Osztályozóvizsga

Az osztályozóvizsgák ideje a 2022/23-as tanévben:

2023. január 12-13. csütörtök-péntek 8 óra (félévi vizsga)

2023. június 8-9. csütörtök-péntek 8 óra  (év végi vizsga)

Az osztályozó vizsgák követelményeit a honlapon olvasható Tantárgyi helyi tantervek kimeneti tartalmai szabályozzák.

1. évfolyam félév

Éneklés

Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

 

Zenehallgatás

Felismeri a vokális és hangszeres zenét, a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket (gyermek, női és férfi énekhangszínek) és hangszereket (zongora, fuvola).

 

Improvizáció

Képes ritmus és dallami variációk önálló visszaadására, változatos előadására.

 

Zenei ismeretek

Meg tudja különböztetni a mérőt a ritmustól. A tanult ritmikai és dallami elemek (egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, negyed és páros nyolcad jele) pontos alkalmazása.

Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (szó-mi). Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.

Rendezett füzetvezetés.

 

1. évfolyam év vége

 

Éneklés

Hibátlanul el tudja énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni. Vállalkozik a dal önálló előadására, megfelelő tempóválasztással és tempótartással.

 

Zenehallgatás

Felismeri a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket (gyermek, női és férfi énekhangszínek) és hangszereket (zongora, fuvola, hegedű, dob). Felismeri a különböző hangulatokat.

 

Improvizáció

Képes ritmus és dallami variációk alkotására.

 

Zenei ismeretek

A tanult ritmikai és dallami elemek (egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, ütemhangsúly, kettes ütem, negyed és szünet jele, páros nyolcad jele, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel) pontos alkalmazása.

Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (lá-szó-mi). Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.

Rendezett füzetvezetés, pontos kottázás.

2. évfolyam félév

Éneklés

El tudja énekelni pontos ritmusban a tanult műdalokat és népi gyermekjátékdalokat, valamint a rokon népek megismert dalait. Felismeri a tavaszi népszokásokat és el tudja énekelni a hozzájuk fűződő szokásdalokat.

 

Zenehallgatás

Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. Felismeri az újonnan megismert zenei együtteseket (gyermekkar, vonós zenekar).

 

Improvizáció

Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló ritmuskísérletre, gyermekjátékok ötletes előadására.

 

Zenei ismeretek

A tanult hangok (félértékű hang és szünete) hosszúságának felismerése.

Ismeri az újonnan tanult dallamhang (dó) nevét és kézjelét. Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.

Pontos kottázás, dalrészletek olvasása.

 

2. évfolyam év vége

 

Éneklés

El tudja énekelni pontos ritmusban, helyes zenei hangsúllyal a tanult dalokat a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Népszokások, népi gyermekjátékok ismerete, előadása.

 

Zenehallgatás

Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. Felismeri az újonnan megismert hangszert (fagott), zenei együtteseket (gyermekkar, vonós-fúvós zenekar).

 

Improvizáció

Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló ritmuskísérletre, zenei kérdés-felelet improvizálására, gyermekjátékok ötletes előadására.

 

Zenei ismeretek

A tanult hangok (félértékű hang és szünete) hosszúságának felismerése hangzás után és képes önálló lejegyzésükre.

Ismeri az újonnan tanult dallamhangok (dó, ré, alsó lá) nevét és kézjelét. Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.

Dalrészletek olvasása és kottába írása önállóan.

3. évfolyam félév

 

Éneklés

Tanult gyerekdalok, népi gyermekjátékdalok, népdalok, műdalok zeneileg hibátlan éneklése értelmes szövegkezeléssel. Aktívan vesz részt a dramatikus játékok előadásában.

 

Zenehallgatás

Felismeri a hangszíneket (gyerekkórus, nőikar, férfikar).

 

Improvizáció

Önállóan vesz részt zenei improvizációkban, népi gyermekjátékdalokban, dramatikus játékokban.

 

Zenei ismeretek

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (önálló nyolcad és szünetjele, szinkópa, az egészérték és szünetjele, alsó szó).

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

 

3. évfolyam év vége

 

Éneklés

A tanult dalok zeneileg hibátlan, élményszerű éneklése hibátlan szövegkezeléssel. Részt tud venni kánonok és kétszólamú dalok pontos éneklésében. Felismeri és meg tudja különböztetni a tavaszi és lakodalmi szokásokat és dalait.

 

Zenehallgatás

A kórustípusokat (gyerekkórus, nőikar, férfikar, vegyeskar) hallás utáni megnevezi. Hangszerek felismerése hallás után (kürt, üstdob). A hallgatott zeneművek és népzenei, autentikus felvételek felismerése.

 

Improvizáció

Önállóan és alkotó módon vesz részt a népi gyermek és dramatikus játékokban, zenei improvizációkban.

 

Zenei ismeretek

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, legyen biztos a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (felső dó, értékviszonyok, 4-es ütem), a magyar népdalok sorszerkezetének felírásában.

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

 4. évfolyam félév

Éneklés

Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, helyes artikulációval tudjon énekelni a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban.

 

Zenehallgatás

Valamennyi meghallgatott zeneművet, népdalfeldolgozásokat felismeri. Meg tudja nevezni a többször meghallgatott művek szerzőjét. Jellemezni tudja a megismert karakterdarabokat. A vegyeskar szólamait fel tudja ismerni, meg tudja nevezni. Hangszerismeretei bővítése a cselló és a klarinét felismerésével.

 

Improvizáció

Önállóan, alkotó módon vesz részt népi és dramatikus játékokban, ritmus és dallamvariációiban.

 

Zenei ismeretek

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (pontozott fél és szünetjele, nyújtott és éles ritmus, 3-as ütem, fá, ti hangok).

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

 

4. évfolyam év vége

 

Éneklés

Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, helyes artikulációval tudjon énekelni a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Aktívan vesz részt egyszerű kétszólamú művek hibátlan éneklésében.

 

Zenehallgatás

Ismerje fel a fokozatos halkítást, erősítést crescendo-decrescendo a zenei példákon.

 

Improvizáció

Önállóan vegyen részt ritmus és dallamvariációk alkotásában (max. 8 ütem). Vállalkozzon népi gyermekjátékok és dramatikus játékok élményszerű színpadi előadására.

 

Zenei ismeretek

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében és megszólaltatásában (váltakozó ütem, hétfokúság).

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

 

 1. osztály félévi követelmények

−   A tanult kis- és nagybetű biztonságos ismeretében tudjon a tanuló némán és

hangosan olvasni.

−   Oldja meg a tanító rávezetésével a szavakhoz kapcsolódó ismert típusú feladatokat.

−    Biztosan tájékozódjon a tanuló a vonalrendszerben, tudja alakítani a kisbetűket, az írásjeleket másoláskor, tollbamondáskor és emlékezetből íráskor.

−   Az írás terjedelme kb. 2-4 sor legyen.

−   Másoláskor legfeljebb 2-3 írástechnikai hibát követhet el.

−   A betű és a hang különbségének felismerése.

−   Tudja a tanuló tisztán ejteni a hangokat.

−   Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes időtartammal ejteni.

−   Tudjon udvariasan megszólítani felnőtteket, gyermekeket.

−   Tudjon helyesen bemutatkozni.

−   Tudjon 1-2 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről.

−   Tudjon köszönni a felnőtteknek és gyermekeknek a napszaknak megfelelően.

−   Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát.

−   Figyelje meg a környezetében élő gyerekek cselekedeteit.

−   Kapcsolódjon be az egyszerűbb gyermekjátékokba.

 

 1. osztály év végi követelmények

−   Valamennyi kis- és nagybetű biztonságos ismeretében tudjon a tanuló némán és

hangosan olvasni.

−   Olvasson a tanuló némán – szóanyagában ismert – 6-8 soros szöveget.

−   Oldja meg a tanító rávezetésével a szöveghez kapcsolódó ismert típusú feladatokat

(válogató olvasás, feleletválasztás).

−   Nevezze meg kedves könyvének címét.

−    Biztosan tájékozódjon a tanuló a vonalrendszerben, tudja alakítani a kisbetűket, az írásjeleket másoláskor, tollbamondáskor és emlékezetből íráskor.

−   Az írás terjedelme kb. 4-6 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a

8-11 betűt percenként.

−   Másoláskor legfeljebb 2-3 írástechnikai hibát követhet el.

−   A betű és a hang különbségének felismerése.

−   A szókezdő nagybetű használata ismert esetekben.

−   Tudja a tanuló tisztán ejteni a hangokat.

−   Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal ejteni.

−   Tudjon udvariasan megszólítani felnőtteket, gyermekeket.

−   Tudjon helyesen bemutatkozni.

−   Tudjon 1-2 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről.

−   Tudjon köszönni a felnőtteknek és gyermekeknek a napszaknak megfelelően.

−    Csoportosítsa  az  olvasott  mesék  gyakran  előforduló  szereplőit  (csodás  lények, emberek, állatok).

−   Különböztesse meg a verset a prózától.

−   Ismerje föl, hogy a műköltészeti alkotásoknak van címe, szerzője.

−   Tudja, hogy a verset általában versszakok alkotják.

−   Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát.

−   Figyelje meg a környezetében élő gyerekek cselekedeteit.

−   Kapcsolódjon be az egyszerűbb gyermekjátékokba.

2. osztály félévi követelmény

 

Olvasson lassú folyamatossággal.

Fogalmazza meg szóban (tömören egy mondattal) az olvasmány egy-egy gondolategységét nevelői segítséggel.

Érzékeltesse a tanuló a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel (kijelentő, kérdő mondat) nevelői minta alapján.

Tartson szünetet a mondatok végén.

Használja az Ablak-Zsiráf című gyermeklexikont címszó megadásával.

A tanuló írása – a betűk alakja és kapcsolása – a normához közelítsen.

Legyen könnyen olvasható.

Az írás terjedelme 7-8 sor legyen.

Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként.

Másoláskor legfeljebb 1-2 írástechnikai hibát követhet el.

A felismerés és a megnevezés szintjén ismerje a tanuló a tanterv alábbi témáit:

–          szavak

–          szótagok

–          hang és betű

–          magán- és mássalhangzók

Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni.

Különböztesse meg a verset a prózától.

Ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője.

Tudja, hogy a verset versszakok alkotják.

Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát.

2. osztály év végi követelmény

 

Hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét

Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát.

A hangos olvasási hibák közül ne kövessen el újrakezdést.

Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel valamennyi tanult mondatfajta esetében.

Érzékeltesse a mondat közi írásjelek közül a vesszőt nevelői minta alapján.

A tartalomjegyzék segítségével gyakorolja a könyvben való tájékozódást.

Nevezze meg 3 könyv írójának nevét, a könyvek és kedvenc olvasmányának címét, továbbá azon tulajdonságát, amiért megszerette őket.

Írása legyen tetszetős.

Helyezze el írásmunkáját gazdaságosan, írás-munkája legyen tiszta.

Az írás terjedelme kb. 9-10 sor legyen.

Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 19-28 betűt percenként.

Írástechnikai hibát ne kövessen el.

A felismerés és megnevezés szintjén ismerje a tanterv alábbi témáit:

–          az egyszerű mondat fajai (felkiáltó, fel-szólító, óhajtó)

–          a ki?, mi?, milyen?, mit csinál?, mi történik? kérdésre csoportosítható szavak

–          szótő és a toldalék (elsősorban ragos főnevek esetében)

Hangsorokat, szósorokat tudjon helyes artikulációval ejteni.

Ismerje fel a mesét.

Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próba-tételeket és a kezdő és befejező nyelvi fordulatokat.

Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek föl, a vers-szakokban érezhető a ritmus.

Önálló véleményt alkosson az olvasmányokban szereplő személyek viselkedéséről.

3. osztály félévi követelmény

 

Hangos olvasása közelítsen a természetes beszéd üteméhez.

Olvasson a tanuló némán 1 oldal terjedelmű szöveget. Emeljen ki lényeges információkat kérdések segítségével.

Az írása legyen könnyen olvasható, írásmunkája tetszetős. Az írás terjedelme kb. 8-10 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el a 19-28 betűt percenként.

Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult anyanyelvi ismereteket.

Tudjon 5-7 mondatos fogalmazást írni a tanult műfajnak megfelelő eszközök felhasználásával képsor vagy átélt közös élmény alapján.

Ismerje fel a tanult költészeti alkotásokat.

Ismerje a legfontosabb családi, vallási és nemzeti ünnepeinket.

3. osztály év vége

 

Olvasson a természetes beszéd ütemének megfelelően. Hangos olvasása legyen szöveghű.

Olvasson a tanuló némán másfél oldal terjedelmű szöveget. Bizonyítsa az ismeretterjesztő szöveg megértését információk önálló kiemelésével.

Füzete legyen tiszta. Írásmunkájának elhelyezése legyen áttekinthető. Az írás terjedelme kb. 10-12 sor legyen.

Határozza meg és alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket.

Tudjon 8-12 mondatos fogalmazást írni önállóan a tanult műfajnak megfelelő eszközök felhasználásával képsor vagy átélt közös élmény alapján.

Tudja a tanult költészeti alkotásokat.

Ismerje a magyar nemzet legfontosabb történelmi eseményeit.

 

4. osztály félév

 

Olvasás: Olvasson a tanuló némán másfél oldal terjedelmű szépirodalmi és egy oldal ismeretterjesztő szöveget. Olvasson az élőbeszéd ütemének megfelelően. Kérdések segítségével tagolja a szöveget. Vázlatírás tanítói segítséggel. Könyvek önálló keresése a könyvtárban.

Helyesírás, anyanyelvismeret:Rendezett, olvasható írás. A tanult szófajok felismerése, megnevezése. A tanult anyanyelvi ismeretek alkalmazása.

Beszédművelés, kommunikáció: Legyen képes a tartalomnak megfelelően elmondani a tanult verseket, szövegrészeket. Hibáit tudja javítani tanítói minta alapján.

Fogalmazás: A tanult műfajokban legyen képes 8-10 mondatos szöveget írni, megtartva a műfaj sajátosságait. Vázlat alapján tudja tagolni a fogalmazását.

Irodalom:Ismerje fel az olvasott alkotásokat. Ismerje fel a rímeket, vegye észre a rokon értelmű szavakat, jelzős szószerkezeteket.

 

4. osztály év vége

 

Olvasás:Olvasson két oldal szépirodalmi és másfél oldal ismeretterjesztő szöveget. Olvasson a tartalomnak megfelelő tempóban. Önállóan tagolja a szöveget és írjon vázlatot. Fogalmazza meg, hogy a kölcsönzött könyvben mi és miért tetszett.

Helyesírás, anyanyelvismeret:Rendezett, olvasható írás, gazdaságos szövegelrendezés. A meghatározás és alkalmazás szintjén ismerje a tanult szófajokat. Alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket. Helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja.

Beszédművelés, kommunikáció:Legyen képes alkalmazni a tanult mondat- és szövegfonetikai eszközöket a tanult versek és szövegrészek elmondásakor, hibáit tudja önállóan javítani.

Fogalmazás: A tanult műfajokban legyen képes kb. egy oldalas szöveget írni, megtartva a műfaj sajátosságait. Önálló vázlat alapján tagolja fogalmazását.

Irodalom: Ismerje fel a tanult alkotásokat. Ismerje fel a rímeket, megszemélyesítéseket, hasonlatokat. Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, néhány összefüggő mondattal mondja el.

 1. évfolyam félév

 

Számfogalma biztos a 10-es számkörben. Képes a 10-es számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, összehasonlításra, azonosításra, közös tulajdonság felismerésére.

A több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja.

Képes néhány elem sorba rendezésére próbálgatással.

A számokat 10-ig tudja írni, olvasni, helyét a számegyenesen megtalálja.

Meghatározza az egyes számszomszédokat.

Képes a számok nagyság szerinti összehasonlítására.

Biztos a matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.

Tevékenységgel tud összeadni és kivonni.

Egyszerű szöveges feladatot tanítói irányítással értelmez és megold.

Meg tudja különböztetni a páros és páratlan számokat.

Képes növekvő és csökkenő számsorozatok folytatására.

 

 1. évfolyam év vége

Számfogalma biztos a 20-as számkörben.

Képes a 20-as számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására, összehasonlításra, azonosításra, megkülönböztetés megállapítására, közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére.

A több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja.

Képes néhány elem sorba rendezésére próbálgatással.

A számokat 20-ig tudja írni, olvasni, helyét a számegyenesen megtalálja.

Megnevezi az egyes számszomszédokat.

Képes a számok nagyság szerinti összehasonlítására.

Biztos a matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.

Tevékenységgel tud összeadni és kivonni, pótolni és bontani.

Egyszerű szöveges feladatot tanítói irányítással értelmez és megold.

Meg tudja különböztetni a páros és páratlan számokat.

Képes növekvő és csökkenő számsorozatok folytatására.

Felismerni az egyenes és a görbe vonalakat, a síkbeli alakzatok közül a háromszöget, a négyszöget és a kört.

Térben és síkban biztosan tájékozódik, ismeri az irányokat.

 

 

 1. évfolyam félév

Számfogalma biztos a 100-as számkörben.

Pontosan írja és olvassa a számok jelét 100-ig. Ismeri az egyes, tízes, százas fogalmát, adott szám helyét a számegyenesen megtalálja.

Képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; állításokat megfogalmazni, közös tulajdonság felismerésére.

Képes a <, >, = jelek használatára,  a tanult számok nagyság szerinti összehasonlítására, sorba rendezésére.

Megnevezi az egyes, tízes számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat.

Tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani.

Képes adott számot jellemezni a megismert tulajdonságokkal.

Az összeadást és a kivonást kirakással értelmezi, a tanult műveleteket biztonságosan megoldja szóban.

Felismeri az összeadás és a kivonás közötti kapcsolatot.

Képes állításokat megfogalmazni tevékenységről, rajzról.

A nyitott mondatot kiegészíti megadott számokból, válogatással.

Egyszerű szöveges feladatot önállóan ábrázol és megold.

Adott szabályú sorozatot több taggal folytat.

Felismeri a tanult mennyiségek közötti összefüggéseket.

 

 1. évfolyam év vége

Számfogalma biztos a 100-as számkörben.

Pontosan írja és olvassa a számok jelét 100-ig. Ismeri az egyes, tízes, százas fogalmát, helyét a számegyenesen megtalálja.

Képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; állításokat megfogalmazni, közös tulajdonság felismerésére.

Képes a +, –, •, :, =, <, >, ( ) jelek használatára,  a tanult számok nagyság szerinti összehasonlítására, sorba rendezésére.

Megnevezi az egyes, tízes számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat.

Tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani.

Képes adott számot jellemezni a megismert tulajdonságokkal.

Képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben, ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben, ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét.

Képes állításokat megfogalmazni tevékenységről, rajzról.

Az egyszerű nyitott mondatot önállóan értelmez és megold.

Egyszerű szöveges feladatot önállóan ábrázol és megold.

Felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni.

Képes a test és a síkidom megkülönböztetésére. Kiválasztja a négyszögek közül a téglalapot, a téglalapok közül a négyzet.

Képes tájékozódni, ismeri az irányokat.

Felismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év.

 

 1. évfolyam félév

Számfogalma biztos az 1000-es számkörben. Ismeri a számok nagyságrendjét, az egyes, tízes, százas, ezres fogalmát. Pontosan írja és olvassa a számok jelét 1000-ig.

Ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát.

Képes az 1000-es számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására, összehasonlításra, azonosításra, megkülönböztetés megállapítására, közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére.

Megnevezi az egyes, tízes, százas számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat.

Képes adott szám közelítő helyének megtalálására 10-zel, 100-zal beosztott számegyenesen. Tud tízesre, százasra kerekíteni. Képes háromjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani. Műveleteket leolvasni ábráról, megjeleníteni tevékenységgel. Háromjegyű számok összegének, különbségének becslésére kerek százasokkal számolva.

Tud összeadni és kivonni ezres számkörben, szóban és írásban. Képes a műveletek ellenőrzésére.

Felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni.

Az egyszerű nyitott mondatot önállóan értelmez és megold.

Egyszerű és összetett szöveges feladatokat önállóan értelmez, adatait lejegyzi, megoldási tervet készít és kiszámolja szóbeli és írásbeli művelet alkalmazásával.

Ismeri és használja a szabvány mértékegységeket, át- és beváltások a tanult mértékegységekkel.

 

 1. évfolyam év vége

Számfogalma biztos az 1000-es számkörben. Ismeri a számok nagyságrendjét, az egyes, tízes, százas, ezres fogalmát. Pontosan írja és olvassa a számok jelét 1000-ig.

Ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát.

Képes az 1000-es számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására, összehasonlításra, azonosításra, megkülönböztetés megállapítására, közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére.

Megnevezi az egyes, tízes, százas számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat.

Képes adott szám közelítő helyének megtalálására 10-zel, 100-zal beosztott számegyenesen. Tud tízesre, százasra kerekíteni. Képes háromjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani. Műveleteket leolvasni ábráról, megjeleníteni tevékenységgel. Háromjegyű számok összegének, különbségének becslésére kerek százasokkal számolva.

Alkalmazza a matematika különböző területein az ésszerű becslést és a kerekítést.

Ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados, a többszörös, osztó, maradék fogalmát.

Képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazására.

Ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét.

Tud írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű számmal.

Képes a műveletek ellenőrzésére.

Felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni.

Az egyszerű nyitott mondatot önállóan értelmez és megold.

Egyszerű és összetett szöveges feladatokat önállóan értelmez, adatait lejegyzi, megoldási tervet készít és kiszámolja szóbeli és írásbeli művelet alkalmazásával.

Ismeri a római számok 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M).

Helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell segítségével.

Képes törtek megnevezésére, lejegyzésére szöveggel, előállítására hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

Megérti a test és a síkidom közötti különbséget.

Felismeri a kockát, téglatestet.

Képes hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítására.

Tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét.

Képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel.

Ismeri szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, km, l, dl, cl, hl, g, dkg, kg, t, másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Tud átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között.

Képes a biztos és a véletlen megkülönbözetése konkrét tapasztalatszerzés útján.

 

 1. évfolyam félév

Számfogalma biztos a 10000-es számkörben. Ismeri a számok nagyságrendjét, az egyes, tízes, százas, ezres, tízezres fogalmát. Pontosan írja és olvassa a számok jelét 10000-ig.

Ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát.

Képes 10000-es számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására, összehasonlításra, azonosításra, megkülönböztetés megállapítására, közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére. Képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.

Adott beosztású számegyenesen tud számokat ábrázolni.

Meghatározza az egyes, tízes, százas, ezres számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat. Tud tízesre, százasra, ezresre kerekíteni. Képes négyjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani.

Tud összeadni és kivonni tanult számkörben, szóban és írásban. Képes a műveletek ellenőrzésére.

Felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, önállóan tudja a sorozatot folytatni.

Képes nyitott mondat igazsághalmazának megkeresésére véges alaphalmazokon.

Egyszerű és összetett szöveges feladatokat önállóan értelmez, adatait lejegyzi, megoldási tervet készít és kiszámolja szóbeli és írásbeli művelet alkalmazásával.

Ismeri és használja a szabvány mértékegységeket, át- és beváltások a tanult mértékegységekkel.

 

 1. évfolyam év vége

Számfogalma biztos a 10000-es számkörben. Ismeri a számok nagyságrendjét, az egyes, tízes, százas, ezres, tízezres fogalmát. Pontosan írja és olvassa a számok jelét 10000-ig.

Ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát.

Képes 10000-es számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására, összehasonlításra, azonosításra, megkülönböztetés megállapítására, közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére. Képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.

Adott beosztású számegyenesen tud számokat ábrázolni.

Meghatározza az egyes, tízes, százas, ezres számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat. Tud tízesre, százasra, ezresre kerekíteni. Képes négyjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani.

Képes négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorozni kétjegyű, osztani egyjegyű számmal írásban.

Tudja a műveletek helyességének ellenőrzését.

Alkalmazza a műveletek tulajdonságait, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségét.

Ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét.

Felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, önállóan tudja a sorozatot folytatni.

Képes nyitott mondat igazsághalmazának megkeresésére véges alaphalmazokon.

Képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) alkalmazásával.

Képes törtek megnevezésére, lejegyzésére, előállítására, hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

Ismeri a római számokat 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M).

Helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell segítségével.

Képes egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző és párhuzamos egyenesek)

Ismeri a kör fogalmát.

Megérti a test és a síkidom közötti különbséget.

Felismeri és létrehoz kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket.

Felismeri a gömböt.

Hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel előállít tükrös alakzatokat.

Tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét.

Képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel.

Ismeri a szabvány mértékegységeket: mm, cm, dm, m, km, ml, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg, t. Tud átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között.

Képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagram leolvasására

 1. évfolyam félév

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjainak ismerete.

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű tanítói irányítással kialakításuk.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, végrehajtása.

A testrészek megnevezése.

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben.

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat.

A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva.

A gimnasztikai feladatok teljesítése, utánzással, ütemtartás nélkül.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások tudatos végrehajtása.

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

A népi játékokban az alapvető mozgásformákat alkalmaz.

 

 1. évfolyam év vége

Megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat.

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.

A torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban törekvés az esztétikus végrehajtásra.

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon, eszközön.

 

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és csoportban.

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben.

A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása.

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása.

Labdás ügyességfejlesztés tanítói segítséggel.

Részvétel a labdás ügyességfejlesztésben.

Részvétel a szabadidős sporttevékenységben, sorversenyekben, akadályversenyekben.

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve játékban.

Mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél fontosságának tudatosulása.

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása.

A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben.

A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.

 

 1. évfolyam félév

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjainak ismerete.

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.

Megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat.

Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

A testrészek megnevezése.

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzete beállítása.

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat.

A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése.

A gimnasztikai feladatok végrehajtása utánzással, tanítói ütemezéssel.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű kombinációkban a tér sokrétű felhasználásával.

Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés.

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

A népi játékokban tanult mozgásformákat alkalmaz.

 

 1. évfolyam év vége

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása.

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és csoportban.

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben.

A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása.

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete.

Célba dobási kísérletek.

A labdás gyakorlatok elfogadható végrehajtása.

Részvétel a szabadidős sporttevékenységben, sorversenyekben és akadályversenyekben.

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.

Küzdőjátékok megismerése.

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, tanulási lehetőség felismerése.

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél fontosságának tudatosulása.

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról.

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.

 

 1. évfolyam félév

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjainak ismerete.

Megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat.

Vezényszavak ismerete, rendgyakorlatok végrehajtása.

Alapvető gimnasztikai alapformák követése.

Az alapvető mozgásformák többféle ismerete.

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan.

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légző gyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.

Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz-és függés feladatainak teljesítésére.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott energia befektetéssel, eszközzel, társakkal.

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.

 

 1. évfolyam év vége

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés.

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.

Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása során.

Törekvés a labdavezetés minél pontosabb végrehajtására.

Részben önállóan tervezett 3-4 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is.

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás.

Gurulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.

A tempóváltozások érzékelése és követése.

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve történő végrehajtása.

A 3 lépéses dobóritmus ismerete.

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban.

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete.

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.

A sportszerű viselkedés értékké válása.

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban.

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással.

A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának ismerete.

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások ismerete.

 

 1. évfolyam félév

A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása.

A rendgyakorlatok fegyelmezett, pontos végrehajtása.

A gimnasztikai gyakorlatok végzése az utasításnak megfelelően.

A változó feltételekhez igazodva a feladatok végrehajtásának kísérlete.

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.

A levezetés helyének és preventív szerepének megértése.

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légző gyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott energia befektetéssel, eszközzel, társakkal.

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete.

 

 1. évfolyam év vége

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése.

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás.

Próbálkozás nyújtott karral történő támasz a támaszugrásokra.

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.

Mászás kötélen 2-3 fogással, a támasz-, függő-és egyensúlygyakorlatok teljesítése.

Különböző dobásmódok alkalmazása.

A tempóváltozások érzékelése és követése.

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.

A 3 lépéses dobóritmus ismerete.

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban.

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete.

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.

Részvétel a szabadidős sporttevékenységekben.

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése.

A test-test elleni küzdelem elfogadása.

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.

A sportszerű viselkedés értékké válása.

 1. évfolyam félév

Képes az élettelen környezet kölcsönhatásainak felismerésére, tárgyak összehasonlítása, csoportosítása tulajdonságai alapján

Meg tudja nevezni a tanult halmazállapotokat, fel tudja sorolni főbb jellemzőiket.  A halmazállapotváltozására tud példát mondani.

Ismeri az időjárás elemeit, el tudja mondani a víz körforgását.

Tudja a napszakok és az évszakok változásának okát.

Az élőlények tulajdonságainak felismerése. Meg tudja nevezni a tanult életközösség jellemző állatait, növényeit, néhány jellemzőjét felsorolja.

Képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint.

Képes egy természetes életközösséget bemutatni.

Tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát.

 

 1. évfolyam év vége

Ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére.

Ismeri az emberi élet szakaszait.

Tudja a helyes testápolási szokásokat és azok egészségmegőrző szerepét.

Az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő helyzetekben.

Tudja az emberi külső és belső tulajdonságokat csoportosítani.

Képes adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. Föld forgásának, keringésének bemutatása. Ismétlődő jelenségek összefügésének meglátására.

Értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.

Képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására.

Meg tudja nevezni a tanult életközösség jellemző állatait, növényeit, néhány jellemzőjét felsorolja.

Képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint.

Képes egy természetes életközösséget bemutatni.

Képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az információkeresésben és a problémák megoldásában.

Képes értelmezni helyünket a világegyetemben.

Képes tájékozódni Magyarország domborzati térképen. Jellemezni tudja a domborzati formákat.

 

 1. évfolyam félév

Képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az információkeresésben és a problémák megoldásában.

Képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint.

Képes egy természetes életközösséget önállóan bemutatni.

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.

Ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére.

Képes értelmezni helyünket a világegyetemben.

Életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő helyzetekben.

 

 1. évfolyam év vége

Képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére.

Képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül.

Képes értelmezni helyünket a világegyetemben.

Értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.

Képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és természeti értékét. Megnevezi megyéinket.

Ismeri a domborzat jelölését a térképen, tudja hazánk nagy tájait megnevezni, felsorolja főbb jellemzőit.

 

 1. osztály félévi követelmény

−   Élményeit szabadon jeleníti meg síkon, bátran használja kedvelt színeit, rajzi formáit.

−   Törekszik, hogy tárgyakat, élőlényeket egy-két felismerhető jeggyel ábrázoljon.

−   El tud készíteni egyszerű tárgyakat, díszeket saját elképzelése vagy minta közvetítése alapján kis segítséggel.

−   Tud rajzolni, színezni, festeni. Agyagból, gyurmából mintázni. A papírt, az ollót és a ragasztót célszerűen használja.

 

 1. osztály év végi követelmény

−   Képes a vizuális jelenségek megfigyelésére, a főbb jellemzők megnevezésére, tanítói segítséggel ezeket alkalmazza.

−   Élményeit szabadon jeleníti meg síkon, térben bátran használja kedvelt színeit, rajzi formáit.

−   Látványok, műalkotások, iskolai munkák megbeszélésébe bekapcsolódik, tetszésítéletét szóban is meg tudja fogalmazni.

−   Törekszik, hogy tárgyakat, élőlényeket egy-két felismerhető jeggyel ábrázoljon.

−   Megérti közvetlen környezete információs jeleit és a tankönyvek ábráit tanítói irányítással.

−   El tud készíteni egyszerű tárgyakat, díszeket saját elképzelése vagy minta közvetítése alapján kis segítséggel.

−   Felismeri a tárgyak rendeltetésének és formájának legalapvetőbb összefüggéseit. A tárgyak csoportosítását tanítói segítséggel végzi

−   Tud rajzolni, színezni, festeni. Agyagból, gyurmából mintázni. A papírt, az ollót és a ragasztót célszerűen használja.

 

 1. osztály félévi követelmény
 • Felismeri a vizuális minőségeket (szín, vonal, forma, folt, az egyszerű vonal, folt és színritmusokat). Ezeket megnevezi, két, három variációt létre tud hoz
 • Képes élményeinek, elképzeléseinek árnyaltabb vizuális megjelenítésére.
 • Képes élőlények, tárgyak szemléletére, emlékezetre támaszkodó ábrázolására. Munkáiban megjelenik egy-két felismerhető jellemző.
 • Képes megfigyelt változás megjelenítésére a legegyszerűbb jellemzőkke
 • Képes tárgyakat kitalálni, elkészíteni és megalkotni mintakövetéssel i
 • Díszítésnél sorritmusokat, terülődíszeket alkalmaz. Tud megadott vizuális jellemzők alapján tárgyakat csoportosítani. Ismeri a köznapi használati, ünnepi tárgy fogalmá
 • Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási technikáka

 

 1. osztály év végi követelmény
 • Törekszik a képelemek egyensúlyosabb elrendezésére. Festményeiben többféle színárnyalatot haszná
 • Felismeri a vizuális minőségeket (szín, vonal, forma, folt, az egyszerű vonal, folt és színritmusokat). Ezeket megnevezi, két, három variációt létre tud hoz
 • Képes élményeinek, elképzeléseinek árnyaltabb vizuális megjelenítésére.
 • Képes az alapvető térviszonyok jelölésére tanítói irányítá
 • Műalkotások (festmény, szobor) megismert típusait megnevezi (csendélet, portré, stb.). A megismert művek közül legalább egyet-egyet felismer, tudja az alkotók nevét i
 • Képes élőlények, tárgyak szemléletére, emlékezetre támaszkodó ábrázolására. Munkáiban megjelenik egy-két felismerhető jellemző.
 • Képes megfigyelt változás megjelenítésére a legegyszerűbb jellemzőkke
 • Értelmezni tudja környezete emberi gesz Felfogja a tájékoztató, felhívó jelek üzenetét.
 • Képes tárgyakat kitalálni, elkészíteni és megalkotni mintakövetéssel i
 • Díszítésnél sorritmusokat, terülődíszeket alkalmaz. Tud megadott vizuális jellemzők alapján tárgyakat csoportosítani. Ismeri a köznapi használati, ünnepi tárgy fogalmá
 • Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási technikáka
 • Képes a különböző médiumok összehasonlítására és értékelésére, érzelmi tartalmának megjelenítésére. Képes meseillusztrációk, médiafigurák tanulmányozására, ábrázolására alapvető jegyekke

 

 1. osztály félévi követelmény
 • Az eddig tanult nyelvi vizuális kifejezőeszközöket egyre tudatosabban alkalmazza. Törekszik az új vizuális kifejezőeszközök megfigyelésére, főbb jellemzőinek megnevezésére, ezeket tanítói irányítással alkalmazza. Képes élményeinek, elképzeléseinek tudatos vizuális megjelenítésére.
 • Törekszik rá, hogy az adott témákhoz megtalálja a jellemző mozdulatokat, mozgáshelyzeteket, és megfelelően ábrázolja a térviszonyokat. Tanítói irányítással.
 • Képes látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket megragadni, ábrázolni, változást, folyamatot értelmesen rögzíteni tanítói irányítással.
 • Képes közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlélésére, jellegének leírására alapvető jegyekkel. Elképzel és elkészít adott rendeltetésnek megfelelő egyszerű tárgyakat, betartva a konstruálás lépéseit, legfőbb szabályait. Képes a tartalom és a forma összefüggéseinek megfigyelésére. A tárgyalkotás, konstruálás lépéseit, folyamatát megérti.

 

 1. osztály év végi követelmény
 • Az eddig tanult nyelvi vizuális kifejezőeszközöket egyre tudatosabban alkalmazza. Törekszik az új vizuális kifejezőeszközök megfigyelésére, főbb jellemzőinek megnevezésére, ezeket tanítói irányítással alkalmazza. Képes élményeinek, elképzeléseinek tudatos vizuális megjelenítésére.
 • Törekszik rá, hogy az adott témákhoz megtalálja a jellemző mozdulatokat, mozgáshelyzeteket, és megfelelően ábrázolja a térviszonyokat. Tanítói irányítással.
 • Aktívan vesz részt a műalkotásokkal való foglalkozásokon, és meg tudja fogalmazni műélményét. A bemutatott műalkotások közül két-két festményt, szobrot felismer, és ezeket szerző és cím szerint tudja megnevezni.
 • Képes látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket megragadni, ábrázolni, változást, folyamatot értelmesen rögzíteni tanítói irányítással.
 • Képes közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlélésére, jellegének leírására alapvető jegyekkel. Elképzel és elkészít adott rendeltetésnek megfelelő egyszerű tárgyakat, betartva a konstruálás lépéseit, legfőbb szabályait. Képes a tartalom és a forma összefüggéseinek megfigyelésére. A tárgyalkotás, konstruálás lépéseit, folyamatát megérti.
 • Képes a médiatartalmak közötti tudatos választásra. Képes egyszerű cselekmény megjelenítésére képsorozattal. A karakterábrázolás filmes eszközeit felismeri, pozitív és negatív hőst megjelenít.

 

 1. osztály félévi követelmény
 • Megszilárdulnak ismeretei.
 • Az eddig tanult nyelvi, vizuális kifejezőeszközöket tudatosan alkalmazza.
 • Törekszik az új kifejezőeszközök megfigyelésére, főbb jellemzőinek megnevezésére, tanítói irányítással alkalmazza.
 • Élményeinek kifejezéséhez a megoldást önállóan választja, motívumai változatosabbak. A mozgás és térábrázolása egyre önállóbb.
 • Jártas a műalkotások közös elemzésében, önálló véleményt formál, tetszésítéletét indokolja.
 • Adott modellek közvetlen megfigyelése alapján értelmesen ábrázol, jellemző formák, főbb arányok megragadásával. Érti, de tanítói irányítással tudja vázolni a nézetek összefüggéseit.
 • Változást, folyamatot tud ábrázolni. Érti a vizuális kommunikáció jelentőségét a tanulásban, tájékoztatásban.
 • Megalkot egyszerű képi közléseket.

 

 1. osztály év végi követelmény
 • Megszilárdulnak ismeretei.
 • Az eddig tanult nyelvi, vizuális kifejezőeszközöket tudatosan alkalmazza.
 • Törekszik az új kifejezőeszközök megfigyelésére, főbb jellemzőinek megnevezésére, tanítói irányítással alkalmazza.
 • Élményeinek kifejezéséhez a megoldást önállóan választja, motívumai változatosabbak. A mozgás és térábrázolása egyre önállóbb.
 • Jártas a műalkotások közös elemzésében, önálló véleményt formál, tetszésítéletét indokolja.
 • Ismeri a képzőművészet több műtípusát. Felismer, megnevez művészeti ág, cím ás alkotó szerint az elemzett alkotások közül legalább 3-3 művet. Ismeri a lakóhely, a környék múzeumait, néprajzi gyűjteményeit. A könyvtár művészeti albumait használja.
 • Adott modellek közvetlen megfigyelése alapján értelmesen ábrázol, jellemző formák, főbb arányok megragadásával. Érti, de tanítói irányítással tudja vázolni a nézetek összefüggéseit.
 • Változást, folyamatot tud ábrázolni. Érti a vizuális kommunikáció jelentőségét a tanulásban, tájékoztatásban.
 • Megalkot egyszerű képi közléseket

 1. osztály félévi követelmény

– Legyen képes a tárgyakat állandó segítség és mintaadással formázni.

– Legyen jártas a lágypapír darabolásában, hajtogatásában, alakításában.

– Legyen képes segítséggel munkadarabot készíteni.

– Szerezzen tapasztalatot a tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazásáról, eszközök szakszerű, biztonságos használatáról.

– Vegyen részt a jeles napok előkészületeiben.

 

 1. osztály év végi követelmény

– Legyen képes a tárgyakat állandó segítség és mintaadással formázni.

– Legyen jártas a lágypapír darabolásában, hajtogatásában, alakításában.

– Legyen képes segítséggel munkadarabot készíteni.

– Szerezzen tapasztalatot, ismereteket a fonalak megadott szempont szerinti szétválogatásában.

– Szerezzen tapasztalatot egyszerű műveletekben: darabolás, csiszolás.

– Szerezzen tapasztalatot a tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazásáról, eszközök szakszerű, biztonságos használatáról.

– Vegyen részt a jeles napok előkészületeiben.

 

 1. osztály félévi követelmény

– Ismerje az anyagok tanult tulajdonságait.

– Használja balesetmentesen a szerszámokat, eszközöket.

– Tudjon segítséggel papírt hajtogatni.

– Tudjon egyszerű tárgyat készíteni minta alapján.

– Ismerje a háztartáshoz kapcsolódó szokásokat.

 

 1. osztály év végi követelmény

– Ismerje az anyagok tanult tulajdonságait.

– Használja balesetmentesen a szerszámokat, eszközöket.

– Tudjon segítséggel papírt hajtogatni.

– Tudja felsorolni a fonal tulajdonságait.

– Tudjon egyszerű tárgyat készíteni minta alapján.

– Legyen képes építőelemekből egyszerű maketteket segítséggel készíteni.

– Ismerje a háztartáshoz kapcsolódó szokásokat.

 

 1. osztály félévi követelmény

– Ismerje az élő és tárgyi környezetünk kapcsolatát.

– Ismerje fel érzékszervi összehasonlítással a karton, papírlemez néhány tulajdonságát.

– Mintaadással tudja a kartont karcolni, sarkosan hajlítani.

– Vegyen részt az anyagok szerkezetének vizsgálatában.

– Végezze segítséggel az alapöltéseket és a fonást.

 

 1. osztály év végi követelmény

– Ismerje az élő és tárgyi környezetünk kapcsolatát.

– Ismerje fel érzékszervi összehasonlítással a karton, papírlemez néhány tulajdonságát.

– Mintaadással tudja a kartont karcolni, sarkosan hajlítani.

– Vegyen részt az anyagok szerkezetének vizsgálatában.

– Végezze segítséggel az alapöltéseket és a fonást.

– Legyen képes segítséggel megadott terv szerint fából készült szerkezeteket elkészíteni, kipróbálni.

– Ismerje az alumínium néhány tulajdonságát, a megmunkálásához szükséges eszközöket.

– Legyen képes méréseket végezni és alaprajzot készíteni tanítói segítséggel.

– Segítséggel olvassa le a méretmegadás elemeit.

–  Legyen képes egyszerű makettet segítséggel tervezni és elkészíteni.

 

 1. osztály félévi követelmény

– Ismerje fel a modellt és a makettet.

– Legyen képes tanítói segítséggel munkadarabokat elkészíteni.

– Legyen képes segítséggel megtervezni és megépíteni a modellt.

– Tanítói segítséggel tudjon különbséget tenni az alaprajz és a nézetrajz között.

 

 1. osztály év végi követelmény

– Ismerje fel a modellt és a makettet.

– Legyen képes tanítói segítséggel munkadarabokat elkészíteni.

– Legyen képes segítséggel megtervezni és megépíteni a modellt.

– Tanítói segítséggel tudjon különbséget tenni az alaprajz és a nézetrajz között.

– Ismerje az úttesten való átkelés szabályait, alkalmazza ezeket a gyakorlatban. Tartsa be a kerékpáros közlekedés szabályait.

 1. évfolyam év végi követelmény

 

 • Tudatosodjon a tanulóban, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát.
 • Értse meg a tanuló az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat.
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel elmondani az órán a meghatározott témakörökben megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.

Témakörök:

 • Bemutatkozás, köszönés, elköszönés
 • A család bemutatása
 • Színek
 • Számok 1-10
 • Életkor kifejezése
 • Felszólítások, mozgások, tantermi utasítások angolul
 • Az iskola: a tantermi környezet, berendezési tárgyak, tanszerek, taneszközök
 • Állatok
 • Játékok
 • Mondókák, dalok, kiszámolók
 • köszönés, elköszönés: Good morning. Good afternoon. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye.
 • bemutatkozás: My name is…, How do you do?, What’s your name?, Who is this? Nice to meet you., This is…, How old are you? I am seven.
 • megszólítások:              , Mrs., Miss
 • köszönet és arra reagálás:    Thank you., Thank you very much., Thanks., Please., You are welcome.
 • érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás:
 • How are you? I am fine, thank you. Fine thanks.
 • tantermi utasítások Stand up. Sit down. Turn around. Come here. Read. Write. Open your…/Close your…Repeat! Let’s count!

Tartalmak:

Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

Személyes érzület és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 • tetszés, nemtetszés: Do you like it? I like it/ I don’t like it. Super! Nice!
 • csodálkozás, dicséret: Wow! Very good. I like it. What a …! Great job! Wonderful!

 

 1. Nyelvtani fogalomkörök
 • számok 1-10-ig one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
 • színek red, blue, yellow, green, orange, white, black, purple, grey, pink, brown
 • mutatással kapcsolatos kifejezések: This is a dog. It is a dog. Point to the dog. Is it a bear?
 • igenlés, tagadás: Yes, it is. No, it isn’t. Yes, I am. No, I’m not.
 • kérdő névmások: What, Who, How
 • birtokos névmások egyes számban: my, your
 • gyakori kifejezések: Who are you? How old are you? What’s this? What’s that? It’s a/an. What colour is it? It’s….

 

 1. évfolyam félévi követelmény
 • A tanuló értse meg az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes tanítói segítséggel a szövegekhez kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani, kérdésekre válaszolni.

 

 • Témakörök:
 • Az angol abc
 • Az időjárás
 • Osztálytermi tárgyak, taneszközök
 • Testrészek
 • Cselekvések kifejezése
 • Érzések kifejezése
 • Járművek
 • Foglalkozások
 • köszönés, elköszönés: Good morning. Good afternoon. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Welcome.
 • bemutatkozás: My name is…, How do you do? What’s your name?, Who is this? Nice to meet you., This is…, How old are you? I am seven.
 • megszólítások: , Mrs., Miss
 • köszönet és arra reagálás: Thank you., Thank you very much., Thanks., Please., You are welcome.
 • érdeklődés hogylét iránt és arra való reagálás: How are you? I am fine, thank you. Fine, thanks.
 • tantermi utasítások Stand up. Sit down. Turn around. Come here. Read. Write. Open your…/Close your …Repeat! Let’s count!
 • tetszés, nem tetszés:       Do you like it? I like it/ I don’t like it.
 • csodálkozás, dicséret: Super! Nice!
 • érzések kifejezése: Wow! Very good. I like it. What a …! Great job! Wonderful! Well done I’m hungry. She’s thirsty. He’s happy.
 • figyelmeztetés:     Be careful. Listen. Take care. Are you ready? Let’s repeat!

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

Személyes érzület és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Nyelvtani fogalomkörök

 • számok megnevezése 1-10
 • nyelvi struktúrák: Who are you? How old are you? What’s this? What’s that? It’s a/an. What colour is it? It’s…. .Can I have….? I’m sorry. I’m late.
 • képességek kifejezése: I can…./I can’t…..Can you…?

 

 1. évfolyam év végi követelmény
 • A tanuló értse meg az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes kevés segítséggel a szövegekhez kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani, kérdésekre válaszolni.
 • Legyen képes idegen nyelven kevés hibával szavakat másolni a füzetébe.

 

Témakörök:

 • Az otthon: a lakás bemutatása, a ház részei, szobák megnevezése
 • Bútorok, berendezési tárgyak
 • Állatok
 • Ruhaneműk
 • Ételek
 • Mondókák, dalok

Nyelvtani fogalomkörök

 • személyes névmások: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are
 • nemek: he, she, it
 • mutató névmás: This is a dog. That is a dog. It is a dog. Point to the dog. Is it a bear?
 • igenlés, tagadás: Yes, it is. No, it isn’t. Yes, I am. No, I’m not.
 • kérdő névmások: What, Who, How Where
 • birtokos névmások egyes számban: my, your, his, her, its
 • nyelvi struktúrák: Who are you? How old are you? What’s this? What’s that? It’s a/an. What colour is it? It’s….Can I have….? I’m sorry. I’m late.
 • képességek kifejezése: I can…./I can’t…..Can you…?

 

 1. évfolyam félévi követelmény
 • A tanuló kövesse a kissé komplexebb formában elhangzó nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetést.
 • A tanuló értse meg az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, bővülő szókinccsel megfogalmazott, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat.
 • Értse meg az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló kijelentéseket.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket helyes kiejtéssel elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes kevés segítséggel írásbeli feladatokat megoldani, kérdésekre önállóan válaszolni.
 • Legyen képes idegen nyelven önállóan a tanult szavak könyv nélküli leírására.
 • A tanuló legyen képes nonverbális elemekkel támogatva beszédszándéka kifejezésére egyszerű nyelvi eszközökkel, fokozatosan bővülő szókinccsel.
 • Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
 • A tanuló legyen képes minta alapján, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal, rövid párbeszédeket folytatni társaival a tanult témákról.
 • Vegyen részt rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.

 

Témakörök:

 • Üdvözlések, ismétlés
 • Tantermi tárgyak
 • Családtagok megnevezése, családfa
 • Szobák, helyiségek és azok berendezési tárgyai
 • Tulajdonságok
 • Foglalkozások
 • Cselekvések

 

Nyelvi kifejezések:

 • Possessive adjectives – my, your
 • Vocabulary related to classroom objects; this – that
 • Identifying classroom objects – What’s this? What’s that?
 • Vocabulary related to classroom objects
 • Yes/No question – Is it a(n) …..?
 • Short answers – Yes, it is. / No, it isn’t.
 • Articles – a, an
 • Giving and following orders – Imperative
 • The verb be –I am – I’m, you are – you’re
 • Preposition of places
 • Expressing ability – Modal – can, can’t

 

 1. évfolyam év végi követelmény
 • A tanuló legyen képes a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeget és néhány konkrét információt kiszűrni ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből.
 • A tanuló legyen képes néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazására.
 • A tanuló legyen képes elmondani rövid, egyszerű szövegeket.
 • Társaival közösen legyen képes előadni egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
 • A tanuló legyen képes saját magáról, számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.
 • A tanuló legyen képes néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát használni.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
 • Legyen képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására.
 • Legyen képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.
 • Legyen képes bekapcsolódni olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
 • Legyen képes az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzésére.
 • Legyen képes a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértésére.

 

Témakörök:

 • Testrészek
 • Állatok
 • Ételek és italok
 • Számok 11-20
 • A városban található helyek megnevezése
 • Boltok
 • Közlekedési eszközök

 

Nyelvi kifejezések:

 • have got, has got
 • Irregular Plural
 • Expressing preferences – I like; I don’t like
 • Asking about Ss’ preferences – Do you like….?
 • Short answers –Yes, I do. / No, I don’t.
 • Numbers – 11 – 20
 • There is …, There are ….
 • Is there a ….? Are there….?
 • Prepositions of places – next to, between

 

 1. évfolyam félévi követelmény

Szóbeli interakció:

 • A tanuló legyen képes nonverbális elemekkel támogatva beszédszándéka kifejezésére egyszerű nyelvi eszközökkel, fokozatosan bővülő szókinccsel.
 • Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.

Hallott szöveg értése:

 • A tanuló kövesse a kissé komplexebb formában elhangzó nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetést.
 • A tanuló értse meg az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, bővülő szókinccsel megfogalmazott, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat.
 • Értse meg az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló kijelentéseket
 • Ismerje fel rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és legyen képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.
 • A tanuló legyen képes a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeget és néhány konkrét információt kiszűrni ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből.
 • A tanuló legyen képes az órát kifejezni angolul.

Összefüggő beszéd:

 • A tanuló legyen képes elmondani rövid, egyszerű szövegeket.
 • Társaival közösen legyen képes előadni egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
 • A tanuló legyen képes saját magáról, számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.

Olvasott szöveg értése:

 • Legyen képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására.
 • Legyen képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.

Íráskészség:

 • Különböző nyelvi tevékenységek során legyen képes lemásolni, illetve leírni rövid szavakat, mondatokat.
 • Legyen képes bekapcsolódni írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
 • A tanuló legyen képes ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat írni.

Témakörök:

 • Tulajdonságok
 • Cselekvések
 • Család
 • Személyek külső jellemzése
 • Ruhaneműk
 • Játékok
 • Testrészek
 • Szabadidős tevékenységek
 • Az órák megnevezése
 • Sport
 • Boltok
 • Szabályok
 • Jelzőtáblák

Nyelvi kifejezések

 • Greetings
 • Colours, Numbers – 1 – 100
 • Imperatives
 • Expressing preferences – I like, I don’t like
 • The verb ‘be’Affirmative, Questions, Short answers, Negative
 • Expressing feeling
 • Modal Verb – Can. Asking and answering questions about abilities
 • Have gotAffirmative
 • Indefinite article – a / an
 • Have got – Questions, Short answers and Negative
 • this/these; that/those
 • Possessive Adjevtives
 • Plural
 • Whose?
 • Present Progressive – Affirmative Questions, Short answers and Negative
 • Irregular plural – child – children
 • Telling the time; What’s the time?
 • Object pronouns
 • Expressing obligation and prohibition: must- mustn’t

 

 1. évfolyam év végi követelmény

Szóbeli interakció:

 • A tanuló legyen képes minta alapján, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal, rövid párbeszédeket folytatni társaival a tanult témákról.
 • Vegyen részt rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.

Hallott szöveg értése:

 • A tanuló legyen képes a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeget és néhány konkrét információt kiszűrni ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből.
 • A tanuló legyen képes néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazására.

Összefüggő beszéd:

 • A tanuló legyen képes néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát használni.
 • A tanuló legyen képes munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel bemutatni.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
 • Legyen képes bekapcsolódni olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.

Olvasott szöveg értése:

 • Legyen képes az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzésére.
 • Legyen képes a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértésére.

Íráskészség:

 • Legyen képes megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú rövid szövegek alkotására.
 • Legyen képes írásbeli válaszadásra személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekben.
 • Legyen képes a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok elvégzésére.
 • A tanuló legyen képes meglévő szókincsét, tudását kreatívan alkalmazni az őt érdeklő témájú, egyszerű szövegek írásához.

Témakörök

 • Mindennapi tevékenységek
 • A hét napjai
 • Foglalkozások
 • Hónapok, évszakok
 • Ételek, italok
 • Állatok

Nyelvi kifejezések

 • Present Simple: Affirmative, Questions, Short answers, Negative
 • Adverbs of frequency
 • Vocabulary – months of the year, days of the week
 • Ordinals – 1st – 31st
 • There is / There are …..
 • Some -any
 • What would you like? I’d like …..
 • Can I have some ….., please?
 • Comparative form of adjectives
 • Superlative form of adjectives

 

 1. évfolyam félévi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése
  • (Hello! Good morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.)
 • köszönet kifejezése
  • (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
 • köszönetre történő reakció megfogalmazása
  • (You’re welcome. No problem.)
 • bemutatkozás a célnyelven
  • (My name is … Hello. Hi! Nice to meet you.)
 • információkérés és információadás
  • (What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10 years old. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.)
 • hogylét iránti érdeklődés

(How are you? What’s wrong?)

 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
  • (I’m fine, thanks. I’m OK.)
 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
  • (I am sorry. I’m very sorry.)
 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása
  • (That’s OK. No problem.)
 • jókívánságok kifejezése
  • (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok
  • (Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter!)
 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
  • (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. I think …)
 • dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése
  • (What is this? What is it like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s … in English? What’s … in Hungarian?)
 • igenlő vagy nemleges válasz kifejezése
  • (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)
 • tudás, illetve nem tudás kifejezése
  • (I know. I don’t know. I have no idea.)
 • nem értés megfogalmazása
  • (I don’t understand.)
 • alapvető érzések kifejezése
  • (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
  • (Come here, please. Read the text, please.)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige
  • (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is he? What’s that?)
 • szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple
  • (I eat bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)
 • kérdőmondatok, kérdőszavak
  • (Who?, When?, Where?, What?, How?)
 • mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám
  • (dog-dogs, child-children)
 • mennyiségi viszonyok: számok
  • (one, two, …, hundred)
 • időbeli viszonyok: gyakoriság
  • (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight. It’s quarter to eight.)
 • névelők
  • (a, an, the)
 • mutató névmások
  • (this, that, these, those)
 • kötőszavak
  • (and, or, but, because)

 

Témakörök:

 • Iskola
  • Bemutatkozás
  • Iskolai tantárgyak, sportok angol megnevezése
  • „Mennyi az idő?” – pontos időpont megértése és megadása angolul
  • Országok és nemzetiségek
 • Emberek
  • Családtagok és a legjobb barát bemutatása
  • Testrészek
  • Külső megjelenés bemutatása
 • Szórakozás
  • Filmnézés, zenehallgatás, hangszerek
  • Iskola utáni elfoglaltságok
  • Napi rutin és hobbi

 

 1. évfolyam év végi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • akarat, kívánság kifejezése
  • (Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)
 • kérés és arra reagálás
  • (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)
 • javaslat és arra reagálás
  • (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
 • meghívás és arra reagálás
  • (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to invite you to my party.)
 • kínálás és arra reagálás
  • (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank you.)
 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén
  • (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
 • megszólítás és elköszönés kifejezése írott szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben
  • (Dear Peter, Best wishes)
 • véleménykérés és arra reagálás
  • (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous
  • (Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.)
 • birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive
  • (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …)
 • sorszámok
  • (first, second, third…)
 • mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek
  • (How many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.)
 • mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek
  • (How much money have you got? I’ve got a lot of/little money.)
 • térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók
  • (here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between …)
 • névmások
  • (I, he, they…, me, him, them…),
 • some/any
  • (There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.)

 

Témakörök:

 • Helyszínek
  • A ház részei, szobák megnevezése
  • Bútorok
  • Épületek, nevezetes helyek egy városban
 • Ételek és italok
 • Ünnepek
  • Születésnap
  • Halloween
  • Ruhák, jelmezek
  • Évszakok megnevezése, az időjárás leírása

 

 1. évfolyam félévi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönetre történő reakció megfogalmazása
  • (You’re welcome. No problem.)
 • információkérés, információadás, tájékozódás
  • (What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Excuse me, how do I get to…? Turn left, Turn right…)
 • hogylét iránti érdeklődés
  • (How are you? What’s wrong? What’s the matter? What happened?)
 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
  • (I’m fine, thanks. I’m OK. Not too bad.)
 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
  • (I am sorry. I’m very sorry.)
 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása
  • (That’s OK. No problem.)
 • jókívánságok kifejezése
  • (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok
  • (Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! Happy Thanksgiving!)
 • véleménykérés és arra reagálás
  • (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)
 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
  • (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion about …? I think …)
 • személyek megnevezése, jellemzése, külső és belső jellemvonások
  • (What is he like? What kind of person are you? He’s kind and friendly. She’s tall and slim.)
 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén
  • (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
 • alapvető érzések kifejezése
  • (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
 • akarat, kívánság kifejezése
  • (Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)
 • kérés és arra reagálás
  • (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)
 • javaslat és arra reagálás
  • (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
 • kínálás és arra reagálás
  • (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank you.)
 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
  • (Come here, please. Read the text, please.)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige
  • (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is he? What’s that?)
 • szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple
  • (I eat bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)
 • cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Progressive
  • (Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.)
 • létezés kifejezése múlt időben: ’to be ’ létige
  • (I was… I wasn’t… Were you? Was he?)
 • cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple
  • (I ate an apple for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Tom?)
 • kérdőmondatok, kérdőszavak
  • (who? when?, where?, what?, how? How many? How much? Why? How far?)
 • birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive
  • (my, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …)
 • mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám
  • (dog-dogs, child-children)
 • mennyiségi viszonyok:
  • számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…)
 • időbeli viszonyok: gyakoriság
  • (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day), időpontok/dátumok
  • (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight. It’s quarter to eight.)
 • szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any
  • (There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in the vase. There isn’t any juice in my glass.) határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody)

Témakörök:

 • Az én életem
  • Napi rutin
  • Külső és belső tulajdonságok
  • A legjobb barát bemutatása
  • Saját szoba bemutatása, bútorok megnevezése
 • Ünnepek, szabadidő
  • Hobbi, szabadidős tevékenységek
  • Utazás – járművek megnevezése
  • Kirándulásokhoz használt felszerelések megnevezése
 • A mi világunk
  • Utazás a világ körül
  • Térkép, égtájak, kontinensek

 

 1. évfolyam évvégi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönetre történő reakció megfogalmazása
  • (You’re welcome. No problem.)
 • információkérés, információadás, tájékozódás
  • (What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Excuse me, how do I get to…? Turn left, turn right…)
 • hogylét iránti érdeklődés
  • (How are you? What’s wrong? What’s the matter? What happened?)
 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
  • (I’m fine, thanks. I’m OK. Not too bad.)
 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
  • (I am sorry. I’m very sorry.)
 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása
  • (That’s OK. No problem.)
 • jókívánságok kifejezése
  • (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok
  • (Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! Happy Thanksgiving!)
 • véleménykérés és arra reagálás
  • (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)
 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
  • (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion about …? I think …)
 • személyek megnevezése, jellemzése, külső és belső jellemvonások
  • (What is he like? What kind of person are you? He’s kind and friendly. She’s tall and slim.)
 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén
  • (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
 • alapvető érzések kifejezése
  • (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
 • akarat, kívánság kifejezése
  • (Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)
 • kérés és arra reagálás
  • (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)
 • javaslat és arra reagálás
  • (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
 • kínálás és arra reagálás
  • (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank you.)
 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
  • (Come here, please. Read the text, please.)
 • megszólítás és elköszönés kifejezése írott szövegben, pl. levélírásban, képeslapírásban és meghívó e-mailben
  • (Dear Peter, Greetings from…, Best wishes, Waiting for your reply…. Take care.)
 • meghívás elfogadása vagy udvarias elutasítása
  • (Can you come to my party? I would like to invite you… I would love to come… I’m sorry I can’t make it)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • Jövő idejűség kifejezése: ’going to’/ will, won’t
  • (It’s going to rain. I’m going to travel by plane. I will help you. Will you feed the dog? I won’t come.)
 • Felszólító mód
  • (Come here. Don’t shout.)
 • mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek
  • (How many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.)
 • mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek
  • (How much money have you got? I’ve got a lot of/little money.)
 • térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, mozgás prepozíciói
  • (here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, up, down, out of, into, through, along)
 • minőségi viszonyok: rövid és hosszú melléknevek fokozása, rendhagyó melléknevek fokozása
  • (Tom is younger than Sue. Mary is the prettiest girl. good- better-the best)
 • Modalitás: can, must, could
  • (I can swim, I could swim when I was 5. I must go.)

 

Témakörök:

 • Hiszed vagy sem!
  • Történetmesélés: kaland, baleset elmesélése.
 • Nagyvárosi élet
  • Épületek egy városban
  • Iránymutatás és annak értelmezése, tájékozódás a térképen
  • Közlekedési eszközök
 • Tudomány
  • Égitestek
  • Természet
  • Információkeresés

 

 1. évfolyam félévi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni bonyolultabb, több ismeretlen nyelvi elemet tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése

(Hello! Good morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.)

 • köszönet kifejezése

(Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)

 • köszönetre történő reakció megfogalmazása

(You’re welcome. No problem.)

 • bemutatkozás a célnyelven

(My name is … Hello. Hi! Nice to meet you.)

 • információkérés és információadás

(What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10 years old. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.)

 • hogylét iránti érdeklődés

(How are you? What’s wrong?)

 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése

(I’m fine, thanks. I’m OK.)

 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése

(I am sorry. I’m very sorry.)

 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása

(That’s OK. No problem.)

 • jókívánságok kifejezése

(Happy birthday! Good luck! Congratulations!)

 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok

(Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter!)

 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése

(Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. I think …)

 • dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése

(What is this? What is it like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s … in English? What’s … in Hungarian?)

 • igenlő vagy nemleges válasz kifejezése

(Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)

 • tudás, illetve nem tudás kifejezése

(I know. I don’t know. I have no idea.)

 • nem értés megfogalmazása

(I don’t understand.)

 • alapvető érzések kifejezése

(I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)

 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
 • Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás (Have a nice holiday! All the best!)
 • Megszólítás személyes levélben (Dear John,)
 • Elbúcsúzás személyes levélben (Best wishes, I am looking forward to meeting you.)
 • Véleménykérés, és arra reagálás (What’s your opinion about it?)
 • Egyetértés, egyet nem értés (You are right. You are wrong. How do you feel about it?)
 • Dolgok, személyek megnevezése, leírása (What’s it like? What does that mean?))
 • Felkérés hangosabb, lassabb beszédre (Could you spek up, please?)
 • Információ kérés, adás (How far is your school? How long does it take to got there?)
 • Tudás, nemtudás ( Do you know where he lives?)
 • Események leírása (What happened?)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • Múlt kifejezzése (used to)
 • szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple and Present Progressive

(I eat bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)

 • kérdőmondatok, kérdőszavak

(Who? When?, Where?, What?, How? Why? How long? Which one?)

 • mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám
 • mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek

(How many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.)

 • mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek

(How much money have you got? I’ve got a lot of/little money.)

 • mennyiségi viszonyok: számok, pénznemek, árak kifejezése (pounds, dollars, euros)

(one, two, …, hundred)

 • időbeli viszonyok: gyakoriság

(How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight. It’s quarter to eight.)

 • Present Perfect Simple

(Have you ever been to Italy? yet, already, just, ever, never, for, since)

 • mennyiségek meghatározása

(too, enough)

vonatkozó névmások (who, which, that)

 • Past simple and past progressive

(I was riding my bike when the accident happened)

 

Témakörök:

 • Fiatalkorúak nyelvezete, a munka világa, sport, divat, személyes kapcsolatok
 • Veszélyes foglalkozások, veszélyeztetett állatok, veszélyes sportok, segítségnyújtás
 • A divat mibenléte, vásárlási szokások, művészetek megismerése, számítástechnika, álláshely-szerzés

 

 1. évfolyam év végi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni bonyolultabb, több ismeretlen nyelvi elemet tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • akarat, kívánság kifejezése

(Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)

 • kérés és arra reagálás

(Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)

 • javaslat és arra reagálás

(Let’s go to the cinema., Good idea. Why don’t we go to the cinema? Yes, sure.)

 • meghívás és arra reagálás

(Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to invite you to my party.)

 • kínálás és arra reagálás

(Would you pass the sugar please?Could you do me a favour?.)

 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén

(Can you repeat it? Can you spell it for me?)

 • Tiltás, felszólítás (You must keep off the grass.)
 • Bizonyosság, bizonytalanság (Do you think they will come?)
 • Tanácsadás (You should go to the doctor’s)
 • Visszakérdezés (It’s a lovely day, isn’t it?)
 • Cél kifejezése (I went to Egypt to see the pyramids)
 • véleménykérés és arra reagálás

(Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • Tanácsadás (should/shouldn’t)
 • célhatározói mellékmondatok ((full infinitive)
 • Visszakérdések (You haven’t seen her, have you?)
 • Gerund, ING form of verbs
 • All, Both, Neither, None
 • Egyetértés, egyet nem értés (So do I, Neither do I)
 • Szenvedő szerkezet (It is made of paper)
 • Feltételes mondatok (Első típus I’ll help you if you let me.)

 

Témakörök:

 • Betegségek, egészséges életmód, lelki egészség, helyes táplálkozás
 • Televízió nézési szokások, az iskola világa, színház, sztárvilág, hullámvasút
 • Turizmus, időjárás, főzési technikák, költöző állatok, Peking

 

 1. évfolyam félévi követelmények

 

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni összetettebb, többnyire ismeretlen nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni komplexebb célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönetre történő reakció megfogalmazása

(You’re welcome. No problem. It’s very kind of you.)

 • információkérés, információadás, tájékozódás

(What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your favourite animal?  got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Excuse me, how do I get to…? Turn left, Turn right…)

 • hogylét iránti érdeklődés

(How are you? What’s wrong? What’s the matter? What happened?)

 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése

(I’m fine, thanks. I’m OK. Not too bad.)

 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése

(I am sorry. I’m very sorry. )

 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása

(That’s OK. No problem.)

 • jókívánságok kifejezése

(Happy birthday! Good luck! Congratulations!)

 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok

(Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! Happy Thanksgiving!)

 • véleménykérés és arra reagálás

(Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)

 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése

(Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion about …? I think …)

 • személyek megnevezése, jellemzése, külső és belső jellemvonások

(What is he like? What kind of person are you? He’s kind and friendly. She’s tall and slim.)

 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén

(Can you repeat it? Can you spell it for me?)

 • alapvető érzések kifejezése

(I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)

 • akarat, kívánság kifejezése

(Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)

 • kérés és arra reagálás

(Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)

 • javaslat és arra reagálás

(How about going to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)

 • kínálás és arra reagálás

(Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank you.)

 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
 • Engedélykérés (May I use the phone?)
 • Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság (Are you satisfied with that?)
 • Vélemény kifejtése és annak igazolása (In my opinion, )

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • Igeidők (Present Simple, Present Progressive, Past Simple, Past Progressive, Present Perfect Simple, Future Simple)
 • Módbeli segédigék átismétlése
 • Present Perfect Progressive (I have been waiting for 10 minutes.)
 • Past perfect Simple   (I had forgotten her birthday.)
 • Past Simple vs. Past Progressive
 • Idő és helyhatározói elöljárószavak (in front of, behind, along, towards, near etc.)
 • Módbeli segédigék, be able to  (We won’t be able to communicate)
 • a cél kifejezése: full infintive, bare infitive
 • Gerund

 

Témakörök:

 • A munka világa, tömegkommunikáció, sport, egészséges életmód
 • Rejtélyek világa, babonák, krimik, rejtélyes helyek
 • Telekommunikáció, jelbeszéd, gesztusok, számítógép előnyei, hátrányai

 

 1. évfolyam év végi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni bonyolultabb, többnyire ismeretlen nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyre komplexebb célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönetre történő reakció megfogalmazása

(You’re welcome. No problem.)

 • hogylét iránti érdeklődés

(How are you? What’s wrong? What’s the matter? What happened?)

 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése

(I’m fine, thanks. I’m OK. Not too bad.)

 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése

(I am sorry. I’m very sorry.)

 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása

(That’s OK. No problem.)

 • jókívánságok kifejezése

(Happy birthday! Good luck! Congratulations!)

 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok

(Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! Happy Thanksgiving!)

 • véleménykérés és arra reagálás

(Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)

 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése

(Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion about …? I think …)

 • személyek megnevezése, jellemzése, külső és belső jellemvonások

(What is he like? What kind of person are you? He’s kind and friendly. She’s tall and slim.)

 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén

(Can you repeat it? Can you spell it for me?)

 • alapvető érzések kifejezése

(I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)

 • akarat, kívánság kifejezése

(Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)

 • kérés és arra reagálás

(Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)

 • javaslat és arra reagálás

(Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)

 • kínálás és arra reagálás

(Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank you.)

 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése

(Come here, please. Read the text, please.)

 • megszólítás és elköszönés kifejezése írott szövegben, pl. levélírásban, képeslapírásban és meghívó e-mailben

(Dear Peter, Greetings from…, Best wishes, Waiting for your reply…. Take care.)

 • meghívás elfogadása vagy udvarias elutasítása
 • Szükségesség (Is that necessary to…)
 • Lehetőség (It might rain later. She must be at home)
 • Ígéret (Will you come and meet me at the station?)
 • Dicséret, kritika (I’m not so keen on it. It’s boring.)
 • Kötelezettség (When do we have to leave?)
 • Képesség (Will you be able to come?)
 • Remény (What are you hoping for?)
 • Telefon nyelvezete (Please leave a message.)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • Határozott névelő földrajzi neveknél (The River Thames, Lake Michigan)
 • Preferencia kifejezése (So, neither, too, either)
 • Szenvedő szerkezet (Present Simple, Present Perfect, Present Progressive)
 • Tagadó alakú kérdések (Aren’t you coming?)
 • Alanyi és tárgyas kérdések (Who likes her? Who does she like?)
 • Visszaható névmások (myself, yourself…)
 • 2. típusú feltételes mondatok (If I had more money, I would buy a car.)
 • Bárcsak… (I wish I was younger.)
 • Függő beszéd (She told me she would come.)

 

Témakörök:

 • A víz jelentősége, a hajózás bemutatása, a víz alatti világ, környezetvédelem, természeti katasztrófák
 • Mentőszolgálatok, balesetek, problémamegoldás, kívánságok, érdeklődő levél
 • Különc emberek, a zene világa, az építészet világa, vásárlási szokások

 

 1. évfolyam év végi követelmény

 

 • Tudatosodjon a tanulóban, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát.
 • Értse meg a tanuló az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat.
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel elmondani az órán a meghatározott témakörökben megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.

 

Témakörök:

 • óravezetés: felszólítások, mozgások, tantermi utasítások németül
 • bemutatkozás
 • köszönés, elköszönés különböző napszakokban
 • egy másik ember nevének megkérdezése
 • a könyv szereplőinek megismerése és bemutatása
 • különböző személyek bemutatása
 • a jelenlét és távollét kifejezése (Ki van jelen/ nincs jelen az órán?)
 • állatnevek (macska, kutya, papagáj, prérikutya, panda, majom, nyúl)
 • ételek, italok
 • gyümölcsök, zöldségfélék
 • kedvenc ételek és italok,
 • elégedettség, elégedetlenség (ételek, italok)
 • érdeklődni egy másik személy kedvenc ételéről és italáról
 • mondókák, dalok, kiszámolók
 • országismeret: német nyelvű országok, gyakori család- és keresztnevek, hogyan köszönnek a németek, ehhez kapcsolódó jellegzetességek, jellegzetes ételek és italok

 

Tartalmak

a, Kommunikációs szándékok:

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

 • köszönés, elköszönés: Hallo! Tschüs! Grüss dich! Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen!
 • bemutatkozás: Wie heißt du? Ich heiße… Du heißt…Wer bist du?  Ich bin…, Du bist…, Das ist X. Ist das X?
 • megszólítások: Herr! Frau!
 • köszönet és arra reagálás: Danke! Bitte!
 • érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás: Wie geht’s? Danke, prima! Danke, gut! Schlecht.
 • tantermi utasítások: Steht auf! Setzt euch!, Lies!, Schreib!, Komm hier!, ,Hör auf!, Leise bitte!, Mach das Buch auf!, Mach das Buch zu! Bilden wir einen Kreis!, Spielen wir zusammen!

Személyes érzület és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 • dicséret, elégedettség: Cool! Bravo! Klasse! Fantastisch! Prima! Spitze!, Toll!

 

b, Nyelvtani fogalomkörök

 • személyes névmások: ich, du, er, sie, es,
 • határozott névelők: der, die, das
 • nemek: er, sie, es
 • mutató névmás: Das ist…
 • igenlés, tagadás: Nein. Nein, das ist nicht…
 • kérdő névmások: Was?, Wer?,
 • nyelvi struktúrák: Hallo!, Guten Morgen!, Guten Tag!, Guten Abend!, Tschüss!,Auf Wiedersehen!,
 • Wie heißt du? Ich heiße…Wer bist du?, Ich bin…, Wer ist das? Das ist…, Das sind…
 • Wer ist da/ nicht da? XY ist da/nicht da.,
 • …ist/sind da.,…ist/sind nicht da.
 • , Nein.
 • Falsch.
 • Ich mag … Und du?
 • XY mag …
 • Das mag ich., Das mag ich nicht..
 • Ich auch. / Ich nicht.
 • Toll!

 

 1. évfolyam félévi követelmény
 • A tanuló értse meg az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes tanítói segítséggel a szövegekhez kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani, kérdésekre válaszolni.

 

Témakörök:

 • számok 1-12
 • az életkor kifejezése
 • színek
 • az otthon: a lakás bemutatása, berendezési tárgya
 • országismeret: német nyelvű országok (földrajzi elhelyezkedés, fővárosok, nagyobb városok, nevezetességek, érdekességek, országzászlók, autójelzés, pénznemek, ünnepek- karácsony)
 • mondókák, dalok, kiszámolók

 

Tartalmak:

 1. Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

 • érdeklődés lakhely felől Wo wohnst du? Ich wohne in…..
 • életkor kifejezése          Wie alt bist du? Ich bin…. Jahre alt.
 • kedvenc ételek és italok Was ist dein Lieblingsessen?

 

Személyes érzület és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 • dicséret, elégedettség:
 • Cool! Bravo! Klasse! Fantastisch! Prima!
 • kívánság, kérés:
 • Was möchtest du? Möchtest du …? Ich möchte lieber…
 • cselekvési kedv:
 • Wer macht was gern?

 

 1. Nyelvtani fogalomkörök
 • színek: rot, blau, grün, gelb, orange, braun, rosa, lila, weiß, schwarz,
 • számok 1-12-ig eins…zwölf
 • mutató névmás: Das ist…
 • igenlés, tagadás: Nein. Nein, das ist nicht…
 • kérdő névmások: was, wer, wo, wie, woher, wie alt
 • nyelvi struktúrák: Wie heißt du? Ich heiße…Wer bist du?, Ich bin…Wo wohnst du? Ich wohne in… Wie alt bist du? Ich bin …Jahre alt. ., Wer mag was?, Was magst du? Ich mag…,Wer ist das?,
 • Das ist toll/spitze/prima!, Das ist blöd!

 

 1. évfolyam év végi követelmény
 • A tanuló értse meg az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes kevés segítséggel a szövegekhez kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani, kérdésekre válaszolni.
 • Legyen képes idegen nyelven kevés hibával szavakat másolni a füzetébe.

 

Témakörök:

 • iskolai felszerelés
 • játékok
 • család
 • iskola, iskolai tevékenységek, játékok
 • állatok
 • testrészek
 • országismeret: német nyelvű országok (földrajzi elhelyezkedés, fővárosok, nagyobb városok, nevezetességek, érdekességek, országzászlók, autójelzés, pénznemek, ünnepek,-húsvét)
 • mondókák, dalok, kiszámolók

 

Tartalmak:

 1. Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

 • érdeklődés lakhely felől Wo wohnst du? Ich wohne in…..
 • életkor kifejezése          Wie alt bist du? Ich bin…. Jahre alt.
 • kedvenc ételek és italok Was ist dein Lieblingsessen?

 

Személyes érzület és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 • dicséret, elégedettség: Cool! Bravo! Klasse! Fantastisch! Prima!
 • kívánság, kérés: Was möchtest du? Möchtest du …?  Ich möchte lieber…
 • cselekvési kedv: Wer macht was gern?
 • kérés, bocsánatkérés: Bitte!, Entschuldige!

 

 1. Nyelvtani fogalomkörök
 • személyes névmások: ich, du, er, sie, es, wir,
 • határozott névelők: der, die, das
 • nemek: er, sie, es
 • igék: kommen, lesen, turnen, spielen, arbeiten, schreiben, singen, lernen, malen, Musik hören
 • birtokos névmások egyes számban:
 • birtokviszony kifejezése E/3-ben
 • Mein, meine, dein, deine
 • Annas Bruder, Annas Katze
 • nyelvi struktúrák: Wie heißt du? Ich heiße…Wer bist du?, Ich bin…Wo wohnst du? Ich wohne in… Wie alt bist du? Ich bin …Jahre alt. ., Wer mag was?, Was magst du? Ich mag…,Wer ist das?,
 • Das ist toll/spitze/prima!, Das ist blöd!

 

 1. évfolyam félévi követelmény
 • A tanuló kövesse a kissé komplexebb formában elhangzó nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetést.
 • A tanuló értse meg az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, bővülő szókinccsel megfogalmazott, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat.
 • Értse meg az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló kijelentéseket.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket helyes kiejtéssel elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes kevés segítséggel írásbeli feladatokat megoldani, kérdésekre önállóan válaszolni.
 • Legyen képes idegen nyelven önállóan a tanult szavak könyv nélküli leírására.
 • A tanuló legyen képes nonverbális elemekkel támogatva beszédszándéka kifejezésére egyszerű nyelvi eszközökkel, fokozatosan bővülő szókinccsel.
 • Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
 • A tanuló legyen képes minta alapján, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal, rövid párbeszédeket folytatni társaival a tanult témákról.
 • Vegyen részt rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.

 

Témakörök:

 • Üdvözlések, ismétlés
 • Tetszés, nem tetszés kifejezése
 • Bemutatkozás, mások bemutatása
 • Számolás 1-20-ig
 • Hobbi, kedvenc elfoglaltság

 

Nyelvtani fogalomkörök:

 • személyes névmások: Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie
 • határozott névelők: Der, die, das
 • nemek: Er, sie, es
 • igék: kommen, lesen, turnen, spielen,, arbeiten, kochen, backen, machen, schreiben, singen, tanzen, schwimmen, lernen, Rad fahren, laufen, springen, Musik hören
 • melléknevek: groß-klein, dick-dünn, alt-neu,
 • színek: rot, blau, grün, gelb, orange, braun, rosa, lila, weiß, schwarz,
 • számok 1-20-ig, eins…zwanzig

 

 1. évfolyam év végi követelmény
 • A tanuló legyen képes a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeget és néhány konkrét információt kiszűrni ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből.
 • A tanuló legyen képes néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazására.
 • A tanuló legyen képes elmondani rövid, egyszerű szövegeket.
 • Társaival közösen legyen képes előadni egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
 • A tanuló legyen képes saját magáról, számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.
 • A tanuló legyen képes néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát használni.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
 • Legyen képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására.
 • Legyen képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.
 • Legyen képes bekapcsolódni olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
 • Legyen képes az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzésére.
 • Legyen képes a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértésére.

Témakörök:

 • Születésnapra gratulálni
 • Ajándékok megnevezése
 • Tetszés kifejezése
 • Tud, képes valaki valamit csinálni
 • Érdeklődési terület után való kérdezés
 • A hét napjai
 • Téli sporttevékenységek
 • Kívánság kifejezése

 

Nyelvtani fogalomkörök:

 • Alles Gute zum Geburtstag
 • Was ist das?– Das ist ein … Der / Das … ist– Das ist eine … Die … ist …
 • Vielen Dank!
 • Melléknevek: interessant, langweilig, neu, alt, gut, schlecht, schön, nett, groß, klein
 • Ich kann (nicht) …
 • Kannst du …?
 • Kann (nicht) …
 • igék: backen, kochen, Seil springen, laufen, schwimmen, Rad fahren, jonglieren, tanzen
 • Ich will …
 • Ich will nicht …
 • Ich will auch …
 • … will ..
 • Guck mal.
 • Ach komm.
 • Ich habe keine Lust.
 • A hét napjai
 • Igék: rodeln, Eishockey spielen, Schlittschuh laufen, eine Schneeballschlacht machen, einen Schneemann bauen, Schi laufen

 

 1. évfolyam félévi követelmény
 • Értse a tanuló a célnyelven hozzá intézett kérdéseket, utasításokat és azokra adekvátan tudjon reagálni.
 • A tanuló legyen képes beszédszándéka kifejezésére egyszerű nyelvi eszközökkel, fokozatosan bővülő szókinccsel.
 • Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
 • Ismerje fel rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és legyen képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni, valamint ismert témájú egyszerű szövegekből néhány konkrét információt kiszűrni.
 • Tudjon a tanuló számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről röviden, összefüggően beszélni nonverbális elemekkel támogatva.
 • Képes legyen elmondani rövid, egyszerű szövegeket, valamint társaival közösen előadni egyszerű párbeszédet.
 • Legyen képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására.
 • Legyen képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.

Témakörök:

 • Bemutatkozás
 • Család
 • Iskola
 • Étkezés, élelmiszerek
 • Cselekvések
 • Játékok
 • Szabadidős tevékenységek
 • Sport
 • Idő (évszakok, hónapok, hét napjai)
 • Házi és vadon élő állatok
 • Ünnepek és hagyományok

 

Nyelvtani fogalomkörök:

 • Präsens, Präsens mit Vokalwechsel
 • trennbare Verben
 • haben/sein
 • die Personalpronomina
 • die Artikel (der/die/das)
 • Plural der Nomina
 • Nominativ, Akkusativ
 • die Fragewörter
 • die Zahlen
 • die Konjunktionen und/oder/aber/denn
 • Wortstellung
 • die Negation (nein, nicht, kein)
 • Präpositionen

 

Kommunikációs eszközök:

 • kérés
 • igenlő, vagy nemleges válasz
 • köszönés, elköszönés
 • megszólítás
 • bocsánatkérés
 • gratuláció
 • egyetértés, egyet nem értés
 • véleménykérés és arra reagálás
 • információ kérés, adás
 • meghívás és arra reagálás

 

 1. évfolyam év végi követelmény
 • A tanuló aktívan vegyen részt a célnyelvi tevékenységekben, legyen képes követni a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, értse meg az egyszerű, ismerős kérdéseket, legyen képes válaszolni ezekre, tudja kiszűrni az egyszerű, rövid szövegek lényegét.
 • A tanuló legyen képes beszédszándéka kifejezésére egyszerű nyelvi eszközökkel, fokozatosan bővülő szókinccsel. Tudjon egyszerű információkat adni és kérni valós beszédhelyzetben.
 • Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
 • Tudjon elmondani néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytatni társaival.
 • Ismert szavakat, rövid szövegeket legyen képes elolvasni és megérteni jól ismert témában.
 • A tanult szavakat, ismerős mondatokat legyen képes lemásolni, önállóan leírni, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkotni.
Témakörök:
 • Bemutatkozás
 • Család
 • Iskola
 • Étkezés, élelmiszerek
 • Cselekvések
 • Játékok
 • Szabadidős tevékenységek
 • Sport
 • Idő
 • Házi és vadon élő állatok
 • Ünnepek és hagyományok
 • Német nyelvű országok
 • Szünidő
 • Időjárás
 • Évszakok
 • Testrészek
 • Betegség

Nyelvtani fogalomkörök:

 • Präsens, Präsens mit Vokalwechsel
 • trennbare Verben
 • haben/sein, es gibt
 • die Personalpronomina
 • die Possessivpronomina (mein, dein, unser)
 • die Artikel (der/die/das)
 • Plural der Nomina
 • Nominativ, Akkusativ
 • die Fragewörter
 • die Zahlen bis 100
 • die Konjunktionen und/oder/aber/denn
 • Wortstellung
 • die Negation (nein, nicht, kein)
 • Präpositionen
 • die Modalverben (können, mögen, möchten, wollen)

Kommunikációs eszközök:

 • kérés
 • igenlő, vagy nemleges válasz
 • köszönés, elköszönés
 • megszólítás
 • bocsánatkérés
 • gratuláció
 • egyetértés, egyet nem értés
 • véleménykérés és arra reagálás
 • információ kérés, adás
 • meghívás és arra reagálás

 

Német 5. évfolyam félévi követelmények

 

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Témakörök:

 • Család – Én és a családom. Bemutatkozás, családtagok bemutatása
 • Otthon- Otthonom, szűkebb és tágabb környezetem
 • A ház részei, a lakóhelyiségek, bútorok, berendezési és használati tárgyak.
 • Az időjárás, az évszakok, a hónapok, a hét napjai, a természet. (állatok, növények)
 • Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc ruháim.
 • Az állatok- Vadon élő állatok, az állatkert

 

Német nyelvi funkciók

 • köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése
 • köszönet kifejezése
 • köszönetre történő reakció megfogalmazása
 • megszólítás kifejezése
 • bemutatkozás megfogalmazása
 • információkérés, információadás
 • hogylét iránti érdeklődés
 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
 • igenlő vagy nemleges válasz kifejezése
 • tudás, illetve nem tudás kifejezése

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige, haben ige
 • cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens , tőhangváltós igék, felszólító mód Imperativ tanórai utasításokban
 • módbeli segédigék – wollen, müssen, können
 • birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben
 • kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?)

 

 1. évfolyam év végi követelmények
 • A tanuló legyen képes:
 • a tanév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a tanév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a tanév év során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Hallás utáni értés:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért és arra cselekvéssel válaszol.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdést megért.

 

Beszédkészség:

 • A tanuló szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat megközelítőleg helyes kiejtéssel
 • megismétel, kimond.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű mondatokat reprodukál.
 • A tanuló megtanult szöveget memoriterként reprodukál.

 

Olvasott szöveg értése:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott néhány szavas mondatokat elolvas és megért.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott rövid szövegben egy-két információt megtalál.

 

Íráskészség:

 • A tanuló a témákhoz tartozó egyszerű feladatokat tanári segítséggel megoldja.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott néhány szavas mondatokat kevés hibával lemásol.
 • Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló mondatokat alkot.

 

Témakörök:

 • Színház, mozi, állatkert, könyvtár, étterem, üzletek. Szabadidős tevékenységek, hobbik.
 • Tantárgyak, tantermek, a tanterem berendezési tárgyai,
 • Iskolaszerek, tanáraim, iskolai tevékenységek. Az én iskolám.

 

Német nyelvi funkciók

 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása
 • jókívánságok kifejezése
 • véleménykérés és arra reagálás
 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
 • dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése
 • nem értés megfogalmazása
 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén
 • betűzés kérésének kifejezése
 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
 • kívánság kifejezése

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség
 • térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószó in
 • időbeli viszonyok: gyakoriság – Wie oft?
 • időpontok – Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter)
 • szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber)
 • névmások

 

 

 1. évfolyam félévi követelmények
 • A tanuló legyen képes:
 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Témakörök:

 • Család
 • Én és a családom. Bemutatkozás, családtagok, rokonok bemutatása, családi események, közös programok, a családtagok napi feladatai.
 • Otthon
 • Otthonom, szűkebb és tágabb környezetem
 • A ház részei, a lakóhelyiségek, bútorok, berendezési és használati tárgyak. Az én szobám.
 • Étkezés, ételek
 • Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Receptek, főzés, sütés.
 • Ünnepek és szokások.
 • Az én ünnepeim. Családi ünnepek.
 • Az időjárás, az évszakok, a hónapok, a hét napjai, a természet. (állatok, növények)
 • Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat. Ruházati boltban vásárlás
 • Tevékenységek, sportok, öltözködés a különböző évszakokban.
 • Az állatok. Vadon élő állatok, az állatkert, háziállatok. Állatok a ház körül és a házban.
 • Kedvenc állataim. Háziállat tartása.

 

Német nyelvi funkciók

 • köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése
 • köszönet kifejezése
 • köszönetre történő reakció megfogalmazása
 • megszólítás kifejezése
 • bemutatkozás megfogalmazása
 • Információkérés, információadás
 • hogylét iránti érdeklődés
 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása
 • jókívánságok kifejezése

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Jövőidejűség (Futur) , Múltidejűség
 • ( Perfekt), tőhangváltós igék, felszólító mód Imperativ
 • birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben
 • mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség
 • időpontok – Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter)
 • térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, Präpositionen, Lokaladverbien

 

 1. évfolyam év végi követelmények
 • A tanuló legyen képes:
 • a tanév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a tanév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a tanév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Hallott szöveg értése:

 • A tanuló egyszerű utasításokat megért és azokra cselekvéssel válaszol.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, kérdést, közlést megért.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott rövid szövegből fontos információt kiszűr.

 

Beszédkészség:

 • A tanuló szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat megközelítőleg helyes kiejtéssel megismétel, kimond.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű mondatokat, kérdéseket reprodukál.
 • A tanuló megtanult szöveget memoriterként reprodukál.

 

Olvasott szöveg értése:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat elolvas és megért.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott rövid szövegben egy-két információt megtalál.
 • Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.

 

Íráskészség:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat kevés hibával lemásol.
 • A tanuló egyszerű közléseket és kérdéseket a tanult minta alapján írásban kevés hibával megfogalmaz.
 • A tanuló a tananyaghoz tartozó egyszerű feladatokat megoldja.

 

Témakörök:

 • Kulturális intézmények, közintézmények, szolgáltatások.
 • Szolgáltatások igénybevétele. Színház, mozi, állatkert, könyvtár, étterem, üzletek.
 • Nevezetes helyek és nevezetességek kül-és belföldön.
 • (célnyelvi országok és más országok fontosabb jellemzői)
 • Falu, város, ország. Kontinensek. Útbaigazítás, tájékozódás, közlekedési eszközök.
 • Németország és Magyarország bemutatása röviden. Szabadidős tevékenységek, hobbik.
 • Iskola
 • Tantárgyak, tantermek, a tanterem berendezési tárgyai, iskolaszerek, tanáraim, osztálytársak, barátok, iskolai tevékenységek, események. Az én iskolám.

 

Német nyelvi funkciók

 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok
 • megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-
 • mailben
 • véleménykérés és arra reagálás
 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
 • dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése
 • igenlő vagy nemleges válasz kifejezése
 • tudás, illetve nem tudás kifejezése
 • nem értés megfogalmazása
 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén
 • betűzés kérésének kifejezése
 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
 • kívánság kifejezése

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • Esetviszonyok – Dativ an, auf, hinter, in, neben,..
 • kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?)
 • időbeli viszonyok: gyakoriság – Wie oft?
 • szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber),
 • névmások (das, ich)

 

 1. évfolyam félévi követelmények

 

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Témakörök:

 • Család
 • Családfa, családi ünnepek, személyleírás
 • Otthon
 • Otthonok, nevezetességek a célnyelvi országban és a nagyvilágban.
 • Étkezés
 • Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás.
 • Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok.
 • Idő, időjárás
 • Az óra. Időjárás. Időjárási jelenségek.
 • Öltözködés
 • Ruhadarabok, Kedvenc ruháim.
 • Sport
 • Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések.
 • Iskola, barátok
 • Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, barátaim.
 • Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban.

 

Német nyelvi funkciók

 • Megszólítás
 • Köszönés, elköszönés
 • Köszönet és arra reagálás
 • Bemutatkozás
 • Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
 • Bocsánatkérés és arra reagálás
 • Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
 • Személyes levélben megszólítás, elköszönés

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • Cselekvés, történés, létezés kifejezése- es gibt, múltidejűség – Präteritum
 • Birtokos névmások – Sein/e, ihr/e
 • irányok, helymeghatározás – Kettős esettel álló elöljárószók

 

 1. évfolyam év végi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Hallott szöveg értése:

 • A tanuló megérti az utasításokat, és azokra cselekvéssel válaszol.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, kérdést, közlést megért.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szövegből
 • fontos információt kiszűr.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott rövid
 • szöveg lényegét megérti.

Beszédkészség:

 • A tanuló szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat megközelítőleg helyes kiejtéssel megismétel, kimond.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket, kérdéseket megfogalmaz.
 • A tanuló megtanult szöveget, párbeszédet memoriterként reprodukál.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű párbeszédben vesz részt.
 • Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben.

Olvasott szöveg értése:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas.
 • A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott rövid szövegben fontos információt megtalál.
 • A tanuló egyszerű képaláírásokat, tanult témában ismert kifejezéseket tartalmazó mondatokat megért.

Íráskészség:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű szöveget kevés hibával leír.
 • A tanuló egyszerű szöveget (képeslap üzenet) minta alapján alkot.
 • A tanuló egyszerű közléseket és kérdéseket a tanult minta alapján írásban kevés hibával megfogalmaz.
 • A tanuló a tananyaghoz tartozó egyszerű feladatokat tanári segítséggel megoldja.

 

Témakörök

 • Szabadidő, szórakozás
 • Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Túra, kirándulás tervezése.
 • Város, bevásárlás
 • Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, útbaigazítás.
 • Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen.
 • Utazás, pihenés
 • Vakáció, nyaralás. Táborok, osztálykirándulás. Közlekedési eszközök.
 • Környezetünk védelme
 • Veszélyeztetett állat- és növényvilág. Szelektív hulladékgyűjtés.
 • Egészséges életmód
 • A rendszeres testedzés. A helyes táplálkozás. Betegségek és megelőzésük.

 

Német nyelvi funkciók

 • Dolgok, személyek megnevezése, leírása
 • Információkérés, információadás
 • Igenlő vagy nemleges válasz
 • Tudás, nem tudás
 • Kérés
 • Javaslat és arra reagálás
 • Meghívás és arra reagálás
 • Kínálás és arra reagálás

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • Esetviszonyok – Genitiv
 • dieser//diese/dieses névmás
 • Modalitás – Dürfen(Präsens, Präteritum) sollen  feltételes mód: wäre, hätte, würde
 • Melléknévfokozás
 • wenn

 

 1. évfolyam félévi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Témakörök:

 • Család
 • Nagyszüleim világa. Családtagok külső és belső jellemzése
 • Otthon
 • A szobám berendezése. Otthontalanok. Egy célnyelvi város bemutatása.
 • Étkezés
 • Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban. Német specialitások. Élelmiszervásárlás.
 • Idő, időjárás
 • Időjárási rekordok. Természeti katasztrófák.
 • Öltözködés
 • Divat világa.
 • Sport
 • Sportversenyek, olimpia. Extrém sportok.
 • Iskola, barátok
 • Barátok, osztálytársak jellemzése.
 • Szabadidő, szórakozás
 • Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés barátokkal.
 • Természet, állatok
 • Kontinensek, tájegységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága.
 • Ünnepek és szokások
 • Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

 

Német nyelvi funkciók

 • Megszólítás
 • Köszönés, elköszönés
 • Köszönet és arra reagálás
 • Bemutatkozás
 • Megszólítás
 • Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
 • Bocsánatkérés és arra reagálás
 • Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
 • Személyes levélben megszólítás, elköszönés
 • Igenlő vagy nemleges válasz

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • Cselekvés, történés, létezés kifejezése – múltidejűség Präteritum
 • sich-Verben
 • Térbeli viszonyok – helymeghatározás tulajdonnevek esetében
 • Időbeli viszonyok – időtartam Wie lange? Bis wann?

 

 1. évfolyam év végi követelmények

 

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával

 

Hallott szöveg értése:

 • A tanuló megérti az utasításokat, és azokra cselekvéssel válaszol.
 • A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, kérdést, közlést megért.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott hosszabb szövegből fontos információt kiszűr.

 

Beszédkészség:

 • A tanuló szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat megközelítőleg helyes kiejtéssel megismétel, kimond.
 • A tanuló ismert kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket, kérdéseket megfogalmaz.
 • A tanuló tanári segítséggel megfogalmazott eseményeket mesél el, képekről egy-két
 • mondatban beszél.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű párbeszédet reprodukál.

 

Olvasott szöveg értése:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott hosszabb szöveget elolvas, a lényegét tanári segítséggel megérti.
 • A tanuló egy-két ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szövegből kikövetkezteti.
 • A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott hosszabb szövegben néhány fontos információt megtalál.

 

Íráskészség:

 • A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű szöveget kevés hibával leír.
 • A tanuló egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz.
 • A tanuló egyszerű szöveget (képeslap üzenet) minta alapján alkot.
 • A tanuló tanult minta alapján ismert szöveget kiegészítéssel újraalkot.
 • A tanuló a tananyaghoz tartozó egyszerű feladatokat tanári segítséggel megoldja.
 • A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt.
 • Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.

 

Témakörök

 • Város, bevásárlás
 • Híres városok és nevezetességeik.
 • Utazás, pihenés
 • Utazás belföldön és külföldön. Utazási előkészületek.
 • Környezetünk védelme
 • Környezettudatos viselkedés.
 • Egészséges életmód
 • Testápolás, testápolási szerek, tisztálkodás
 • Múltunk és jövőnk
 • A jövő iskolája. Lakóhelyem régen és most. A jövő városa. Földünk jövője

 

Német nyelvi funkciók

 • Véleménykérés és arra reagálás
 • Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése
 • Egyetértés, egyet nem értés
 • Tetszés, nemtetszés
 • Akarat, kívánság, képesség
 • Dolgok, személyek megnevezése, leírása
 • Információkérés, információadás
 • Tudás, nem tudás
 • Kérés
 • Javaslat és arra reagálás
 • Meghívás és arra reagálás
 • Kínálás és arra reagálás
 • Visszakérdezés
 • Nem értés
 • Betűzés kérése, betűzés

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • Esetviszonyok außer, wegen
 • Szövegösszetartó kötőszók, névmások – weil, dass,
 • kérdőnévmások elöljáróval: womit/worüber.
 • Vonzatos igék brauchen+Akk.
 • sich freuen+ über,
 • Angst haben + vor,

 1. osztály

félévi követelmény

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. – Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolása. – Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint és sorba rendezése különféle módszerekkel. – Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása. – Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. – Néhány elem összes sorrendjének felírása.

A 100 000-nél nem nagyobb természetes számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen, a tízes számrendszer ismerete. Természetes számok kerekítése. – A természetes számok összeadása, kivonása, szorzása többjegyű szorzóval, osztása kétjegyű osztóval.

Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. – Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. – Az egész számok halmazának ismerete, egyszerű műveleteket a megfelelő sorrendben elvégezni az egész számokkal; ellentett, abszolút érték felírás

Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. – A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. – Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek.

év végi követelmény

Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Törtek kétféle értelmezése összehasonlítása, összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal. – Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti

sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, használata. – Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti összefüggések felírása szimbólumokkal).

A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.

Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a

leolvasása. – Egyszerűbb grafikonok, elemzése. – Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.

A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete. – Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása.

Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása. – Néhány szám számtani közepének kiszámítása. – Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása.

 

 1. osztály

 félévi követelmény

Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges érték. Természetes számok és tizedestört alakban adott számok ábrázolása számegyenesen.

Hatványozás.

Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő – mértékegységek átváltása.

Tizedestörtek kerekítése, közelítő érték meghatározása. Az átlag kiszámítása.

Osztó, többszörös, osztópárok. Közös osztók, a legnagyobb közös osztó, közös többszörösök, a legkisebb közös többszörös kiszámítása.

Oszthatósági szabályok: a 10-zel, 2-vel, 5-tel, 100-zal, 4-gyel, 25-tel, 3-mal, 9-cel, 6-tal.

Az egész számok értelmezése, összehasonlítása. Ellentett, abszolútérték meghatározása.

Törtek értelmezése, vegyesszám alak, egyszerűsítés, bővítés, összehasonlítás.

Tizedestörtek egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása.

Pozitív számok reciproka.

Alapműveletek a racionális számok körében.

Alakzatok csoportosítása síkban és térben.

Alapszerkesztések. Alakzatok kölcsönös helyzete, távolsága. Adott tulajdonságú ponthalmazok.

A kör nevezetes vonalai.

Háromszög, téglalap, négyzet szerkesztése.

A szögek fajtái, mérése, mértékegységek. A szögmérő használata. Szögek szerkesztése.

A sokszögek tulajdonságainak vizsgálata, csoportosításuk.

Trapéz, paralelogramma, téglalap, rombusz, négyzet, deltoid fogalma.

Háromszögek, négyszögek csoportosítása különböző szempontok szerint.

A téglalap, a négyzet kerületének és területének; a téglatest, a kocka felszínének és térfogatának kiszámítása.

év végi követelmény

Diagramok, grafikonok elemzése, készítése.

Két szám aránya, az arány jelentése, kifejezése tört- és tizedestört alakban.

Az egyenes arányosság fogalma, tulajdonságai. Az egyenes arányosság grafikonja. Egyenesen arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása.

A fordított arányosság fogalma, grafikonja és tulajdonságai. Fordítottan arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása (elsősorban) következtetéssel.

Százalékszámítási feladatok megoldása.

Arányos osztás. Az arányos osztás fogalma.

Valószínűségi kísérletek. A biztos, lehetséges, de nem biztos, lehetetlen események megkülönböztetése.

 

A tengelyes tükrözés értelmezése. A tükörkép megszerkesztése

Tengelyesen tükrös alakzatok felismerése.

A tengelyesen szimmetrikus háromszögek tulajdonságainak vizsgálata, háromszög szerkesztése. A tükrös háromszög területének kiszámítása.

Szabályos sokszögek értelmezése, tulajdonságaik vizsgálata.

A tengelyesen szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.

Egyenletek, egyenlőtlenségek igazsághalmazának meghatározása adott alaphalmazok esetén. Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása két-három lépésben a műveletek közti összefüggések alkalmazásával.

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel. Táblázatok, rajzos modellek készítése a szöveg alapján.

 

 1. osztály

félévi követelmény

Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.

Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.

Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.

Számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes kerekítése.

Mérés, mértékegység használata, átváltás.

Egyenes arányosság, fordított arányosság.

A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.

A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.

Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.

Hatványok értelmezése, azonosságai

Geometriai transzformációk – Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.

Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése

Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.

év végi követelmény

Számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.

Egyenes arányosság, fordított arányosság.

A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.

Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval.

Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.

Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.

Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.

Mérés, mértékegység használata, átváltás.

A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket végezni.

Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.

Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.

A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét.

Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.

 

 1. osztály

félévi követelmény

Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.

Halmazműveletek

Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.

Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.

Mérés, mértékegység használata, átváltás.

Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.

Hatványozás azonosságainak alkalmazása.

Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás egész kitevők esetén.

Egyenes arányosság, fordított arányosság.

A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.

A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.

Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.

Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval.

Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek.

A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.

Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.

év végi követelmény

Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.

Hatványozás azonosságainak alkalmazása.

Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás egész kitevők esetén.

Egyenes arányosság, fordított arányosság.

A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.

Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.

Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.

Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.

Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.

Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül).

A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.

Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.

A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét.

Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása.

Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.

 1. osztály

Modul „A”: Épített környezet tárgyalkotás

 

félévi követelmények

Tájékozódjon és gyűjtsön információt a települések kialakulásáról, az egyes éghajlati viszonyok jellegzetes lakóépületeiről építőanyagairól.

Tájékozódjon a modern kor építőanyagairól és építőipari foglalkozásokról. Ismerje az építkezés menetét.

Elemi műszaki rajz ismeretek megismerése, alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során.

Lakóépület makett készítése egyszerű geometrikus testekből.

A település régen és ma. A mi városunk: útikalauz készítése.

Ismerje a különböző közösségi épületek feladatát.

 

év végi követelmények

Ismerje a tárgykészítésnél használt anyagok (faanyagok, papír,) alapvető tulajdonságait).

Tájékozódjon és nevezze meg a településünkön található legfontosabb középületeket, közintézményeket Ismerje a különböző közösségi épületek feladatát. Tájékozódjon az épületek, építmények, szabad területek és infrastruktúrák közötti kapcsolatról.

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. Tájékozottság a közlekedési környezetben. Tudatos közlekedési magatartás. Ismerje közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokat, szakmákat.

A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstörténetben – információgyűjtés, rendszerezése

 

Technika és életvitel

 1. osztály

 

félévi követelmények

Ételreceptek megismerése. A készítendő étel és szükséges  alapanyagok  mennyiségének  meghatározása, a költségek, valamint az időszükségletének becslése. Ismerje az élelmiszerek, ételek tárolásának lehetőségeit, tartósító eljárásokat.

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről.

Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése. Ismerje étkezéssel kapcsolatos  illemszabályokat és a terítés szabályait. Ismerje a magyar konya jellegzetes ételeit hungarikumait.

Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes sorrendjének megismerése, az eszközök szakszerű, biztonságos használatának tudatosítása. Tájékozódjon az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségéről.

Tájékozódjon a veszélyes anyagokról a háztartásban kémiai,- biológiai,- illetve tűzvédelmi szempontból.

 

év végi követelmények

Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség belátása. Megismert anyagok, a műanyag és tulajdonságai, fémek tulajdonságai és a fafeldolgozás.

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. Vetületi ábrázolás. Tudjon egyszerű alaprajzot készíteni. Tájékozódjon a mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási tényezőkről.

A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstörténetében.

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.

A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása.

A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel.

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeke

 1. osztály

 

félévi követelmények

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus életvezetési ismeretek tudatosítása.

A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek biztonságos kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése. Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai kémiai és biológiai jellemzői, vízfogyasztási módok.

Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során.

A takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák ismerete.

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, foglalkozások, szakmák, szakmacsoportok megismerése.

 

év végi követelmények

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. Tájékozódás az alapvető géptani ismeretekben. Jármű makett tervezése, kivitelezése.

A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. Tájékozottság a közlekedési környezetben.

Nyomtatott és elektronikus közlekedési információk. Menetrendek használata.

Közlekedéstörténet. A motorok fejlődési állomásai. A korszerű szárazföldi közlekedés. A járműmeghajtások jövője.

Környezettudatos közlekedésszemlélet.

Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése.

Munkahelyek, szakmák bemutatása, ezek összevetése a személyes tervekkel.

 

 1. osztály

félévi követelmények

Ismerje a megújuló és a nem megújuló energiaforrásokat. Tájékozódjon az erőművek működési elvéről.

A háztartás elektromos rendszerének megismerése. Világítás története. Egyszerű áramkörök ismerete.

Környezettudatos épületek ismérvei. Ismerje a passzív ház fogalmát.

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása.

Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során.

A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és költségek érzékelésének, becslésének képessége.

Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett.

 

év végi követelmények

Műszaki alapismeretek. Vetületi ábrázolás.

Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése.

A gépek és a gépelemek megismerése.

A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. Útvonalterv készítése.

Tájékozottság a közlekedési környezetben. Nyomtatott és elektronikus információforrások.

A közlekedési morál alkalmazása.

Környezettudatos közlekedésszemlélet.

Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése.

Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése.

A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása.

Collapse content goes here….

Kémia 7.évfolyam:      Követelmények a félévi osztályozóvizsgához

 • Ismerje a kísérletezés közben betartandó balesetvédelmi szabályokat, a vegyszerek veszélyességi jeleit, az alapvető laboratóriumi eszközöket.
 • Tudja megkülönböztetni a fizikai és kémiai változásokat.
 • Ismerje, a hőtermelő és hőelnyelő folyamatokat, tudjon példát mondani!
 • Tudja felsorolni és jellemezni a levegő fő összetevőit!
 • Ismerje a levegő- és vízszennyezés forrásait, anyagait, hatásait!
 • Tudja az égés fajtáit.( gyors égés, lassú égés, robbanás)
 • Ismerje a tűzoltás kémiai lényegét, a tűzoltáshoz használt anyagokat.
 • Tudja a természetes vizeket csoportosítani, jellemezni.
 • Ismerje a desztillált víz fogalmát.
 • Tudja meghatározni az oldatok tömeg%-os összetételét egyszerűbb számítási feladatokban.
 • Ismerje a víz bontásának folyamatát.
 • Tudjon felsorolt anyagokat csoportosítani.( elem, vegyület, keverék, oldat)
 • Tudja csoportosítani az anyagi változásokat
 1. a változás minősége szerint( fizikai, kémiai)
 2. hőváltozás szerint ( exoterm, endoterm)
 3. anyagok száma szerint ( egyesülés, bomlás)
 • Szóegyenlettel tudja felírni az alábbi változásokat:
 1. a magnézium égése
 2. a hidrogén égése
 3. a víz bontása
 4. a cukor hevítése
 • Tudja jellemezni az alábbi anyagokat!( szín, szag, halmazállapot, élettani hatás, előfordulás, egyéb jellemzők)
 1. oxigén
 2. hidrogén
 3. levegő
 4. víz

Kémia 7.évfolyam:      Követelmények az  ÉV VÉGI osztályozóvizsgához

 • Tudja a vegyjelét a periódusos rendszer első 20 elemének, és a legismertebb fémeknek! ( réz, arany, ezüst, higany, cink, platina)
 • Ismerje és jelölje az elemi részecskéket! ( proton, neutron, elektron)
 • Ismerje az atom felépítését, az elektronszerkezet kiépülését.
 • Tudjon a periódusos rendszerből adatokat leolvasni, értelmezni. ( rendszám, protonszám, elektronszám, elektronhéjak száma, külső elektronok száma, 1 mól atom tömege)
 • Tudja az elemmolekulák ( hidrogén, oxigén, nitrogén, klór) és vegyületmolekulák ( víz, szén-dioxid, hidrogén-klorid, ammónia) képleteit.
 • Tudja az ion fogalmát, egyszerű ionok keletkezésének jelölését. ( nátrium ion, magnézium ion, klorid ion, oxid ion)
 • Tudja a konyhasó képletét és jelentését.
 • Tudja a kémiai részecskéket csoportosítani, jelölni, jellemezni.( atom, ion, molekula)
 • Tudja a kémiai reakció fogalmát.
 • Ismerje a tömegmegmaradás törvényét!
 • Tudja kémiai egyenlettel felírni a következő kémiai reakciókat:
 1. szén égése
 2. magnézium égése
 3. hidrogén égése
 4. víz bontása
 • Ismerje a redoxi reakció fogalmát.( oxidáció, redukció, oxidálószer, redukálószer)
 • Ismerje a sav-bázis reakció fogalmát.( sav, bázis, savas kémhatás, lúgos kémhatás, semleges kémhatás, indikátorok színváltozásai a különböző kémhatásokban)
 • Ismerje és értelmezze a pH skálát!
 • Tudja felírni egyenlettel a következő kémiai reakciókat:
 1. hidrogén-klorid és víz
 2. ammónia és víz
 3. nátrium-hidroxid és sósav
 • Tudja a kémiai reakciókat csoportosítani:
 1. anyagok száma szerint ( egyesülés, bomlás)
 2. energiaváltozás szerint ( exoterm, endoterm)
 3. részecskeátmenet szerint ( redoxi, sav-bázis)

Kémia 8.évfolyam:      Követelmények a félévi osztályozóvizsgához

 1. KÉMIAI ALAPISMERETEK
 • Tudja a kísérletezéskor betartandó balesetvédelmi szabályokat, ismerje az anyagok veszélyjelzéseit, ismerje fel a legalapvetőbb laboratóriumi eszközöket!
 • Tudja az anyagokat csoportosítani összetételük szerint! ( elem, vegyület, keverék, oldat)
 • Ismerje és jelölje az elemi részecskéket! ( proton, neutron, elektron)
 • Ismeri és tudja jelölni a kémiai részecskéket. ( atom, ion, molekula)
 • Tudja csoportosítani az anyagi változásokat. ( kémiai-fizikai, exoterm-endoterm, egyesülés-bomlás)
 • Ismeri a kémiai reakciók két típusát.( redoxi reakció, sav-bázis reakció)

2. KÉMIA A TERMÉSZETBEN

Tudja jellemezni a természetben található legfontosabb anyagokat. ( képlet, szín, szag, halmazállapot, élettani hatás, előfordulás, felhasználás, jellemző kémiai reakcióik)

 • hidrogén
 • levegő
 • víz
 • ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz
 • mészkő
 • kőszén
 • grafit
 • gyémánt
 • szénsav
 • szén-monoxid
 • szén-dioxid

3. KÉMIA AZ IPARBAN

A természetben található nyersanyagok kémiai átalakításával nyert nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni. Ezen folyamatok bemutatása, jellemzői, környezeti veszélyei, termékei:

 • vasgyártás, acélgyártás
 • alumíniumgyártás
 • üveggyártás
 • porcelángyártás
 • papírgyártás
 • műanyaggyártás
 • energiatermelés ( megújuló, nem megújuló energiaforrások)
 • mészkő feldolgozása ( égetett mész, oltott mész )
 • gipsz ( kristályos gipsz, égetett gipsz )

Kémia 8.évfolyam:      Követelmények az ÉV VÉGI osztályozóvizsgához

 • SZERVES VEGYÜLETEK

Ismerje a hétköznapi élet szempontjából jelentős szerves vegyületek tulajdonságait, felhasználását!

 • szénhidrogének (metán, etán, propán, bután)
 • alkoholok (etil-alkohol, metil-alkohol)
 • ecetsav
 • szénhidrátok (szőlőcukor, gyümölcscukor, répacukor, keményítő, cellulóz)
 • fehérjék
 • zsírok, olajok
 • egészséges táplálkozás (tápanyagok, vitaminok)
 • alkaloidák (koffein, nikotin, kokain, morfin)

 

 • KÉMIA A HÁZTARTÁSBAN

A háztartásban található anyagok és vegyszerek legfontosabb tulajdonságainak ismerete, szakszerű jellemzése. Szabályos tárolási, és a hulladékok előírásszerű begyűjtési módjai, ezek gyakorlati alkalmazásai:

 • savak (háztartási sósav, akkumulátorsav, ecet, vízkőoldók)
 • lúgok (zsíroldók, lefolyótisztítók)
 • sók (konyhasó, szódabikarbona, sütőpor)
 • fertőtlenítőszerek, fehérítőszerek (hidrogén-peroxid, hipó, klórmész)
 • mosószerek, szappanok, vízkeménység, vízlágyítás
 • csomagolóanyagok
 • hulladékok kezelése (szelektív hulladékgyűjtés)
 • félnemes és nemesfémek ( réz, arany, ezüst)
 • permetezés (réz-szulfát, várakozási idő. adagolás)
 • műtrágyák
 • az energia kémiai tárolása ( szárazelemek, akkumulátorok, mérgező fémsók)

 1. évfolyam félév

 

Ismerje a virágos növény szerveit, és azok működését. A megtanult algoritmus szerint tudja jellemezni a félév során megismert zöldség- és gyümölcsféléket, és háziállatokat.

Ismerje az ízeltlábúak, madarak, emlősök testfelépítésbeli legfontosabb jellemzőit, azok alapján tudja a tanult élőlényeket felismerni, csoportosítani. Ismerje a háziállatok igényeit, hasznosítási módjait. Ismerje a legjellemzőbb zöldség- és gyümölcskárosító rovarokat. Legyen tájékozott a természetes védekezési lehetőség módjairól

Fogalmak: egynyári növény, kétnyári növény, évelő növény, főgyökérzet, főeres levél, mellékgyökérzet, mellékeres levél, fás szár, lágy szár, hagyma, torzsa, tönk, gumó, bogyótermés, csonthéjas termés, almatermés, egyszerű levél, összetett levél, virágzat, teljes átalakulás, gerinces, emlős

Tudjon tájékozódni a térképen és a természetben.

Ismerje a fő és mellékvilágtájakat.

Tudja használni a vonalas mértéket, a keresőhálózatot.

Ismerje a térkép jelrendszerét.

Ismerje fel a domborzati formákat a színek és a magassági számok alapján.

 

 1. évfolyam év vége

A megtanult algoritmus szerint tudja jellemezni a II. félév során megismert háziállatokat, jellemzők alapján tudja felismerni, és csoportosítani. Ismerje a háziállatok igényeit, hasznosítási módjait.

Fogalmak: gerinces, emlős, madár, párosujjú patás, páratlanujjú patás, ragadozó fogazat, mindenevő fogazat, növényevő fogazat, fészekhagyó fióka, fészeklakó fióka, agyar, tülkös szarv, összetett gyomor, kérődzés, kapirgáló láb, magevő csőr

Ismerje az emberi szervezet szervendszereit, azokat alkotó szerveket, a szervek működését. Legyen tisztában a szervezet egészségének megőrzéséhez szükséges életmóddal.

Fogalmak: emésztés, felszívódás, pulzus, légzés, gázcsere, anyagcsere

Tudja az időjárás és az éghajlat elemeit.

Hőmérsékleti adatokból tudja kiszámolni a napi középhőmérsékletet és a napi hőingást.

Igazodjon el az éghajlati övezetekben.

Ismerje hazánk nagy tájait.

Jellemezze hazánk éghajlatát.

 

 1. évfolyam félév

Ismerje az I. félévben megismert hazai életközösségek (erdő, füves területek) környezeti jellemzőit. A megtanult algoritmus szerint tudja jellemezni a hazai életközösségek I. félév során (erdő, füves területek) megismert élőlényeit. A megismert jellemzők alapján tudja felismerni és csoportosítani a tanult élőlényeket. Tudjon a hazai életközösségek tagjaiból táplálék láncot felállítani.

Fogalmak: élőhely, életközösség, erdő, természetes és mesterséges életközösség, lombhullató, örökzöld, zárvatermő, nyitvatermő, évelő, zuzmó, gyöktörzs, toboz, egyivarú virág, kétivarú virág, egylaki növény, cserje, ágtövis, tüske, gerinces, emlős, madár, téli álom, rágcsáló, rovarevő fogazat, tépőcsőr, fogóláb, kúszóláb, állandó madár, költöző madár, fészeklakó fióka, fészekhagyó fióka, átalakulás nélküli fejlődés, másodlagos rét, egyenes szárnyúak, kifejlés

Ismerje a kontinenseket és az óceánokat.

Ismerje a földrajzi fokhálózatot, tudjon a térképen tájékozódni a szélességi és a hosszúsági

körök segítségével. Tudja mi a zónaidő.

Ismerje a Föld mozgásait, tudjon tájékozódni térben és időben.

 

6- évfolyam év vége

Ismerje a II. félévben megismert hazai életközösségek (füves területek, vizek és vízpartok) környezeti jellemzőit. A megtanult algoritmus szerint tudja jellemezni a hazai életközösségek II. félév során (füves területek, vizek és vízpartok) megismert élőlényeit. A megismert jellemzők alapján tudja felismerni és csoportosítani a tanult élőlényeket. Tudjon a hazai életközösségek tagjaiból táplálék láncot felállítani. Legyen tisztában a természetvédelem legfontosabb feladataival.

Fogalmak: változó testhőmérséklet, ásóláb, lemezes csőr, úszóláb, plankton, kétlaki növény, oldalvonal, úszóhólyag, kétéltű, hüllő,

Ismerje a Föld éghajlati övezeteit.

Tudja elhelyezni Magyarországot a Kárpát-medencében. Ismerje hazánk nagytájainak fő

jellegzetességeit, legfontosabb természeti értékeit. (Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-

középhegység, Dunántúli-dombság, Északi-középhegység)

Mutassa meg az ezekhez kapcsolódó topográfiai fogalmakat.

 

Témakörök Követelmények
 1. osztály

NAT 2020

 1. félév

Kifejezés, képzőművészet.

Őskori, ókori művészetek.Műalkotások felismerése, elemzése.
Vizuális kommunikáció. Térbeli helyzetek, arányok, színviszonyok ábrázolása. Természeti és mesterséges formák elemző rajzi ábrázolása. Főszínek, mellékszínek. Színvázlat készítése: csendélet, tájkép festése.
 1. félév

Tárgy és környezetkultúra.

Állatábrázolás természeti környezetben. A legjellemzőbb nézetek.Forma és funkció kapcsolata. Formaredukció, a formák leegyszerűsítése, átalakítása. Pozitív és negatív formák.Díszítő elemek tervezése. Farsangi álarcok, dekorációk tervezése a formák leredukálásával.
 1. osztály

NAT 2020

 1. félév

Kifejezés, képzőművészet.

 

Eseménysor megjelenítése képsorozattal.A képzőművészet ágazatai: grafika, festészet, szobrászat, építészet.Ókeresztény, román, gótikus, reneszánsz, barokk, művészet. Műalkotások elemzése, felismerése.
Vizuális kommunikáció. Tagoltabb testes formák megjelenítése. Formaelemzés, tónusfokozatok, önárnyék, vetett árnyék. Beállítások, csendéletek grafikus ábrázolása.Az emberi alak. Az alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének és mozgásának ábrázolása.
 1. félév

Tárgy és környezetkultúra.

Mozgásábrázolás. Figurális kompozíciók készítése.Egy adott tárgy elemzése forma és funkció szempontjából. Az egész és a rész kapcsolata. A látvány vizuális átírása. Új forma tervezése.Dekoratív, absztrakt színkompozíciók készítése szabályos és szabálytalan formák felhasználásával. A színek dekoratív hatása.

Színkontrasztok. Betűgrafika, reklámplakát.

Barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus,impresszionizmus. Műalkotások felismerése, elemzése.
 1. osztály

NAT 2020

 1. félév

Kifejezés, képzőművészet.

Vizuális kommunikáció.

 

Ember vagy állatfigurák elemző rajzi tanulmányozása.A XIX. század stílusirányzatai és azok jellemzői.Érzelmek és hangulatok kifejezése, a látvány átírása.

Tanulmányrajz és színvázlatok készítése látvány után.

Sík, térhatású, és térbeli ábrázolás.

Egyszerű szögletes test csonkolása, felezése, negyedelése.

 1. félév

Tárgy és környezetkultúra.

Vetületi és axonometrikus ábrázolás.Térhatású kompozíciók készítése.Absztrakt színkompozíció létrehozása szerkesztett formákból.

Felíratok, plakátok tervezése.

 1. osztály

NAT 2012

 1. félév

Vizuális kommunikáció.

 

Perspektivikus, axonometrikus, vetületi ábrázolás. Belső és külső terek perspektivikus ábrázolása. Horizontvonal, látóhatár. Rálátás, alálátás, szemmagasság.Grafikonok, diagramok és felíratok tervezése. Térhatású betűk tervezése.
 1. félév

Kifejezés, képzőművészet.

 

 

A tér illúzióját keltő ábrázolás. OP-ART kompozíciók tervezése. A színek térhatása. A színek derített és telített árnyalatai. Színkontrasztok. Színreflex. Csendélet, tájkép festése.
Tárgy és környezetkultúra Izmusok.
 1. sz. művészeti irányzatainak felismerése.

Műalkotások elemzése.

Kortárs művészet.

Magyar népművészet.

Kollázs, montázs készítése.

 

 1. évfolyam félév:

Rendgyakorlatok:

 • térbeli alakzatok, nyitódás, záródás, fejlődés, szakadozás
 • 4 ütemű szabadgyakorlat bemutatása

Atlétika:

 • futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatai
 • térdelőrajt
 • távolugrás elugrósávból
 • 60m-es síkfutás
 • 400m–es síkfutás
 • Cooper futás
 • kislabda hajítás helyből

Kosárlabda:

 • megindulás-megállás
 • sarkazás
 • kétkezes mellső, felső átadás
 • fektetett dobás egy leütésből
 • ritmusos labdavezetés
 • védekezés kar-és lábmunkája

Röplabda:

 • alapállás, alapmozgás
 • kosárérintés technikája
 • igazodás a labdához

Torna:

 • talajon: gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, gurulóátfordulás hátra, mérlegállás, tarkóállás, összefüggő talajgyakorlat 3-4 elemből
 • szekrényen: 3 részes szekrényen, felguggolás, függőleges repülés

 

 1. évfolyam év vége:

Rendgyakorlatok:

 • 8 ütemű szabadgyakorlat bemutatása

Atlétika:

 • tartós futás egyéni tempóban
 • térdelőrajt végrehajtása
 • távolugrás végrehajtása elugrósávból guggoló technikával.
 • 60m-es síkfutás
 • 400m–es síkfutás
 • Cooper futás
 • kislabdahajítás hármas lépésritmussal

Kosárlabda:

 • megindulás-megállás egy leütéssel két ütemben
 • sarkazás, passz
 • kétkezes mellső, felső, alsó átadás
 • fektetett dobás egy leütésből
 • folyamatos, ritmusos labdavezetés
 • védekezés kar-és lábmunkája
 • a lépés és kétszerindulás szabályainak ismerete

Röplabda:

 • alapállás, alapmozgás
 • alkarérintés és kosárérintés technikája
 • igazodás a labdához
 • forgás szabályai

Torna:

 • gerendán: érintőjárás, hintalépés
 • gyűrűn: alaplendület

 

 1. évfolyam félév:

Rendgyakorlatok:

–   térbeli alakzatok kialakítása

–   igazodás társhoz és szerekhez

–  határozott formájú 32 ütemű gimnasztika gyakorlatsor bemutatása

Atlétika:

 • futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatainak ismerete
 • térdelőrajt végrehajtása
 • távolugrás végrehajtása, elugrósávból guggoló technikával
 • kislabdahajítás öt lépésből
 • 60m-es síkfutás
 • 400m–es síkfutás
 • Cooper futás

Kosárlabda:

 • megindulás-megállás egy leütéssel két ütemben
 • sarkazás, passz
 • kétkezes mellső, felső,alsó átadás, pattintott átadások
 • fektetett dobás labdavezetésből
 • folyamatos labdavezetés, szlalon

Röplabda:

 • alkarérintés és kosárérintés helyben és mozgásban, igazodás a labdához
 • forgás szabályai
 • alsó nyitás

 

Torna:

 • talajon: gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, gurulóátfordulás hátra, mérlegállás, tarkóállás, zsugorfejállás, fellendülés falnál kézállásba
 • szekrényen: 3 részes hosszában felállított szekrényen, felguggolás, függőleges repülés; keresztben felállított szekrényen zsugorkanyarlati átugrás

 

 1. évfolyam év vége:

Rendgyakorlatok:

–   igazodás tárhoz és szerekhez

–   határozott formájú 32 ütemű gimnasztika gyakorlatsor bemutatása

Atlétika:

 • térdelőrajt végrehajtása
 • távolugrás végrehajtása guggoló technikával
 • kislabdahajítás öt lépésből
 • magasugrás átlépő technikával kis magasságon
 • 60m-es síkfutás
 • 800m–es síkfutás
 • Cooper futás

Kosárlabda:

 • megindulás-megállás, kapott labdával
 • sarkazás
 • kétkezes és egykezes átadások
 • fektetett dobás szlalon labdavezetésből
 • lerohanás
 • visszajátszás szabálya

Röplabda:

 • alkarérintés és kosárérintés , igazodás a labdához
 • felső nyitás
 • nyitásfogadás szabályai

Torna:

 • gerendán: érintőjárás, hintalépés, keringőjárás, mérlegállás
 • gyűrűn: alaplendület, fellendülés lefüggésbe, hátsó függés

 

 1. évfolyam félév:

Atlétika:

 • térdelőrajt
 • távolugrás guggoló technikával
 • kétkezes váltás
 • 60m-es síkfutás
 • 800m-es síkfutás
 • Cooper futás

Kosárlabda:

 • megindulás-megállás, sarkazás, dobócsel, passz
 • védőmunka technikája
 • átadások mozgás közben
 • magas és mély labdavezetés

Röplabda:

 • alkarérintés, kosárérintés
 • egykezes érintések
 • nyitás fogadás
 • egyes sánc

Torna:

 • talajon: gurulóátfordulások előre különböző kiinduló helyzetekből, gurulóátfordulás hátra, gurulóátfordulás hátra terpeszállásból terpeszállásba, repülő gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkónállás, zsugorfejenállás
 • kézenállás bordásfalnál
 • 10 elemből önállóan összeállított gimnasztikai gyakorlatsor bemutatása
 • szekrényen: kismacska

 

 1. évfolyam év vége:

Atlétika:

 • térdelőrajt
 • távolugrás guggoló technikával
 • magasugrás lépő technikával
 • kétkezes váltás
 • 60m-es síkfutás
 • 800m-es síkfutás
 • Cooper futás

Kosárlabda:

 • megindulás-megállás, sarkazás, dobócsel, passz
 • védőmunka technikája
 • átadások mozgás közbe
 • magas és mély labdavezetés

Röplabda:

 • alkarérintés, kosárérintés
 • egykezes érintések
 • nyitás fogadás
 • egyes sánc

Torna:

 • gerenda: összefüggő gyakorlatsor bemutatása a tanult elemekből
 • gyűrű: alaplendület, lefüggés, hátsó függés, lebegőfüggés, leugrás végrehajtás segítséggel

 

 1. évfolyam félév:

Atlétika:

 • térdelőrajt
 • távolugrás guggoló technikával
 • magasugrás lépő technikával
 • kétkezes váltás
 • súlylökés
 • 60m-es síkfutás
 • 800m-es síkfutás
 • Cooper futás

Kosárlabda:

 • megindulás-megállás, sarkazás, dobócsel, passz
 • védőmunka technikája
 • védekezési módok: emberfogás, terület védekezés
 • átadások mozgás közben
 • magas és mély labdavezetés

Röplabda:

 • alkarérintés, kosárérintés
 • egykezes érintések
 • nyitás fogadás
 • kettes sánc

Torna:

 • talajon: gurulóátfordulások előre különböző kiinduló helyzetekből, gurulóátfordulás hátra, gurulóátfordulás hátra terpeszállásból terpeszállásba, repülő gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkónállás, fejenállás
 • kézenállás bordásfalnál
 • 10 elemből önállóan összeállított gimnasztikai gyakorlatsor bemutatása
 • szekrényen: szabadon választott ugrás bemutatása

 

 1. évfolyam év vége:

Atlétika:

 • térdelőrajt
 • távolugrás guggoló technikával
 • magasugrás lépő technikával
 • kétkezes váltás
 • súlylökés
 • 60m-es síkfutás
 • 800m-es síkfutás
 • Cooper futás

Kosárlabda:

 • megindulás-megállás, sarkazás, dobócsel, passz
 • védőmunka technikája
 • védekezési módok: emberfogás, terület védekezés
 • támadás taktikája
 • átadások mozgás közben

 

Röplabda:

 • alkarérintés, kosárérintés
 • egykezes érintések
 • nyitás fogadás
 • kettes sánc
 • támadó játék

Torna:

 • gerenda: összefüggő gyakorlatsor bemutatása a tanult elemekből
 • gyűrű: alaplendület, lefüggés, hátsó függés, lebegőfüggés, leugrás

 

 1. évfolyam félév

Ismerje a Föld természetes növényzeti öveit, azok elhelyezkedését. Ismerje a Föld éghajlati öveinek elhelyezkedését, és környezeti tényezőit.

A félév során megismert távoli tájak (esőerdő, szavanna, sivatagok, mérsékelt övi lombhullató erdők, füves puszták, fenyőerdők, tundra, sarkvidék, tengerek) élőlényeit tudja jellemezni algoritmus alapján, ismerje azok környezethez való alkalmazkodásait. Tudjon táplálékláncot felállítani az életközösségeken belül.

Fogalom: növényzeti övezetesség, egyed feletti szerveződési szintek (populáció, társulás, biom, bioszféra) élőhely, környezet, életközösség, fán lakó életmód, fára kúszó életmód)

 

 1. évfolyam év vége

Ismerje az ökológia legfontosabb alapfogalmait (környezet, élőhely, életközösség, együttélés, versengés, asztalközösség, táplálkozási kapcsolat, táplálkozási piramis, termelők, fogyasztók, lebontók, tűrőképesség, szűk tűrésű, tág tűrésű). Tudja felismerni, elemezni a környezet és az élőlények közötti kapcsoltatokat. Tudja összehasonlítani a természetes és mesterséges életközösségeket. Ismerje a legfontosabb környezetvédelmi problémákat (levegőszennyezés –szmog, savas eső, talajszennyezés, üvegházhatás), azok csökkentésének lehetőségeit.

Ismerje a rendszertani kategóriákat (ország, törzs, osztály, rend, család, faj). Ismerje az élőlények öt országán belüli fontosabb rendszertani kategóriákat, tudja a korábban megismert életközösségek élőlényeit a rendszertani kategóriákba besorolni.

 

 1. évfolyam félév

Ismerje az élőlények szerveződési szintjei, tudja elemezni a növényi és állati sejt ábráját. Ismerje a növények és állatok testszerveződését. Tudja jellemezni a növényi és állati szöveteket, a jellemzők alapján tudja felismerni. Legyen tisztában a növények jelentőségével.

Ismerje az emberibőr felépítését, azzal összefüggésben tudja értelmezni feladatait. Legyen tisztában a bőr egészségmegőrzésének lehetőségeivel, és legfontosabb egészségügyi problémáival.

Ismerje az emberi szervezet csontvázát, csontok feladatát, a csontok összeköttetéseinek típusait és a csont szerkezetét.

Legyen tisztában az izomzat mozgásban betöltött szerepével, az izomzat felépítésével.

Ismerje a mozgás szervrendszerének egészségmegőrzésének lehetőségeit, mozgásszervi elváltozások, betegségek típusait (rándulás, ficam, törés, lúdtalp, gerincferdülés) megelőzési módjait.

Ismerje a tápanyagok csoportjait, a tápanyagok szervezeten belül betöltött szerepét, egészséges táplálkozás jellemzőit. Ismerje az emésztőrendszer szerveit, azok működését. Ismerje a legalapvetőbb emésztőszervi betegségek (túlsúly, fogszuvasodás, hasmenés, székrekedés, gyomorfekély) megelőzésének lehetőségeit, kezelésének módját.

Fogalmak: sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet, hám, irha, bőralja, folyamatos csontkapcsolat, megszakított csontkapcsolat, emésztés, felszívódás

 

 1. évfolyam év vége

Ismerje a keringési rendszer szerveit, azok működését, a vér jellemzőit, feladatát. Ismerje a legfontosabb keringési rendszerhez kötődő betegségeket (magas vérnyomás, színinfarktus, visszértágulat, vérszegénység), azok megelőzésnek lehetőségeit.

Ismerje a légzés szervrendszerének szerveit, azok működését, a légzőrendszerünket érintő betegségek jellemzőit (nátha, torokgyulladás, légcsőhurut, tüdőgyulladás), azok megelőzésének lehetőségeit.

Ismerje a kiválasztás szervrendszerét, szerveinek működését, a legfontosabb egészségügyi problémáit (húgyhólyaggyulladás, vesemedencegyulladás) azok megelőzésének lehetőségeit.

Ismerje a hormonrendszer és az idegrendszer felépítését, szerveinek működését, érzékszervek jellemzőit, és működésüket. Tudja értelmezni a szabályozás folyamatát. Ismerje a különböző káros szokások (dohányzás, alkohol, drogok) okozta betegségeket, a megelőzés lehetőségeit.

Ismerje a szaporodás szervrendszerét, női és férfi szaporító szervek feladatait. Ismerje az egyedfejlődés szakaszainak jellemzőit. Legyen tisztában a nemi élet egészségvédelmével.

Fogalmak: anyagcsere, gázcsere, légzés, kiválasztás, vizelet – szűrlet, inger, ingerület, érzet, szabályozás, külső-és belső elválasztású mirigy

 1. évfolyam

 félévi követelmények

A testek mérhető tulajdonságai (Hosszúság, terület, térfogat, hőmérséklet, idő mérése, ezek mértékegységei.)

Az anyagok belső szerkezete. Az anyag szilárd, folyékony és légnemű halmazállapota.

Kölcsönhatások:

– Mechanikai kölcsönhatás. Erőhatás; mozgásállapot-változás feltételei.

– Gravitációs kölcsönhatás. Minden testnek van, minden testre hat; csak vonzásban nyilvánul meg.

– Termikus kölcsönhatás. A testek hőmérsékletváltozása kölcsönhatás során; a közös hőmérséklet kialakulásának ismerete a mindennapi életben.

– Elektromos kölcsönhatás. Elektromos állapotba hozható az anyag. Vonzás, taszítás.

– Mágneses kölcsönhatás. A mágnes sajátos környezete, kölcsönhatásai. A Föld mint mágnes. Az iránytű működése.

Az energia fogalma. A különböző energiafajták bemutatása egyszerű példákon.

Az energia- változás termikus kölcsönhatás közben.

Az energiaforrások csoportosítása.

év végi követelmények

Az égés (Lassú – és gyorségés; Tűzoltás, baleset megelőzés, környezetvédelem.)

A hőterjedés (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás magyarázata). Tengeri áramlatok, a szél keletkezése. A napsugárzás hatásai. Hővezető, hőszigetelő anyagok.

A hőtágulás jelensége szilárd anyagok, folyadékok és gázok esetén, a hőtágulás jelensége a hétköznapi életben.

A halmazállapot-változások – olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás – jellemzése, hétköznapi példák. (az oldódás nem olvadás; a víz különböző halmazállapotai)

Az erő; erőfajták felismerése gyakorlati példákban. (rugalmas erő, gravitációs erő, mágneses erő, elektromos erő, súlyerő)

Tömeg, térfogat mérése. Sűrűség fogalma, mértékegységének értelmezése.

 

 1. évfolyam

félévi követelmények

Az út és az idő közötti összefüggés felismerése.

A sebesség fogalma, a sebesség kiszámítása.

Az egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálata (pl. lejtőn mozgó kiskocsi).

A sebesség változásának felismerése, a gyorsulás fogalma.

Az átlag- és a pillanatnyi sebesség értelmezése konkrét példákon.

Egyszerű kísérletek a tehetetlenség megnyilvánulására.  A tehetetlenség törvénye.

Az erő; erőfajták (gravitációs erő, súlyerő, súrlódási és közegellenállási erő, rugalmas erő)

Egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegzése, az erőegyensúly fogalma.

Erő-ellenerő. Newton III. törvénye

A lendület értelmezése.

A munka értelmezése, mértékegysége. Egyszerű számításos feladatok.

A forgatónyomaték kísérleti vizsgálata, a forgatónyomaték kiszámítása.

Az egyensúly feltétele emelőkön.

Az egyszerű gépek: emelő, lejtő Az egyszerű gépek gyakorlati alkalmazása.

év végi követelmények

A nyomás értelmezése egyszerű kísérletek alapján, a felismert összefüggések matematikai megfogalmazása. Egyszerű számításos feladatok.

A hidrosztatikai nyomás. A hidrosztatikai nyomást meghatározó paraméterek.

Közlekedőedények (egyszerű kísérletek, környezetvédelmi vonatkozások, például kutak, vizek szennyezettsége).

A felhajtóerő kísérleti vizsgálata. Az úszás, lebegés, elmerülés feltételei. Arkhimédész törvényére.

A hőmérséklet mérése. (hőmérsékleti skálák ismerete)

A hőtágulás jelensége szilárd anyagok, folyadékok és gázok esetén; a hőtágulás jelensége a hétköznapi életben.

A testek felmelegítésének vizsgálata, a fajhő és mérése, az égéshő. Energiamegmaradás termikus kölcsönhatás során.

Az anyag részecske szerkezete, halmazállapotok.

A halmazállapot-változások – olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás – jellemzése, hétköznapi példák.

Az olvadáspont, forráspont fogalma. Az olvadáshő, forráshő értelmezése.

A halmazállapot-változás közben bekövetkező energiaváltozások értelmezése.

A testek melegítése munkavégzéssel; a termikus energia felhasználása munkavégzésre: a hőerőgépek működésének alapjai.

Az energia megmaradásának törvénye; ismertetése egyszerű példákon.

A különböző energiafajták bemutatása egyszerű példákon.

A teljesítmény és hatásfok fogalma.

 

 1. évfolyam

félévi követelmények

Mágneses alapjelenségek (kísérletek mágnessel)

Elektromos alapjelenségek. (Elektrosztatikai kísérletek elemzése, az elektromos töltés.)

Az elektromos áram fogalma, érzékelése hatásain keresztül.

Az elektromos áramkör részei, egyszerű áramkörök, az áramerősség és mérése. A feszültség és mérése.

Ohm törvénye, az elektromos ellenállás fogalma, az ellenállás kiszámítása és mértékegysége. Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.

Az elektromos áram hőhatásának kísérleti vizsgálata. Az áram hőhatásán alapuló eszközök (olvadó biztosíték, izzólámpa).

Az elektromos munka és az elektromos teljesítmény.  Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása. (Háztartási berendezések teljesítménye és fogyasztása.)

Az elektromos áram vegyi hatásának bemutatása.

Az elektromos áram mágneses hatása. A mágneses hatás alkalmazása a gyakorlatban (elektromágnes, elektromotor, mérőműszerek, működése).

Váltakozó feszültség keltése indukcióval.  A váltakozó áram, jellemzése, hatásai.

A transzformátor felépítése (összefüggés a transzformátor tekercseinek menetszáma, a feszültségek és az áramerősségek között). A transzformátor gyakorlati alkalmazásai.

Az elektromos hálózat, energiaellátás.

Az energiatakarékosság hétköznapi, gyakorlati megvalósítása.

év végi követelmények

A fény tulajdonságai. A fény terjedése.

A fényvisszaverődés fajtái; a tükrös fényvisszaverődés törvényei.

A gömb- és síktükör képalkotása.  A sík- és gömbtükrök gyakorlati alkalmazásai.

A fénytörés jelensége. A fénytörés törvényei.  Lencsék képalkotása.

Domború és homorú lencsék alkalmazási lehetőségei (fényképezőgép, emberi szem, szemüveg).

A fehér fény színekre bontása és újra egyesítése.

Fényforrások csoportosítása. Fényszennyezés.

Az égitestek mozgása (A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzői;

Nap-fogyatkozás, Hold-fogyatkozás; csillagképek)

A Naprendszer szerkezete (A csillagok sajátosságai, megkülönböztetésük a bolygóktól.)

Az infravörös és az ultraibolya fény.

A teljes elektromágneses színkép. (rádióhullámok, mikrohullámok, röntgensugárzás, gamma-sugárzás)

 1. évfolyam

félévi követelmény

Adott informatikai környezet tudatos használata

Az informatikai eszközök választásának szempontjai.

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet megismerése.

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.

Állományok típusai.

év végi követelmény

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.

Állományok típusai.

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása.

Szöveg, kép, hang, animáció elhelyezése a dokumentumban

Az adat fogalmának megismerése

A problémamegoldás lépéseinek ismerete és ábrázolása.

Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete

Algoritmusok megvalósítása a számítógép segítségével

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusainak megvalósítása Logo

 

 1. évfolyam

félévi követelmény

Információforrások kiválasztása, használata.

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok felkeresése.

Kulcsszavas és tematikus keresés.

A találatok során kapott információk tanulmányozása.

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata.

év végi követelmény

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok felkeresése.

Kulcsszavas és tematikus keresés.

Információ küldése, fogadása.

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média elérése, információk letöltése a számítógépre, információk értelmezése.

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése.

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése.

 

 1. évfolyam

félévi követelmény

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben.

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat használata.

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.

év végi követelmény

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.

Objektumok szövegben való elhelyezése.

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel

Táblázatos dokumentumok készítése

Összetett probléma megoldása fejlesztői környezetben.

A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek gyűjtésére, feldolgozására kerül sor képszerkesztő program segítségével.

Ismerik a táblázatkezelés alapjait, a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit.

Tudnak különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a

webes publikáció jellemző elemeit.

 

 1. évfolyam

félévi követelmény

ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;

tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;

segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas

hardver- és szoftvereszközök kiválasztására.

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak betartása.

 

év végi követelmény

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése

tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;

tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni;

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;

tudjon bemutatót készíteni.

Földrajz

Technika felső

Ének-zene felső

Etika

Hon-és népismeret

Digitális Kultúra alsó

Dráma és Színház 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory