Diákönkormányzat SZMSZ

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 3-5. OM azonosító:031090)

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2022

A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) tartalmazza az iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott diákönkormányzat céljait, feladatait, szervezeti felépítését és működési rendjét.

 

A nemzeti köznevelési törvény alapján a tanulók, a tanulóközösségek és a diákok érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.

A diákönkormányzat speciális szerveződésű csoport, érdekképviseleti szerv, választott tagokkal, a diákok jogérvényesítéséhez és a kötelességek teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtésének egyik eszköze.

 

A Diákönkormányzat adatai:

Neve: Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Diákönkormányzata (továbbiakban DÖK)

Címe: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 3-5.

Alakulásának időpontja: 1992.

 

A diákönkormányzat célja

– Olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok és rajtuk keresztül az iskola diákjai, örömmel és aktívan vállalnak feladatokat; saját, kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik.

– Közéletiségre, demokráciára nevelés.

– A diákok tájékoztatása valamennyi őket érintő kérdésben.

– A diákjogok érvényesülésének elősegítése.

– Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása.

– A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása.

– Az iskola diákságának szabadidős programok tervezése, szervezése, lebonyolítása és megvalósításának értékelése.

– Vallási és politikai semlegesség jellemezze a diákönkormányzat munkáját.

 

A diákönkormányzat feladatai

a) Jog és érdekérvényesítési feladatok

– A diákok érdekeinek és jogainak képviselete a tantestület és az iskola vezetése előtt

– Részvétel az iskolaszék munkájában (a DMSP útján)

– Folyamatos tájékoztatás a tanulók jogairól, lehetőségeiről

– Javaslattétel a gyermekeket és ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt.

– A Házirend folyamatos figyelemmel kísérése, karbantartása.

– Szervezetének kialakítása, és működési rendjének meghatározása.

– Határozatait végrehajtja.

– Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti.

– Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott programok lebonyolításában.

– Beszámol tevékenységéről a választó közösségnek.

– Megfogalmazza a problémákat.

 

b) Programszervezés önállóan illetve az iskolai diákegyesületekkel együttműködve

– Éves munkatervet készít, melyben havonkénti lebontásban meghatározza a tervezett eseményeket, de a tanév során megjelenő pályázati felhívásokra, versenyekre, programokra is nyitott.

– Önállóan szervez az emlékműsorokat, koszorúzásokat, versenyeket, akciókat.

– A diákegyesülettel együttműködve szervez (papírgyűjtés, farsang, egészségnap, stb.).

– Döntés egy tanítás nélküli munkanap programjáról (pl. alapítványi bál, megyei versenyek szervezése, önkormányzati napok, stb.) és segítségnyújtás a rendezvény lebonyolításában.

– Támogatást nyújt bármely önálló diákkezdeményezéshez, amit az osztályközösségek előterjesztenek.

 

c) Tájékoztatási feladatok

A DÖK éves munkatervét minden osztály szeptemberben megkapja és a nevelői szobában illetve az iskola aulájában lévő hirdető táblára is kifüggesztésre kerül.

  • A diáktanács tagjai kötelesek osztályfőnöki órákon az ülésen elhangzottakról társaikat rendszeresen tájékoztatni, az ott elhangzott javaslatokat, észrevételeket  a legközelebbi ülésen tolmácsolni.
  • A következő hónapban várható programokat, valamint azok részleteit előzetesen is mindig megtárgyalja a diáktanács. Az eseményekről a képviselő diákokon kívül az osztályfőnököktől és a kihelyezett plakátokról is értesülhetnek a tanulók.
  • Az iskolarádió és az iskolaújság szerkesztésére minden tanév kezdetén pályázatot hirdet a DÖK. Amennyiben van jelentkező, bármelyiket újra beindítjuk.

 

Diákközgyűlés

A legfelsőbb fórum a diákközgyűlés.

A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait.

Tanévenként legalább egy alkalommal, a diákönkormányzat éves munkatervében meghatározott időpontban kell összehívni a diákközgyűlést, amelyen az iskola tanulói, vagy a diákönkormányzat döntése alapján a diákok küldöttei vesznek részt.

Az iskolagyűlésen az iskola igazgatója és a diákönkormányzati vezetők beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire az igazgatónak vagy megkérdezett személynek legkésőbb 30 napon belül választ kell adnia.

Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola igazgatója kezdeményezi.

 

A diákönkormányzat felépítése, képviselők

– Az iskolai diákönkormányzatnak tagja valamennyi tanuló.

– Minden tanévben az osztályok demokratikusan döntenek arról, hogy kik képviseljék őket a – diákönkormányzatban. A képviselőket a tanév első hónapjában meg kell választani. A képviselők megbízatása egy tanévre szól.

– A diákönkormányzatba minden osztály ötödik évfolyamtól kezdve – osztálylétszámtól függetlenül – két főt delegálhat, akiknek szavazati joguk van.

– Az alsó tagozatokat az alsó tagozatos munkaközösség vezető képviselheti a gyűlésen.

– A képviselők minden gyűlésen kötelesek megjelenni, legalább egy fővel. Akadályoztatásuk esetén az osztály által választott pótképviselő is megjelenhet.

– A képviselők visszahívása: a DÖK-gyűlésekről való rendszeres távolmaradás; passzív, rossz, bomlasztó magatartás; együttműködésre képtelenség; negatív munkavégzés…, ezért képviselőt visszahívhatja az osztálya, vagy javaslatot tehet erre a DÖK is.

– A képviselők munkáját az osztályoknak figyelemmel kell követnie, félévente értékelni kell, hogy eldönthessék, hogy jól képviselik-e az osztály érdekeit, véleményét a DÖK-ben.

 

 

Ülések rendje

– A diáktanács havonta egyszer ülésezik. A gyűlések összehívását az elnök, vagy akadályoztatása esetén a helyettesei kezdeményezhetik.

– Az ülések nyíltak, kivéve, ha a diáktanács zárt ülést rendel el, erre vonatkozóan bárki javaslatot tehet a tagok közül.

– A DÖK-gyűlés akkor határozatképes, döntéseket hozhat, ha a jelenlevők aránya 50%+1 fő.

– A jelenlevők legalább 2/3-os többségével fogadhatja el: Szervezeti és Működési Szabályzatát.

– A jelenlevők 50%+1 fő többségével választhatja meg a DÖK elnökét, helyettesét és titkárát.

– A jelenlevők 50%+1 fő többségével fogadhatja el:

  • programjait,
  • támogathat véleményezési, egyetértési jogoknál felsoroltakat.

 

Nyilvánosság

A DÖK gyűlések nyilvánosak, de véleményezési, felszólalási, javaslattevő, ellenőrzési és beszámoltatási joga csak a képviselőknek van.

– A faliújságon meg kell jelentetni a fontosabb döntéseket, programokról tájékoztatót kell adni.

– A képviselőknek joguk van az osztályfőnöki órán max. 10 percet kérni (igény szerint), hogy beszámoljanak, véleményt kérjenek a DÖK működéséhez, programjaihoz stb.

– A gyűlések összehívását, programokat, versenyeket, DÖK által hirdetett kampányokat a DÖK faliújságja, iskolarádiója közli.

 

Joggyakorlás

 

A DÖK döntési jogot gyakorol:

– saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotásában,

– munkarendjének meghatározásában,

– pályázatai benyújtásában,

– tisztségviselőinek megválasztásában és leváltásában,

– a működéséhez rendelkezésre álló, illetve pályázat vagy egyéb módon nyert anyagi eszközök tervezett felhasználásában,

– saját tájékoztatási rendszeréről,

– a maga alapította díjak, kitüntetések adományozásáról, pályázat elbírálásáról.

 

A DÖK véleményezési, egyetértési jogot gyakorol:

– az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat bizonyos pontjainak elfogadásakor és módosításakor,

– ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásában,

– a Házirend elfogadásában és módosításában,

– az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,

– a tanulókat érintő valamennyi kérdésben,

– a tanuló ellen folyó fegyelmi eljárásban,

– az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával kapcsolatban,

– az iskola hétvégi, könyvtár, sportlétesítmények nyitvatartási rendjének kialakításában,

– a DÖK részére biztosított helyiség(ek) kijelöléséről, használati rendjéről,

– a DÖK működéséhez szükséges feltételek biztosításáról.

 

A DÖK javaslattevő joga:

– az iskola szabadidős programjaira, szakköreire,

– a diákokat érintő valamennyi kérdésben.

 

A DÖK kötelessége; beszámoltatási kötelezettség

1. A diákok jogi és erkölcsi védelme.

– A DÖK tagjaihoz fordulhatnak problémáikkal a tanulók.

– A DÖK köteles az adott problémát megvizsgálni és indokolt esetben megoldani vagy a megfelelő szervhez továbbítani (iskola vezetősége).

2. A DÖK évenként egyszer kötelező jelentéssel tartozik az iskola vezetőségének. A jelentésnek tartalmaznia kell a DÖK által végzett éves munkát, az időközben felmerült problémákat.

3. Évenként munkatervet készít, melyet az iskola vezetőségével egyeztet.

4. Házirend betartása, betartatása.

 

Kapcsolatok

A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás:

– A DÖK munkáját az évente megválasztott patronáló tanár (DMSP) segíti, aki tanácsadó, de szavazati joga nincs.

– a diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatosan kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával.

– A DÖK segítő pedagógus képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, a nevelőtestületi, valamint az iskolaszéki értekezleteken.

– A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető heti fogadóórájának időpontja tanévenként változik. Az adott tanév intézményvezetői fogadóóráját az intézmény munkaterve tartalmazza. Az időpont közzététele az osztályfőnökök feladata.

 

Egyéb kapcsolatok

– Petőfi Diáksport Egyesület,

– Petőfi Sándor Általános Iskola Hagyományőrző és Hagyományteremtő Diákegyesület (HŐHE Diákegyesület)

– A Petőfi Iskola Gyermekeiért Alapítvány

– Petőfi Szülői Szervezet,

– Osztály Szülői Munkaközösségek,

– más intézmények diákönkormányzata

 

Záró rendelkezések

 

Jelen SZMSZ-t a diákönkormányzat a munkát segítő pedagógus segítségével készítette, és a választó közösség megbízásából 2022. augusztus 28-án elfogadta.

 

Jelen SZMSZ-t a nevelőtestület 2022. augusztus 29-én tartott értekezletén jóváhagyta.

 

Jelen SZMSZ módosítására bárki javaslatot tehet a diákönkormányzat elnökéhez címzett írásos előterjesztés csatolásával.

 

Jelen SZMSZ a kihirdetés napjától visszavonásig érvényes.

 

Debrecen, 2022. szeptember 1.

 

A DÖK elnöke

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory