Osztályozóvizsga

Az osztályozóvizsgák ideje a 2022/23-as tanévben:

2023. január 12-13. csütörtök-péntek 8 óra (félévi vizsga)

2023. június 8-9. csütörtök-péntek 8 óra  (év végi vizsga)

Az osztályozó vizsgák követelményeit a honlapon olvasható Tantárgyi helyi tantervek kimeneti tartalmai szabályozzák.

Ének-zene alsó tagozat
1. évfolyam félév
Éneklés
Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Zenehallgatás
Felismeri a vokális és hangszeres zenét, a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket (gyermek, női és férfi énekhangszínek) és hangszereket (zongora, fuvola).

Improvizáció
Képes ritmus és dallami variációk önálló visszaadására, változatos előadására.

Zenei ismeretek
Meg tudja különböztetni a mérőt a ritmustól. A tanult ritmikai és dallami elemek (egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, negyed és páros nyolcad jele) pontos alkalmazása.
Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (szó-mi). Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.
Rendezett füzetvezetés.

1. évfolyam év vége
Éneklés
Hibátlanul el tudja énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni. Vállalkozik a dal önálló előadására, megfelelő tempóválasztással és tempótartással.

Zenehallgatás
Felismeri a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket (gyermek, női és férfi énekhangszínek) és hangszereket (zongora, fuvola, hegedű, dob). Felismeri a különböző hangulatokat.

Improvizáció
Képes ritmus és dallami variációk alkotására.

Zenei ismeretek
A tanult ritmikai és dallami elemek (egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, ütemhangsúly, kettes ütem, negyed és szünet jele, páros nyolcad jele, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel) pontos alkalmazása.
Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (lá-szó-mi). Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.
Rendezett füzetvezetés, pontos kottázás.
2. évfolyam félév
Éneklés
El tudja énekelni pontos ritmusban a tanult műdalokat és népi gyermekjátékdalokat, valamint a rokon népek megismert dalait. Felismeri a tavaszi népszokásokat és el tudja énekelni a hozzájuk fűződő szokásdalokat.

Zenehallgatás
Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. Felismeri az újonnan megismert zenei együtteseket (gyermekkar, vonós zenekar).

Improvizáció
Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló ritmuskísérletre, gyermekjátékok ötletes előadására.

Zenei ismeretek
A tanult hangok (félértékű hang és szünete) hosszúságának felismerése.
Ismeri az újonnan tanult dallamhang (dó) nevét és kézjelét. Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.
Pontos kottázás, dalrészletek olvasása.

2. évfolyam év vége

Éneklés
El tudja énekelni pontos ritmusban, helyes zenei hangsúllyal a tanult dalokat, a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Népszokások, népi gyermekjátékok ismerete, előadása.

Zenehallgatás
Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. Felismeri az újonnan megismert hangszert (fagott), zenei együtteseket (gyermekkar, vonós-fúvós zenekar).

Improvizáció
Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló ritmuskísérletre, zenei kérdés-felelet improvizálására, gyermekjátékok ötletes előadására.

Zenei ismeretek
A tanult hangok (félértékű hang és szünete) hosszúságának felismerése hangzás után és képes önálló lejegyzésükre.
Ismeri az újonnan tanult dallamhangok (dó, ré, alsó lá) nevét és kézjelét. Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.
Dalrészletek olvasása és kottába írása önállóan.
3. évfolyam félév
Éneklés
Tanult gyerekdalok, népi gyermekjátékdalok, népdalok, műdalok zeneileg hibátlan éneklése értelmes szövegkezeléssel. Aktívan vesz részt a dramatikus játékok előadásában.

Zenehallgatás
Felismeri a hangszíneket (gyerekkórus, nőikar, férfikar).

Improvizáció
Önállóan vesz részt zenei improvizációkban, népi gyermekjátékdalokban, dramatikus játékokban.

Zenei ismeretek
Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (önálló nyolcad és szünetjele, szinkópa, az egészérték és szünetjele, alsó szó).
Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

3. évfolyam év vége
Éneklés
A tanult dalok zeneileg hibátlan, élményszerű éneklése hibátlan szövegkezeléssel. Részt tud venni kánonok és kétszólamú dalok pontos éneklésében. Felismeri és meg tudja különböztetni a tavaszi és lakodalmi szokásokat és dalait.

Zenehallgatás
A kórustípusokat (gyerekkórus, nőikar, férfikar, vegyeskar) hallás utáni megnevezi. Hangszerek felismerése hallás után (kürt, üstdob). A hallgatott zeneművek és népzenei, autentikus felvételek felismerése.

Improvizáció
Önállóan és alkotó módon vesz részt a népi gyermek és dramatikus játékokban, zenei improvizációkban.

Zenei ismeretek
Tudjon ismert dalokat szolmizálni, legyen biztos a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (felső dó, értékviszonyok, 4-es ütem), a magyar népdalok sorszerkezetének felírásában.
Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

4. évfolyam félév
Éneklés
Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, helyes artikulációval tudjon énekelni a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban.

Zenehallgatás
Valamennyi meghallgatott zeneművet, népdalfeldolgozásokat felismeri. Meg tudja nevezni a többször meghallgatott művek szerzőjét. Jellemezni tudja a megismert karakterdarabokat. A vegyeskar szólamait fel tudja ismerni, meg tudja nevezni. Hangszerismeretei bővítése a cselló és a klarinét felismerésével.

Improvizáció
Önállóan, alkotó módon vesz részt népi és dramatikus játékokban, ritmus és dallamvariációiban.

Zenei ismeretek
Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (pontozott fél és szünetjele, nyújtott és éles ritmus, 3-as ütem, fá, ti hangok).
Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

4. évfolyam év vége
Éneklés
Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, helyes artikulációval tudjon énekelni a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Aktívan vesz részt egyszerű kétszólamú művek hibátlan éneklésében.

Zenehallgatás
Ismerje fel a fokozatos halkítást, erősítést crescendo-decrescendo a zenei példákon.

Improvizáció
Önállóan vegyen részt ritmus és dallamvariációk alkotásában (max. 8 ütem). Vállalkozzon népi gyermekjátékok és dramatikus játékok élményszerű színpadi előadására.

Zenei ismeretek
Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében és megszólaltatásában (váltakozó ütem, hétfokúság).
Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni.

 

1. osztály félévi követelmények
A tanult kis- és nagybetű biztonságos ismeretében tudjon a tanuló némán és hangosan olvasni. Oldja meg a tanító rávezetésével a szavakhoz kapcsolódó ismert típusú feladatokat.
Biztosan tájékozódjon a tanuló a vonalrendszerben, tudja alakítani a tanult kisbetűket, az írásjeleket másoláskor, tollbamondáskor és emlékezetből íráskor. Az írás terjedelme kb. 2-4 sor legyen. Másoláskor legfeljebb 3-4 írástechnikai hibát követhet el.
A betű és a hang különbségének felismerése. Tudja a tanuló tisztán ejteni a hangokat. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes időtartammal ejteni.
Tudjon köszönni a felnőtteknek és gyermekeknek a napszaknak megfelelően. Tudjon udvariasan megszólítani felnőtteket, gyermekeket. Tudjon helyesen bemutatkozni.
Tudjon 1-2 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről. Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát.

1. osztály év végi követelmény
Valamennyi kis- és nagybetű biztonságos ismeretében tudjon a tanuló némán és hangosan olvasni. Olvasson a tanuló némán – szóanyagában ismert – 6-8 soros szöveget. Oldja meg a tanító rávezetésével a szöveghez kapcsolódó ismert típusú feladatokat (válogató olvasás, feleletválasztás).
Biztosan tájékozódjon a tanuló a vonalrendszerben, tudja alakítani a kisbetűket, az írásjeleket másoláskor, tollbamondáskor és emlékezetből íráskor. Az írás terjedelme kb. 4-6 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 8-11 betűt percenként. Másoláskor legfeljebb 2-3 írástechnikai hibát követhet el.
A betű és a hang különbségének felismerése. A szókezdő nagybetű használata ismert esetekben.
Tudja a tanuló tisztán ejteni a hangokat. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes időtartammal ejteni.
Tudjon köszönni a felnőtteknek és gyermekeknek a napszaknak megfelelően. Tudjon udvariasan megszólítani felnőtteket, gyermekeket. Tudjon helyesen bemutatkozni.
Tudjon 1-2 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről. Nevezze meg kedves könyvének címét. Ismerje föl, hogy a műköltészeti alkotásoknak van címe, szerzője. Csoportosítsa az olvasott mesék gyakran előforduló szereplőit (csodás lények, emberek, állatok). Különböztesse meg a verset a prózától. Tudja, hogy a verset általában versszakok alkotják. Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát.

2. osztály félévi követelmény
Olvasson a tanuló lassú folyamatossággal. Fogalmazza meg szóban (tömören egy mondattal) az olvasmány egy-egy gondolategységét nevelői segítséggel.
Érzékeltesse a tanuló a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel (kijelentő, kérdő mondat) nevelői minta alapján. Tartson szünetet a mondatok végén.
Használja az Ablak-Zsiráf című gyermeklexikont címszó megadásával.
A tanuló írása – a betűk alakja és kapcsolása – a normához közelítsen. Írása legyen könnyen olvasható.
Az írás terjedelme 5-7 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 10-15 betűt percenként.
Másoláskor legfeljebb 2-3 írástechnikai hibát követhet el.
A felismerés és a megnevezés szintjén ismerje a tanuló a tanterv alábbi témáit: az egyszerű mondat
fajtái (kijelentő, kérdő) szavak, szótagok, hang és betű, magán- és mássalhangzók.
Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni.
Különböztesse meg a verset a prózától. Ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője. Tudja, hogy a verset versszakok alkotják. Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát.

2. osztály év végi követelmény
Olvasson a tanuló lassú folyamatossággal. Olvasson némán ¾ oldal terjedelmű szöveget. Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel a tanult mondatfajták esetében. Tartson szünetet a mondatok végén.
Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát nevelői segítséggel. Az olvasmányokban szereplő személyek viselkedéséről alkosson véleményt kérdések segítségével.
Használja az Ablak-Zsiráf című gyermeklexikont címszó megadásával.
Nevezze meg 2 könyv írójának nevét, illetve kedvenc olvasmányának címét és szereplőjét.
A tanuló írása – a betűk alakja és kapcsolása – a normához közelítsen. Írás-munkája legyen könnyen olvasható. Az írás terjedelme kb. 7-8 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként. Másoláskor legfeljebb 1-2 Írástechnikai hibát követhet el.
A felismerés és megnevezés szintjén ismerje a tanterv alábbi témáit: egyszerű mondat fajtái (kijelentő, kérdő), szavak, szótagok, hang és betű, magán- és mássalhangzók.
Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni.
Tudjon köszönni a felnőtteknek és gyermekeknek a napszaknak megfelelően. Tudjon udvariasan megszólítani felnőtteket, gyermekeket. Tudjon helyesen bemutatkozni.
Csoportosítsa az olvasott mesék gyakran előforduló szereplőit (csodás lények, emberek, állatok).
Különböztesse meg a verset a prózától. Ismerje föl, hogy a műköltészeti alkotásoknak van címe, szerzője. Tudja, hogy a verset általában versszakok alkotják. Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát.

3. osztály félévi követelmény
Hangos olvasása közelítsen a természetes beszéd üteméhez.
Olvasson a tanuló némán 1 oldal terjedelmű szöveget. Emeljen ki lényeges információkat kérdések segítségével.
A tartalomjegyzék segítségével gyakorolja a könyvben való tájékozódást.
Legyen tagja a könyvtárnak.
Az írása legyen könnyen olvasható, írásmunkája tetszetős. Az írás terjedelme kb. 7-8 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el a 15-20 betűt percenként. Másolásnál ne kövessen el írástechnikai hibát. Tollbamondáskor 3-4 írástechnikai hibát követhet el. Ismerje fel – összehasonlítás alapján – írástechnikai hibáit és javítsa.
Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult anyanyelvi ismereteket.
Tudjon 3-4 mondatos fogalmazást írni a tanult műfajnak megfelelően.
Ismerje fel a tanult költészeti alkotásokat.

3. osztály év vége
Olvasson a tanuló a természetes beszéd ütemének megfelelően. Újrakezdést ne kövessen el. Olvasson némán 1 oldal terjedelmű szöveget. Emeljen ki lényeges információkat kérdések segítségével. Tagolja a szöveget szerkezetük szerint hiányos vázlat segítségével. A tartalomjegyzék segítségével gyakorolja a könyvben való tájékozódást.
Legyen tagja a könyvtárnak.
Az egyéni írás kialakulásának megengedésével (dőlés, betűarányok) írása legyen könnyen olvasható. Írásmunkája legyen tetszetős. Az írás terjedelme kb. 8-10 sor legyen. Az írás teljesítményének szintje érje el a 19-28 betűt percenként. Másolásnál ne kövessen el írástechnikai hibát. Tollbamondáskor 3-4 írástechnikai hibát követhet el. Ismerje fel – összehasonlítás alapján – írástechnikai hibáit és javítsa.
Határozza meg és alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket. A felismerés és megnevezés szintjén ismerje fel a tanuló a tanterv alábbi témáit: az egyszerű mondat fajai, a főnév: a köznév és a tulajdonnév néhány változata (személyek, állatok neve), a melléknév: a fokozott melléknév, a számnév, az ige: jelen, múlt, jövő idejű igealakok.
Tudjon 5-7 mondatos fogalmazást írni a tanult műfajnak megfelelően.
Tudja a tanult költészeti alkotásokat.

4. osztály félév
Olvasás: Olvasson a tanuló némán másfél oldal terjedelmű szépirodalmi és 1 oldal ismeretterjesztő szöveget. Olvasson az élőbeszéd ütemének megfelelően. Kérdések segítségével tagolja a szöveget. Vázlatírás tanítói segítséggel. Könyvek önálló keresése a könyvtárban.
Helyesírás, anyanyelvismeret: Rendezett, olvasható írás. A tanult szófajok felismerése, megnevezése. A tanult anyanyelvi ismeretek alkalmazása.
Beszédművelés, kommunikáció: Legyen képes a tartalomnak megfelelően elmondani a tanult verseket, szövegrészeket. Hibáit tudja javítani tanítói minta alapján.
Fogalmazás: A tanult műfajokban legyen képes 5-8 mondatos szöveget írni, megtartva a műfaj sajátosságait. Vázlat alapján tudja tagolni a fogalmazását.
Irodalom: Ismerje fel az olvasott alkotásokat. Ismerje fel a rímeket, vegye észre a rokon értelmű szavakat, jelzős szószerkezeteket.

4. osztály év vége
Olvasás: Olvasson a tanuló másfél oldal szépirodalmi és 1 oldal ismeretterjesztő szöveget. Olvasson folyamatosan a természetes beszéd ütemének megfelelően. Nevelői kérdések segítségével tagolja a szöveget, fogalmazza meg egy-egy gondolategység lényegét. Vázlatírás tanítói segítséggel.
Könyvek önálló keresése a könyvtárban. Használja a lexikonokat és a szótárakat tanítói segítséggel.
Jegyezze fel (4) kedvenc könyvének címét, írójának (szerzőjének) nevét.
Helyesírás, anyanyelvismeret: Rendezett, olvasható írás, gazdaságos szövegelrendezés. A meghatározás és alkalmazás szintjén ismerje a tanult szófajokat. Alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket. Helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja.
Beszédművelés, kommunikáció: Legyen képes a tartalomnak megfelelő tempóban, hangerővel, hanglejtéssel, helyes artikulációval elmondani a tanult verseket és szövegrészeket. Hibáit tudja javítani nevelői minta alapján.
Fogalmazás: Tudjon a tanuló elbeszélést írni képsor, egyéni vagy közös, illetve olvasmányélmény alapján előkészítés után. Tudja tagolni a fogalmazást közösen készített vázlat alapján. A fogalmazás terjedelme 6-10 mondat legyen.
Irodalom: Ismerje fel a tanuló az olvasott népköltészeti alkotások közül a népmesét, a mondát és a népdalt. Figyelje meg a versekben a rímeket. Vegye észre a szépirodalmi szemelvényekben (vers, próza) a művészi stílus eszközei közül a rokon értelmű szavakat, jelzős szószerkezeteket.

 

 1. évfolyam félév

 

Számfogalma biztos a 10-es számkörben. Képes a 10-es számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, összehasonlításra, azonosításra, közös tulajdonság felismerésére.

A több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja.

Képes néhány elem sorba rendezésére próbálgatással.

A számokat 10-ig tudja írni, olvasni, helyét a számegyenesen megtalálja.

Meghatározza az egyes számszomszédokat.

Képes a számok nagyság szerinti összehasonlítására.

Biztos a matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.

Tevékenységgel tud összeadni és kivonni.

Egyszerű szöveges feladatot tanítói irányítással értelmez és megold.

Meg tudja különböztetni a páros és páratlan számokat.

Képes növekvő és csökkenő számsorozatok folytatására.

 

 1. évfolyam év vége

Számfogalma biztos a 20-as számkörben.

Képes a 20-as számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására, összehasonlításra, azonosításra, megkülönböztetés megállapítására, közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére.

A több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja.

Képes néhány elem sorba rendezésére próbálgatással.

A számokat 20-ig tudja írni, olvasni, helyét a számegyenesen megtalálja.

Megnevezi az egyes számszomszédokat.

Képes a számok nagyság szerinti összehasonlítására.

Biztos a matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.

Tevékenységgel tud összeadni és kivonni, pótolni és bontani.

Egyszerű szöveges feladatot tanítói irányítással értelmez és megold.

Meg tudja különböztetni a páros és páratlan számokat.

Képes növekvő és csökkenő számsorozatok folytatására.

Felismerni az egyenes és a görbe vonalakat, a síkbeli alakzatok közül a háromszöget, a négyszöget és a kört.

Térben és síkban biztosan tájékozódik, ismeri az irányokat.

 

 

 1. évfolyam félév

Számfogalma biztos a 100-as számkörben.

Pontosan írja és olvassa a számok jelét 100-ig. Ismeri az egyes, tízes, százas fogalmát, adott szám helyét a számegyenesen megtalálja.

Képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; állításokat megfogalmazni, közös tulajdonság felismerésére.

Képes a <, >, = jelek használatára,  a tanult számok nagyság szerinti összehasonlítására, sorba rendezésére.

Megnevezi az egyes, tízes számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat.

Tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani.

Képes adott számot jellemezni a megismert tulajdonságokkal.

Az összeadást és a kivonást kirakással értelmezi, a tanult műveleteket biztonságosan megoldja szóban.

Felismeri az összeadás és a kivonás közötti kapcsolatot.

Képes állításokat megfogalmazni tevékenységről, rajzról.

A nyitott mondatot kiegészíti megadott számokból, válogatással.

Egyszerű szöveges feladatot önállóan ábrázol és megold.

Adott szabályú sorozatot több taggal folytat.

Felismeri a tanult mennyiségek közötti összefüggéseket.

 

 1. évfolyam év vége

Számfogalma biztos a 100-as számkörben.

Pontosan írja és olvassa a számok jelét 100-ig. Ismeri az egyes, tízes, százas fogalmát, helyét a számegyenesen megtalálja.

Képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; állításokat megfogalmazni, közös tulajdonság felismerésére.

Képes a +, –, •, :, =, <, >, ( ) jelek használatára,  a tanult számok nagyság szerinti összehasonlítására, sorba rendezésére.

Megnevezi az egyes, tízes számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat.

Tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani.

Képes adott számot jellemezni a megismert tulajdonságokkal.

Képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben, ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben, ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét.

Képes állításokat megfogalmazni tevékenységről, rajzról.

Az egyszerű nyitott mondatot önállóan értelmez és megold.

Egyszerű szöveges feladatot önállóan ábrázol és megold.

Felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni.

Képes a test és a síkidom megkülönböztetésére. Kiválasztja a négyszögek közül a téglalapot, a téglalapok közül a négyzet.

Képes tájékozódni, ismeri az irányokat.

Felismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év.

 

 1. évfolyam félév

Számfogalma biztos az 1000-es számkörben. Ismeri a számok nagyságrendjét, az egyes, tízes, százas, ezres fogalmát. Pontosan írja és olvassa a számok jelét 1000-ig.

Ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát.

Képes az 1000-es számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására, összehasonlításra, azonosításra, megkülönböztetés megállapítására, közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére.

Megnevezi az egyes, tízes, százas számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat.

Képes adott szám közelítő helyének megtalálására 10-zel, 100-zal beosztott számegyenesen. Tud tízesre, százasra kerekíteni. Képes háromjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani. Műveleteket leolvasni ábráról, megjeleníteni tevékenységgel. Háromjegyű számok összegének, különbségének becslésére kerek százasokkal számolva.

Tud összeadni és kivonni ezres számkörben, szóban és írásban. Képes a műveletek ellenőrzésére.

Felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni.

Az egyszerű nyitott mondatot önállóan értelmez és megold.

Egyszerű és összetett szöveges feladatokat önállóan értelmez, adatait lejegyzi, megoldási tervet készít és kiszámolja szóbeli és írásbeli művelet alkalmazásával.

 

 1. évfolyam év vége

Számfogalma biztos az 1000-es számkörben. Ismeri a számok nagyságrendjét, az egyes, tízes, százas, ezres fogalmát. Pontosan írja és olvassa a számok jelét 1000-ig.

Ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát.

Képes az 1000-es számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására, összehasonlításra, azonosításra, megkülönböztetés megállapítására, közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére.

Megnevezi az egyes, tízes, százas számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat.

Képes adott szám közelítő helyének megtalálására 10-zel, 100-zal beosztott számegyenesen. Tud tízesre, százasra kerekíteni. Képes háromjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani. Műveleteket leolvasni ábráról, megjeleníteni tevékenységgel. Háromjegyű számok összegének, különbségének becslésére kerek százasokkal számolva.

Alkalmazza a matematika különböző területein az ésszerű becslést és a kerekítést.

Ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados, a többszörös, osztó, maradék fogalmát.

Képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazására.

Ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét.

Tud írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű számmal.

Képes a műveletek ellenőrzésére.

Felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni.

Az egyszerű nyitott mondatot önállóan értelmez és megold.

Egyszerű és összetett szöveges feladatokat önállóan értelmez, adatait lejegyzi, megoldási tervet készít és kiszámolja szóbeli és írásbeli művelet alkalmazásával.

Ismeri és használja a szabvány mértékegységeket.

Ismeri a római számokat (I, V, X).

Helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell segítségével.

Képes törtek megnevezésére, lejegyzésére szöveggel, előállítására hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

Megérti a test és a síkidom közötti különbséget.

Felismeri a kockát, téglatestet.

Képes hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítására.

Tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét.

Képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel.

Ismeri szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, km, l, dl, cl, hl, g, dkg, kg, t, másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Tud átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között.

 

 1. évfolyam félév

Számfogalma biztos a 10000-es számkörben. Ismeri a számok nagyságrendjét, az egyes, tízes, százas, ezres, tízezres fogalmát. Pontosan írja és olvassa a számok jelét 10000-ig.

Ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát.

Képes 10000-es számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására, összehasonlításra, azonosításra, megkülönböztetés megállapítására, közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére. Képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.

Adott beosztású számegyenesen tud számokat ábrázolni.

Meghatározza az egyes, tízes, százas, ezres számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat. Tud tízesre, százasra, ezresre kerekíteni. Képes négyjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani.

Tud összeadni és kivonni tanult számkörben, szóban és írásban. Képes a műveletek ellenőrzésére.

Felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, önállóan tudja a sorozatot folytatni.

Képes nyitott mondat igazsághalmazának megkeresésére véges alaphalmazokon.

Egyszerű és összetett szöveges feladatokat önállóan értelmez, adatait lejegyzi, megoldási tervet készít és kiszámolja szóbeli és írásbeli művelet alkalmazásával.

Ismeri és használja a szabvány mértékegységeket, át- és beváltások a tanult mértékegységekkel.

 

 1. évfolyam év vége

Számfogalma biztos a 10000-es számkörben. Ismeri a számok nagyságrendjét, az egyes, tízes, százas, ezres, tízezres fogalmát. Pontosan írja és olvassa a számok jelét 10000-ig.

Ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát.

Képes 10000-es számkörben halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására, összehasonlításra, azonosításra, megkülönböztetés megállapítására, közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére. Képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.

Adott beosztású számegyenesen tud számokat ábrázolni.

Meghatározza az egyes, tízes, százas, ezres számszomszédokat, megkülönbözteti a páros és páratlan számokat. Tud tízesre, százasra, ezresre kerekíteni. Képes négyjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani.

Képes négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorozni kétjegyű, osztani egyjegyű számmal írásban.

Tudja a műveletek helyességének ellenőrzését.

Alkalmazza a műveletek tulajdonságait, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségét.

Ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét.

Felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, önállóan tudja a sorozatot folytatni.

Képes nyitott mondat igazsághalmazának megkeresésére véges alaphalmazokon.

Képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) alkalmazásával.

Képes törtek megnevezésére, lejegyzésére, előállítására, hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

Ismeri a római számokat (I, V, X).

Helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell segítségével.

Képes egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző és párhuzamos egyenesek)

Ismeri a kör fogalmát.

Megérti a test és a síkidom közötti különbséget.

Felismeri és létrehoz kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket.

Felismeri a gömböt.

Hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel előállít tükrös alakzatokat.

Tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét.

Képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel.

Ismeri a szabvány mértékegységeket: mm, cm, dm, m, km, ml, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg, t. Tud átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között.

 

 1. évfolyam félév

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjainak ismerete.

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű tanítói irányítással kialakításuk.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, végrehajtása.

A testrészek megnevezése.

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben.

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat.

A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva.

A gimnasztikai feladatok teljesítése, utánzással, ütemtartás nélkül.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások tudatos végrehajtása.

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

A népi játékokban az alapvető mozgásformákat alkalmaz.

 

 1. évfolyam év vége

Megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat.

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.

A torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban törekvés az esztétikus végrehajtásra.

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon, eszközön.

 

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és csoportban.

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben.

A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása.

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása.

Labdás ügyességfejlesztés tanítói segítséggel.

Részvétel a labdás ügyességfejlesztésben.

Részvétel a szabadidős sporttevékenységben, sorversenyekben, akadályversenyekben.

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve játékban.

Mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél fontosságának tudatosulása.

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása.

A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben.

A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.

 

 1. évfolyam félév

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjainak ismerete.

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.

Megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat.

Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

A testrészek megnevezése.

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzete beállítása.

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat.

A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése.

A gimnasztikai feladatok végrehajtása utánzással, tanítói ütemezéssel.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű kombinációkban a tér sokrétű felhasználásával.

Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés.

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

A népi játékokban tanult mozgásformákat alkalmaz.

 

 1. évfolyam év vége

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása.

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és csoportban.

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben.

A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása.

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete.

Célba dobási kísérletek.

A labdás gyakorlatok elfogadható végrehajtása.

Részvétel a szabadidős sporttevékenységben, sorversenyekben és akadályversenyekben.

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.

Küzdőjátékok megismerése.

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, tanulási lehetőség felismerése.

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél fontosságának tudatosulása.

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról.

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.

 

 1. évfolyam félév

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjainak ismerete.

Megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat.

Vezényszavak ismerete, rendgyakorlatok végrehajtása.

Alapvető gimnasztikai alapformák követése.

Az alapvető mozgásformák többféle ismerete.

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan.

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légző gyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.

Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz-és függés feladatainak teljesítésére.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott energia befektetéssel, eszközzel, társakkal.

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.

 

 1. évfolyam év vége

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés.

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.

Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása során.

Törekvés a labdavezetés minél pontosabb végrehajtására.

Részben önállóan tervezett 3-4 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is.

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás.

Gurulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.

A tempóváltozások érzékelése és követése.

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve történő végrehajtása.

A 3 lépéses dobóritmus ismerete.

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban.

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete.

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.

A sportszerű viselkedés értékké válása.

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban.

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással.

A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának ismerete.

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások ismerete.

 

 1. évfolyam félév

A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása.

A rendgyakorlatok fegyelmezett, pontos végrehajtása.

A gimnasztikai gyakorlatok végzése az utasításnak megfelelően.

A változó feltételekhez igazodva a feladatok végrehajtásának kísérlete.

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.

A levezetés helyének és preventív szerepének megértése.

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légző gyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott energia befektetéssel, eszközzel, társakkal.

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete.

 

 1. évfolyam év vége

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése.

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás.

Próbálkozás nyújtott karral történő támasz a támaszugrásokra.

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.

Mászás kötélen 2-3 fogással, a támasz-, függő-és egyensúlygyakorlatok teljesítése.

Különböző dobásmódok alkalmazása.

A tempóváltozások érzékelése és követése.

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.

A 3 lépéses dobóritmus ismerete.

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban.

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete.

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.

Részvétel a szabadidős sporttevékenységekben.

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése.

A test-test elleni küzdelem elfogadása.

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.

A sportszerű viselkedés értékké válása.

Környezetismeret

 1. évfolyam félév

Képes az élettelen környezet kölcsönhatásainak felismerésére, tárgyak összehasonlítása, csoportosítása tulajdonságai alapján

Meg tudja nevezni a tanult halmazállapotokat, fel tudja sorolni főbb jellemzőiket.  A halmazállapotváltozására tud példát mondani.

Ismeri az időjárás elemeit, el tudja mondani a víz körforgását.

Tudja a napszakok és az évszakok változásának okát.

Az élőlények tulajdonságainak felismerése. Meg tudja nevezni a tanult életközösség jellemző állatait, növényeit, néhány jellemzőjét felsorolja.

Képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint.

Képes egy természetes életközösséget bemutatni.

Tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát.

 

 1. évfolyam év vége

Az első félév anyagának ismerete.

Ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére.

Ismeri az emberi élet szakaszait.

Tudja a helyes testápolási szokásokat és azok egészségmegőrző szerepét.

Az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő helyzetekben.

Tudja az emberi külső és belső tulajdonságokat csoportosítani.

Képes adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. Föld forgásának, keringésének bemutatása. Ismétlődő jelenségek összefügésének meglátására.

Értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.

Képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására.

Meg tudja nevezni a tanult életközösség jellemző állatait, növényeit, néhány jellemzőjét felsorolja.

Képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint.

Képes egy természetes életközösséget bemutatni.

Képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az információkeresésben és a problémák megoldásában.

Képes értelmezni helyünket a világegyetemben.

Képes tájékozódni Magyarország domborzati térképen. Jellemezni tudja a domborzati formákat.

 

 1. évfolyam félév

Képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és természeti értékét. Megnevezi megyéinket.

Képes tájékozódni a térképen, kis pontossággal körül írni lakókörnyezetét, hazáját.

Ismeri a domborzat jelölését a térképen, tudja hazánk nagy tájait megnevezni, felsorolja főbb jellemzőit.

Képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint.

Képes egy természetes életközösséget önállóan bemutatni.

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.

 

 1. évfolyam év vége

Az első félév anyagának ismerete.

Ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére.

Képes megnevezni testrészeinket, érzékszerveinket.

Képes csoportosítani az emberi test szervrendszereit adott tulajdonságok alapján.

Ismeri és alkalmazza az egészséges élethez szükséges testi-lelki egyensúly fenntartásának fontosságát.

Ismeri az alapvető tisztálkodási szabályokat, megfelelő öltözködést, helyes táplálkozást, a mozgás és az alvás fontosságát.

 

1. osztály félévi követelmény
• Élményeit megjeleníti a síkon, használja kedvelt színeit, rajzi formáit.
• Törekszik, hogy tárgyakat, élőlényeket egy-két felismerhető jeggyel ábrázoljon.
• El tud készíteni egyszerű tárgyakat, díszeket saját elképzelése vagy minta közvetítése alapján kis segítséggel.
• Tud rajzolni, színezni, gyurmából mintázni. A papírt, az ollót és a ragasztót tanítói segítséggel használja.

1. osztály év végi követelmény
• Élményeit megjeleníti a síkon, bátran használja kedvelt színeit, rajzi formáit.
• Törekszik, hogy tárgyakat, élőlényeket egy-két felismerhető jeggyel ábrázoljon.
• Tanítói irányítással felidézi közvetlen környezete információs jeleit és a tankönyvek ábráit.
• Tanítói segítséggel képes különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű példáinak elemzésére.
• El tud készíteni egyszerű tárgyakat, díszeket saját elképzelése vagy minta közvetítése alapján kis segítséggel.
• Felismeri a tárgyak rendeltetésének és formájának legalapvetőbb összefüggéseit. A tárgyak csoportosítását tanítói segítséggel végzi.
• Tud rajzolni, színezni, festeni, gyurmából mintázni. A papírt, az ollót és a ragasztót célszerűen használja.

2. osztály félévi követelmény
• Felismeri a vizuális minőségeket (szín, vonal, forma, folt, az egyszerű vonal, folt és színritmusokat). Ezeket megnevezi, két-három variációt létre tud hozni.
• Képes élőlények, tárgyak szemléletére, emlékezetre támaszkodó ábrázolására. Munkáiban megjelenik egy-két felismerhető jellemző.
• Képes megfigyelt változás megjelenítésére a legegyszerűbb jellemzőkkel.
• Képes különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű példáinak elemzésére.
• Díszítésnél sorritmusokat alkalmaz.
• Tud megadott vizuális jellemzők alapján tárgyakat csoportosítani.

2. osztály év végi követelmény
• Törekszik a képelemek egyensúlyosabb elrendezésére. Festményeiben többféle színárnyalatot használ.
• Felismeri a vizuális minőségeket (szín, vonal, forma, folt, az egyszerű vonal, folt és színritmusokat), tanítói irányítással kéthárom variációt létre tud hozni.
• Képes az alapvető térviszonyok jelölésére tanítói irányítással.
• Műalkotások (festmény, szobor) megismert típusait megnevezi. Képes élőlények, tárgyak szemléletére, emlékezetre támaszkodó ábrázolására. Munkáiban megjelenik egy-két felismerhető jellemző.
• Értelmezni tudja környezete emberi gesztusait. Felfogja a tájékoztató, felhívó jelek üzenetét.
• Díszítésnél sorritmusokat alkalmaz. Tud megadott vizuális jellemzők alapján tárgyakat csoportosítani.
• Képes a különböző médiumok összehasonlítására és értékelésére, érzelmi tartalmának megjelenítésére.
• Képes meseillusztrációk, médiafigurák tanulmányozására, ábrázolására alapvető jegyekkel.
• Adott cél érdekében fotót készít.
3. osztály félévi követelmény
• Képes élményeinek, elképzeléseinek tudatos vizuális megjelenítésére.
• Törekszik rá, hogy az adott témákhoz megtalálja a jellemző mozdulatokat, és tanítói irányítással megfelelően ábrázolja a térviszonyokat.
• Képes látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket megragadni, ábrázolni, változást tanítói irányítással.
• Képes közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlélésére, jellegének leírására alapvető jegyekkel.
• Elképzel és elkészít egyszerű tárgyakat. A tárgyalkotás, konstruálás lépéseit, folyamatát megérti.
• A karakterábrázolás filmes eszközeit felismeri, a pozitív és negatív hőst megkülönböztetni.

3. osztály év végi követelmény
• Képes élményeinek, elképzeléseinek tudatos vizuális megjelenítésére.
• Törekszik rá, hogy az adott témákhoz megtalálja a jellemző mozdulatokat, és megfelelően ábrázolja a térviszonyokat.
• Képes látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket megragadni, ábrázolni, változást, folyamatot értelmesen rögzíteni.
• Képes közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlélésére, jellegének leírására alapvető jegyekkel.
• Elképzel és elkészít adott rendeltetésnek megfelelő egyszerű tárgyakat, betartva a konstruálás lépéseit, legfőbb szabályait.
• Képes a médiatartalmak közötti tudatos választásra.
• Képes egyszerű cselekmény megjelenítésére képsorozattal.

4. osztály félévi követelmény
• Élményeinek kifejezéséhez a megoldást önállóan választja, motívumai változatosabbak. A mozgás és térábrázolása egyre önállóbb.
• Jártas a műalkotások közös elemzésében, önálló véleményt formál, tetszésítéletét indokolja.
• Ismeri a lakóhely, a környék múzeumát.
• Adott modellek közvetlen megfigyelése alapján értelmesen ábrázol, jellemző formák, főbb arányok megragadásával. Érti, és tanítói irányítással tudja vázolni a nézetek összefüggéseit.
• Változást, folyamatot tud ábrázolni. Érti a vizuális kommunikáció jelentőségét a tanulásban, tájékoztatásban.
• Adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít.

4. osztály év végi követelmény
• Élményeinek kifejezéséhez a megoldást önállóan választja, motívumai változatosak. A mozgás és térábrázolása egyre önállóbb.
• Jártas a műalkotások közös elemzésében, önálló véleményt formál, tetszésítéletét indokolja.
• Ismeri a képzőművészet több műtípusát. Felismer, megnevez művészeti ág, cím és alkotó szerint az elemzett alkotások közül 1-1 művet.
• Ismeri a lakóhely, a környék múzeumát.
• Adott modellek közvetlen megfigyelése alapján értelmesen ábrázol, jellemző formák, főbb arányok megragadásával. Érti, és tudja vázolni a nézetek összefüggéseit.
• Azonosítja a gyerekeknek szóló, vagy fogyasztásra ösztönző, célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket.
• Adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít.
• Változást, folyamatot tud ábrázolni. Érti a vizuális kommunikáció jelentőségét a tanulásban, tájékoztatásban.

Technika és tervezés tantárgy 1-2. osztály félév és év vége követelményei követelményei:

 

 1. osztály félév – követelmény:

– Legyen képes a tárgyakat állandó segítség és mintaadással formázni.

– Legyen jártas a lágypapír hajtogatásában, alakításában

– Legyen képes segítséggel munkadarabot készíteni.

– Szerezzen tapasztalatot a tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazásáról, eszközök szakszerű, biztonságos használatáról.

– Vegyen részt a jeles napok előkészületeiben.

 

 1. osztály év vége – követelmény:

– Legyen képes a tárgyakat segítség és mintaadással formázni.

– Legyen jártas a lágypapír darabolásában, hajtogatásában, alakításában.

– Legyen képes kevés segítséggel munkadarabot készíteni.

– Szerezzen tapasztalatot, ismereteket a fonalak megadott szempont szerinti szétválogatásában.

– Szerezzen tapasztalatot egyszerű műveletekben: darabolás, csiszolás.

– Szerezzen tapasztalatot a tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazásáról, eszközök szakszerű, biztonságos használatáról.

– Vegyen részt a jeles napok előkészületeiben.

– Tudjon segítséggel munka közben célszerű rendet, tisztaságot fenntartani.

– Alkalmazza segítséggel a gyakorlatban az elemi higiéniai és munkaszokásokat.

 

 1. osztály félév – követelmény

– Ismerje az anyagok tanult tulajdonságait.

– Használja balesetmentesen a szerszámokat, eszközöket.

– Tudjon segítséggel papírt hajtogatni.

– Tudjon segítséggel egyszerű tárgyat készíteni minta alapján.

– Ismerje a háztartáshoz kapcsolódó szokásokat.

– Vegyen részt a jeles napok előkészületeiben.

 

 1. osztály év vége – követelmény

– Ismerje az anyagok tanult tulajdonságait.

– Használja balesetmentesen a szerszámokat, eszközöket.

– Legyen jártas a papír darabolásban, hajtogatásban, alakításában.

– Legyen képes segítséggel egyszerű munkadarabot készíteni minta alapján.

– Szerezzen tapasztalatot a tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazásáról.

– Vegyen részt a jeles napok előkészületeiben.

– Szerezzen tapasztalatot a háztartáshoz, ünnepekhez kapcsolódó szokások terén.

– Tudjon munka közben célszerű rendet, tisztaságot fenntartani.

– Alkalmazza a gyakorlatban az elemi higiéniai és munkaszokásokat.

 

 1. osztály félév vége – követelmény:

– Ismerje az élő és tárgyi környezetünk kapcsolatát.

– Ismerje fel érzékszervi összehasonlítással a karton, papírlemez néhány tulajdonságát.

– Végezze segítséggel az alapöltéseket.

– Elkötelezett legyen a nemzeti hagyományaink ápolása iránt.

– Az elkészült munkadarabokat reálisan értékelje, a hibákat ismerje fel.

 

 1. osztály év vége – követelmény:

– Ismerje az élő és tárgyi környezetünk kapcsolatát.

– Ismerje fel érzékszervi összehasonlítással a karton, papírlemez tanult tulajdonságait.

– Mintaadással tudja a kartont karcolni, hajlítani

– Végezze segítséggel az alapöltéseket és a fonást.

– Értse meg a család szerepét, időbeosztását és egészséges munkamegosztását.

– Alakítson ki maga körül egészséges, tiszta környezetet, teendők ennek érdekében.

– Elkötelezett legyen a nemzeti és népi hagyományaink ápolása iránt.

– Az elkészült munkadarabokat reálisan értékelje, a hibákat ismerje fel, szükség esetén javítsa.

 

 1. osztály félév – követelmény:

– Ismerje fel a modellt és a makettet.

– Legyen képes tanítói segítséggel munkadarabokat elkészíteni.

– Ismerje az úttesten való KRESZ szerinti átkelés szabályait.

– Elkötelezett legyen a nemzeti hagyományaink ápolása iránt.

– Az elkészült munkadarabokat reálisan értékelje, a hibákat ismerje fel.

 

 1. osztály év végi – követelmény

– Ismerje fel a modellt és a makettet.

– Legyen képes önállóan munkadarabokat elkészíteni.

– Tudjon segítséggel különbséget tenni az alaprajz és a nézetrajz között.

– Ismerje az úttesten való átkelés és a tömegközlekedés KRESZ szerinti szabályait.

– Alakítson ki maga körül egészséges, tiszta környezetet, teendők ennek érdekében.

– Elkötelezett legyen a nemzeti és népi hagyományaink ápolása iránt.

– Az elkészült munkadarabokat reálisan értékelje, a hibákat ismerje fel, szükség esetén javítsa.

 1. évfolyam év végi követelmény

 

 • Tudatosodjon a tanulóban, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát.
 • Értse meg a tanuló az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat.
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel elmondani az órán a meghatározott témakörökben megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.

Témakörök:

 • Bemutatkozás, köszönés, elköszönés
 • A család bemutatása
 • Színek
 • Számok 1-10
 • Életkor kifejezése
 • Felszólítások, mozgások, tantermi utasítások angolul
 • Az iskola: a tantermi környezet, berendezési tárgyak, tanszerek, taneszközök
 • Állatok
 • Játékok
 • Mondókák, dalok, kiszámolók
 • köszönés, elköszönés: Good morning. Good afternoon. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye.
 • bemutatkozás: My name is…, How do you do?, What’s your name?, Who is this? Nice to meet you., This is…, How old are you? I am seven.
 • megszólítások:              , Mrs., Miss
 • köszönet és arra reagálás:    Thank you., Thank you very much., Thanks., Please., You are welcome.
 • érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás:
 • How are you? I am fine, thank you. Fine thanks.
 • tantermi utasítások Stand up. Sit down. Turn around. Come here. Read. Write. Open your…/Close your…Repeat! Let’s count!

Tartalmak:

Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

Személyes érzület és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 • tetszés, nemtetszés: Do you like it? I like it/ I don’t like it. Super! Nice!
 • csodálkozás, dicséret: Wow! Very good. I like it. What a …! Great job! Wonderful!

 

 1. Nyelvtani fogalomkörök
 • számok 1-10-ig one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
 • színek red, blue, yellow, green, orange, white, black, purple, grey, pink, brown
 • mutatással kapcsolatos kifejezések: This is a dog. It is a dog. Point to the dog. Is it a bear?
 • igenlés, tagadás: Yes, it is. No, it isn’t. Yes, I am. No, I’m not.
 • kérdő névmások: What, Who, How
 • birtokos névmások egyes számban: my, your
 • gyakori kifejezések: Who are you? How old are you? What’s this? What’s that? It’s a/an. What colour is it? It’s….

 

 1. évfolyam félévi követelmény
 • A tanuló értse meg az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes tanítói segítséggel a szövegekhez kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani, kérdésekre válaszolni.

 

 • Témakörök:
 • Az angol abc
 • Az időjárás
 • Osztálytermi tárgyak, taneszközök
 • Testrészek
 • Cselekvések kifejezése
 • Érzések kifejezése
 • Járművek
 • Foglalkozások
 • köszönés, elköszönés: Good morning. Good afternoon. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Welcome.
 • bemutatkozás: My name is…, How do you do? What’s your name?, Who is this? Nice to meet you., This is…, How old are you? I am seven.
 • megszólítások: , Mrs., Miss
 • köszönet és arra reagálás: Thank you., Thank you very much., Thanks., Please., You are welcome.
 • érdeklődés hogylét iránt és arra való reagálás: How are you? I am fine, thank you. Fine, thanks.
 • tantermi utasítások Stand up. Sit down. Turn around. Come here. Read. Write. Open your…/Close your …Repeat! Let’s count!
 • tetszés, nem tetszés:       Do you like it? I like it/ I don’t like it.
 • csodálkozás, dicséret: Super! Nice!
 • érzések kifejezése: Wow! Very good. I like it. What a …! Great job! Wonderful! Well done I’m hungry. She’s thirsty. He’s happy.
 • figyelmeztetés:     Be careful. Listen. Take care. Are you ready? Let’s repeat!

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

Személyes érzület és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Nyelvtani fogalomkörök

 • számok megnevezése 1-10
 • nyelvi struktúrák: Who are you? How old are you? What’s this? What’s that? It’s a/an. What colour is it? It’s…. .Can I have….? I’m sorry. I’m late.
 • képességek kifejezése: I can…./I can’t…..Can you…?

 

 1. évfolyam év végi követelmény
 • A tanuló értse meg az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes kevés segítséggel a szövegekhez kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani, kérdésekre válaszolni.
 • Legyen képes idegen nyelven kevés hibával szavakat másolni a füzetébe.

 

Témakörök:

 • Az otthon: a lakás bemutatása, a ház részei, szobák megnevezése
 • Bútorok, berendezési tárgyak
 • Állatok
 • Ruhaneműk
 • Ételek
 • Mondókák, dalok

Nyelvtani fogalomkörök

 • személyes névmások: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are
 • nemek: he, she, it
 • mutató névmás: This is a dog. That is a dog. It is a dog. Point to the dog. Is it a bear?
 • igenlés, tagadás: Yes, it is. No, it isn’t. Yes, I am. No, I’m not.
 • kérdő névmások: What, Who, How Where
 • birtokos névmások egyes számban: my, your, his, her, its
 • nyelvi struktúrák: Who are you? How old are you? What’s this? What’s that? It’s a/an. What colour is it? It’s….Can I have….? I’m sorry. I’m late.
 • képességek kifejezése: I can…./I can’t…..Can you…?

 

 1. évfolyam félévi követelmény
 • A tanuló kövesse a kissé komplexebb formában elhangzó nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetést.
 • A tanuló értse meg az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, bővülő szókinccsel megfogalmazott, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat.
 • Értse meg az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló kijelentéseket.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket helyes kiejtéssel elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes kevés segítséggel írásbeli feladatokat megoldani, kérdésekre önállóan válaszolni.
 • Legyen képes idegen nyelven önállóan a tanult szavak könyv nélküli leírására.
 • A tanuló legyen képes nonverbális elemekkel támogatva beszédszándéka kifejezésére egyszerű nyelvi eszközökkel, fokozatosan bővülő szókinccsel.
 • Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
 • A tanuló legyen képes minta alapján, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal, rövid párbeszédeket folytatni társaival a tanult témákról.
 • Vegyen részt rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.

 

Témakörök:

 • Üdvözlések, ismétlés
 • Tantermi tárgyak
 • Családtagok megnevezése, családfa
 • Szobák, helyiségek és azok berendezési tárgyai
 • Tulajdonságok
 • Foglalkozások
 • Cselekvések

 

Nyelvi kifejezések:

 • Possessive adjectives – my, your
 • Vocabulary related to classroom objects; this – that
 • Identifying classroom objects – What’s this? What’s that?
 • Vocabulary related to classroom objects
 • Yes/No question – Is it a(n) …..?
 • Short answers – Yes, it is. / No, it isn’t.
 • Articles – a, an
 • Giving and following orders – Imperative
 • The verb be –I am – I’m, you are – you’re
 • Preposition of places
 • Expressing ability – Modal – can, can’t

 

 1. évfolyam év végi követelmény
 • A tanuló legyen képes a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeget és néhány konkrét információt kiszűrni ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből.
 • A tanuló legyen képes néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazására.
 • A tanuló legyen képes elmondani rövid, egyszerű szövegeket.
 • Társaival közösen legyen képes előadni egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
 • A tanuló legyen képes saját magáról, számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.
 • A tanuló legyen képes néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát használni.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
 • Legyen képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására.
 • Legyen képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.
 • Legyen képes bekapcsolódni olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
 • Legyen képes az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzésére.
 • Legyen képes a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértésére.

 

Témakörök:

 • Testrészek
 • Állatok
 • Ételek és italok
 • Számok 11-20
 • A városban található helyek megnevezése
 • Boltok
 • Közlekedési eszközök

 

Nyelvi kifejezések:

 • have got, has got
 • Irregular Plural
 • Expressing preferences – I like; I don’t like
 • Asking about Ss’ preferences – Do you like….?
 • Short answers –Yes, I do. / No, I don’t.
 • Numbers – 11 – 20
 • There is …, There are ….
 • Is there a ….? Are there….?
 • Prepositions of places – next to, between

 

 1. évfolyam félévi követelmény

Szóbeli interakció:

 • A tanuló legyen képes nonverbális elemekkel támogatva beszédszándéka kifejezésére egyszerű nyelvi eszközökkel, fokozatosan bővülő szókinccsel.
 • Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.

Hallott szöveg értése:

 • A tanuló kövesse a kissé komplexebb formában elhangzó nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetést.
 • A tanuló értse meg az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, bővülő szókinccsel megfogalmazott, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat.
 • Értse meg az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló kijelentéseket
 • Ismerje fel rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és legyen képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.
 • A tanuló legyen képes a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeget és néhány konkrét információt kiszűrni ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből.
 • A tanuló legyen képes az órát kifejezni angolul.

Összefüggő beszéd:

 • A tanuló legyen képes elmondani rövid, egyszerű szövegeket.
 • Társaival közösen legyen képes előadni egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
 • A tanuló legyen képes saját magáról, számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.

Olvasott szöveg értése:

 • Legyen képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására.
 • Legyen képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.

Íráskészség:

 • Különböző nyelvi tevékenységek során legyen képes lemásolni, illetve leírni rövid szavakat, mondatokat.
 • Legyen képes bekapcsolódni írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
 • A tanuló legyen képes ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat írni.

Témakörök:

 • Tulajdonságok
 • Cselekvések
 • Család
 • Személyek külső jellemzése
 • Ruhaneműk
 • Játékok
 • Testrészek
 • Szabadidős tevékenységek
 • Az órák megnevezése
 • Sport
 • Boltok
 • Szabályok
 • Jelzőtáblák

Nyelvi kifejezések

 • Greetings
 • Colours, Numbers – 1 – 100
 • Imperatives
 • Expressing preferences – I like, I don’t like
 • The verb ‘be’Affirmative, Questions, Short answers, Negative
 • Expressing feeling
 • Modal Verb – Can. Asking and answering questions about abilities
 • Have gotAffirmative
 • Indefinite article – a / an
 • Have got – Questions, Short answers and Negative
 • this/these; that/those
 • Possessive Adjevtives
 • Plural
 • Whose?
 • Present Progressive – Affirmative Questions, Short answers and Negative
 • Irregular plural – child – children
 • Telling the time; What’s the time?
 • Object pronouns
 • Expressing obligation and prohibition: must- mustn’t

 

 1. évfolyam év végi követelmény

Szóbeli interakció:

 • A tanuló legyen képes minta alapján, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal, rövid párbeszédeket folytatni társaival a tanult témákról.
 • Vegyen részt rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.

Hallott szöveg értése:

 • A tanuló legyen képes a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeget és néhány konkrét információt kiszűrni ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből.
 • A tanuló legyen képes néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazására.

Összefüggő beszéd:

 • A tanuló legyen képes néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát használni.
 • A tanuló legyen képes munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel bemutatni.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
 • Legyen képes bekapcsolódni olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.

Olvasott szöveg értése:

 • Legyen képes az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzésére.
 • Legyen képes a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértésére.

Íráskészség:

 • Legyen képes megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú rövid szövegek alkotására.
 • Legyen képes írásbeli válaszadásra személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekben.
 • Legyen képes a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok elvégzésére.
 • A tanuló legyen képes meglévő szókincsét, tudását kreatívan alkalmazni az őt érdeklő témájú, egyszerű szövegek írásához.

Témakörök

 • Mindennapi tevékenységek
 • A hét napjai
 • Foglalkozások
 • Hónapok, évszakok
 • Ételek, italok
 • Állatok

Nyelvi kifejezések

 • Present Simple: Affirmative, Questions, Short answers, Negative
 • Adverbs of frequency
 • Vocabulary – months of the year, days of the week
 • Ordinals – 1st – 31st
 • There is / There are …..
 • Some -any
 • What would you like? I’d like …..
 • Can I have some ….., please?
 • Comparative form of adjectives
 • Superlative form of adjectives

 

 1. évfolyam félévi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése
  • (Hello! Good morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.)
 • köszönet kifejezése
  • (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
 • köszönetre történő reakció megfogalmazása
  • (You’re welcome. No problem.)
 • bemutatkozás a célnyelven
  • (My name is … Hello. Hi! Nice to meet you.)
 • információkérés és információadás
  • (What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10 years old. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.)
 • hogylét iránti érdeklődés

(How are you? What’s wrong?)

 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
  • (I’m fine, thanks. I’m OK.)
 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
  • (I am sorry. I’m very sorry.)
 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása
  • (That’s OK. No problem.)
 • jókívánságok kifejezése
  • (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok
  • (Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter!)
 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
  • (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. I think …)
 • dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése
  • (What is this? What is it like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s … in English? What’s … in Hungarian?)
 • igenlő vagy nemleges válasz kifejezése
  • (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)
 • tudás, illetve nem tudás kifejezése
  • (I know. I don’t know. I have no idea.)
 • nem értés megfogalmazása
  • (I don’t understand.)
 • alapvető érzések kifejezése
  • (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
  • (Come here, please. Read the text, please.)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige
  • (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is he? What’s that?)
 • szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple
  • (I eat bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)
 • kérdőmondatok, kérdőszavak
  • (Who?, When?, Where?, What?, How?)
 • mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám
  • (dog-dogs, child-children)
 • mennyiségi viszonyok: számok
  • (one, two, …, hundred)
 • időbeli viszonyok: gyakoriság
  • (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight. It’s quarter to eight.)
 • névelők
  • (a, an, the)
 • mutató névmások
  • (this, that, these, those)
 • kötőszavak
  • (and, or, but, because)

 

Témakörök:

 • Iskola
  • Bemutatkozás
  • Iskolai tantárgyak, sportok angol megnevezése
  • „Mennyi az idő?” – pontos időpont megértése és megadása angolul
  • Országok és nemzetiségek
 • Emberek
  • Családtagok és a legjobb barát bemutatása
  • Testrészek
  • Külső megjelenés bemutatása
 • Szórakozás
  • Filmnézés, zenehallgatás, hangszerek
  • Iskola utáni elfoglaltságok
  • Napi rutin és hobbi

 

 1. évfolyam év végi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • akarat, kívánság kifejezése
  • (Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)
 • kérés és arra reagálás
  • (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)
 • javaslat és arra reagálás
  • (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
 • meghívás és arra reagálás
  • (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to invite you to my party.)
 • kínálás és arra reagálás
  • (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank you.)
 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén
  • (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
 • megszólítás és elköszönés kifejezése írott szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben
  • (Dear Peter, Best wishes)
 • véleménykérés és arra reagálás
  • (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous
  • (Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.)
 • birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive
  • (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …)
 • sorszámok
  • (first, second, third…)
 • mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek
  • (How many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.)
 • mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek
  • (How much money have you got? I’ve got a lot of/little money.)
 • térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók
  • (here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between …)
 • névmások
  • (I, he, they…, me, him, them…),
 • some/any
  • (There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.)

 

Témakörök:

 • Helyszínek
  • A ház részei, szobák megnevezése
  • Bútorok
  • Épületek, nevezetes helyek egy városban
 • Ételek és italok
 • Ünnepek
  • Születésnap
  • Halloween
  • Ruhák, jelmezek
  • Évszakok megnevezése, az időjárás leírása

 

 1. évfolyam félévi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönetre történő reakció megfogalmazása
  • (You’re welcome. No problem.)
 • információkérés, információadás, tájékozódás
  • (What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Excuse me, how do I get to…? Turn left, Turn right…)
 • hogylét iránti érdeklődés
  • (How are you? What’s wrong? What’s the matter? What happened?)
 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
  • (I’m fine, thanks. I’m OK. Not too bad.)
 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
  • (I am sorry. I’m very sorry.)
 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása
  • (That’s OK. No problem.)
 • jókívánságok kifejezése
  • (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok
  • (Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! Happy Thanksgiving!)
 • véleménykérés és arra reagálás
  • (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)
 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
  • (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion about …? I think …)
 • személyek megnevezése, jellemzése, külső és belső jellemvonások
  • (What is he like? What kind of person are you? He’s kind and friendly. She’s tall and slim.)
 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén
  • (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
 • alapvető érzések kifejezése
  • (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
 • akarat, kívánság kifejezése
  • (Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)
 • kérés és arra reagálás
  • (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)
 • javaslat és arra reagálás
  • (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
 • kínálás és arra reagálás
  • (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank you.)
 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
  • (Come here, please. Read the text, please.)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige
  • (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is he? What’s that?)
 • szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple
  • (I eat bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)
 • cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Progressive
  • (Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.)
 • létezés kifejezése múlt időben: ’to be ’ létige
  • (I was… I wasn’t… Were you? Was he?)
 • cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple
  • (I ate an apple for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Tom?)
 • kérdőmondatok, kérdőszavak
  • (who? when?, where?, what?, how? How many? How much? Why? How far?)
 • birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive
  • (my, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …)
 • mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám
  • (dog-dogs, child-children)
 • mennyiségi viszonyok:
  • számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…)
 • időbeli viszonyok: gyakoriság
  • (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day), időpontok/dátumok
  • (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight. It’s quarter to eight.)
 • szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any
  • (There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in the vase. There isn’t any juice in my glass.) határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody)

Témakörök:

 • Az én életem
  • Napi rutin
  • Külső és belső tulajdonságok
  • A legjobb barát bemutatása
  • Saját szoba bemutatása, bútorok megnevezése
 • Ünnepek, szabadidő
  • Hobbi, szabadidős tevékenységek
  • Utazás – járművek megnevezése
  • Kirándulásokhoz használt felszerelések megnevezése
 • A mi világunk
  • Utazás a világ körül
  • Térkép, égtájak, kontinensek

 

 1. évfolyam évvégi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönetre történő reakció megfogalmazása
  • (You’re welcome. No problem.)
 • információkérés, információadás, tájékozódás
  • (What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Excuse me, how do I get to…? Turn left, turn right…)
 • hogylét iránti érdeklődés
  • (How are you? What’s wrong? What’s the matter? What happened?)
 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
  • (I’m fine, thanks. I’m OK. Not too bad.)
 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
  • (I am sorry. I’m very sorry.)
 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása
  • (That’s OK. No problem.)
 • jókívánságok kifejezése
  • (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok
  • (Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! Happy Thanksgiving!)
 • véleménykérés és arra reagálás
  • (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)
 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
  • (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion about …? I think …)
 • személyek megnevezése, jellemzése, külső és belső jellemvonások
  • (What is he like? What kind of person are you? He’s kind and friendly. She’s tall and slim.)
 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén
  • (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
 • alapvető érzések kifejezése
  • (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
 • akarat, kívánság kifejezése
  • (Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)
 • kérés és arra reagálás
  • (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)
 • javaslat és arra reagálás
  • (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
 • kínálás és arra reagálás
  • (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank you.)
 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
  • (Come here, please. Read the text, please.)
 • megszólítás és elköszönés kifejezése írott szövegben, pl. levélírásban, képeslapírásban és meghívó e-mailben
  • (Dear Peter, Greetings from…, Best wishes, Waiting for your reply…. Take care.)
 • meghívás elfogadása vagy udvarias elutasítása
  • (Can you come to my party? I would like to invite you… I would love to come… I’m sorry I can’t make it)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • Jövő idejűség kifejezése: ’going to’/ will, won’t
  • (It’s going to rain. I’m going to travel by plane. I will help you. Will you feed the dog? I won’t come.)
 • Felszólító mód
  • (Come here. Don’t shout.)
 • mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek
  • (How many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.)
 • mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek
  • (How much money have you got? I’ve got a lot of/little money.)
 • térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, mozgás prepozíciói
  • (here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, up, down, out of, into, through, along)
 • minőségi viszonyok: rövid és hosszú melléknevek fokozása, rendhagyó melléknevek fokozása
  • (Tom is younger than Sue. Mary is the prettiest girl. good- better-the best)
 • Modalitás: can, must, could
  • (I can swim, I could swim when I was 5. I must go.)

 

Témakörök:

 • Hiszed vagy sem!
  • Történetmesélés: kaland, baleset elmesélése.
 • Nagyvárosi élet
  • Épületek egy városban
  • Iránymutatás és annak értelmezése, tájékozódás a térképen
  • Közlekedési eszközök
 • Tudomány
  • Égitestek
  • Természet
  • Információkeresés

 

 1. évfolyam félévi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni bonyolultabb, több ismeretlen nyelvi elemet tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése

(Hello! Good morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.)

 • köszönet kifejezése

(Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)

 • köszönetre történő reakció megfogalmazása

(You’re welcome. No problem.)

 • bemutatkozás a célnyelven

(My name is … Hello. Hi! Nice to meet you.)

 • információkérés és információadás

(What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10 years old. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.)

 • hogylét iránti érdeklődés

(How are you? What’s wrong?)

 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése

(I’m fine, thanks. I’m OK.)

 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése

(I am sorry. I’m very sorry.)

 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása

(That’s OK. No problem.)

 • jókívánságok kifejezése

(Happy birthday! Good luck! Congratulations!)

 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok

(Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter!)

 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése

(Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. I think …)

 • dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése

(What is this? What is it like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s … in English? What’s … in Hungarian?)

 • igenlő vagy nemleges válasz kifejezése

(Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)

 • tudás, illetve nem tudás kifejezése

(I know. I don’t know. I have no idea.)

 • nem értés megfogalmazása

(I don’t understand.)

 • alapvető érzések kifejezése

(I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)

 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
 • Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás (Have a nice holiday! All the best!)
 • Megszólítás személyes levélben (Dear John,)
 • Elbúcsúzás személyes levélben (Best wishes, I am looking forward to meeting you.)
 • Véleménykérés, és arra reagálás (What’s your opinion about it?)
 • Egyetértés, egyet nem értés (You are right. You are wrong. How do you feel about it?)
 • Dolgok, személyek megnevezése, leírása (What’s it like? What does that mean?))
 • Felkérés hangosabb, lassabb beszédre (Could you spek up, please?)
 • Információ kérés, adás (How far is your school? How long does it take to got there?)
 • Tudás, nemtudás ( Do you know where he lives?)
 • Események leírása (What happened?)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • Múlt kifejezzése (used to)
 • szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple and Present Progressive

(I eat bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)

 • kérdőmondatok, kérdőszavak

(Who? When?, Where?, What?, How? Why? How long? Which one?)

 • mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám
 • mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek

(How many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.)

 • mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek

(How much money have you got? I’ve got a lot of/little money.)

 • mennyiségi viszonyok: számok, pénznemek, árak kifejezése (pounds, dollars, euros)

(one, two, …, hundred)

 • időbeli viszonyok: gyakoriság

(How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight. It’s quarter to eight.)

 • Present Perfect Simple

(Have you ever been to Italy? yet, already, just, ever, never, for, since)

 • mennyiségek meghatározása

(too, enough)

vonatkozó névmások (who, which, that)

 • Past simple and past progressive

(I was riding my bike when the accident happened)

 

Témakörök:

 • Fiatalkorúak nyelvezete, a munka világa, sport, divat, személyes kapcsolatok
 • Veszélyes foglalkozások, veszélyeztetett állatok, veszélyes sportok, segítségnyújtás
 • A divat mibenléte, vásárlási szokások, művészetek megismerése, számítástechnika, álláshely-szerzés

 

 1. évfolyam év végi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni bonyolultabb, több ismeretlen nyelvi elemet tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • akarat, kívánság kifejezése

(Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)

 • kérés és arra reagálás

(Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)

 • javaslat és arra reagálás

(Let’s go to the cinema., Good idea. Why don’t we go to the cinema? Yes, sure.)

 • meghívás és arra reagálás

(Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to invite you to my party.)

 • kínálás és arra reagálás

(Would you pass the sugar please?Could you do me a favour?.)

 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén

(Can you repeat it? Can you spell it for me?)

 • Tiltás, felszólítás (You must keep off the grass.)
 • Bizonyosság, bizonytalanság (Do you think they will come?)
 • Tanácsadás (You should go to the doctor’s)
 • Visszakérdezés (It’s a lovely day, isn’t it?)
 • Cél kifejezése (I went to Egypt to see the pyramids)
 • véleménykérés és arra reagálás

(Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • Tanácsadás (should/shouldn’t)
 • célhatározói mellékmondatok ((full infinitive)
 • Visszakérdések (You haven’t seen her, have you?)
 • Gerund, ING form of verbs
 • All, Both, Neither, None
 • Egyetértés, egyet nem értés (So do I, Neither do I)
 • Szenvedő szerkezet (It is made of paper)
 • Feltételes mondatok (Első típus I’ll help you if you let me.)

 

Témakörök:

 • Betegségek, egészséges életmód, lelki egészség, helyes táplálkozás
 • Televízió nézési szokások, az iskola világa, színház, sztárvilág, hullámvasút
 • Turizmus, időjárás, főzési technikák, költöző állatok, Peking

 

 1. évfolyam félévi követelmények

 

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni összetettebb, többnyire ismeretlen nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni komplexebb célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönetre történő reakció megfogalmazása

(You’re welcome. No problem. It’s very kind of you.)

 • információkérés, információadás, tájékozódás

(What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your favourite animal?  got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Excuse me, how do I get to…? Turn left, Turn right…)

 • hogylét iránti érdeklődés

(How are you? What’s wrong? What’s the matter? What happened?)

 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése

(I’m fine, thanks. I’m OK. Not too bad.)

 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése

(I am sorry. I’m very sorry. )

 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása

(That’s OK. No problem.)

 • jókívánságok kifejezése

(Happy birthday! Good luck! Congratulations!)

 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok

(Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! Happy Thanksgiving!)

 • véleménykérés és arra reagálás

(Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)

 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése

(Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion about …? I think …)

 • személyek megnevezése, jellemzése, külső és belső jellemvonások

(What is he like? What kind of person are you? He’s kind and friendly. She’s tall and slim.)

 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén

(Can you repeat it? Can you spell it for me?)

 • alapvető érzések kifejezése

(I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)

 • akarat, kívánság kifejezése

(Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)

 • kérés és arra reagálás

(Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)

 • javaslat és arra reagálás

(How about going to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)

 • kínálás és arra reagálás

(Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank you.)

 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
 • Engedélykérés (May I use the phone?)
 • Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság (Are you satisfied with that?)
 • Vélemény kifejtése és annak igazolása (In my opinion, )

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • Igeidők (Present Simple, Present Progressive, Past Simple, Past Progressive, Present Perfect Simple, Future Simple)
 • Módbeli segédigék átismétlése
 • Present Perfect Progressive (I have been waiting for 10 minutes.)
 • Past perfect Simple   (I had forgotten her birthday.)
 • Past Simple vs. Past Progressive
 • Idő és helyhatározói elöljárószavak (in front of, behind, along, towards, near etc.)
 • Módbeli segédigék, be able to  (We won’t be able to communicate)
 • a cél kifejezése: full infintive, bare infitive
 • Gerund

 

Témakörök:

 • A munka világa, tömegkommunikáció, sport, egészséges életmód
 • Rejtélyek világa, babonák, krimik, rejtélyes helyek
 • Telekommunikáció, jelbeszéd, gesztusok, számítógép előnyei, hátrányai

 

 1. évfolyam év végi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni bonyolultabb, többnyire ismeretlen nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyre komplexebb célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Angol nyelvi funkciók:

 • köszönetre történő reakció megfogalmazása

(You’re welcome. No problem.)

 • hogylét iránti érdeklődés

(How are you? What’s wrong? What’s the matter? What happened?)

 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése

(I’m fine, thanks. I’m OK. Not too bad.)

 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése

(I am sorry. I’m very sorry.)

 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása

(That’s OK. No problem.)

 • jókívánságok kifejezése

(Happy birthday! Good luck! Congratulations!)

 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok

(Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! Happy Thanksgiving!)

 • véleménykérés és arra reagálás

(Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …)

 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése

(Do you like …? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion about …? I think …)

 • személyek megnevezése, jellemzése, külső és belső jellemvonások

(What is he like? What kind of person are you? He’s kind and friendly. She’s tall and slim.)

 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén

(Can you repeat it? Can you spell it for me?)

 • alapvető érzések kifejezése

(I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)

 • akarat, kívánság kifejezése

(Would you like a …? Yes, please. No, thanks. I would like …)

 • kérés és arra reagálás

(Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)

 • javaslat és arra reagálás

(Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)

 • kínálás és arra reagálás

(Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. Thank you.)

 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése

(Come here, please. Read the text, please.)

 • megszólítás és elköszönés kifejezése írott szövegben, pl. levélírásban, képeslapírásban és meghívó e-mailben

(Dear Peter, Greetings from…, Best wishes, Waiting for your reply…. Take care.)

 • meghívás elfogadása vagy udvarias elutasítása
 • Szükségesség (Is that necessary to…)
 • Lehetőség (It might rain later. She must be at home)
 • Ígéret (Will you come and meet me at the station?)
 • Dicséret, kritika (I’m not so keen on it. It’s boring.)
 • Kötelezettség (When do we have to leave?)
 • Képesség (Will you be able to come?)
 • Remény (What are you hoping for?)
 • Telefon nyelvezete (Please leave a message.)

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák:

 • Határozott névelő földrajzi neveknél (The River Thames, Lake Michigan)
 • Preferencia kifejezése (So, neither, too, either)
 • Szenvedő szerkezet (Present Simple, Present Perfect, Present Progressive)
 • Tagadó alakú kérdések (Aren’t you coming?)
 • Alanyi és tárgyas kérdések (Who likes her? Who does she like?)
 • Visszaható névmások (myself, yourself…)
 • 2. típusú feltételes mondatok (If I had more money, I would buy a car.)
 • Bárcsak… (I wish I was younger.)
 • Függő beszéd (She told me she would come.)

 

Témakörök:

 • A víz jelentősége, a hajózás bemutatása, a víz alatti világ, környezetvédelem, természeti katasztrófák
 • Mentőszolgálatok, balesetek, problémamegoldás, kívánságok, érdeklődő levél
 • Különc emberek, a zene világa, az építészet világa, vásárlási szokások

 

 1. évfolyam év végi követelmény

 

 • Tudatosodjon a tanulóban, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát.
 • Értse meg a tanuló az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat.
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel elmondani az órán a meghatározott témakörökben megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.

 

Témakörök:

 • óravezetés: felszólítások, mozgások, tantermi utasítások németül
 • bemutatkozás
 • köszönés, elköszönés különböző napszakokban
 • egy másik ember nevének megkérdezése
 • a könyv szereplőinek megismerése és bemutatása
 • különböző személyek bemutatása
 • a jelenlét és távollét kifejezése (Ki van jelen/ nincs jelen az órán?)
 • állatnevek (macska, kutya, papagáj, prérikutya, panda, majom, nyúl)
 • ételek, italok
 • gyümölcsök, zöldségfélék
 • kedvenc ételek és italok,
 • elégedettség, elégedetlenség (ételek, italok)
 • érdeklődni egy másik személy kedvenc ételéről és italáról
 • mondókák, dalok, kiszámolók
 • országismeret: német nyelvű országok, gyakori család- és keresztnevek, hogyan köszönnek a németek, ehhez kapcsolódó jellegzetességek, jellegzetes ételek és italok

 

Tartalmak

a, Kommunikációs szándékok:

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

 • köszönés, elköszönés: Hallo! Tschüs! Grüss dich! Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen!
 • bemutatkozás: Wie heißt du? Ich heiße… Du heißt…Wer bist du?  Ich bin…, Du bist…, Das ist X. Ist das X?
 • megszólítások: Herr! Frau!
 • köszönet és arra reagálás: Danke! Bitte!
 • érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás: Wie geht’s? Danke, prima! Danke, gut! Schlecht.
 • tantermi utasítások: Steht auf! Setzt euch!, Lies!, Schreib!, Komm hier!, ,Hör auf!, Leise bitte!, Mach das Buch auf!, Mach das Buch zu! Bilden wir einen Kreis!, Spielen wir zusammen!

Személyes érzület és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 • dicséret, elégedettség: Cool! Bravo! Klasse! Fantastisch! Prima! Spitze!, Toll!

 

b, Nyelvtani fogalomkörök

 • személyes névmások: ich, du, er, sie, es,
 • határozott névelők: der, die, das
 • nemek: er, sie, es
 • mutató névmás: Das ist…
 • igenlés, tagadás: Nein. Nein, das ist nicht…
 • kérdő névmások: Was?, Wer?,
 • nyelvi struktúrák: Hallo!, Guten Morgen!, Guten Tag!, Guten Abend!, Tschüss!,Auf Wiedersehen!,
 • Wie heißt du? Ich heiße…Wer bist du?, Ich bin…, Wer ist das? Das ist…, Das sind…
 • Wer ist da/ nicht da? XY ist da/nicht da.,
 • …ist/sind da.,…ist/sind nicht da.
 • , Nein.
 • Falsch.
 • Ich mag … Und du?
 • XY mag …
 • Das mag ich., Das mag ich nicht..
 • Ich auch. / Ich nicht.
 • Toll!

 

 1. évfolyam félévi követelmény
 • A tanuló értse meg az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes tanítói segítséggel a szövegekhez kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani, kérdésekre válaszolni.

 

Témakörök:

 • számok 1-12
 • az életkor kifejezése
 • színek
 • az otthon: a lakás bemutatása, berendezési tárgya
 • országismeret: német nyelvű országok (földrajzi elhelyezkedés, fővárosok, nagyobb városok, nevezetességek, érdekességek, országzászlók, autójelzés, pénznemek, ünnepek- karácsony)
 • mondókák, dalok, kiszámolók

 

Tartalmak:

 1. Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

 • érdeklődés lakhely felől Wo wohnst du? Ich wohne in…..
 • életkor kifejezése          Wie alt bist du? Ich bin…. Jahre alt.
 • kedvenc ételek és italok Was ist dein Lieblingsessen?

 

Személyes érzület és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 • dicséret, elégedettség:
 • Cool! Bravo! Klasse! Fantastisch! Prima!
 • kívánság, kérés:
 • Was möchtest du? Möchtest du …? Ich möchte lieber…
 • cselekvési kedv:
 • Wer macht was gern?

 

 1. Nyelvtani fogalomkörök
 • színek: rot, blau, grün, gelb, orange, braun, rosa, lila, weiß, schwarz,
 • számok 1-12-ig eins…zwölf
 • mutató névmás: Das ist…
 • igenlés, tagadás: Nein. Nein, das ist nicht…
 • kérdő névmások: was, wer, wo, wie, woher, wie alt
 • nyelvi struktúrák: Wie heißt du? Ich heiße…Wer bist du?, Ich bin…Wo wohnst du? Ich wohne in… Wie alt bist du? Ich bin …Jahre alt. ., Wer mag was?, Was magst du? Ich mag…,Wer ist das?,
 • Das ist toll/spitze/prima!, Das ist blöd!

 

 1. évfolyam év végi követelmény
 • A tanuló értse meg az óravezetéssel kapcsolatos alapvető kifejezéseket, utasításokat
 • Tudjon a tanuló az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdésekre, utasításokra reagálni.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes kevés segítséggel a szövegekhez kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani, kérdésekre válaszolni.
 • Legyen képes idegen nyelven kevés hibával szavakat másolni a füzetébe.

 

Témakörök:

 • iskolai felszerelés
 • játékok
 • család
 • iskola, iskolai tevékenységek, játékok
 • állatok
 • testrészek
 • országismeret: német nyelvű országok (földrajzi elhelyezkedés, fővárosok, nagyobb városok, nevezetességek, érdekességek, országzászlók, autójelzés, pénznemek, ünnepek,-húsvét)
 • mondókák, dalok, kiszámolók

 

Tartalmak:

 1. Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

 • érdeklődés lakhely felől Wo wohnst du? Ich wohne in…..
 • életkor kifejezése          Wie alt bist du? Ich bin…. Jahre alt.
 • kedvenc ételek és italok Was ist dein Lieblingsessen?

 

Személyes érzület és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 • dicséret, elégedettség: Cool! Bravo! Klasse! Fantastisch! Prima!
 • kívánság, kérés: Was möchtest du? Möchtest du …?  Ich möchte lieber…
 • cselekvési kedv: Wer macht was gern?
 • kérés, bocsánatkérés: Bitte!, Entschuldige!

 

 1. Nyelvtani fogalomkörök
 • személyes névmások: ich, du, er, sie, es, wir,
 • határozott névelők: der, die, das
 • nemek: er, sie, es
 • igék: kommen, lesen, turnen, spielen, arbeiten, schreiben, singen, lernen, malen, Musik hören
 • birtokos névmások egyes számban:
 • birtokviszony kifejezése E/3-ben
 • Mein, meine, dein, deine
 • Annas Bruder, Annas Katze
 • nyelvi struktúrák: Wie heißt du? Ich heiße…Wer bist du?, Ich bin…Wo wohnst du? Ich wohne in… Wie alt bist du? Ich bin …Jahre alt. ., Wer mag was?, Was magst du? Ich mag…,Wer ist das?,
 • Das ist toll/spitze/prima!, Das ist blöd!

 

 1. évfolyam félévi követelmény
 • A tanuló kövesse a kissé komplexebb formában elhangzó nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetést.
 • A tanuló értse meg az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, bővülő szókinccsel megfogalmazott, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat.
 • Értse meg az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló kijelentéseket.
 • A tanulók legyenek képesek helyes kiejtéssel mondani az órán megtanult szavakat, kifejezéseket, mondókákat.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására
 • Legyen képes megérteni és használni a helyi tantervben felsorolt nyelvi eszközöket.
 • Tudjon a tanult témakörökön belül rövid szövegeket helyes kiejtéssel elolvasni és megérteni.
 • Legyen képes kevés segítséggel írásbeli feladatokat megoldani, kérdésekre önállóan válaszolni.
 • Legyen képes idegen nyelven önállóan a tanult szavak könyv nélküli leírására.
 • A tanuló legyen képes nonverbális elemekkel támogatva beszédszándéka kifejezésére egyszerű nyelvi eszközökkel, fokozatosan bővülő szókinccsel.
 • Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
 • A tanuló legyen képes minta alapján, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal, rövid párbeszédeket folytatni társaival a tanult témákról.
 • Vegyen részt rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.

 

Témakörök:

 • Üdvözlések, ismétlés
 • Tetszés, nem tetszés kifejezése
 • Bemutatkozás, mások bemutatása
 • Számolás 1-20-ig
 • Hobbi, kedvenc elfoglaltság

 

Nyelvtani fogalomkörök:

 • személyes névmások: Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie
 • határozott névelők: Der, die, das
 • nemek: Er, sie, es
 • igék: kommen, lesen, turnen, spielen,, arbeiten, kochen, backen, machen, schreiben, singen, tanzen, schwimmen, lernen, Rad fahren, laufen, springen, Musik hören
 • melléknevek: groß-klein, dick-dünn, alt-neu,
 • színek: rot, blau, grün, gelb, orange, braun, rosa, lila, weiß, schwarz,
 • számok 1-20-ig, eins…zwanzig

 

 1. évfolyam év végi követelmény
 • A tanuló legyen képes a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeget és néhány konkrét információt kiszűrni ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből.
 • A tanuló legyen képes néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazására.
 • A tanuló legyen képes elmondani rövid, egyszerű szövegeket.
 • Társaival közösen legyen képes előadni egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
 • A tanuló legyen képes saját magáról, számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.
 • A tanuló legyen képes néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát használni.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
 • Legyen képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására.
 • Legyen képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.
 • Legyen képes bekapcsolódni olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
 • Legyen képes az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzésére.
 • Legyen képes a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértésére.

Témakörök:

 • Születésnapra gratulálni
 • Ajándékok megnevezése
 • Tetszés kifejezése
 • Tud, képes valaki valamit csinálni
 • Érdeklődési terület után való kérdezés
 • A hét napjai
 • Téli sporttevékenységek
 • Kívánság kifejezése

 

Nyelvtani fogalomkörök:

 • Alles Gute zum Geburtstag
 • Was ist das?– Das ist ein … Der / Das … ist– Das ist eine … Die … ist …
 • Vielen Dank!
 • Melléknevek: interessant, langweilig, neu, alt, gut, schlecht, schön, nett, groß, klein
 • Ich kann (nicht) …
 • Kannst du …?
 • Kann (nicht) …
 • igék: backen, kochen, Seil springen, laufen, schwimmen, Rad fahren, jonglieren, tanzen
 • Ich will …
 • Ich will nicht …
 • Ich will auch …
 • … will ..
 • Guck mal.
 • Ach komm.
 • Ich habe keine Lust.
 • A hét napjai
 • Igék: rodeln, Eishockey spielen, Schlittschuh laufen, eine Schneeballschlacht machen, einen Schneemann bauen, Schi laufen

 

 1. évfolyam félévi követelmény
 • Értse a tanuló a célnyelven hozzá intézett kérdéseket, utasításokat és azokra adekvátan tudjon reagálni.
 • A tanuló legyen képes beszédszándéka kifejezésére egyszerű nyelvi eszközökkel, fokozatosan bővülő szókinccsel.
 • Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
 • Törekedjen a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
 • Ismerje fel rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és legyen képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni, valamint ismert témájú egyszerű szövegekből néhány konkrét információt kiszűrni.
 • Tudjon a tanuló számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről röviden, összefüggően beszélni nonverbális elemekkel támogatva.
 • Képes legyen elmondani rövid, egyszerű szövegeket, valamint társaival közösen előadni egyszerű párbeszédet.
 • Legyen képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására.
 • Legyen képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.

Témakörök:

 • Bemutatkozás
 • Család
 • Iskola
 • Étkezés, élelmiszerek
 • Cselekvések
 • Játékok
 • Szabadidős tevékenységek
 • Sport
 • Idő (évszakok, hónapok, hét napjai)
 • Házi és vadon élő állatok
 • Ünnepek és hagyományok

 

Nyelvtani fogalomkörök:

 • Präsens, Präsens mit Vokalwechsel
 • trennbare Verben
 • haben/sein
 • die Personalpronomina
 • die Artikel (der/die/das)
 • Plural der Nomina
 • Nominativ, Akkusativ
 • die Fragewörter
 • die Zahlen
 • die Konjunktionen und/oder/aber/denn
 • Wortstellung
 • die Negation (nein, nicht, kein)
 • Präpositionen

 

Kommunikációs eszközök:

 • kérés
 • igenlő, vagy nemleges válasz
 • köszönés, elköszönés
 • megszólítás
 • bocsánatkérés
 • gratuláció
 • egyetértés, egyet nem értés
 • véleménykérés és arra reagálás
 • információ kérés, adás
 • meghívás és arra reagálás

 

 1. évfolyam év végi követelmény
 • A tanuló aktívan vegyen részt a célnyelvi tevékenységekben, legyen képes követni a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, értse meg az egyszerű, ismerős kérdéseket, legyen képes válaszolni ezekre, tudja kiszűrni az egyszerű, rövid szövegek lényegét.
 • A tanuló legyen képes beszédszándéka kifejezésére egyszerű nyelvi eszközökkel, fokozatosan bővülő szókinccsel. Tudjon egyszerű információkat adni és kérni valós beszédhelyzetben.
 • Tudjon a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
 • Tudjon elmondani néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytatni társaival.
 • Ismert szavakat, rövid szövegeket legyen képes elolvasni és megérteni jól ismert témában.
 • A tanult szavakat, ismerős mondatokat legyen képes lemásolni, önállóan leírni, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkotni.
Témakörök:
 • Bemutatkozás
 • Család
 • Iskola
 • Étkezés, élelmiszerek
 • Cselekvések
 • Játékok
 • Szabadidős tevékenységek
 • Sport
 • Idő
 • Házi és vadon élő állatok
 • Ünnepek és hagyományok
 • Német nyelvű országok
 • Szünidő
 • Időjárás
 • Évszakok
 • Testrészek
 • Betegség

Nyelvtani fogalomkörök:

 • Präsens, Präsens mit Vokalwechsel
 • trennbare Verben
 • haben/sein, es gibt
 • die Personalpronomina
 • die Possessivpronomina (mein, dein, unser)
 • die Artikel (der/die/das)
 • Plural der Nomina
 • Nominativ, Akkusativ
 • die Fragewörter
 • die Zahlen bis 100
 • die Konjunktionen und/oder/aber/denn
 • Wortstellung
 • die Negation (nein, nicht, kein)
 • Präpositionen
 • die Modalverben (können, mögen, möchten, wollen)

Kommunikációs eszközök:

 • kérés
 • igenlő, vagy nemleges válasz
 • köszönés, elköszönés
 • megszólítás
 • bocsánatkérés
 • gratuláció
 • egyetértés, egyet nem értés
 • véleménykérés és arra reagálás
 • információ kérés, adás
 • meghívás és arra reagálás

 

Német 5. évfolyam félévi követelmények

 

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Témakörök:

 • Család – Én és a családom. Bemutatkozás, családtagok bemutatása
 • Otthon- Otthonom, szűkebb és tágabb környezetem
 • A ház részei, a lakóhelyiségek, bútorok, berendezési és használati tárgyak.
 • Az időjárás, az évszakok, a hónapok, a hét napjai, a természet. (állatok, növények)
 • Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc ruháim.
 • Az állatok- Vadon élő állatok, az állatkert

 

Német nyelvi funkciók

 • köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése
 • köszönet kifejezése
 • köszönetre történő reakció megfogalmazása
 • megszólítás kifejezése
 • bemutatkozás megfogalmazása
 • információkérés, információadás
 • hogylét iránti érdeklődés
 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
 • igenlő vagy nemleges válasz kifejezése
 • tudás, illetve nem tudás kifejezése

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige, haben ige
 • cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens , tőhangváltós igék, felszólító mód Imperativ tanórai utasításokban
 • módbeli segédigék – wollen, müssen, können
 • birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben
 • kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?)

 

 1. évfolyam év végi követelmények
 • A tanuló legyen képes:
 • a tanév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a tanév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a tanév év során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Hallás utáni értés:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért és arra cselekvéssel válaszol.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdést megért.

 

Beszédkészség:

 • A tanuló szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat megközelítőleg helyes kiejtéssel
 • megismétel, kimond.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű mondatokat reprodukál.
 • A tanuló megtanult szöveget memoriterként reprodukál.

 

Olvasott szöveg értése:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott néhány szavas mondatokat elolvas és megért.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott rövid szövegben egy-két információt megtalál.

 

Íráskészség:

 • A tanuló a témákhoz tartozó egyszerű feladatokat tanári segítséggel megoldja.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott néhány szavas mondatokat kevés hibával lemásol.
 • Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló mondatokat alkot.

 

Témakörök:

 • Színház, mozi, állatkert, könyvtár, étterem, üzletek. Szabadidős tevékenységek, hobbik.
 • Tantárgyak, tantermek, a tanterem berendezési tárgyai,
 • Iskolaszerek, tanáraim, iskolai tevékenységek. Az én iskolám.

 

Német nyelvi funkciók

 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása
 • jókívánságok kifejezése
 • véleménykérés és arra reagálás
 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
 • dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése
 • nem értés megfogalmazása
 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén
 • betűzés kérésének kifejezése
 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
 • kívánság kifejezése

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség
 • térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószó in
 • időbeli viszonyok: gyakoriság – Wie oft?
 • időpontok – Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter)
 • szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber)
 • névmások

 

 

 1. évfolyam félévi követelmények
 • A tanuló legyen képes:
 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Témakörök:

 • Család
 • Én és a családom. Bemutatkozás, családtagok, rokonok bemutatása, családi események, közös programok, a családtagok napi feladatai.
 • Otthon
 • Otthonom, szűkebb és tágabb környezetem
 • A ház részei, a lakóhelyiségek, bútorok, berendezési és használati tárgyak. Az én szobám.
 • Étkezés, ételek
 • Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Receptek, főzés, sütés.
 • Ünnepek és szokások.
 • Az én ünnepeim. Családi ünnepek.
 • Az időjárás, az évszakok, a hónapok, a hét napjai, a természet. (állatok, növények)
 • Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat. Ruházati boltban vásárlás
 • Tevékenységek, sportok, öltözködés a különböző évszakokban.
 • Az állatok. Vadon élő állatok, az állatkert, háziállatok. Állatok a ház körül és a házban.
 • Kedvenc állataim. Háziállat tartása.

 

Német nyelvi funkciók

 • köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése
 • köszönet kifejezése
 • köszönetre történő reakció megfogalmazása
 • megszólítás kifejezése
 • bemutatkozás megfogalmazása
 • Információkérés, információadás
 • hogylét iránti érdeklődés
 • hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
 • bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
 • bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása
 • jókívánságok kifejezése

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Jövőidejűség (Futur) , Múltidejűség
 • ( Perfekt), tőhangváltós igék, felszólító mód Imperativ
 • birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben
 • mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség
 • időpontok – Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter)
 • térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, Präpositionen, Lokaladverbien

 

 1. évfolyam év végi követelmények
 • A tanuló legyen képes:
 • a tanév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a tanév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a tanév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Hallott szöveg értése:

 • A tanuló egyszerű utasításokat megért és azokra cselekvéssel válaszol.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, kérdést, közlést megért.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott rövid szövegből fontos információt kiszűr.

 

Beszédkészség:

 • A tanuló szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat megközelítőleg helyes kiejtéssel megismétel, kimond.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű mondatokat, kérdéseket reprodukál.
 • A tanuló megtanult szöveget memoriterként reprodukál.

 

Olvasott szöveg értése:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat elolvas és megért.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott rövid szövegben egy-két információt megtalál.
 • Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.

 

Íráskészség:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat kevés hibával lemásol.
 • A tanuló egyszerű közléseket és kérdéseket a tanult minta alapján írásban kevés hibával megfogalmaz.
 • A tanuló a tananyaghoz tartozó egyszerű feladatokat megoldja.

 

Témakörök:

 • Kulturális intézmények, közintézmények, szolgáltatások.
 • Szolgáltatások igénybevétele. Színház, mozi, állatkert, könyvtár, étterem, üzletek.
 • Nevezetes helyek és nevezetességek kül-és belföldön.
 • (célnyelvi országok és más országok fontosabb jellemzői)
 • Falu, város, ország. Kontinensek. Útbaigazítás, tájékozódás, közlekedési eszközök.
 • Németország és Magyarország bemutatása röviden. Szabadidős tevékenységek, hobbik.
 • Iskola
 • Tantárgyak, tantermek, a tanterem berendezési tárgyai, iskolaszerek, tanáraim, osztálytársak, barátok, iskolai tevékenységek, események. Az én iskolám.

 

Német nyelvi funkciók

 • főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok
 • megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-
 • mailben
 • véleménykérés és arra reagálás
 • tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
 • dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése
 • igenlő vagy nemleges válasz kifejezése
 • tudás, illetve nem tudás kifejezése
 • nem értés megfogalmazása
 • visszakérdezés kifejezése nem értés esetén
 • betűzés kérésének kifejezése
 • utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
 • kívánság kifejezése

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • Esetviszonyok – Dativ an, auf, hinter, in, neben,..
 • kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?)
 • időbeli viszonyok: gyakoriság – Wie oft?
 • szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber),
 • névmások (das, ich)

 

 1. évfolyam félévi követelmények

 

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Témakörök:

 • Család
 • Családfa, családi ünnepek, személyleírás
 • Otthon
 • Otthonok, nevezetességek a célnyelvi országban és a nagyvilágban.
 • Étkezés
 • Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás.
 • Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok.
 • Idő, időjárás
 • Az óra. Időjárás. Időjárási jelenségek.
 • Öltözködés
 • Ruhadarabok, Kedvenc ruháim.
 • Sport
 • Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések.
 • Iskola, barátok
 • Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, barátaim.
 • Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban.

 

Német nyelvi funkciók

 • Megszólítás
 • Köszönés, elköszönés
 • Köszönet és arra reagálás
 • Bemutatkozás
 • Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
 • Bocsánatkérés és arra reagálás
 • Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
 • Személyes levélben megszólítás, elköszönés

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • Cselekvés, történés, létezés kifejezése- es gibt, múltidejűség – Präteritum
 • Birtokos névmások – Sein/e, ihr/e
 • irányok, helymeghatározás – Kettős esettel álló elöljárószók

 

 1. évfolyam év végi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Hallott szöveg értése:

 • A tanuló megérti az utasításokat, és azokra cselekvéssel válaszol.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, kérdést, közlést megért.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szövegből
 • fontos információt kiszűr.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott rövid
 • szöveg lényegét megérti.

Beszédkészség:

 • A tanuló szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat megközelítőleg helyes kiejtéssel megismétel, kimond.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket, kérdéseket megfogalmaz.
 • A tanuló megtanult szöveget, párbeszédet memoriterként reprodukál.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű párbeszédben vesz részt.
 • Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben.

Olvasott szöveg értése:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas.
 • A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott rövid szövegben fontos információt megtalál.
 • A tanuló egyszerű képaláírásokat, tanult témában ismert kifejezéseket tartalmazó mondatokat megért.

Íráskészség:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű szöveget kevés hibával leír.
 • A tanuló egyszerű szöveget (képeslap üzenet) minta alapján alkot.
 • A tanuló egyszerű közléseket és kérdéseket a tanult minta alapján írásban kevés hibával megfogalmaz.
 • A tanuló a tananyaghoz tartozó egyszerű feladatokat tanári segítséggel megoldja.

 

Témakörök

 • Szabadidő, szórakozás
 • Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Túra, kirándulás tervezése.
 • Város, bevásárlás
 • Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, útbaigazítás.
 • Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen.
 • Utazás, pihenés
 • Vakáció, nyaralás. Táborok, osztálykirándulás. Közlekedési eszközök.
 • Környezetünk védelme
 • Veszélyeztetett állat- és növényvilág. Szelektív hulladékgyűjtés.
 • Egészséges életmód
 • A rendszeres testedzés. A helyes táplálkozás. Betegségek és megelőzésük.

 

Német nyelvi funkciók

 • Dolgok, személyek megnevezése, leírása
 • Információkérés, információadás
 • Igenlő vagy nemleges válasz
 • Tudás, nem tudás
 • Kérés
 • Javaslat és arra reagálás
 • Meghívás és arra reagálás
 • Kínálás és arra reagálás

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • Esetviszonyok – Genitiv
 • dieser//diese/dieses névmás
 • Modalitás – Dürfen(Präsens, Präteritum) sollen  feltételes mód: wäre, hätte, würde
 • Melléknévfokozás
 • wenn

 

 1. évfolyam félévi követelmények

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

 

Témakörök:

 • Család
 • Nagyszüleim világa. Családtagok külső és belső jellemzése
 • Otthon
 • A szobám berendezése. Otthontalanok. Egy célnyelvi város bemutatása.
 • Étkezés
 • Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban. Német specialitások. Élelmiszervásárlás.
 • Idő, időjárás
 • Időjárási rekordok. Természeti katasztrófák.
 • Öltözködés
 • Divat világa.
 • Sport
 • Sportversenyek, olimpia. Extrém sportok.
 • Iskola, barátok
 • Barátok, osztálytársak jellemzése.
 • Szabadidő, szórakozás
 • Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés barátokkal.
 • Természet, állatok
 • Kontinensek, tájegységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága.
 • Ünnepek és szokások
 • Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

 

Német nyelvi funkciók

 • Megszólítás
 • Köszönés, elköszönés
 • Köszönet és arra reagálás
 • Bemutatkozás
 • Megszólítás
 • Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
 • Bocsánatkérés és arra reagálás
 • Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
 • Személyes levélben megszólítás, elköszönés
 • Igenlő vagy nemleges válasz

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • Cselekvés, történés, létezés kifejezése – múltidejűség Präteritum
 • sich-Verben
 • Térbeli viszonyok – helymeghatározás tulajdonnevek esetében
 • Időbeli viszonyok – időtartam Wie lange? Bis wann?

 

 1. évfolyam év végi követelmények

 

A tanuló legyen képes:

 • a félév során tanult témakörökben megérteni egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget,
 • a félév során tanult témakörökhöz kapcsolódóan létrehozni egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel,
 • a félév során tanult témakörökben nyelvi szintjének és életkorának megfelelően kommunikálni, interakciót folytatni a tanult nyelvi elemek felhasználásával

 

Hallott szöveg értése:

 • A tanuló megérti az utasításokat, és azokra cselekvéssel válaszol.
 • A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, kérdést, közlést megért.
 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott hosszabb szövegből fontos információt kiszűr.

 

Beszédkészség:

 • A tanuló szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat megközelítőleg helyes kiejtéssel megismétel, kimond.
 • A tanuló ismert kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket, kérdéseket megfogalmaz.
 • A tanuló tanári segítséggel megfogalmazott eseményeket mesél el, képekről egy-két
 • mondatban beszél.
 • A tanuló a tanult minta alapján egyszerű párbeszédet reprodukál.

 

Olvasott szöveg értése:

 • A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott hosszabb szöveget elolvas, a lényegét tanári segítséggel megérti.
 • A tanuló egy-két ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szövegből kikövetkezteti.
 • A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerűen megfogalmazott hosszabb szövegben néhány fontos információt megtalál.

 

Íráskészség:

 • A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű szöveget kevés hibával leír.
 • A tanuló egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz.
 • A tanuló egyszerű szöveget (képeslap üzenet) minta alapján alkot.
 • A tanuló tanult minta alapján ismert szöveget kiegészítéssel újraalkot.
 • A tanuló a tananyaghoz tartozó egyszerű feladatokat tanári segítséggel megoldja.
 • A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt.
 • Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.

 

Témakörök

 • Város, bevásárlás
 • Híres városok és nevezetességeik.
 • Utazás, pihenés
 • Utazás belföldön és külföldön. Utazási előkészületek.
 • Környezetünk védelme
 • Környezettudatos viselkedés.
 • Egészséges életmód
 • Testápolás, testápolási szerek, tisztálkodás
 • Múltunk és jövőnk
 • A jövő iskolája. Lakóhelyem régen és most. A jövő városa. Földünk jövője

 

Német nyelvi funkciók

 • Véleménykérés és arra reagálás
 • Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése
 • Egyetértés, egyet nem értés
 • Tetszés, nemtetszés
 • Akarat, kívánság, képesség
 • Dolgok, személyek megnevezése, leírása
 • Információkérés, információadás
 • Tudás, nem tudás
 • Kérés
 • Javaslat és arra reagálás
 • Meghívás és arra reagálás
 • Kínálás és arra reagálás
 • Visszakérdezés
 • Nem értés
 • Betűzés kérése, betűzés

 

Német nyelvi elemek, struktúrák

 • Esetviszonyok außer, wegen
 • Szövegösszetartó kötőszók, névmások – weil, dass,
 • kérdőnévmások elöljáróval: womit/worüber.
 • Vonzatos igék brauchen+Akk.
 • sich freuen+ über,
 • Angst haben + vor,

 1. osztály

félévi követelmény

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. – Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolása. – Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint és sorba rendezése különféle módszerekkel. – Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása. – Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. – Néhány elem összes sorrendjének felírása.

A 100 000-nél nem nagyobb természetes számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen, a tízes számrendszer ismerete. Természetes számok kerekítése. – A természetes számok összeadása, kivonása, szorzása többjegyű szorzóval, osztása kétjegyű osztóval.

Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. – Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. – Az egész számok halmazának ismerete, egyszerű műveleteket a megfelelő sorrendben elvégezni az egész számokkal; ellentett, abszolút érték felírás

Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. – A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. – Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek.

év végi követelmény

Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Törtek kétféle értelmezése összehasonlítása, összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal. – Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti

sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, használata. – Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti összefüggések felírása szimbólumokkal).

A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.

Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a

leolvasása. – Egyszerűbb grafikonok, elemzése. – Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.

A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete. – Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása.

Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása. – Néhány szám számtani közepének kiszámítása. – Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása.

 

 1. osztály

 félévi követelmény

Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges érték. Természetes számok és tizedestört alakban adott számok ábrázolása számegyenesen.

Hatványozás.

Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő – mértékegységek átváltása.

Tizedestörtek kerekítése, közelítő érték meghatározása. Az átlag kiszámítása.

Osztó, többszörös, osztópárok. Közös osztók, a legnagyobb közös osztó, közös többszörösök, a legkisebb közös többszörös kiszámítása.

Oszthatósági szabályok: a 10-zel, 2-vel, 5-tel, 100-zal, 4-gyel, 25-tel, 3-mal, 9-cel, 6-tal.

Az egész számok értelmezése, összehasonlítása. Ellentett, abszolútérték meghatározása.

Törtek értelmezése, vegyesszám alak, egyszerűsítés, bővítés, összehasonlítás.

Tizedestörtek egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása.

Pozitív számok reciproka.

Alapműveletek a racionális számok körében.

Alakzatok csoportosítása síkban és térben.

Alapszerkesztések. Alakzatok kölcsönös helyzete, távolsága. Adott tulajdonságú ponthalmazok.

A kör nevezetes vonalai.

Háromszög, téglalap, négyzet szerkesztése.

A szögek fajtái, mérése, mértékegységek. A szögmérő használata. Szögek szerkesztése.

A sokszögek tulajdonságainak vizsgálata, csoportosításuk.

Trapéz, paralelogramma, téglalap, rombusz, négyzet, deltoid fogalma.

Háromszögek, négyszögek csoportosítása különböző szempontok szerint.

A téglalap, a négyzet kerületének és területének; a téglatest, a kocka felszínének és térfogatának kiszámítása.

év végi követelmény

Diagramok, grafikonok elemzése, készítése.

Két szám aránya, az arány jelentése, kifejezése tört- és tizedestört alakban.

Az egyenes arányosság fogalma, tulajdonságai. Az egyenes arányosság grafikonja. Egyenesen arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása.

A fordított arányosság fogalma, grafikonja és tulajdonságai. Fordítottan arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása (elsősorban) következtetéssel.

Százalékszámítási feladatok megoldása.

Arányos osztás. Az arányos osztás fogalma.

Valószínűségi kísérletek. A biztos, lehetséges, de nem biztos, lehetetlen események megkülönböztetése.

 

A tengelyes tükrözés értelmezése. A tükörkép megszerkesztése

Tengelyesen tükrös alakzatok felismerése.

A tengelyesen szimmetrikus háromszögek tulajdonságainak vizsgálata, háromszög szerkesztése. A tükrös háromszög területének kiszámítása.

Szabályos sokszögek értelmezése, tulajdonságaik vizsgálata.

A tengelyesen szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.

Egyenletek, egyenlőtlenségek igazsághalmazának meghatározása adott alaphalmazok esetén. Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása két-három lépésben a műveletek közti összefüggések alkalmazásával.

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel. Táblázatok, rajzos modellek készítése a szöveg alapján.

 

 1. osztály

félévi követelmény

Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.

Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.

Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.

Számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes kerekítése.

Mérés, mértékegység használata, átváltás.

Egyenes arányosság, fordított arányosság.

A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.

A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.

Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.

Hatványok értelmezése, azonosságai

Geometriai transzformációk – Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.

Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése

Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.

év végi követelmény

Számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.

Egyenes arányosság, fordított arányosság.

A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.

Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval.

Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.

Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.

Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.

Mérés, mértékegység használata, átváltás.

A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket végezni.

Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.

Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.

A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét.

Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.

 

 1. osztály

félévi követelmény

Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.

Halmazműveletek

Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.

Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.

Mérés, mértékegység használata, átváltás.

Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.

Hatványozás azonosságainak alkalmazása.

Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás egész kitevők esetén.

Egyenes arányosság, fordított arányosság.

A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.

A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.

Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.

Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval.

Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek.

A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.

Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.

év végi követelmény

Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.

Hatványozás azonosságainak alkalmazása.

Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás egész kitevők esetén.

Egyenes arányosság, fordított arányosság.

A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.

Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.

Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.

Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.

Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.

Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül).

A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.

Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.

A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét.

Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása.

Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.

 1. osztály

Modul „A”: Épített környezet tárgyalkotás

 

félévi követelmények

Tájékozódjon és gyűjtsön információt a települések kialakulásáról, az egyes éghajlati viszonyok jellegzetes lakóépületeiről építőanyagairól.

Tájékozódjon a modern kor építőanyagairól és építőipari foglalkozásokról. Ismerje az építkezés menetét.

Elemi műszaki rajz ismeretek megismerése, alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során.

Lakóépület makett készítése egyszerű geometrikus testekből.

A település régen és ma. A mi városunk: útikalauz készítése.

Ismerje a különböző közösségi épületek feladatát.

 

év végi követelmények

Ismerje a tárgykészítésnél használt anyagok (faanyagok, papír,) alapvető tulajdonságait).

Tájékozódjon és nevezze meg a településünkön található legfontosabb középületeket, közintézményeket Ismerje a különböző közösségi épületek feladatát. Tájékozódjon az épületek, építmények, szabad területek és infrastruktúrák közötti kapcsolatról.

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. Tájékozottság a közlekedési környezetben. Tudatos közlekedési magatartás. Ismerje közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokat, szakmákat.

A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstörténetben – információgyűjtés, rendszerezése

 

Technika és életvitel

 1. osztály

 

félévi követelmények

Ételreceptek megismerése. A készítendő étel és szükséges  alapanyagok  mennyiségének  meghatározása, a költségek, valamint az időszükségletének becslése. Ismerje az élelmiszerek, ételek tárolásának lehetőségeit, tartósító eljárásokat.

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről.

Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése. Ismerje étkezéssel kapcsolatos  illemszabályokat és a terítés szabályait. Ismerje a magyar konya jellegzetes ételeit hungarikumait.

Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes sorrendjének megismerése, az eszközök szakszerű, biztonságos használatának tudatosítása. Tájékozódjon az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségéről.

Tájékozódjon a veszélyes anyagokról a háztartásban kémiai,- biológiai,- illetve tűzvédelmi szempontból.

 

év végi követelmények

Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség belátása. Megismert anyagok, a műanyag és tulajdonságai, fémek tulajdonságai és a fafeldolgozás.

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. Vetületi ábrázolás. Tudjon egyszerű alaprajzot készíteni. Tájékozódjon a mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási tényezőkről.

A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstörténetében.

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.

A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása.

A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel.

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeke

 1. osztály

 

félévi követelmények

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus életvezetési ismeretek tudatosítása.

A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek biztonságos kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése. Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai kémiai és biológiai jellemzői, vízfogyasztási módok.

Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során.

A takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák ismerete.

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, foglalkozások, szakmák, szakmacsoportok megismerése.

 

év végi követelmények

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. Tájékozódás az alapvető géptani ismeretekben. Jármű makett tervezése, kivitelezése.

A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. Tájékozottság a közlekedési környezetben.

Nyomtatott és elektronikus közlekedési információk. Menetrendek használata.

Közlekedéstörténet. A motorok fejlődési állomásai. A korszerű szárazföldi közlekedés. A járműmeghajtások jövője.

Környezettudatos közlekedésszemlélet.

Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése.

Munkahelyek, szakmák bemutatása, ezek összevetése a személyes tervekkel.

 

 1. osztály

félévi követelmények

Ismerje a megújuló és a nem megújuló energiaforrásokat. Tájékozódjon az erőművek működési elvéről.

A háztartás elektromos rendszerének megismerése. Világítás története. Egyszerű áramkörök ismerete.

Környezettudatos épületek ismérvei. Ismerje a passzív ház fogalmát.

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása.

Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során.

A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és költségek érzékelésének, becslésének képessége.

Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett.

 

év végi követelmények

Műszaki alapismeretek. Vetületi ábrázolás.

Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése.

A gépek és a gépelemek megismerése.

A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. Útvonalterv készítése.

Tájékozottság a közlekedési környezetben. Nyomtatott és elektronikus információforrások.

A közlekedési morál alkalmazása.

Környezettudatos közlekedésszemlélet.

Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése.

Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése.

A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása.


Kémia 7.évfolyam: Követelmények a félévi osztályozóvizsgához
• Ismerje a kísérletezés közben betartandó balesetvédelmi szabályokat, a vegyszerek veszélyességi jeleit, az alapvető laboratóriumi eszközöket.
• Tudja megkülönböztetni a fizikai és kémiai változásokat.
• Ismerje, a hőtermelő és hőelnyelő folyamatokat, tudjon példát mondani!
• Tudja felsorolni és jellemezni a levegő fő összetevőit!
• Ismerje a levegő- és vízszennyezés forrásait, anyagait, hatásait!
• Tudja az égés fajtáit.( gyors égés, lassú égés, robbanás)
• Ismerje a tűzoltás kémiai lényegét, a tűzoltáshoz használt anyagokat.
• Tudja a természetes vizeket csoportosítani, jellemezni.
• Ismerje a desztillált víz fogalmát.
• Tudja meghatározni az oldatok tömeg%-os összetételét egyszerűbb számítási feladatokban.
• Ismerje a víz bontásának folyamatát.
• Tudjon felsorolt anyagokat csoportosítani.( elem, vegyület, keverék, oldat)
• Tudja csoportosítani az anyagi változásokat
1. a változás minősége szerint( fizikai, kémiai)
2. hőváltozás szerint ( exoterm, endoterm)
3. anyagok száma szerint ( egyesülés, bomlás)
• Szóegyenlettel tudja felírni az alábbi változásokat:
1. a magnézium égése
2. a hidrogén égése
3. a víz bontása
4. a cukor hevítése
• Tudja jellemezni az alábbi anyagokat!( szín, szag, halmazállapot, élettani hatás, előfordulás, egyéb jellemzők)
1. oxigén
2. hidrogén
3. levegő
4. víz
Kémia 7.évfolyam: Követelmények az ÉV VÉGI osztályozóvizsgához
• Tudja a vegyjelét a periódusos rendszer első 20 elemének, és a legismertebb fémeknek! ( réz, arany, ezüst, higany, cink, platina)
• Ismerje és jelölje az elemi részecskéket! ( proton, neutron, elektron)
• Ismerje az atom felépítését, az elektronszerkezet kiépülését.
• Tudjon a periódusos rendszerből adatokat leolvasni, értelmezni. ( rendszám, protonszám, elektronszám, elektronhéjak száma, külső elektronok száma, 1 mól atom tömege)
• Tudja az elemmolekulák ( hidrogén, oxigén, nitrogén, klór) és vegyületmolekulák ( víz, szén-dioxid, hidrogén-klorid, ammónia) képleteit.
• Tudja az ion fogalmát, egyszerű ionok keletkezésének jelölését. ( nátrium ion, magnézium ion, klorid ion, oxid ion)
• Tudja a konyhasó képletét és jelentését.
• Tudja a kémiai részecskéket csoportosítani, jelölni, jellemezni.( atom, ion, molekula)
• Tudja a kémiai reakció fogalmát.
• Ismerje a tömegmegmaradás törvényét!
• Tudja kémiai egyenlettel felírni a következő kémiai reakciókat:
1. szén égése
2. magnézium égése
3. hidrogén égése
4. víz bontása
• Ismerje a redoxi reakció fogalmát.( oxidáció, redukció, oxidálószer, redukálószer)
• Ismerje a sav-bázis reakció fogalmát.( sav, bázis, savas kémhatás, lúgos kémhatás, semleges kémhatás, indikátorok színváltozásai a különböző kémhatásokban)
• Ismerje és értelmezze a pH skálát!
• Tudja felírni egyenlettel a következő kémiai reakciókat:
1. hidrogén-klorid és víz
2. ammónia és víz
3. nátrium-hidroxid és sósav
• Tudja a kémiai reakciókat csoportosítani:
1. anyagok száma szerint ( egyesülés, bomlás)
2. energiaváltozás szerint ( exoterm, endoterm)
3. részecskeátmenet szerint ( redoxi, sav-bázis)
Kémia 8.évfolyam: Követelmények a félévi osztályozóvizsgához
1. KÉMIAI ÁTALAKULÁSOK
• Tudja a kísérletezéskor betartandó balesetvédelmi szabályokat, ismerje az anyagok veszélyjelzéseit, ismerje fel a legalapvetőbb laboratóriumi eszközöket!
• Tudja az anyagokat csoportosítani összetételük szerint! ( elem, vegyület, keverék, oldat)
• Ismerje és jelölje az elemi részecskéket! ( proton, neutron, elektron)
• Ismeri és tudja jelölni a kémiai részecskéket. ( atom, ion, molekula)
• Tudja csoportosítani az anyagi változásokat. ( kémiai-fizikai, exoterm-endoterm, egyesülés-bomlás)
• Ismeri a kémiai reakciók két típusát.( redoxi reakció, sav-bázis reakció)

2. KÉMIA A TERMÉSZETBEN
Tudja jellemezni a természetben található legfontosabb anyagokat. ( képlet, szín, szag, halmazállapot, élettani hatás, előfordulás, felhasználás, jellemző kémiai reakcióik)
• hidrogén
• levegő
• víz
• ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz
• mészkő
• kőszén
• grafit
• gyémánt
• szénsav
• szén-monoxid
• szén-dioxid

3. AZ ANYAG ÁTALAKÍTÁSA
A természetben található nyersanyagok kémiai átalakításával nyert nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni. Ezen folyamatok bemutatása, jellemzői, környezeti veszélyei, termékei:
• vasgyártás, acélgyártás
• alumíniumgyártás
• üveggyártás
• porcelángyártás
• papírgyártás
• műanyaggyártás
• mészkő feldolgozása ( égetett mész, oltott mész )
• gipsz ( kristályos gipsz, égetett gipsz )

 

Kémia 8.évfolyam: Követelmények az ÉV VÉGI osztályozóvizsgához
• KÉMIA A MINDENNAPOKBAN
Ismerje a hétköznapi élet szempontjából jelentős vegyületek tulajdonságait, felhasználását!

• tápanyagok, élelmiszer-adalék, táplálékkiegészítő
• mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok
• méreg, dohánytermékek, drog, alkohol
• mosószerek, szappan, fertőtlenítés
• egészséges táplálkozás (tápanyagok, vitaminok)
• alkaloidák (koffein, nikotin, kokain, morfin)
• autó kémiája

• KÉMIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
A háztartásban található anyagok és vegyszerek legfontosabb tulajdonságainak ismerete, szakszerű jellemzése. Szabályos tárolási, és a hulladékok előírásszerű begyűjtési módjai, ezek gyakorlati alkalmazásai:
• levegőszennyezés és következményei
• vizek szennyezése
• hulladákok, veszélyes hulladékok, szelektív hulladékgyűjtés
• energiaforrások, megújuló és nem megújuló energiaforrások

Természettudomány
5. évfolyam félév

Ismerje a virágos növény szerveit, és azok működését. A megtanult algoritmus szerint tudja jellemezni a félév során megismert zöldség- és gyümölcsféléket, és háziállatokat.
Ismerje az ízeltlábúak, madarak, emlősök testfelépítésbeli legfontosabb jellemzőit, azok alapján tudja a tanult élőlényeket felismerni, csoportosítani. Ismerje a háziállatok igényeit, hasznosítási módjait. Ismerje a legjellemzőbb zöldség- és gyümölcskárosító rovarokat. Legyen tájékozott a természetes védekezési lehetőség módjairól
Fogalmak: egynyári növény, kétnyári növény, évelő növény, főgyökérzet, főeres levél, mellékgyökérzet, mellékeres levél, fás szár, lágy szár, hagyma, torzsa, tönk, gumó, bogyótermés, csonthéjas termés, almatermés, egyszerű levél, összetett levél, virágzat, teljes átalakulás, gerinces, emlős
Tudjon tájékozódni a térképen és a természetben.
Ismerje a fő és mellékvilágtájakat.
Tudja használni a vonalas mértéket, a keresőhálózatot.
Ismerje a térkép jelrendszerét.
Ismerje fel a domborzati formákat a színek és a magassági számok alapján.

 

5. évfolyam év vége

A megtanult algoritmus szerint tudja jellemezni a II. félév során megismert háziállatokat, jellemzők alapján tudja felismerni, és csoportosítani. Ismerje a háziállatok igényeit, hasznosítási módjait.
Fogalmak: gerinces, emlős, madár, párosujjú patás, páratlanujjú patás, ragadozó fogazat, mindenevő fogazat, növényevő fogazat, fészekhagyó fióka, fészeklakó fióka, agyar, tülkös szarv, összetett gyomor, kérődzés, kapirgáló láb, magevő csőr
Ismerje az emberi szervezet szervendszereit, azokat alkotó szerveket, a szervek működését. Legyen tisztában a szervezet egészségének megőrzéséhez szükséges életmóddal.
Fogalmak: emésztés, felszívódás, pulzus, légzés, gázcsere, anyagcsere
Tudja az időjárás és az éghajlat elemeit.
Hőmérsékleti adatokból tudja kiszámolni a napi középhőmérsékletet és a napi hőingást.
Igazodjon el az éghajlati övezetekben.
Ismerje hazánk nagy tájait.
Jellemezze hazánk éghajlatát.

 

6. évfolyam félév

Ismerje az I. félévben megismert hazai életközösségek (erdő, füves területek) környezeti jellemzőit. A megtanult algoritmus szerint tudja jellemezni a hazai életközösségek I. félév során (erdő, füves területek) megismert élőlényeit. A megismert jellemzők alapján tudja felismerni és csoportosítani a tanult élőlényeket. Tudjon a hazai életközösségek tagjaiból táplálék láncot felállítani.
Fogalmak: élőhely, életközösség, erdő, természetes és mesterséges életközösség, lombhullató, örökzöld, zárvatermő, nyitvatermő, évelő, zuzmó, gyöktörzs, toboz, egyivarú virág, kétivarú virág, egylaki növény, cserje, ágtövis, tüske, gerinces, emlős, madár, téli álom, rágcsáló, rovarevő fogazat, tépőcsőr, fogóláb, kúszóláb, állandó madár, költöző madár, fészeklakó fióka, fészekhagyó fióka, átalakulás nélküli fejlődés, másodlagos rét, egyenes szárnyúak, kifejlés
Ismerje a kontinenseket és az óceánokat.
Ismerje a földrajzi fokhálózatot, tudjon a térképen tájékozódni a szélességi és a hosszúsági
körök segítségével. Tudja mi a zónaidő.
Ismerje a Föld mozgásait, tudjon tájékozódni térben és időben.

 

6- évfolyam év vége

Ismerje a II. félévben megismert hazai életközösségek (füves területek, vizek és vízpartok) környezeti jellemzőit. A megtanult algoritmus szerint tudja jellemezni a hazai életközösségek II. félév során (füves területek, vizek és vízpartok) megismert élőlényeit. A megismert jellemzők alapján tudja felismerni és csoportosítani a tanult élőlényeket. Tudjon a hazai életközösségek tagjaiból táplálék láncot felállítani. Legyen tisztában a természetvédelem legfontosabb feladataival.
Fogalmak: változó testhőmérséklet, ásóláb, lemezes csőr, úszóláb, plankton, kétlaki növény, oldalvonal, úszóhólyag, kétéltű, hüllő,
Ismerje a Föld éghajlati övezeteit.
Tudja elhelyezni Magyarországot a Kárpát-medencében. Ismerje hazánk nagytájainak fő
jellegzetességeit, legfontosabb természeti értékeit. (Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-
középhegység, Dunántúli-dombság, Északi-középhegység)
Mutassa meg az ezekhez kapcsolódó topográfiai fogalmakat.

 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 5-6-7-8. évfolyam
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
(NAT 2020)

Témakörök Követelmények

5. évfolyam

I. félév
Kifejezés, képzőművészet.
Őskori, ókori művészetek.
Műalkotások felismerése, elemzése.

Vizuális kommunikáció.
Térbeli helyzetek, arányok, színviszonyok ábrázolása. Természeti és mesterséges formák elemző rajzi ábrázolása. Főszínek, mellékszínek. Színvázlat készítése: csendélet, tájkép festése.

II. félév
Tárgy és környezetkultúra. Állatábrázolás természeti környezetben. A legjellemzőbb nézetek.
Forma és funkció kapcsolata. Formaredukció, a formák leegyszerűsítése, átalakítása. Pozitív és negatív formák.
Díszítő elemek tervezése. Farsangi álarcok, dekorációk tervezése a formák leredukálásával.

6. évfolyam

I. félév
Kifejezés, képzőművészet.
Eseménysor megjelenítése képsorozattal.
A képzőművészet ágazatai: grafika, festészet, szobrászat, építészet.
Ókeresztény, román, gótikus, reneszánsz, barokk, művészet. Műalkotások elemzése, felismerése.
Vizuális kommunikáció.
Tagoltabb testes formák megjelenítése. Formaelemzés, tónusfokozatok, önárnyék, vetett árnyék. Beállítások, csendéletek grafikus ábrázolása.
Az emberi alak. Az alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének és mozgásának ábrázolása.

II. félév
Tárgy és környezetkultúra. Mozgásábrázolás. Figurális kompozíciók készítése.
Egy adott tárgy elemzése forma és funkció szempontjából. Az egész és a rész kapcsolata. A látvány vizuális átírása. Új forma tervezése.
Dekoratív, absztrakt színkompozíciók készítése szabályos és szabálytalan formák felhasználásával. A színek dekoratív hatása.
Színkontrasztok. Betűgrafika, reklámplakát.

Barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus,
impresszionizmus. Műalkotások felismerése, elemzése.

7. évfolyam

I. félév
Kifejezés, képzőművészet.
Vizuális kommunikáció.
Ember vagy állatfigurák elemző rajzi tanulmányozása.
A XIX. század stílusirányzatai és azok jellemzői.
Érzelmek és hangulatok kifejezése, a látvány átírása.
Tanulmányrajz és színvázlatok készítése látvány után.
Sík, térhatású, és térbeli ábrázolás.
Egyszerű szögletes test csonkolása, felezése, negyedelése.

II. félév
Tárgy és környezetkultúra. Vetületi és axonometrikus ábrázolás.
Térhatású kompozíciók készítése.
Absztrakt színkompozíció létrehozása szerkesztett formákból.
Felíratok, plakátok tervezése.

8. évfolyam

I. félév
Vizuális kommunikáció.
A látvány megjelenítése.
Perspektivikus, axonometrikus, vetületi ábrázolás. Belső és külső terek perspektivikus ábrázolása. Horizontvonal, látóhatár. Rálátás, alálátás, szemmagasság.
Grafikonok, diagramok és felíratok tervezése. Térhatású betűk tervezése.

II. félév
Kifejezés, képzőművészet.

. A tér illúzióját keltő ábrázolás.
OP-ART kompozíciók tervezése.
A színek térhatása. A színek derített és telített árnyalatai. Színkontrasztok. Színreflex. Csendélet, tájkép festése.
Látványok, képek, médiaszövegek, történetek vizuális megjelenítése.
A mozgókép működésének kreatív alkalmazása különböző feladatokban.

Tárgy és környezetkultúra Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok érdekében.
Izmusok.
XX-XXI. sz. művészeti irányzatainak felismerése.
Műalkotások elemzése.
Kortárs művészet.
Lakóhely, a magyar népművészet tájegységei, jellemző díszítő motívumai.
Kollázs, montázs.

 

Testnevelés továbbhaladás követelményei
5. évfolyam félév:
Rendgyakorlatok:
– térbeli alakzatok, nyitódás, záródás, fejlődés, szakadozás
– 4 ütemű szabadgyakorlat bemutatása
Atlétika:
– futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatai
– térdelőrajt
– távolugrás elugrósávból
– 60m-es síkfutás
– 400m–es síkfutás
– Cooper futás
– kislabda hajítás helyből
Kosárlabda:
– megindulás-megállás
– sarkazás
– kétkezes mellső, felső átadás
– fektetett dobás egy leütésből
– ritmusos labdavezetés
– védekezés kar-és lábmunkája
Röplabda:
– alapállás, alapmozgás
– kosárérintés technikája
– igazodás a labdához
Torna:
– talajon: gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, gurulóátfordulás hátra, mérlegállás, tarkóállás, összefüggő talajgyakorlat 3-4 elemből
– szekrényen: 3 részes szekrényen, felguggolás, függőleges repülés

5. évfolyam év vége:
Rendgyakorlatok:
– 8 ütemű szabadgyakorlat bemutatása
Atlétika:
– tartós futás egyéni tempóban
– térdelőrajt végrehajtása
– távolugrás végrehajtása elugrósávból guggoló technikával.
– 60m-es síkfutás
– 400m–es síkfutás
– Cooper futás
– kislabdahajítás hármas lépésritmussal
Kosárlabda:
– megindulás-megállás egy leütéssel két ütemben
– sarkazás, passz
– kétkezes mellső, felső, alsó átadás
– fektetett dobás egy leütésből
– folyamatos, ritmusos labdavezetés
– védekezés kar-és lábmunkája
– a lépés és kétszerindulás szabályainak ismerete
Röplabda:
– alapállás, alapmozgás
– alkarérintés és kosárérintés technikája
– igazodás a labdához
– forgás szabályai
Torna:
– gerendán: érintőjárás, hintalépés
– gyűrűn: alaplendület
6. évfolyam félév:
Rendgyakorlatok:
– térbeli alakzatok kialakítása
– igazodás társhoz és szerekhez
– határozott formájú 32 ütemű gimnasztika gyakorlatsor bemutatása
Atlétika:
– futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatainak ismerete
– térdelőrajt végrehajtása
– távolugrás végrehajtása, elugrósávból guggoló technikával
– kislabdahajítás öt lépésből
– 60m-es síkfutás
– 400m–es síkfutás
– Cooper futás
Kosárlabda:
– megindulás-megállás egy leütéssel két ütemben
– sarkazás, passz
– kétkezes mellső, felső,alsó átadás, pattintott átadások
– fektetett dobás labdavezetésből
– folyamatos labdavezetés, szlalon
Röplabda:
– alkarérintés és kosárérintés helyben és mozgásban, igazodás a labdához
– forgás szabályai
– alsó nyitás

Torna:
– talajon: gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, gurulóátfordulás hátra, mérlegállás, tarkóállás, zsugorfejállás, fellendülés falnál kézállásba
– szekrényen: 3 részes hosszában felállított szekrényen, felguggolás, függőleges repülés; keresztben felállított szekrényen zsugorkanyarlati átugrás

6. évfolyam év vége:
Rendgyakorlatok:
– igazodás tárhoz és szerekhez
– határozott formájú 32 ütemű gimnasztika gyakorlatsor bemutatása
Atlétika:
– térdelőrajt végrehajtása
– távolugrás végrehajtása guggoló technikával
– kislabdahajítás öt lépésből
– magasugrás átlépő technikával kis magasságon
– 60m-es síkfutás
– 800m–es síkfutás
– Cooper futás
Kosárlabda:
– megindulás-megállás, kapott labdával
– sarkazás
– kétkezes és egykezes átadások
– fektetett dobás szlalon labdavezetésből
– lerohanás
– visszajátszás szabálya
Röplabda:
– alkarérintés és kosárérintés , igazodás a labdához
– felső nyitás
– nyitásfogadás szabályai
Torna:
– gerendán: érintőjárás, hintalépés, keringőjárás, mérlegállás
– gyűrűn: alaplendület, fellendülés lefüggésbe, hátsó függés
7. évfolyam félév:
Atlétika:
– térdelőrajt
– távolugrás guggoló technikával
– kétkezes váltás
– 60m-es síkfutás
– 800m-es síkfutás
– Cooper futás
Kosárlabda:
– megindulás-megállás, sarkazás, dobócsel, passz
– védőmunka technikája
– átadások mozgás közben
– magas és mély labdavezetés
Röplabda:
– alkarérintés, kosárérintés
– egykezes érintések
– nyitás fogadás
– egyes sánc
Torna:
– talajon: gurulóátfordulások előre különböző kiinduló helyzetekből, gurulóátfordulás hátra, gurulóátfordulás hátra terpeszállásból terpeszállásba, repülő gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkónállás, zsugorfejenállás
– kézenállás bordásfalnál
– 10 elemből önállóan összeállított gimnasztikai gyakorlatsor bemutatása
– szekrényen: kismacska

7. évfolyam év vége:
Atlétika:
– térdelőrajt
– távolugrás guggoló technikával
– magasugrás lépő technikával
– kétkezes váltás
– 60m-es síkfutás
– 800m-es síkfutás
– Cooper futás
Kosárlabda:
– megindulás-megállás, sarkazás, dobócsel, passz
– védőmunka technikája
– átadások mozgás közbe
– magas és mély labdavezetés
Röplabda:
– alkarérintés, kosárérintés
– egykezes érintések
– nyitás fogadás
– egyes sánc
Torna:
– gerenda: összefüggő gyakorlatsor bemutatása a tanult elemekből
– gyűrű: alaplendület, lefüggés, hátsó függés, lebegőfüggés, leugrás végrehajtás segítséggel
8. évfolyam félév:
Atlétika:
– térdelőrajt
– távolugrás guggoló technikával
– magasugrás lépő technikával
– kétkezes váltás
– súlylökés
– 60m-es síkfutás
– 800m-es síkfutás
– Cooper futás
Kosárlabda:
– megindulás-megállás, sarkazás, dobócsel, passz
– védőmunka technikája
– védekezési módok: emberfogás, terület védekezés
– átadások mozgás közben
– magas és mély labdavezetés
Röplabda:
– alkarérintés, kosárérintés
– egykezes érintések
– nyitás fogadás
– kettes sánc
Torna:
– talajon: gurulóátfordulások előre különböző kiinduló helyzetekből, gurulóátfordulás hátra, gurulóátfordulás hátra terpeszállásból terpeszállásba, repülő gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkónállás, fejenállás
– kézenállás bordásfalnál
– 10 elemből önállóan összeállított gimnasztikai gyakorlatsor bemutatása
– szekrényen: szabadon választott ugrás bemutatása

8. évfolyam év vége:
Atlétika:
– térdelőrajt
– távolugrás guggoló technikával
– magasugrás lépő technikával
– kétkezes váltás
– súlylökés
– 60m-es síkfutás
– 800m-es síkfutás
– Cooper futás
Kosárlabda:
– megindulás-megállás, sarkazás, dobócsel, passz
– védőmunka technikája
– védekezési módok: emberfogás, terület védekezés
– támadás taktikája
– átadások mozgás közben

Röplabda:
– alkarérintés, kosárérintés
– egykezes érintések
– nyitás fogadás
– kettes sánc
– támadó játék
Torna:
– gerenda: összefüggő gyakorlatsor bemutatása a tanult elemekből
– gyűrű: alaplendület, lefüggés, hátsó függés, lebegőfüggés, leugrás

 

 

Magyar nyelv (NAT2020)
5. évfolyam vizsgakövetelményei

I. félév
I. A kommunikáció
A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna. A kapcsolatfelvétel, a megszólítás, a köszönés, a kérdés különféle formáinak ismerete.
A testbeszéd fő formáinak: arcjáték, gesztus, testhelyzet, távolságtartás, szemkontaktus szerepe. A testbeszéd elemeinek kapcsolata a nyelvi kifejezőeszközökkel.
II. Hang és betű
A hangok, a beszédhangok keletkezése, a hangképzési folyamat. A hang és a betű megkülönböztetése. Hang- betű- írásjegy.
A beszélőszervek és működésük. Beszédhangok csoportosítása: magán- és mássalhangzók.
A rövid és hosszú magánhangzók; az ajakkerekítéses és ajakréses magánhangzók; magas és mély magánhangzók.
A magánhangzótörvények (hangrendtörvény, illeszkedés).
Az ábécé és a betűrend.
A mássalhangzók csoportosítása jegyeik és időtartamuk szerint. Zöngés és zöngétlen mássalhangzók.
A mássalhangzótörvények (részleges hasonulás, teljes hasonulás, összeolvadás, egyéb msh. törvények). Hangtörvények a hangok között, a beszédben létrejövő törvényszerűségek.

II. félév
III. A magyar helyesírás
Helyesírási alapelveink:
– a kiejtés elve,
– a szóelemzés elve,
– a hagyomány elve,
– az egyszerűsítés elve.
Az elválasztás. Az egyszerű és összetett szavak elválasztása.
Különböző műfajú szövegek olvasása. A szövegfeldolgozási algoritmus megismerése. A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései, a helyesírási alapelvek. A magyar helyesírás szabályai című mű megismerése.

IV. A szavak alakja és szerkezete
Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak; hasonló alakú szavak; rokon értelmű szavak és kifejezések.
Szólások és közmondások. Az ellentétes jelentésű szavak. A hangutánzó és a hangulatfestő szavak.
A szavak szerkezete: az egyszerű és az összetett szavak; a toldalékos szavak.
V. Fogalmazás:
A fogalmazás megírásának lépései, műfajok, a levél jellemzői, az elbeszélés és a leírás jellemzői.
Levél, leírás írása.

Magyar nyelv (NAT2020)
6. évfolyam vizsgakövetelményei

I. félév
Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban
Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, a leírás, az elbeszélés, a párbeszéd, a levél (hagyományos, elektronikus), a plakát, a meghívó; A jellemzés
Fogalmak: elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus levél, plakát, meghívó, könyvismertető
Szófajok
Szóelemek, szófajok
Az ige fogalma
Az igeidők
Az igemódok
Az ige ragozása
A leggyakoribb igeképzők
Az igék helyesírása
A határozószó
A főnév
Személynevek és helyesírásuk
A földrajzi nevek és helyesírásuk
Az állatnevek, égitestek, márkanevek és helyesírásuk
Az intézménynevek, címek, díjak és helyesírásuk
Fogalmak: szó, szóelem, szófajok: ige, főnév

II. félév
Szófajok
A melléknév
A melléknevek helyesírása
A számnév
A számnév helyesírása
A névmások
A személyes és birtokos névmás
A kölcsönös és visszaható névmás
A mutató és kérdő névmás
A vonatkozó, határozatlan és általános névmás
Az igenevek:
A főnévi igenév
A melléknévi igenév
A határozói igenév
Viszonyszók, mondatszók

Fogalmak: melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, viszonyszók, mondatszók

Magyar nyelv (NAT2020)
7. évfolyam vizsgakövetelményei

I. félév

Témakörök:
I. KOMMUNIKÁCIÓ, TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ
Hozzászólás, felszólalás
Szövegértés, szóbeli szövegalkotás

II. SZÓALKOTÁSI MÓDOK
Szóképzés
A képzők fajtái
Szóösszetétel
Az összetett szavak helyesírása

III. A SZÓSZERKEZETEK
Szókapcsolatok és szószerkezetek : alárendelő (alanyos, tárgyas , határozós, jelzős) és mellérendelő (kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető) szószerkezetek

II. félév

IV. MONDATOK, MONDATRÉSZEK: AZ ÁLLÍTMÁNY, AZ ALANY ÉS A TÁRGY
A mondat, mondatfajták, szerkezetük és a beszélő szándéka szerint
Az állítmány fogalma és fajtái
Az alany fogalma és fajtái
A tárgy fogalma, fajtái

V. MONDATOK, MONDATRÉSZEK: A HATÁROZÓK ÉS A JELZŐK
A határozó fogalma és fajtái I. (hely-, idő-, mód- és állapothatározó)
A határozó fajtái II. (társ-, eszköz-, ok- és célhatározó)
A határozó fajtái III. (részes- és állandó határozó; a határozók irányhármassága)
A jelző fogalma és fajtái I. (minőség- és mennyiségjelző)
A jelző fogalma és fajtái II. (értelmező és birtokos jelző)
Szóbeli és írásbeli kommunikáció : Az egyszerű mondat írásjelei, szórend.
Könyvtárhasználat: Hagyományos és digitális szöveg
Magyar nyelv (NAT2020)
8. évfolyam vizsgakövetelményei

I. félév

ÖSSZETETT MONDATOK:
Az összetett mondat fogalma, felismerése
Az alárendelő összetett mondatok fajtái, elemzése
A sajátos jelentéstartalmú mondatok
A mellérendelő összetett mondatok fajtái elemzése
A többszörösen összetett mondatok
Az összetett mondatok helyesírása
Az idézés

II. félév

NYELVTÖRTÉNET, NYELVROKONSÁG:
A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint
A nyelvünk eredete, rokonsága
A nyelvtörténet, nyelvemlékek
A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai
A köznyelv és csoportnyelvek, nyelvjárások
Ritkább szóalkotási módok: mozaikszók, ikerszók, szórövidülések
Az alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő
A kommunikációs zavar

 

Történelem – 5. évf. vizsgakövetelményei (NAT2020)

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. Tudjon különbséget tenni a történelem forrásai között.

I. félév

I. A történelem korszakai: őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor.

Történelmi események időrendbe állítása, ábrázolása az időszalagon.

Ókor, régészet, a történelem forrásai szerszámkészítés, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, fáraó, piramis, múmia.

II. Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rabszolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség.

Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jézus, Mária, József.

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, Pannónia, Aquincum.

Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 44 (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugatrómai Birodalom bukása).

 

II. félév

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.

Az első félév alapfogalmai, topográfiai ismeretei.

 

I. Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, középkori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás.

Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Gutenberg.

Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Német-Római Császárság.

Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. század (könyvnyomtatás).

 

II. Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun.

Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért püspök, Szent László, IV. Béla.

Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Székesfehérvár, Buda, Muhi.

Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 997–(1000)–1038 (Szent István uralkodása), 1077 (Szent László trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása).

 

Történelem – 6. évf. vizsgakövetelményei (NAT2020)

I. félév

 1. témakör: Képek és portrék a magyar állam virágkorából
 • Legyen képes a tanult a mondák és a valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások

bemutatása.

 • Tematikus térkép értelmezése és/vagy térképvázlat készítése Nagy Lajos

hódításairól / Hunyadi János hadjáratairól.

 • A tanult történelmi személyek életének bemutatása és jelentőségének felismerése.
 • Fogalmak: aranyforint, kormányzó, végvár, szekérvár, zsoldos.
 • Személyek: I. (Anjou) Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi

János, I. (Hunyadi) Mátyás.

 • Kronológia: 1335 a visegrádi királytalálkozó, 1456 a nándorfehérvári diadal, 1458–

1490 Mátyás uralkodása.

 • Topográfia: Lengyelország, Oszmán Birodalom, Csehország, Nándorfehérvár.
 1. témakör: Új látóhatárok
 • Legyen képes bemutatni a nagy felfedezők útjait térképen.
 • Tudja összehasonlítani a céhesipart és a manufaktúraipart.
 • Legyen képes a világkereskedelem útvonalainak bemutatására térkép segítségével.
 • A reformáció és a katolikus megújulás hatásainak feltárása az anyanyelvi kultúra és

oktatás területén.

 • Tudjon érvelni a vallási türelem mellett.
 • Fogalmak: gyarmat, manufaktúra, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, bank, tőzsde,

részvény, reformáció, református, evangélikus, ellenreformáció és katolikus

megújulás, jezsuiták, vallási türelem, felvilágosodás.

 • Személyek: Kolumbusz Kristóf, Magellán, Luther Márton, Kálvin János, Károli

Gáspár, Pázmány Péter, Kopernikusz.

 • Kronológia: 1492 Amerika felfedezése, 1517 a reformáció kezdete.
 • Topográfia: Spanyolország, India, Kína, London, Sárospatak.

 

 1. témakör: Portrék és képek Magyarország kora újkori történetéből
 • Legyen képes felidézni és bemutatni a mohácsi csata eseményeit és következményeit.
 • Tudja bemutatni a három részre szakadt országot és a fontosabb török hadjáratokat

tematikus térképen.

 • A török- és Habsburg-ellenes harcok hőseiről szóló történetek elbeszélése, irodalmi

szövegek felidézése.

 • Korabeli képek és ábrák értelmezése a törökellenes háborúk hőseiről és eseményeiről.
 • A három részre szakadt ország térképének értelmezése.
 • Tudja bemutatni azt, hogy milyen hatással volt a török uralom Magyarország

fejlődésére.

 • Rákóczi Ferenc életútjának és személyiségének bemutatása és a Rákócziszabadságharc jelentősebb eseményeinek és következményeinek ismertetése.
 • Hazánk Habsburg uralom alatti gazdasági és társadalmi fejlődésének bemutatása.
 • Mária Terézia jelentősebb intézkedéseinek ismertetése.
 • Fogalmak: szultán, janicsár, török hódoltság, kuruc, labanc, szabadságharc,

trónfosztás.

 • Személyek: I. Szulejmán, II. Lajos, Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor,

Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia.

 • Kronológia: 1526 a mohácsi csata, 1541 Buda eleste, 1552 Eger védelme, 1686 Buda

visszafoglalása, 1703–1711 a Rákóczi-szabadságharc.

 • Topográfia: Mohács, Eger, Erdélyi Fejedelemség, Pozsony, Bécs.

 

II. félév

 1. témakör: Élet a kora újkori Magyarországon
 • Legyen képes a kora újkori életmód összehasonlítására a maival.
 • Tudja ismertetni a török kori mezővárosok mindennapjait.
 • Legyen képes a 15. századi és a 18. század végi magyarországi etnikai viszonyok

összehasonlítására térképen, illetve táblázatban vagy diagramon szereplő adatok

segítségével.

 • Fogalmak: nemzetiség, ortodox, barokk.
 • Topográfia: Debrecen, Temesvár.

 

2. témakör: Forradalmak kora

 • Legyen képes ismertetni és véleményt formálni a technikai fejlődés előnyeiről és

hátrányairól.

 • Tudja ismertetni és értékelni a francia forradalom főbb eseményeit és

következményeit; pozitívumok és negatívumok azonosítása.

 • Tudja ismertetni Napóleon életének és hozzá kapcsolódó legfontosabb események

ismertetésére. Legyen képes Napóleon alakjának, történelmi szerepének megítélésére

különböző források alapján.

 • Fogalmak: ipari forradalom, gyár, szabad verseny, tömegtermelés, munkanélküliség,

forradalom, diktatúra.

 • Személyek: James Watt, Edison, Bonaparte Napóleon.
 • Kronológia: 1789 a francia forradalom, 1815 a waterlooi csata.
 • Topográfia: Párizs, Habsburg Birodalom, Oroszország, Nagy-Britannia.

 

        3.témakör: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora

 • A reformkor legfontosabb eseményeinek ismertetése és problémáinak bemutatása.
 • Legyen képes az 1848. március 15-e eseményeinek felidézésére és

következményeinek bemutatására történelmi források alapján.

 • Tudja jellemezni a kor történelmi szereplőit és bemutatni politikai és történelmi

tevékenységüket.

 • A zsidóság pozitív szerepe a szabadságharcban.
 • Legyen képes bemutatni a tavaszi hadjárat hadmozdulatait térképen illetve a

legfontosabb eseményeket ismertetni. történelmi források segítségével.

 • A szabadságharcot követő megtorlás néhány konkrét esetének bemutatása (aradi

vértanúk, a zsidóságot sújtó közösségi büntetés)

 • Legyen képes a Kiegyezés főbb problémáinak bemutatására és azok megoldásainak

ismertetésére illetve következményeinek értékelésére.

 • Fogalmak: országgyűlés, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, sajtószabadság,

cenzúra, miniszterelnök, honvédség, kiegyezés.

 • Személyek: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Bem József, Görgei

Artúr, Klapka György, Ferenc József, Deák Ferenc.

 • Kronológia: 1830–1848 a reformkor, 1848. március 15. a pesti forradalom, 1849.

október 6. az aradi kivégzések, 1867 a kiegyezés.

 • Topográfia: Pest, Pákozd, Isaszeg, Világos, Komárom, Arad, Osztrák-Magyar

Monarchia.

 

Történelem – 7. évf. vizsgakövetelményei (NAT2020)

1. félév

Az olasz egység és a német egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei
Polgárháború Észak-Amerikában Észak és Dél ellentéte, a polgárháború menete
A brit világbirodalom gyarmatbirodalom, szipojfelkelés, Viktória királynő jelentősége
Technika és művészetek a XIX-XX. század fordulóján Feltalálók
Küzdelem a munkások életének javításáért- Harc a nők választójogáért szociáldemokrata pártok, szocialista eszmék, anarchista pártok, Enciklika, szüfrazsett mozgalom
A nagyhatalmak „vadászterületei”: a Távol-Kelet és a Balkán gyarmatosítás, ópiumháború, keleti kérdés

 

Az első világháború és következményei
Az első világháború kezdete Fogalmak: antant, központi hatalmak, front, állóháború, hátország, bolsevik.N: II. Vilmos, FerencFerdinándÉ: 1914. június 28.T: Szarajevó, Szerbia, Verdun A fontosabb hadviselő országok csoportosítása a szövetségi rendszerek szerint.A háborús körülményeket bemutató különböző típusú források gyűjtése, feldolgozása.
A háború frontjai F: keleti front, nyugati front, déli front, villámháború, állóháború, kétfrontos háború, lövészárok, világháború Az első világháborús hadviselés összehasonlítása a korábbi háborúkéval
Hátország megpróbáltatásai A történelmi Magyarország szétesésének bemutatása térképen az elcsatolt területek történelmi megnevezésével.

 

Forradalom és bolsevik hatalomátvétel 1917 a bolsevik hatalomátvétel. LeninF: bolsevik, szovjet, Téli Palota, Ideiglenes Forradalmi KormányN: Gapon pópa, Lenin,
 1. Miklós

É: 1905, 1917

T: Oroszország, Szentpétervár

Magyarország a háborúban F: balkáni, olasz, orosz front,fegyverszünet, önrendelkezési jog N: WilsonÉ: (1914–1918)T: Isonzó  A fontosabb hadviselő országok csoportosítása a szövetségi rendszerek szerint.Az első világháborús hadviselés összehasonlítása a korábbi háborúkéval.A háborús körülményeket bemutató különböző típusú források gyűjtése, feldolgozása
Tanácsköztársaság Fogalmak: tanácsköztársaság, vörösterror, fehér különítményes megtorlások.Személyek: Károlyi Mihály, Horthy Miklós. Európa háború előtti és utáni térképének összehasonlítása, a változások értelmezése
Ellenforradalom, Horthy hatalomra kerülése Fogalmak: tanácsköztársaság, vörösterror, fehér különítményes megtorlások.Személyek: Károlyi Mihály, Horthy Miklós. A történelmi Magyarország szétesésének bemutatása térképen az elcsatolt területek történelmi megnevezésével.
Párizs környéki békék   Vélemény megfogalmazása a történelmi Magyarország felbomlásának okairól.
Trianoni békeszerződés Kronológia: 1920. június 4. a trianoni békediktátum.Topográfia: Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Burgenland, Erdély, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, Ausztria. A történelmi Magyarország szétesésének bemutatása térképen az elcsatolt területek történelmi megnevezésével.Vélemény megfogalmazása a történelmi Magyarország felbomlásának okairól.A trianoni békediktátum területi és demográfiai következményeinek értékelése.

2. félév (NAT2020)

A kommunista Szovjetunió Fogalmak: személyi kultusz, GULAG, totális állam.Személyek: Lenin.Topográfia: Szovjetunió, Szibéria (munkatáborok).
 • A kommunista Szovjetunió jellemzőinek azonosítása képi és szöveges forrásokban.
Sztálin diktatúrája Személyek: Sztálin.Topográfia: Szovjetunió, Szibéria (munkatáborok).
 • A totális diktatúrák összehasonlítása (pl. jelképek, ideológiák, hatalmi eszközök).

 

Németország az első világháború után Fogalmak: totális állam, nemzetiszocializmus, antiszemitizmus, fasizmus.
 • A nemzetiszocialista Németország jellemzőinek azonosítása képi és szöveges forrásokban.
Hitler hatalomra jutása Fogalmak: totális állam, nemzetiszocializmus, antiszemitizmus, fasizmus.Személyek: Hitler.Kronológia: 1933 a náci hatalomátvétel.
 • A totális diktatúrák összehasonlítása (pl. jelképek, ideológiák, hatalmi eszközök).
 • Érvelés a 20. század kirekesztő ideológiáival szemben.

A Horthy-korszak

Horthy a kormányzó Személyek: Horthy MiklósKronológia: 1920–1944 a Horthy-korszak.
 • A Horthy-korszak politikai eredményeinek és problémáinak felidézése.
 • A korszak egy kiemelkedő személyiségének bemutatása.
Teleki Pál, antikommunizmus  
 • Az antiszemitizmus megnyilvánulásainak azonosítása források alapján.
Külpolitika: revízió Fogalmak: revízió, numerus clausus
 • Magyarország külpolitikai céljainak és lehetőségeinek bemutatása
Bethlen István miniszterelnöksége Fogalmak: pengő, kisantant, Egységes Párt, vagonlakók, népszövetségi kölcsönSzemélyek: Bethlen IstvánÉvszámok: 1922, 1927
Külpolitikai kényszerpályák és jobbratolódás az 1930-as években
Gazdasági eredmények  A Horthy-korszak gazdasági, kulturális és társadalmi eredményeinek és problémáinak felidézése.
 • A társadalmi változások bemutatása szöveges és képi források alapján.
 • A korszak egy kiemelkedő személyiségének bemutatása.
Társadalmi rétegződés és érintkezési formákMagyarországon
Kulturális fejlődés Fogalmak: pengő.Személyek: Klebelsberg Kuno, Szent-Györgyi Albert.

I. A második világháború

Háború földön, tengeren és levegőben. Fogalmak: tengelyhatalmak, szövetségesek.Személyek: Franklin D. Roosevelt, Churchill.Kronológia: 1939–1945 a második világháború, 1941. június a Szovjetunió megtámadása.Topográfia: Sztálingrád, Normandia, Hirosima.
 • A nemzetiszocialista Németország és a kommunista Szovjetunió szerepének feltárása a háború kirobbantásában.
 • A második világháború fordulópontjainak felidézése.
 • A második világháború főbb eseményeit bemutató térképek értelmezése.
Az európai és magyarországi zsidótörvények Fogalmak: nyilasok, holokauszt, gettó, deportálás, koncentrációs tábor, zsidótörvények.Személyek: Szálasi Ferenc, Salkaházi Sára.Topográfia: Auschwitz.
 • Ítélet megfogalmazása a második világháborús népirtásokról és háborús bűnökről.
 • Példák gyűjtése az embermentés formáira.
A holokauszt Fogalmak: nyilasok, holokauszt, gettó, deportálás, koncentrációs tábor, zsidótörvények.Személyek: Szálasi Ferenc, Salkaházi Sára.Topográfia: Auschwitz.
 • Ítélet megfogalmazása a második világháborús népirtásokról és háborús bűnökről.
 • Példák gyűjtése az embermentés formáira.
Magyarország a második világháborúidején Fogalmak: bécsi döntések.Személyek: Teleki Pál.Kronológia: 1944. március 19.
 1. április a háború vége Magyarországon.
 • Magyarország területi változásait és világháborús részvételét bemutató térképek értelmezése. A magyar honvéd helytállásának felidézése források alapján.
Szovjetunió elleni háború Topográfia: Don-kanyar
 • A magyar külpolitika háború előtti és alatti törekvéseinek és mozgásterének bemutatása.
Német megszállás, nyilas hatalomátvétel Magyarország német megszállása,
A háború borzalmai Fogalmak: totális háború.
 • A háború fegyvereinek és borzalmainak bemutatása különböző források alapján.
 • Ítélet megfogalmazása a második világháborús népirtásokról és háborús bűnökről.
 • Példák gyűjtése az ellenállás formáira.
II. A megosztott világ
A hidegháború Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), hidegháború, vasfüggöny, berlini fal, szuperhatalom, Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), Varsói Szerződés.Személyek: Hruscsov, Kennedy.Kronológia: 1947 a párizsi béke, a hidegháború kezdete, 1948 Izrael Állam megalapítása.Topográfia: Berlin, Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK), Német Demokratikus Köztársaság (NDK), Észak- és Dél-Korea, Kuba.
 • A második világháború után kialakult világrendet bemutató térkép áttekintése és értelmezése.
 • A nyugati demokrácia és a szovjet diktatúra összehasonlítása.
 • A hidegháború korabeli és a mai világhatalmi viszonyok összehasonlítása.
 • A hidegháborús korszak alapvető jellemzőinek, történelmi szereplőinek azonosítása képek, szöveges források alapján.
 • Gyűjtött információk értelmezése a hidegháború korának néhány világpolitikai válságáról (pl. Korea, Kuba, Berlin).
 • Információk szerzése, rendszerezése és értelmezése a két szuperhatalom fegyverkezési versenyéről diagramok, táblázatok, képek és térképek segítségével.
A Nyugat Fogalmak: piacgazdaság, jóléti állam.
 • A nyugati világ és a keleti blokk életkörülményeinek összehasonlítása.
 • Magyarország szovjetizálása
A kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon Fogalmak: malenkij robot, államosítás.Személyek: Kovács Béla, Rákosi Mátyás, Mindszenty József.Kronológia: 1945 szovjet megszállás, választás Magyarországon.
 • Magyarország szovjet megszállása következményeinek felidézése.

 

A Rákosi-diktatúra Fogalmak: tervgazdaság, Államvédelmi Hatóság (ÁVH).Kronológia:1948–1956 a Rákosi-diktatúra.
 • A Rákosi-rendszer jellemzőinek, bűneinek azonosítása források, képek, filmrészletek alapján.
Deportálások „békeidőben” Topográfia: Recsk, Hortobágy, Duna-delta.
 • A tömeges deportálások jellemzőinek azonosítása visszaemlékezések és egyéb források alapján.
 • A Rákosi-rendszer jellemzőinek, bűneinek azonosítása források, képek, filmrészletek alapján.
 • A határon túli magyarok megpróbáltatásainak bemutatása különböző források alapján.

 

Vizsgakövetelmények 7. évfolyam

 • be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket;
 • ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve szerepüket a magyar nemzet történetében;
 • egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni.
 • időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag segítségével;
 • ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos esemény és jelenség időpontját;
 • egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja;
 • tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról;
 • adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között;
 • önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről;
 • Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása.
 • a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra)
 • Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli
 • Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba.

 

Történelem – 8. évf. vizsgakövetelményei (NAT2020)

 • ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve szerepüket a magyar nemzet történetében;
 • ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos esemény és jelenség időpontját;
 • egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja;
 • önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről;
 • Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit.
 • Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és lakosságának kétharmadát.
 • Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között.
 • Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és kulcsszavakat.

 

I. félév

Témakörök:

A forradalomtól az ezredfordulóig

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
 • Október 23., a forradalom kirobbanása.
 • A forradalom lakóhelyünkön és környékén.
 • Szovjet tankokkal a népakarat ellen.
 • A forradalom jelképei.
 • A magyar forradalom a világtörténelem színpadán.
 • Topográfia: Corvin köz, Mosonmagyaróvár.
Fogalmak: Molotov-koktél, sortüzek, munkásőrség, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), úttörő, termelőszövetkezet, háztáji, maszek, gulyáskommunizmus, rendszerváltoztatás, privatizáció, jogállam, többpártrendszer.

 

A kádári diktatúra
 • A kádári megtorlás.
 • A pártállam működése: az elnyomás változó formái.
 • Ellenőrzött társadalom, tömegszervezetek.
 • Személyek: Nagy Imre, Kádár János, Gorbacsov, Reagan, II. János Pál,
Élet a Kádár-rendszerben
 • A paraszti gazdaságok felszámolása, téeszesítés.
 • A szocialista modernizáció – „a legvidámabb barakk”.
 • A hiánygazdaság.
 • A második gazdaság kiépülése.
 • Életszínvonal-politika és eladósodás.
A kétpólusú világ megszűnése és a rendszerváltoztatás Magyarországon
 • A Szovjetunió és a szocialista rendszer országainak válsága.
 • Az ellenzék megszerveződése Magyarországon.
 • A kétpólusú világ megszűnése.
 • Az első szabad országgyűlési és önkormányzati választás.
 • Antall József kormánya.
privatizáció, jogállam, többpártrendszer.Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor.
 • Magyarország a rendszerváltoztatás után
  • A demokrácia és a piacgazdaság kiépítése.
  • A többpártrendszer működése.
  • Gazdasági válság és felzárkózás  – vesztesek és nyertesek.
  • A társadalom átalakulása.
  • Magyarország NATO-tagsága.
  1989–1990 a rendszerváltoztatás, 1990 az első szabad választások, 1991 a Szovjetunió felbomlása, 1999 Magyarország belép a NATO-ba.

   

  Együttélés a Kárpát-medencében

  A határon túli magyarok
  • Határon túli magyarlakta területek.
  • Fordulópontok a határon túli magyarok történetében: a történelmi Magyarország felosztása, a revízió, magyarellenes megtorlások, rendszerváltoztatás.
  • Kivándorlás és asszimiláció.
  Fogalmak: kitelepítés, asszimiláció.Személyek: Esterházy János, Márton Áron.Kronológia: 1944–1945 magyarellenes atrocitások.Topográfia: Szlovákia, Ukrajna.
  A magyarországi nemzetiségek a 19. századtól napjainkig
  • Magyarország nemzetiségi arányainak változása.
  • Az asszimiláció folyamata.
  • Fordulópontok a nemzetiségek történetében: 1848–49-es szabadságharc, a történelmi Magyarország felosztása, a magyarországi németek kitelepítése.
  • A nemzetiségi jogok a mai Magyarországon.

   

  Népesedés és társadalom

  A hagyományos/ agrártársadalmak
  • Letelepedés és élelemtermelés: növénytermesztés és állattenyésztés.
  • Önellátás, árutermelés, kereskedelem.
  • A népességnövekedés korlátai.
  • A hagyományos társadalom (hierarchia és család).
  Fogalmak: háziasítás, nagy pestisjárvány, népességrobbanás, migráció, multikulturalizmus, terrorizmus, globalizáció.Személyek: Semmelweis Ignác.
  A modern/ipari társadalmak
  • Az ipari forradalmak hatásai: népességrobbanás és városiasodás.
  • Népességnövekedés a fejlődő és népességfogyás a fejlett világban.
  • A migráció.

   

  II. félév

  Témakörök:

  A demokratikus állam

  A modern demokrácia gyökerei
  • Az athéni demokrácia működése.
  • A parlamentáris rendszer működése Nagy-Britanniában.
  • Az elnöki rendszer működése az Amerikai Egyesült Államokban.
  Fogalmak: népgyűlés, hatalmi ágak, alkotmány, elnök, általános választójog.Személyek: Periklész, George Washington.Kronológia: Kr. e. 5. sz. az athéni demokrácia fénykora, 1776 az amerikai Függetlenségi nyilatkozat, 2012 Magyarország Alaptörvénye.
  A modern magyar állam
  • Az Alaptörvény.
  • Az Országgyűlés, a kormány és az igazságszolgáltatás.
  • Az országgyűlési és önkormányzati választási rendszer.

   

  Régiók története

  Magyarország és az Európa Unió
  • Az Európai Unió születése és bővülése.
  • Az európai integráció céljai, eredményei és gondjai.
  • Magyarország európai uniós tagsága.
  Fogalmak: integráció, euró, Európai Unió,Kronológia: 1957 a római szerződés, 1992 a maastrichti szerződés, 2004 Magyarország belép az Európai Unióba.visegrádi együttműködés, polgárháború, nagy fal, hinduizmus, buddhizmus, kasztrendszer, Korán.Személyek:  Lincoln, Gandhi, Mao Ce-tung.Topográfia: Brüsszel, Lengyelország, Csehország, Közel-Kelet, Izrael.
  Közép-Európa
  • A régió sajátosságai (jellemzően kontinentális helyzet, birodalmi függés és nemzeti sokszínűség).
  • A második világháború hadszíntere.
  • A szovjet megszállás.
  • A visegrádi együttműködés.
  Az Amerikai Egyesült Államok
  • Az Amerikai Egyesült Államok létrejötte.
  • Az amerikai polgárháború okai és eredményei.
  • Az Amerikai Egyesült Államok világhatalommá válása.
  India
  • Az indiai civilizáció vallási és kulturális alapjai.
  • A brit gyarmati uralom.
  • Gandhi és a függetlenségi mozgalom.
  • A jelenkori India ellentmondásai.
  Kína
  • A kínai civilizáció vallási és kulturális alapjai.
  • Kína félgyarmati sorban.
  • A japán megszállás.
  • Mao Ce-tung és a kommunista diktatúra.
  • A gazdasági óriás.
  A Közel-Kelet
  • Az Oszmán Birodalom felbomlása.
  • Izrael állam létrejötte.
  • Az olaj szerepe a régió történetében.
  • Az iszlám és az
  • Etnikai, vallási és gazdasági törésvonalak.

   

  Mérlegen a magyar történelem

  Lábnyomaink a nagyvilágban
  • Világjáró magyarok (utazók, felfedezők).
  • Tudósok és feltalálók (pl. informatika, autóipar, űrkutatás).
  • Világraszóló sportsikerek – magyarok az olimpiákon.
  • Magyar művészek a világban.
  Javasolt személyek (altémánként 1-2): Julianus barát, Kőrösi Csoma Sándor, Magyar László; Neumann János, Csonka János, Galamb József, Kármán Tódor; Papp László, Puskás Ferenc, Egerszegi Krisztina,Balczó András; Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Korda Sándor.
  A magyar megmaradás kérdései
  • Magyarország mint szuverén európai hatalom a középkorban.
  • A török kor: a középkori örökség pusztulása és az etnikai arányok romlása.
  • Az Osztrák-Magyar Monarchia, a Közép-Európát sikeresen egyesítő birodalom.
  • Trianon máig tartó hatásai: a kisállami lét kényszerpályái a nagyhatalmak árnyékában.
  • Új típusú kapcsolatépítés a rendszerváltoztatás után a kisebbségbe került magyarsággal.
  • A magyar megmaradás titkai: szabadságharcok, békés építkezés.

   

   

   

   

  MAGYAR IRODALOM – 5. OSZTÁLY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI (NAT 2020)

  I. félév

  1. Család, otthon, nemzet

  A versekben és lírai alkotásokban

  • az irodalmi alkotások csoportosítása: eredete, formája szerint
  • rímfajták
  • életkép, dal fogalma
  • Arany János: Családi kör, Petőfi Sándor: Egy estém otthon, Füstbement terv, Magyar vagyok c. műveinek ismerete

  A mondák és a mítoszok világában

  • az epikai alkotások jellemzői
  1. Mesék bűvöletében

  – A népmese és a műmese, a verses és a prózai forma közötti különbség felismerése

  – Az állatmese, a tréfás mese, csalimese, tündérmese műfaji sajátosságának ismerete, egy-egy példa felsorolása, cselekményük tömör összefoglalása

  – A mesei jellemzők, motívumok, meseformulák (mesekezdet, mesezárás, állandó kifejezések, meseszámok, átváltozások, eszközök, tárgyak, ismétlődő tettek, cselekedetek, szereplők, helyszínek)

  –  Elbeszélő fogalmazás írása

  1. Eredetünk a mondákban és regékben
  • a monda fogalma
  • a mondák csoportosítása
  • a rege, hősi ének fogalma
  • A csodaszarvas és Arany János: Rege a csodaszarvasról c. művek ismerete
  • a mítosz és mitológia fogalma, a műfaj jellemzői

  –     a mítosz és a mese megkülönböztetése

  –     három mítosz ismerete (Prométheusz, Daidalosz és Ikarosz,  Parisz ítélete)

  1. A bibliai történetekben
  • A Biblia jelentése
  • A Biblia részei
  • A részek tartalma, nyelve
  • Biblia, Ószövetség-Újszövetség, evangélium, próféta, szállóige
  • A világ teremtése, A vízözön története, Jézus születése c. bibliai történetek ismeret

   

  II. félév

  1. Petőfi Sándor: János vitéz

  –  Petőfi Sándor pályaképe

  –  A mű keletkezése, cselekménye, szerkezeti felépítése

  –  Az elbeszélő költemény jellemzői

  –  A hasonlat, a megszemélyesítés és metafora, s néhány nyelvi alakzat (megszólítás, felkiáltás, kérdés, felsorolás, ismétlés) felismerése

  –  A meseszerű és a valós elkülönítése az elbeszélő költeményben

  –  Az elbeszélés és leírás jellemzőinek ismerete

  –  Tudja önállóan elmondani az alábbiakat (memoriterek):

  Petőfi Sándor: János vitéz 1. fejezet, 4. fejezet 8-9-10. vsz.

  • Szülőföld, táj

  Ez a föld a mi hazánk:

  A tájleíró költemény, az életkép, a regény műfaji jellemzői

  – Az alkotások műfaji sajátosságainak felismerése az alábbi versekben:

  Petőfi Sándor: Szülőföldemen, Az alföld, az Úti levelek c. művének ismerete

  Arany János: Családi kör

  Tudja önállóan elmondani (memoriter) Petőfi Sándor Az alföld c. versét

   

  Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

  A mű cselekménye, szerkezete, a szereplők cselekedeteinek, jellemének megértése

  Választható magyar ifjúsági vagy meseregény

  – Fekete István: A koppányi aga testamentuma

  A regény címe, története.

   

  MAGYAR IRODALOM – 6. OSZTÁLY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI (NAT 2020)

  I. félév

  Hősök az irodalomban:

  Arany János: Mátyás anyja

  Arany János: A walesi bárdok (kijelölt versszakok megtanulása, memoriter)

  Csörsz árka

  Lehel kürtje

  Mátyás király meg Markóp

  Kőmíves Kelemenné

  Széchenyi Zsigmond: Csui (részlet)

  Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

  Fogalmak: próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus, hexameter; epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás

  Arany János: Toldi  

  Arany János pályaképe. A Toldi forrásai. Fogalmak: elbeszélő költemény, előhang, mottó. Az epikus művek szerkezeti egységei és jellemzőik. A mű cselekménye és szerkezete, a konfliktus kibontakozása. Az életkép fogalma. A fordulópont. Néhány szókép (hasonlat, megszemélyesítés, metafora, allegória) és jellemzői. Nyelvi sajátosságok. Az epizód fogalma. A hangsúlyos (ütemhangsúlyos, magyaros) verselés, a felező tizenkettes. A páros rím.

  Toldi Miklós összetett jelleme: próbatételek, konfliktusok, lélekábrázolás. A fordulat. A tetőpont. A jellemzés tartalmi és formai követelményei: a jellemzés, mint műfaj, a jellemzési módok. Elbeszélő fogalmazás írása jellemzéssel és/vagy leírással. Petőfi és Arany levelezése. A költői levél, az episztola műfaji jellemzői.

  Tudja önállóan emlékezetből elmondani az alábbiakat (memoriterek):

  Előhang végig; Első ének:1-3. vsz.; Második ének: 12. vsz.; Harmadik ének: 7- 8. vsz.;

  Negyedik ének: 4. vsz.; Ötödik ének: 15. vsz.; Hatodik ének: 15. vsz.; Hetedik ének: 7. vsz.; Nyolcadik ének: 13. vsz.; Kilencedik ének: 8. vsz.; Tizedik ének: 20. vsz.; Tizenegyedik ének: 16-17. vsz.; Tizenkettedik ének: 19-20. vsz.

   

  II. félév

  Szeretet, hazaszeretet, szerelem:

  Bibliai történetek:

  Mária és József története; Jézus tanítása a gyermekekről (karácsonyi ünnepkör)

  Kölcsey Ferenc: Himnusz (memoriter)

  Vörösmarty Mihály: Szózat (memoriter)

  Petőfi Sándor: Honfidal

  Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (memoriter)

  Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…

  Radnóti Miklós: Bájoló

  Fogalmak: líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; dal, népdal.

  Gárdonyi Géza: Egri csillagok

  A regény forrásai, a történelmi regény. A szöveg nyelvi sajátosságai. Az adott kor, a mű cselekménye és szerkezete. Ismétlődő motívumok, helyzetek, kalandok, konfliktusok, helyszínek, az idő és a tér mozzanatai. Szereplők, jellemzések, sorsok.

  Fogalmak: történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek.

  Daniel Defoe: Robinson Crusoe

  A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően

   

  MAGYAR IRODALOM – 7. OSZTÁLY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI (NAT 2020)

  I. félév

  1. A középkor irodalma

  Egyházi kultúra, keresztény szellemiség

  Világi irodalom, lovagi kultúra; Szent István király intelmei Imre herceghez

  1. A reneszánsz irodalma

  Reneszánsz, humanizmus, reformáció

  A magyar reneszánsz Mátyás idején, mesék és mondák a királyról; Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó; Hogyan került a holló Mátyás király címerébe?

  A reneszánsz világa a versekben; Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

  Balassi Bálint: Egy katonaének; Hogy Juliára talála, így köszöne neki

  A reneszánsz dráma – Shakespeare: Romeo és Júlia

  A dráma műneméről; Milyen volt a Shakespeare korabeli színház?

  A Romeo és Júlia cselekménye és szerkezete; eredete és témája, szerepkörök és szereplők

  III. A barokk, irodalmunk a 17–18. században

  A barokk – művelődéstörténeti korszak és korstílus

  A barokk eposz; Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

  A költői levél; Mikes Kelemen: Törökországi levelek

  A kuruc kor irodalma; Csínom Palkó, Csínom Jankó; Igen szép bujdosó legények éneke; Rákóczi-nóta

  1. A klasszicizmus és a romantika irodalma

  Korok és portrék; Két korstílus: a klasszicizmus és a romantika

  Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

  Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

  Mozaikok Kölcsey Ferenc életéből

  Kölcsey Ferenc: Emléklapra; Huszt; Himnusz; Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

  Tudja önállóan elmondani az alábbi műveket (memoritereket):

  Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

  Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

  Kölcsey Ferenc: Emléklapra; Himnusz

   

   II. félév

  1. A klasszicizmus és a romantika irodalma (folytatás)

  Mozaikok Vörösmarty Mihály életéből

  Vörösmarty Mihály: Szózat; Ábránd

  Petőfi Sándor életútja

  Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem!; Szeptember végén; Nemzeti dal

  Arany János életútja; Anekdota Arany Jánosról

  Arany János: A fülemile; Epilógus

  Mozaikok Jókai Mór életéből

  Jókai Mór: A huszti beteglátogatók; A nagyenyedi két fűzfa

  Mozaikok Mikszáth Kálmán életéből

  Mikszáth írói munkássága – a novellák; A néhai bárány

  Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

  A regény cselekménye és szerkezete; A regény történetének ideje és helyszínei; Szereplők, jellemek

  2. Regények bűvöletében

  Regények, történetek, elbeszélések

  Csukás István: Vakáció a halott utcában;

  Miről árulkodik a regény címe?, A történet idejéről és helyéről, A regény cselekményéről és a szereplőkről

  Tudja önállóan elmondani az alábbi műveket (memoritereket):

  Vörösmarty Mihály: Szózat

  Petőfi Sándor: Szeptember végén; Nemzeti dal

   

  MAGYAR IRODALOM – 8. OSZTÁLY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI (NAT2020)

  I. félév

  1. / 1. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében; Líra a 20. század első felének magyar irodalmában

  Mozaikok a 20. század első felének gazdasági és kulturális életéből

  Mozaikok Ady Endre életéből; Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…

  A szimbolizmusról és a szimbólumról

  Ady Endre: Lédával a bálban; Őrizem a szemed; A magyar Ugaron; Üzenet egykori iskolámba

  A metonímiáról

  Babits Mihály: Ádáz kutyám; Messze… messze…

  Az impresszionizmusról

  Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom…; Már néha gondolok a szerelemre…

  Juhász Gyula: Milyen volt…; Tiszai csönd

  Tóth Árpád: Körúti hajnal

  Dsida Jenő: Hálaadás

  Reményik Sándor: Templom és iskola

  Áprily Lajos: Március

  Mozaikok József Attila életéből

  József Attila: Rejtelmek; Kertész leszek; Születésnapomra

  Radnóti Miklós: Nem tudhatom…; Hetedik ecloga

  1. / 2. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében; Epika a 20. század első felének magyar irodalmában

  Az epika műneméről

  Kós Károly: Az országépítő

  Herczeg Ferenc: Pro libertate!

  Nyirő József: Uz Bence

  Tamási Áron: Ábel a rengetegben

  Móricz Zsigmond: Hét krajcár

  Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című művének az elemzése; A mű születéséről; A regény cselekménye és szerkezete; Az alkotás műfajáról, a történet idejéről, helyéről és szereplőiről

  Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály

  Tudja önállóan elmondani az alábbi műveket (memoritereket):

  Ady Endre: Őrizem a szemed

  Reményik Sándor: Templom és iskola (A vers egy részlete.)

  József Attila: Születésnapomra

  Radnóti Miklós: Nem tudhatom… (A vers egy részlete.)

   

  II. félév

  1. / 1. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében; „Vérző Magyarország” – Trianon a magyar irodalomban

  Trianoni békediktátum – nemzeti trauma

  Reményik Sándor: Mi a magyar?

  Karinthy Frigyes: Levél

  1. / 2. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében; Líra a 20. század második felének magyar irodalmában

  Mozaikok a 20. század második felének kulturális életéből

  Szabó Lőrinc: Tücsökzene

  Weöres Sándor: A társ

  Kányádi Sándor: Két nyárfa; Öreg iskola ünnepére

  Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet

  Wass Albert: Üzenet haza (részlet)

  1. / 1. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében; Epika a 20. század második felének magyar irodalmában

  Tamási Áron: Bölcső és Bagoly

  Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér

  Örkény István: Egyperces novellák

  1. / 1. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében; Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában

  Sütő András: Advent a Hargitán

  III. A 20. századi történelem az irodalomban

  Szabó Magda: Abigél; A mű születéséről; A regény cselekménye és szerkezete; Az alkotás műfajáról, a történet idejéről, helyéről és szereplőiről

  Pilinszky János: Francia fogoly

  Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (részlet)

  Choli Daróczi József: Dal

  George Orwell: Állatfarm

  1. Szórakoztató irodalom

  Szórakoztató irodalom

  Agatha Christie: A karácsonyi puding esete

   

   

   

  7. évfolyam
  I. félév

  Biomok a földön
  – ismerjék a trópusi esőerdők, a trópusi lombhullató erdők, a szavannák és a sivatagok földrajzi helyét, éghajlatát,
  – legyenek képesek a hazai és a forróövi erdők és füves területek hasonlóságainak és különbségeinek a megállapítására;
  – tudják a forró övezet életközösségeihez tartozó jellemző fajok nevét, küllemét, életmódját és egyedfejlődését;
  – állítsanak össze a megismert fajokból minél több táplálkozási láncot;
  – értsék az élőlények alkalmazkodását a környezethez, lássák a környezet – szervezet – életmód összefüggéseit;
  – lássák az életközösségek szerepét, fennmaradásuk fontosságát;
  ––tudják a megismert életközösségek pusztulásának okait és következményeit;
  – lássák be az életközösségek további pusztulásának megakadályozására tett intézkedések fontosságát;

  A tanulók
  – ismerjék a keménylombú erdők, a bükkösök, a tölgyesek, a tajga és a préri földrajzi helyét, éghajlatát
  – ismerjék az erdők szintjeit, és a különböző erdők hasonlóságainak, különbségeinek okait;
  – használják megfelelő biztonsággal a fajok megismerési algoritmusait;
  – legyenek képesek a megismert élőlényeket közös tulajdonságaik alapján rendszerezni;
  – értsék az élőlények alkalmazkodásának szükségességét, a környezet – szervezet – életmód összefüggéseit;
  – állítsanak össze minél több táplálkozási láncot a megismert élőlényekből;
  – ítéljék meg reálisan a mérsékelt éghajlati övezet életközösségeinek a bioszférában betöltött szerepét, területi csökkenésük, pusztulásuk okait, következményeit;
  – alakuljon ki tudatos természetvédő szemlélet és magatartás;
  – ismerjék fel az ésszerű erdőgazdálkodás fontosságát.

  A tanulók:
  – ismerjék a tundra, az állandóan fagyos terület és a magas hegyvidékek földrajzi helyét, éghajlatát
  – ismerjék a tengerek és tengerpartok környezeti tényezőit;
  – tudják a hideg övezet, a magas hegységek és a tengerek legtipikusabb, egymással táplálkozási kapcsolatban lévő fajainak nevét, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét;
  – értsék az élőlények környezethez való alkalmazkodását, tudjanak rá példákat mondani;
  – legyenek képesek a megismert fajokból táplálkozási láncokat összeállítani;
  – ismerjék a tengerek és a vízpart környezeti tényezőit;
  – tudják a partközeli és nyílttengeri vizek legtipikusabb, egymással táplálkozási kapcsolatban lévő fajainak nevét, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét;
  – ismerjék a vízi életmódhoz való alkalmazkodás jellegzetességeit, s tudjanak rá példákat mondani;
  – lássák be a vizek jelentőségét és egyre növekvő veszélyeztetettségét, váljanak a környezetvédelem tevékeny résztvevőivé;

  II. félév

  Élőlények és környezetük
  A tanulók
  – ismerjék meg a környezeti tényezőket, azok hatásait az élőlényekre;
  – lássák az élőlény tűrőképessége és előfordulása közötti összefüggéseket;
  – tudják, melyek az élőlények közötti kölcsönhatás leggyakoribb formái, és mi azok jelentősége az életközösségekben, ismerjék fel az életközösségek változásának típusait, okait;
  – sajátítsák el az egyes táplálkozási szintek jellemzőit, lássák azok szerepét az anyag- és energiaforgalomban;
  – ismerjék meg az élővilágot, az emberiséget fenyegető veszélyeket, azok következményeit, megelőzésük lehetőségeit;
  – legyenek érzékenyek a környezet változásai iránt, tudatosuljon bennük, hogy felelősek saját életük és környezetük állapota iránt;

  Az élőlények rendszerezése
  A tanulók:
  – ismerjék a rendszerezés történetét, a mesterséges és természetes rendszer alapelveit és jeles képviselőit;
  – tudják a főbb rendszertani kategóriákat és azok egymáshoz való viszonyát;
  – sajátítsák el a megismert osztályok, törzsek, országok nevét és közös jellemzőit;
  – ismerjék fel a rendszerben az élővilág fejlődéstörténetét;
  – legyenek képesek a megismert fajokat jellemzőik segítségével besorolni a megfelelő rendszertani kategóriába;
  – szerezzenek alapvető jártasságot a növények, állatok felismerésében.
  Természet és fenntarthatóság
  – természetvédelem és környezetvédelem legfontosabb feladatai
  – tájékozottság a globális problémák témájában

  8. évfolyam
  I. félév

  Az emberi szervezet egyed alatti szerveződési szintjei
  A tanulók
  – ismerjék a szerveződési szintek nevét, fogalmát, egymáshoz való viszonyát a, szervezetben betöltött szerepét,
  – legyenek képesek a szövetek felismerésére és csoportosítására,
  – tudják a szerkezet – működés – testbeni hely összefüggéseit példákkal bizonyítani,
  – értsék, hogy az emberi szervezet egységes egész, melynek részei összehangoltan működnek,

  Bőr és mozgás szervrendszer
  A tanulók
  – tudják, hogy a bőr szervezetük első védelmi vonala, s e feladatot milyen szerkezettel végzi,
  – ismerjék meg a bőr leggyakoribb kamaszkori elváltozásait és a tennivalókat,
  – sajátítsák el a bőrápolás és az egészséges öltözködés ismereteit,
  – ismerjék meg a mozgás szervrendszerének szerveit és a szervek szervrendszerben betöltött szerepét,
  – lássák a sport, a rendszeres mozgás és a megfelelő idejű és formájú pihenés jelentőségét a szervrendszer és az egész szervezet egészségének megőrzésében,
  – tudják, milyen az egészséges testtartás, s ez váljék személyiségük jellemzőjévé,
  – ismerjék meg a leggyakoribb mozgásrendszeri elváltozások okait, és igyekezzenek ezeket életvitelük során kiküszöbölni,
  – sajátítsák el e két szervrendszerrel kapcsolatos elsősegély-nyújtási alapismereteket.

  A szervezet anyag-és energiaforgalma
  A tanulók
  – ismerjék a legfontosabb tápanyagokat, azok tulajdonságait és a szervezetben betöltött szerepüket,
  – értsék az étrendben tervezett változtatások fontosságát,
  – sajátítsák el az egészséges táplálkozás szokásait,
  – ismerjék az anyagcsere szervrendszereit felépítő szerveket, azok működését
  – ismerjék az anyag- és energiaforgalom lebonyolításában részt vevő szervrendszerek felépítését és működését,
  – értsék az építő és lebontó folyamatok elválaszthatatlanságát, s arányaik meghatározó szerepét a szervezet állapotában,
  – ismerjék a rendszeres mozgás (sport) és a szervrendszerek „edzésének” fontosságát a betegségek megelőzésében,
  – legyenek képesek ellenállni az alkohol és a cigaretta csábításának

  II. félév

  Szabályozás
  A tanulók
  – ismerjék az idegrendszer szerveződését, fő részeit: központi, környéki szerveit; helyüket és felépítésüket,
  – értsék az ingerület keletkezésének, vezetésének és átadásának menetét,
  – legyenek képesek – az idegélettani folyamatoknál – a fizikai, kémiai ismereteiket alkalmazni,
  – tudják a reflexív részeit, a feltétlen és a feltételes reflexek hasonlóságait és különbségeit,
  – ismerjék a hormonális szabályozást végző mirigyek működését,
  – ismerjék az érzékszervek felépítését és a bennük lejátszódó érzékelési folyamatokat,
  – ismerjék az élvezeti és kábítószerek káros élettani hatását, s tudjanak ezek csábításainak ellenállni,
  – törekedjenek pszichés egészségük megőrzésére,

  Szaporodás szervrendszere
  A tanulók
  – ismerjék a férfi és a női szaporító szervrendszer részeit, felépítését,
  – értsék a szabályozó és a szaporító szervrendszer működésének kapcsolatát,
  – tudják, miben hasonlít és miben különbözik a két nem szaporító szervrendszerének működése,
  – ismerjék fel a másodlagos nemi bélyegeket a női és a férfi szervezetben,
  – lássák a nemi élet jelentőségét az ember életében, s alakuljon ki bennük megfelelő felelősségtudat,
  – lássák a túl korai nemi élet veszélyeit,
  – tudják, miként lehet elkerülni a leggyakoribb nemi úton terjedő betegségeket,
  – sajátítsák el a személyi szexuális higiéné ismereteit, szokásait,
  – ismerjék az emberi élet méhen belüli és kívüli szakaszait, jellemzőit,

   

  Osztályozó vizsga követelmények
  7. évfolyamon
  1. félév
  1.Témakör: Bevezetés a fizikába
  Tudja – mi a mérés – becsülni és mérni a következő mennyiségeket: hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet – mit jelent a mérés pontossága, a mért adatok átlaga
  2. Témakör: Mozgás közlekedés és sportolás közben
  Ismeri a következő fogalmakat: pálya, elmozdulás, út, kölcsönhatás, nehézségi gyorsulás, erő
  Tudja az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességére vonatkozó összefüggést, tudja számolási feladatokban alkalmazni.
  Ismeri – az átlagsebesség fogalmát, meghatározását – a szabadesés. a nehézségi gyorsulás és a nehézségi erő fogalmát • Tudja Newton első és második törvényét
  3. Témakör: Lendület és egyensúly
  Ismeri a következő fogalmakat: lendület, periódusidő, fordulatszám, amplitúdó, rezgésszám
  Newton harmadik törvényét
  rugalmas alakváltozás fogalmát
  ismeri az egyensúly feltételét
  2. félév
  4. Témakör: Az energia
  Ismer energiahordozókat, tudja azokat csoportosítani
  Tud példákat az energiatakarékosságra
  Tudja az energiamegmaradás törvényét
  Ismeri a következő energiafajtákat: rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási energia, belső energia
  Ismeri a teljesítmény fogalmát, meghatározását
  5. Témakör: Víz és levegő a háztartásban és a környezetünkben
  Ismeri
  – a halmazállapotokat, a halmazállapot-változásokat (légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás)
  – a kapilláris csövek, a nyomás, a hidrosztatikai nyomás fogalmát, nyomáskülönbségen alapuló eszközöket ismer
  – a felhajtóerő fogalmát – az úszás, a lebegés feltételét
  – Tudja elemezni a termikus kölcsönhatásokat

  Osztályozó vizsga követelmények
  8. évfolyamon
  1. félév
  1. Témakör: Elektromosság a háztartásban
  Ismeri
  – a következő fogalmakat: atom, elektromos állapot, elektromos áram, áramforrás, fogyasztó, feszültség, áramerősség, ellenállás, elektromos energia, Joule-hő, teljesítmény, szigetelők és vezetők
  – a feszültség, áramerősség, ellenállás, elektromos energia, teljesítmény mértékegységét, jelét
  – az egyszerű áramkör részeit
  – Ohm törvényét és tudja alkalmazni egyszerű számítási feladatokban
  – az áramütés hatásait, következményeit, a teendőt, ha áramütést szenvedettet lát
  – az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt, a Föld mágneses terét – a transzformátor szerepét
  2. Témakör: Világítás, fény, optikai eszközök
  Ismeri
  – a fényforrás fogalmát, azok fogyasztását és fényerejét meghatározó mennyiségeket, tud példákat fényforrásokra – a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában
  – a fény egyenes vonalú terjedését, a szabályos fényvisszaverődést, a fénytörést
  – a síktükörben látható tükörkép megszerkesztésének módját
  – a fénytörés jelenségét
  – a gyűjtő- és szórólencse jellemzőit, képalkotását, a fókusztávolság és a fókuszpont fogalmát
  3. Témakör: Hullámok
  Ismeri
  – a hullámhossz, frekvencia, amplitúdó, terjedési sebesség, állóhullám fogalmát
  – a hallás folyamatát
  – hangmagasság és a hangerő fizikai magyarázatát
  – a fény hullámtermészetét
  – szivárvány színeit, a kiegészítő színeket
  2.félév
  4. Témakör: Környezetünk globális problémái
  Ismeri
  – az éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés, zajszennyezés fogalmakat
  – az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét és lehetséges okait.
  – az éghajlatváltozás okait és következményeit
  5. Témakör: Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata
  Ismeri
  – a napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, Nap- és Holdfogyatkozás, csillag, világűr, galaxis, fekete lyuk, fényév fogalmakat
  – a holdfázisok változásának fizikai hátterét – a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a tájékozódásban
  – Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit
  – a Nap fizikai jellemzőit, a Nap energiájának forrását
  – A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzőit

  1. évfolyam

  félévi követelmény

  Adott informatikai környezet tudatos használata

  Az informatikai eszközök választásának szempontjai.

  Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet megismerése.

  Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.

  Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.

  Állományok típusai.

  év végi követelmény

  Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.

  Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.

  Állományok típusai.

  Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása.

  Szöveg, kép, hang, animáció elhelyezése a dokumentumban

  Az adat fogalmának megismerése

  A problémamegoldás lépéseinek ismerete és ábrázolása.

  Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete

  Algoritmusok megvalósítása a számítógép segítségével

  Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusainak megvalósítása Logo

   

  1. évfolyam

  félévi követelmény

  Információforrások kiválasztása, használata.

  Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok felkeresése.

  Kulcsszavas és tematikus keresés.

  A találatok során kapott információk tanulmányozása.

  Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata.

  év végi követelmény

  Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok felkeresése.

  Kulcsszavas és tematikus keresés.

  Információ küldése, fogadása.

  A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média elérése, információk letöltése a számítógépre, információk értelmezése.

  Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése.

  Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése.

   

  1. évfolyam

  félévi követelmény

  Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben.

  Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat használata.

  Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.

  év végi követelmény

  Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.

  Objektumok szövegben való elhelyezése.

  Táblázatkészítés szövegszerkesztővel

  Táblázatos dokumentumok készítése

  Összetett probléma megoldása fejlesztői környezetben.

  A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek gyűjtésére, feldolgozására kerül sor képszerkesztő program segítségével.

  Ismerik a táblázatkezelés alapjait, a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit.

  Tudnak különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a

  webes publikáció jellemző elemeit.

   

  1. évfolyam

  félévi követelmény

  ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;

  tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;

  segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas

  hardver- és szoftvereszközök kiválasztására.

  A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.

  Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása

  Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak betartása.

   

  év végi követelmény

  Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése

  tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;

  tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni;

  tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;

  ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;

  tudjon bemutatót készíteni.

  Földrajz vizsgakövetelmények 7-8. évfolyam NAT 2020

  Technika vizsgakövetelmények 5-8. évfolyam NAT 2020

  Ének-zene vizsgakövetelmények 5-8. évfolyam NAT 2020

  Etika vizsgakövetelmények 1-4. évfolyam NAT 2020

  Etika vizsgakövetelmények 5-8. évfolyam NAT 2020

  Hon-és népismeret vizsgakövetelmények 6. évfolyam NAT 2020

  Digitális Kultúra vizsgakövetelmények 3-4. évfolyam NAT 2020

  Dráma és Színház vizsgakövetelmények 7. évfolyam NAT 2020

  Állampolgári ismeretek vizsgakövetelmények 8. évfolyam NAT 2020

  Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
  Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory