felismerése.

Ismeri az újonnan tanult dallamhang (dó) nevét és kézjelét. Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.

Pontos kottázás, dalrészletek olvasása.

 

2. évfolyam év vége

 

Éneklés

El tudja énekelni pontos ritmusban, helyes zenei hangsúllyal a tanult dalokat a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Népszokások, népi gyermekjátékok ismerete, előadása.

 

Zenehallgatás

Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. Felismeri az újonnan megismert hangszert (fagott), zenei együtteseket (gyermekkar, vonós-fúvós zenekar).

 

Improvizáció

Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló ritmuskísérletre, zenei kérdés-felelet improvizálására, gyermekjátékok ötletes előadására.

 

Zenei ismeretek

A tanult hangok (félértékű hang és szünete) hosszúságának felismerése hangzás után és képes önálló lejegyzésükre.

Ismeri az újonnan tanult dallamhangok (dó, ré, alsó lá) nevét és kézjelét. Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.

Dalrészletek olvasása és kottába írása önállóan.

3. évfolyam félév

 

Éneklés

Tanult gyerekdalok, népi gyermekjátékdalok, népdalok, műdalok zeneileg hibátlan éneklése értelmes szövegkezeléssel. Aktívan vesz részt a dramatikus játékok előadásában.

 

Zenehallgatás

Felismeri a hangszíneket (gyerekkórus, nőikar, férfikar).

 

Improvizáció

Önállóan vesz részt zenei improvizációkban, népi gyermekjátékdalokban, dramatikus játékokban.

 

Zenei ismeretek

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (önálló nyolcad és szünetjele, szinkópa, az egészérték és szünetjele, alsó szó).

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

 

3. évfolyam év vége

 

Éneklés

A tanult dalok zeneileg hibátlan, élményszerű éneklése hibátlan szövegkezeléssel. Részt tud venni kánonok és kétszólamú dalok pontos éneklésében. Felismeri és meg tudja különböztetni a tavaszi és lakodalmi szokásokat és dalait.

 

Zenehallgatás

A kórustípusokat (gyerekkórus, nőikar, férfikar, vegyeskar) hallás utáni megnevezi. Hangszerek felismerése hallás után (kürt, üstdob). A hallgatott zeneművek és népzenei, autentikus felvételek felismerése.

 

Improvizáció

Önállóan és alkotó módon vesz részt a népi gyermek és dramatikus játékokban, zenei improvizációkban.

 

Zenei ismeretek

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, legyen biztos a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (felső dó, értékviszonyok, 4-es ütem), a magyar népdalok sorszerkezetének felírásában.

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

 4. évfolyam félév

Éneklés

Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, helyes artikulációval tudjon énekelni a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban.

 

Zenehallgatás

Valamennyi meghallgatott zeneművet, népdalfeldolgozásokat felismeri. Meg tudja nevezni a többször meghallgatott művek szerzőjét. Jellemezni tudja a megismert karakterdarabokat. A vegyeskar szólamait fel tudja ismerni, meg tudja nevezni. Hangszerismeretei bővítése a cselló és a klarinét felismerésével.

 

Improvizáció

Önállóan, alkotó módon vesz részt népi és dramatikus játékokban, ritmus és dallamvariációiban.

 

Zenei ismeretek

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (pontozott fél és szünetjele, nyújtott és éles ritmus, 3-as ütem, fá, ti hangok).

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

 

4. évfolyam év vége

 

Éneklés

Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, helyes artikulációval tudjon énekelni a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Aktívan vesz részt egyszerű kétszólamú művek hibátlan éneklésében.

 

Zenehallgatás

Ismerje fel a fokozatos halkítást, erősítést crescendo-decrescendo a zenei példákon.

 

Improvizáció

Önállóan vegyen részt ritmus és dallamvariációk alkotásában (max. 8 ütem). Vállalkozzon népi gyermekjátékok és dramatikus játékok élményszerű színpadi előadására.

 

Zenei ismeretek

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében és megszólaltatásában (váltakozó ütem, hétfokúság).

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

1. osztály  félévi követelmény

 

A tanult kis- és nagybetű biztonságos ismeretében tudjon a tanuló némán és hangosan olvasni.

Oldja meg a tanító rávezetésével a szavakhoz kapcsolódó ismert típusú feladatokat.

Biztosan tájékozódjon a tanuló a vonalrendszerben, tudja alakítani a tanult kis- és nagybetűket, az írásjeleket másoláskor, tollbamondáskor és emlékezetből íráskor.

Az írás terjedelme kb. 4-6 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 8-11 betűt percenként.

Másoláskor legfeljebb 2-3 írástechnikai hibát kövessen el.

A betű és a hang különbségének felismerése.

Tudja a tanuló tisztán ejteni a hangokat. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal ejteni.

Tudjon udvariasan megszólítani felnőtteket, gyermekeket.

Tudjon helyesen bemutatkozni.

Tudjon 1-2 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről.

Tudjon köszönni a felnőtteknek és gyermekeknek a napszaknak megfelelően.

Csoportosítsa az olvasott mesék gyakran előforduló szereplőit (csodás lények, emberek, állatok).

Különböztesse meg a verset a prózától.

Ismerje föl, hogy a mű-költészeti alkotásoknak van címe, szerzője.

Tudja, hogy a verset általában versszakok alkotják.

Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát.

 

1.      osztály év végi követelmény

 

Olvasson a tanuló némán szóanyagában ismert 15 soros szöveget.

Értelmezze szócserével, bővítéssel a némán vagy hangosan olvasott mondatokat.

Önállóan oldja meg a szövegekhez kapcsolódó – ismert típusú – szóbeli és írásbeli feladatokat.

Önállóan tudjon címszavakat keresni a gyermeklexikonban.

Ismerje a címszó, hasáb, szócikk fogalmát.

Az írás során a betűket szabályos vonal-vezetéssel alakítsa és kapcsolja.

Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként.

Írástechnikai hibát ne kövessen el.

A mondatkezdő nagy-betűk és mondatzáró írásjelek biztonságos használata.

Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni.

Tudakozódásra tudjon rövid választ adni.

Tudjon 2-3 mondatos szöveget alkotni eseményt ábrázoló képről, képsorról.

Tudjon kérni a helyes nyelvi formák alkalmazásával.

Ismerje fel a mesét.

Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próbatételeket és a kezdő és befejező nyelvi fordulatokat.

Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek föl: A versszakokban érezhető a ritmus.

A tartalomjegyzék segítségével gyakorolja a könyvben való tájékozódást.

Nevezze meg 3 könyv írójának nevét, a könyvek és kedvenc olvasmányának címét, továbbá szereplőinek tulajdonságát.

Tudjon beszélgetni az irodalomban megjelenített gyermek – felnőtt kapcsolatokról.

Aktívan vegyen részt az improvizációs és beszédtechnikai gyakorlatok végzésében.

2. osztály félévi követelmény

 

Olvasson lassú folyamatossággal.

Fogalmazza meg szóban (tömören egy mondattal) az olvasmány egy-egy gondolategységét nevelői segítséggel.

Érzékeltesse a tanuló a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel (kijelentő, kérdő mondat) nevelői minta alapján.

Tartson szünetet a mondatok végén.

Használja az Ablak-Zsiráf című gyermeklexikont címszó megadásával.

A tanuló írása – a betűk alakja és kapcsolása – a normához közelítsen.

Legyen könnyen olvasható.

Az írás terjedelme 7-8 sor legyen.

Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként.

Másoláskor legfeljebb 1-2 írástechnikai hibát követhet el.

A felismerés és a megnevezés szintjén ismerje a tanuló a tanterv alábbi témáit:

–          szavak

–          szótagok

–          hang és betű

–          magán- és mássalhangzók

Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni.

Különböztesse meg a verset a prózától.

Ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője.

Tudja, hogy a verset versszakok alkotják.

Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát.

2. osztály év végi követelmény

 

Hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét

Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát.

A hangos olvasási hibák közül ne kövessen el újrakezdést.

Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel valamennyi tanult mondatfajta esetében.

Érzékeltesse a mondat közi írásjelek közül a vesszőt nevelői minta alapján.

A tartalomjegyzék segítségével gyakorolja a könyvben való tájékozódást.

Nevezze meg 3 könyv írójának nevét, a könyvek és kedvenc olvasmányának címét, továbbá azon tulajdonságát, amiért megszerette őket.

Írása legyen tetszetős.

Helyezze el írásmunkáját gazdaságosan, írás-munkája legyen tiszta.

Az írás terjedelme kb. 9-10 sor legyen.

Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 19-28 betűt percenként.

Írástechnikai hibát ne kövessen el.

A felismerés és megnevezés szintjén ismerje a tanterv alábbi témáit:

–          az egyszerű mondat fajai (felkiáltó, fel-szólító, óhajtó)

–          a ki?, mi?, milyen?, mit csinál?, mi történik? kérdésre csoportosítható szavak

–          szótő és a toldalék (elsősorban ragos főnevek esetében)

Hangsorokat, szósorokat tudjon helyes artikulációval ejteni.

Ismerje fel a mesét.

Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próba-tételeket és a kezdő és befejező nyelvi fordulatokat.

Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek föl, a vers-szakokban érezhető a ritmus.

Önálló véleményt alkosson az olvasmányokban szereplő személyek viselkedéséről.

3. osztály félévi követelmény

 

Hangos olvasása közelítsen a természetes beszéd üteméhez.

Olvasson a tanuló némán 1 oldal terjedelmű szöveget. Emeljen ki lényeges információkat kérdések segítségével.

Az írása legyen könnyen olvasható, írásmunkája tetszetős. Az írás terjedelme kb. 8-10 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el a 19-28 betűt percenként.

Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult anyanyelvi ismereteket.

Tudjon 5-7 mondatos fogalmazást írni a tanult műfajnak megfelelő eszközök felhasználásával képsor vagy átélt közös élmény alapján.

Ismerje fel a tanult költészeti alkotásokat.

Ismerje a legfontosabb családi, vallási és nemzeti ünnepeinket.

3. osztály év vége

 

Olvasson a természetes beszéd ütemének megfelelően. Hangos olvasása legyen szöveghű.

Olvasson a tanuló némán másfél oldal terjedelmű szöveget. Bizonyítsa az ismeretterjesztő szöveg megértését információk önálló kiemelésével.

Füzete legyen tiszta. Írásmunkájának elhelyezése legyen áttekinthető. Az írás terjedelme kb. 10-12 sor legyen.

Határozza meg és alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket.

Tudjon 8-12 mondatos fogalmazást írni önállóan a tanult műfajnak megfelelő eszközök felhasználásával képsor vagy átélt közös élmény alapján.

Tudja a tanult költészeti alkotásokat.

Ismerje a magyar nemzet legfontosabb történelmi eseményeit.

 

4. osztály félév

 

Olvasás: Olvasson a tanuló némán másfél oldal terjedelmű szépirodalmi és egy oldal ismeretterjesztő szöveget. Olvasson az élőbeszéd ütemének megfelelően. Kérdések segítségével tagolja a szöveget. Vázlatírás tanítói segítséggel. Könyvek önálló keresése a könyvtárban.

Helyesírás, anyanyelvismeret:Rendezett, olvasható írás. A tanult szófajok felismerése, megnevezése. A tanult anyanyelvi ismeretek alkalmazása.

Beszédművelés, kommunikáció: Legyen képes a tartalomnak megfelelően elmondani a tanult verseket, szövegrészeket. Hibáit tudja javítani tanítói minta alapján.

Fogalmazás: A tanult műfajokban legyen képes 8-10 mondatos szöveget írni, megtartva a műfaj sajátosságait. Vázlat alapján tudja tagolni a fogalmazását.

Irodalom:Ismerje fel az olvasott alkotásokat. Ismerje fel a rímeket, vegye észre a rokon értelmű szavakat, jelzős szószerkezeteket.

 

4. osztály év vége

 

Olvasás:Olvasson két oldal szépirodalmi és másfél oldal ismeretterjesztő szöveget. Olvasson a tartalomnak megfelelő tempóban. Önállóan tagolja a szöveget és írjon vázlatot. Fogalmazza meg, hogy a kölcsönzött könyvben mi és miért tetszett.

Helyesírás, anyanyelvismeret:Rendezett, olvasható írás, gazdaságos szövegelrendezés. A meghatározás és alkalmazás szintjén ismerje a tanult szófajokat. Alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket. Helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja.

Beszédművelés, kommunikáció:Legyen képes alkalmazni a tanult mondat- és szövegfonetikai eszközöket a tanult versek és szövegrészek elmondásakor, hibáit tudja önállóan javítani.

Fogalmazás: A tanult műfajokban legyen képes kb. egy oldalas szöveget írni, megtartva a műfaj sajátosságait. Önálló vázlat alapján tagolja fogalmazását.

Irodalom: Ismerje fel a tanult alkotásokat. Ismerje fel a rímeket, megszemélyesítéseket, hasonlatokat. Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, néhány összefüggő mondattal mondja el.

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….


Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Collapse content goes here….

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory