Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők – Helyi értékelési szabályzat

A nevelő – oktató munkát segítők feladatköre, szakképzettsége

2020/21-es tanév

sorszám   név             - feladatkör                                                                                             – végzettség

1. Bagi Anna        – pedagógiai asszisztens (gyermekvédelmi ügyek felelőse) – tanító, rajz szakkollégium, család és gyermekvédelem pedagógiája szakvizsga

2. Debreceni Bálint     – rendszergazda  –                                                                     általános rendszergazda

3. Györke Szabolcs   – laboráns  –                                                                                    pedagógiai asszisztens

4. Lakatosné Kovács Csilla  - pedagógiai asszisztens    –                                      pedagógiai asszisztens

5. Dánné Szabó Edit  iskolatitkár   –                                                                           pedagógiai asszisztens

6. Kaszás Lajosné   –  iskolatitkár  –                                                                                 érettségi

 

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben

foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

 

  1. Jelen szabályzat a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola (4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.) és a vele munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki.

Jogszabályi alapja a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 8.§ (1a) és (1b) bekezdése, 9.§-a.

 

  1. Jelen szabályzat alkalmazásában

gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy,

intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője,

közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy,

mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy.

 

  1. A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

3.1. A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni.

 

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények

3.2.1. A gyakornok ismerje meg:

– a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését, tevékenységét,

– az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, munkaterv),

– a tanügyigazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját,

– a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat,

– a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogait és kötelezettségeit,

– a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,

– az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat.

3.2.2. A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri kötelezettségeit.

  1. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja

4.1. A hospitálás

A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus, valamint – ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézményben történt – az intézményvezető az aláírásával igazolja.

4.1.1. A hospitálási napló tartalmazza:

– a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát illetve témáját,

– a tanóra, foglalkozás menetének leírását,

– a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait,

– a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását.

4.1.2. A hospitálási naplót a tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni és azt a mentornak be kell mutatni.

4.2. A szakmai követelmények teljesítésének mérése

A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról.

Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:

– A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

– A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

– A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

– A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

– A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható:

Kiemelkedő (3 pont) – Megfelelő (2 pont)- Kevéssé megfelelő (1 pont) – Nem megfelelő (0 pont)

A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet:

– kiválóan alkalmas (80-100%) – alkalmas (60-79%)

– kevéssé alkalmas (30-59%) – alkalmatlan (30% alatt)

4.3. A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha:

– az előírt számú hospitáláson részt vett,

– a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és

– a szakmai munka értékelése legalább „kevéssé alkalmas” eredményt ért el.

  1. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rend

5.1. A gyakornok a hospitálás igazolását, a hospitálási naplót az intézményvezetőnek köteles bemutatni a szakmai munka értékelését megelőzően.

5.2. A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, szövegesen értékeli teljesítményét, szervezetbe való beilleszkedésének sikerességét, a szükséges dokumentumok megismerését.

5.3. A szakmai munka értékelését az intézményvezető a mentor beszámolója és a közvetlen vezető véleményének kikérése alapján írásban végzi el, a gyakornoki idő lejártát megelőző 60 napon belül. A minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a gyakornok írja alá.

5.4. Az intézményvezető írásos igazolást készít arról, hogy a gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére.

5.5. Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni.

  1. Jelen szabályzat az alkalmazotti közösség véleményezése után, 2016. október 1-től hatályos.

Debrecen, 2016. szeptember 14.

 

 

Komáromi Julianna

intézményvezető

 

Az oldalt a www.markjanos.hu készítette.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory